Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 22 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወእምህየ ሖርኩ ካልአ መካነ ወአርአየኒ በምዕራብ ደብረ ዐቢየ ወነዋኀ ወኰኵሕ ጽኑዕ መካናት ሠናያት
Translit. 1we'ImhyeHorkukal'amekanewe'ar'ayenibem`Irabdebre`ebiyewenewa`hewekWekWuHSnu`Iwe`4mekanat`senayat::
Translit. 2wäʾəməhəyäḥorəkukaləʾämäkanäwäʾärəʾäyänibäməʿərabədäbəräʿäbiyäwänäwaḫäwäkʷäkʷəḥəṣənuʿə4mäkanatəśänayatə::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ወበውስቴቱ ዘቦቱ ዕሙቅ ወርኂብ ወልሙጽ ጥቀ ከመ ልሙጽ ዘያንኰረኵር ወዕሙቅ ወጽልመት ለነጽሮ
Translit. 1webewstEtuzebotu`Imuqwer`hibwelmuSTqekemelmuSzeyankWerekWurwe`ImuqweSlmetleneSro::
Translit. 2wäbäwəsətetuzäbotuʿəmuḳəwärəḫibəwäləmuṣəṭəḳäkämäləmuṣəzäyanəkʷäräkʷərəwäʿəmuḳəwäṣələmätəlänäṣəro::
Translation
Definitions                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ውእተ አውሥአኒ ሩፋኤል እመላእክት ቅዱሳን ዘሀለወ ምስሌየ ወይቤለኒ እላ መካናት ሠናያት ከመ ይትጋብኡ ዲቤሆን መናፍስት ነፍሶሙ ለምውታን ሎሙ እሎንቱ ተፈጥሩ ዝየ ያስተጋብኡ ኵሎ ነፍሰ ውሉደ ሰብእ
Translit. 1w'ItegizE'aw`s'anirufa'El`1'Imela'IktqdusanzehelewemslEyeweybEleni'Ilamekanat`senayatkemeytgab'udibEhonmenafstnefsomulemwtanlomu'IlontutefeTruzyeyastegab'ukWulonefsewludeseb'I::
Translit. 2wəʾətägizeʾäwəśəʾänirufaʾelə1ʾəmälaʾəkətəḳədusanəzähäläwäməsəleyäwäyəbeläniʾəlamäkanatəśänayatəkämäyətəgabəʾudibehonəmänafəsətənäfəsomuläməwətanəlomuʾəlonətutäfäṭəruzəyäyasətägabəʾukʷəlonäfəsäwəludäsäbəʾə::
Translation
Definitions                                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ወእሙንቱ መካናት ኀበ ያነብርዎሙ ገብሩ እስከ ዕለተ ኵነኔሆሙ ወእስከ አመ ዕድሜሆሙ ወዕድሜ ውእቱ ዐቢይ እስከ አመ ኵነኔ ዐቢይ በላዕሌሆሙ
Translit. 1we'Imuntumekanat`hebeyanebrwomugebru'Iske`IletekWunenEhomuwe'Iske'ame`IdmEhomu;we`IdmEw'Itu`ebiyIske'amekWunenE`ebiybela`IlEhomu::
Translit. 2wäʾəmunətumäkanatəḫäbäyanäbərəwomugäbəruʾəsəkäʿəlätäkʷənänehomuwäʾəsəkäʾämäʿədəmehomu;wäʿədəmewəʾətuʿäbiyəʾəsəkäʾämäkʷənäneʿäbiyəbälaʿəlehomu::
Translation
Definitions                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወርኢኩ መናፍስተ ውሉደ ሰብእ እንዘ ምውታን ውእቶሙ ወቃሎሙ ይበጽሕ እስከ ሰማይ ወይሰኪ
Translit. 1wer'ikumenafstewludeseb'I'Inzemwtanw'ItomuweqalomuybeSH'Iskesemayweyseki::
Translit. 2wärəʾikumänafəsətäwəludäsäbəʾəʾənəzäməwətanəwəʾətomuwäḳalomuyəbäṣəḥəʾəsəkäsämayəwäyəsäki::
Translation
Definitions                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ይእተ ጊዜ ተስእልክዎ ለሩፋኤል መልአክ ዘሀሎ ምስሌየ ወእቤሎ ዝመንፈስ ዘመኑ ውእቱ ዘከመዝ ቃሉ ይበጽሕ ወይሰኪ
Translit. 1y'ItegizEtes'Ilkwolerufa'Elmel'akzehelomslEyewe'IbElozmenfeszemenuw'ItuzekemezqaluybeSHweyseki::
Translit. 2yəʾətägizetäsəʾələkəwolärufaʾeləmäləʾäkəzähäloməsəleyäwäʾəbelozəmänəfäsəzämänuwəʾətuzäkämäzəḳaluyəbäṣəḥəwäyəsäki::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez ወአውሥአኒ ወይቤለኒ እንዘ ይብል ዝንቱ መንፈስ ውእቱ ዘይወፅእ እምአቤል ዘቀተሎ ቃየል እኁሁ ወይሰኪ ኪያሁ እስከ ሶበ ይትኃጐል ዘርኡ እምገጸ ምድር ወእምዘርአ ሰብእ ይማስን ዘርኡ
Translit. 1we'aw`s'aniweybEleni'Inzeyblzntumenfesw'Ituzeywe`S'I'Im'abElzeqeteloqayel'I`huhuweysekikiyahuIskesobeyt`hagWelzer'u'ImgeSemdrwe'Imzer'aseb'Iymasnzer'u::
Translit. 2wäʾäwəśəʾäniwäyəbeläniʾənəzäyəbələzənətumänəfäsəwəʾətuzäyəwäṣ́əʾəʾəməʾäbeləzäḳätäloḳayäləʾəḫuhuwäyəsäkikiyahuʾəsəkäsobäyətəḫagʷäləzärəʾuʾəməgäṣämədərəwäʾəməzärəʾäsäbəʾəyəmasənəzärəʾu::
Translation
Definitions                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez ወበእንተዝ ውእተ ጊዜ ተስእልኩ በእንቲአሁ ወበእንተ ኵነኔ ኵሉ ወእቤ በእንተ ምንት ተፈልጠ እምነ
Translit. 1webe'Intezw'ItegizEtes'Ilkube'Inti'ahuwebe'IntekWunenEkWuluwe'IbEbe'IntemnttefelTe`1Imne`1::
Translit. 2wäbäʾənətäzəwəʾətägizetäsəʾələkubäʾənətiʾähuwäbäʾənətäkʷənänekʷəluwäʾəbebäʾənətämənətətäfäləṭä1ʾəmənä1::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
9. Ge'ez ወአውሥአኒ ወይቤለኒ እሉ ተገብሩ ከመ ይፍልጡ መንፈሶሙ ለምውታን ወከመዝ ተፈልጠ ነፍሶሙ ለጻድቃን ዝውእቱ ነቅዐ ማይ በላዕሌሁ ብርሃን
Translit. 1we'aw`s'aniweybEleni'Ilu`3tegebrukemeyflTumenfesomulemwtan;wekemeztefelTenefsomuleSadqan;zw'Ituneq`emaybela`IlEhubrhan::
Translit. 2wäʾäwəśəʾäniwäyəbeläniʾəlu3tägäbərukämäyəfələṭumänəfäsomuläməwətanə;wäkämäzətäfäləṭänäfəsomuläṣadəḳanə;zəwəʾətunäḳəʿämayəbälaʿəlehubərəhanə::
Translation
Definitions                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
10. Ge'ez በከመ ከማሁ ተፈጥረ ለኃጥአን ሶበ ይመውቱ ወይትቀበሩ ውስተ ምድር ወኵነኔ ኢኮነ በላዕሌሆሙ በሕይወቶሙ
Translit. 1bekemekemahutefeTrele`haT'ansobeymewtuweytqeberuwstemdrwekWunenE'ikonebela`IlEhomubeHywetomu::
Translit. 2bäkämäkämahutäfäṭəräläḫaṭəʾänəsobäyəmäwətuwäyətəḳäbäruwəsətämədərəwäkʷənäneʾikonäbälaʿəlehomubäḥəyəwätomu::
Translation
Definitions                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
11. Ge'ez ወበዝየ ይትፈለጣ ነፍሳቲሆሙ ዲበ ዛቲ ዐባይ ፃዕር እስከ አመ ዐባይ ዕለት እንተ ኵነኔ ወመቅሠፍት ወፃዕር ለእለ ይረግሙ እስከ ለዓለም ወበቀል ለነፍሶሙ ወበህየ የአሥሮሙ እስከ ለዓለም
Translit. 1webezyeytfeleTanefsatihomudibezati`ebay`Sa`IrIske'ame`ebay`Ilet'IntekWunenEwemeq`seftwe`Sa`Irle'Ileyregmu'Iskele`alemwebeqellenefsomuwebehyeye'a`sromu'Iskele`alem::
Translit. 2wäbäzəyäyətəfäläṭanäfəsatihomudibäzatiʿäbayəṣ́aʿərəʾəsəkäʾämäʿäbayəʿəlätəʾənətäkʷənänewämäḳəśäfətəwäṣ́aʿərəläʾəläyərägəmuʾəsəkäläʿaläməwäbäḳäləlänäfəsomuwäbähəyäyäʾäśəromuʾəsəkäläʿalämə::
Translation
Definitions                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
12. Ge'ez ወእመኒ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወከመዝ ተፈልጠ ለነፍሶሙ ለእለ ይሰክዩ ወለእለ ያርእዩ በእንተ ሕጕለት አመ ተቀትሉ በመዋዕለ ኃጥኣን
Translit. 1we'Imeniw'Itu'Imqdme`alemwekemeztefelTelenefsomule'Ileysekyuwele'Ileyar'Iyube'InteHgWulet'ameteqetlubemewa`Ile`haT'An::
Translit. 2wäʾəmäniwəʾətuʾəməḳədəmäʿaläməwäkämäzətäfäləṭälänäfəsomuläʾəläyəsäkəyuwäläʾəläyarəʾəyubäʾənətäḥəgʷəlätəʾämätäḳätəlubämäwaʿəläḫaṭəʾanə::
Translation
Definitions                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
13. Ge'ez ከመዝ ተፈጥረ ለነፍሶሙ ለሰብእ እለ ኢኮኑ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ እለ ፍጹማነ አበሳ ወምስለ አባስያን ይከውኑ ከማሆሙ ወነፍሶሙሰ ኢትትቀተል በዕለተ ኵነኔ ወኢይትነሥኡ እምዝየ
Translit. 1kemeztefeTrelenefsomuleseb'I'Ile'ikonuSadqaneala`haT'Ane'IlefSumane'abesawemsle'abasyanykewnukemahomuwenefsomuse'ittqetelbe`IletekWunenEwe'iytne`s'u'Imzye::
Translit. 2kämäzətäfäṭərälänäfəsomuläsäbəʾəʾəläʾikonuṣadəḳanäʾälaḫaṭəʾanäʾəläfəṣumanäʾäbäsawäməsəläʾäbasəyanəyəkäwənukämahomuwänäfəsomusäʾitətəḳätäləbäʿəlätäkʷənänewäʾiyətənäśəʾuʾəməzəyä::
Translation
Definitions                                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
14. Ge'ez ውእተ ጊዜ ባረክዎ ለእግዚአ ስብሐት ወእቤ ቡሩክ ውእቱ እግዚእየ እግዚአ ስብሐት ወጽድቅ ዘኵሎ ይመልክ እስከ ለዓለም
Translit. 1w'ItegizEbarekwole'Igzi'asbHetwe'IbEburukw'ItuIgzi'Iye'Igzi'asbHetweSdqzekWuloymelk'Iskele`alem::
Translit. 2wəʾətägizebaräkəwoläʾəgəziʾäsəbəḥätəwäʾəbeburukəwəʾətuʾəgəziʾəyäʾəgəziʾäsəbəḥätəwäṣədəḳəzäkʷəloyəmäləkəʾəsəkäläʿalämə::
Translation
Definitions                                                                    
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
22 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET