Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 21 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወኦድኩ እስከ መካን ኀበ አልቦ ዘይትገበር
Translit. 1we'odku'Iskemekan`hebe'albozeytgeber::
Translit. 2wäʾodəkuʾəsəkämäkanəḫäbäʾäləbozäyətəgäbärə::
Translation
Definitions                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ወርኢኩ በህየ ግብረ ግሩመ ኢሰማየ ልዑለ ወኢምድረ ሱርርተ አላ መካነ በድው ዘድልው ወግፉም
Translit. 1wer'ikubehyegbregrume'isemayel`ulewe'imdresurrte'alamekanebedwzedlwwegfum::
Translit. 2wärəʾikubähəyägəbərägərumäʾisämayäləʿuläwäʾimədəräsurərətäʾälamäkanäbädəwəzädələwəwägəfumə::
Translation
Definitions                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ወህየ ርኢኩ ከዋክብተ ሰማይ እሱራን በላዕሌሁ ኅብረ ከመ አድባር ዐበይት ወከመ ዘእሳት እንዘ ይነድዱ
Translit. 1wehyer'iku`7kewakbtesemay'Isuranbela`IlEhu`hbrekeme'adbar`ebeytwekemeze'Isat'Inzeyneddu::
Translit. 2wähəyärəʾiku7käwakəbətäsämayəʾəsuranəbälaʿəlehuḫəbəräkämäʾädəbarəʿäbäyətəwäkämäzäʾəsatəʾənəzäyənädədu::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ውእተ ጊዜ እቤ በእንተ አይ ኅጢአት ተአሥሩ ወበእንተ ምንት ዝየ ተገድፉ
Translit. 1w'ItegizE'IbEbe'Inte'ay`hTi'atte'a`sruwebe'Intemntzyetegedfu::
Translit. 2wəʾətägizeʾəbebäʾənətäʾäyəḫəṭiʾätətäʾäśəruwäbäʾənətämənətəzəyätägädəfu::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወይቤለኒ ኡርኤል እምነ መላእክት ቅዱሳን ዘምስሌየ ውእቱ ይመርሀኒ ወይቤ ሄኖክ በእንተ መኑ ትሴአል ወበእንተ መኑ ትጤይቅ ወትስእል ወትጽህቅ
Translit. 1weybEleni'ur'El`1'Imnemela'IktqdusanzemslEyew'ItuymerheniweybEhEnokbe'IntemenutsE'alwebe'IntemenutTEyqwets'IlwetShq::
Translit. 2wäyəbeläniʾurəʾelə1ʾəmənämälaʾəkətəḳədusanəzäməsəleyäwəʾətuyəmärəhäniwäyəbehenokəbäʾənətämänutəseʾäləwäbäʾənətämänutəṭeyəḳəwätəsəʾələwätəṣəhəḳə::
Translation
Definitions                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez እሉ ውእቶሙ እምነ ከዋክብት እለ ኀለፉ ትእዛዘ እግዚአብሔር ልዑል ወተአሥሩ በዝየ እስከ ይትፌጸም ትእልፊተ ዓለም ኍልቈ መዋዕለ ኃጢአቶሙ
Translit. 1Iluw'Itomu'Imnekewakbt'Ile`helefut'IzazeIgzi'abHErl`ulwete'a`srubezye'IskeytfESemt'Ilfite`alemhWulqWemewa`Ile`haTi'atomu::
Translit. 2ʾəluwəʾətomuʾəmənäkäwakəbətəʾəläḫäläfutəʾəzazäʾəgəziʾäbəḥerələʿuləwätäʾäśərubäzəyäʾəsəkäyətəfeṣämətəʾələfitäʿaläməḫʷələḳʷämäwaʿəläḫaṭiʾätomu::
Translation
Definitions                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez ወእምህየ ሖርኩ ካልአ መካነ እምዝ ዘይጌርም ወርኢኩ ግብረ ግሩመ እሳት ዐቢይ በህየ ዘይነድድ ወያንበለብል ወመምተርት ቦቱ ወሰኑ እስከ ቀላይ ፍጹም አዕማደ እሳት ዐበይት ዘያወርድዎሙ ወኢአምጣኖ ወኢዕበዮ እክህልኩ ነጽሮ ወስእንኩ ነጽሮ ዐይኑ
Translit. 1we'ImhyeHorkukal'amekane'ImzzeygErmwer'ikugbregrume'Isat`ebiybehyezeyneddweyanbeleblwememtertbotuwesenu'IskeqelayfSum'a`ImadeIsat`ebeytzeyawerdwomuwe'i'amTanowe'i`IbeyoikhlkuneSrowes'InkuneSro`eynu::
Translit. 2wäʾəməhəyäḥorəkukaləʾämäkanäʾəməzəzäyəgerəməwärəʾikugəbərägərumäʾəsatəʿäbiyəbähəyäzäyənädədəwäyanəbäläbələwämämətärətəbotuwäsänuʾəsəkäḳälayəfəṣuməʾäʿəmadäʾəsatəʿäbäyətəzäyawärədəwomuwäʾiʾäməṭanowäʾiʿəbäyoʾəkəhələkunäṣərowäsəʾənəkunäṣəroʿäyənu::
Translation
Definitions                                                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez ውእተ ጊዜ እቤ እፎ ግሩም ዝንቱ መካን ወሕማም ለነጽሮ
Translit. 1w'ItegizE'IbE'IfogrumzntumekanweHmamleneSro::
Translit. 2wəʾətägizeʾəbeʾəfogəruməzənətumäkanəwäḥəmaməlänäṣəro::
Translation
Definitions                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
9. Ge'ez ውእተ ጊዜ አውሥአኒ ኡርኤል እመላእክት ቅዱሳን ዘምስሌየ ሀለወ አውሥአኒ ወይቤለኒ ሄኖክ ምንት ውእቱ ፍርሃትከ ከመዝ ወድንጋፄከ በእንተዝ ግሩም መካን ወቅድመ ገጹ ለዝ ሕማም
Translit. 1w'ItegizE'aw`s'ani'ur'El`1'Imela'IktqdusanzemslEyehelewe'aw`s'aniweybElenihEnokmntw'Itufrhatkekemezwednga`SEkebe'IntezgrummekanweqdmegeSulezHmam::
Translit. 2wəʾətägizeʾäwəśəʾäniʾurəʾelə1ʾəmälaʾəkətəḳədusanəzäməsəleyähäläwäʾäwəśəʾäniwäyəbelänihenokəmənətəwəʾətufərəhatəkäkämäzəwädənəgaṣ́ekäbäʾənətäzəgəruməmäkanəwäḳədəmägäṣuläzəḥəmamə::
Translation
Definitions                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
10. Ge'ez ወይቤለኒ ዝመካን ቤተ ሞቅሖሙ ለመላእክት ወበህየ ይትአኅዙ እስከ ለዓለም
Translit. 1weybElenizmekanbEtemoqHomulemela'Iktwebehyeyt'a`hzu'Iskele`alem::
Translit. 2wäyəbelänizəmäkanəbetämoḳəḥomulämälaʾəkətəwäbähəyäyətəʾäḫəzuʾəsəkäläʿalämə::
Translation
Definitions                                        
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
21 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET