Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 25 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወይቤለኒ ሄኖክ ምንተ ትሴአለኒ በእንተ መዐዛሁ ለዝ ዕፅ ወትጤይቅ ከመ ታእምር
Translit. 1weybElenihEnokmntetsE'alenibe'Inteme`ezahulez`I`SwetTEyqkemeta'Imr::
Translit. 2wäyəbelänihenokəmənətätəseʾälänibäʾənətämäʿäzahuläzəʿəṣ́əwätəṭeyəḳəkämätaʾəmərə::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ወውእተ ጊዜ አውሣእክዎ አነ ሄኖክ እንዘ እብል በእንተ ኵሉ እፈቅድ አእምር ወፈድፋደሰ በእንተዝ ዕፅ
Translit. 1wew'ItegizE'aw`sa'Ikwo'anehEnok'Inze'Iblbe'IntekWulu'Ifeqd'a'Imrwefedfadesebe'Intez`I`S::
Translit. 2wäwəʾətägizeʾäwəśaʾəkəwoʾänähenokəʾənəzäʾəbələbäʾənətäkʷəluʾəfäḳədəʾäʾəmərəwäfädəfadäsäbäʾənətäzəʿəṣ́ə::
Translation
Definitions                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ወአውሥአኒ እንዘ ይብል ዝንቱ ደብር ዘርኢከ ነዊኀ ዘርእሱ ይመስል መንበሮ ለእግዚእ መንበሩ ውእቱ ኀበ ይነብር ቅዱስ ወዐቢይ እግዚአ ስብሐት ንጉሥ ዘለዓለም ሶበ ይወርድ የሐውጻ ለምድር በሠናይ
Translit. 1we'aw`s'ani'Inzeyblzntudebrzer'ikenewi`hezer'Isuymeslmenberole'Igzi'Imenberuw'Itu`hebeynebrqduswe`ebiy'Igzi'asbHetngu`szele`alemsobeywerdyeHewSalemdrbe`senay::
Translit. 2wäʾäwəśəʾäniʾənəzäyəbələzənətudäbərəzärəʾikänäwiḫäzärəʾəsuyəmäsələmänəbäroläʾəgəziʾəmänəbäruwəʾətuḫäbäyənäbərəḳədusəwäʿäbiyəʾəgəziʾäsəbəḥätənəguśəzäläʿaläməsobäyəwärədəyäḥäwəṣalämədərəbäśänayə::
Translation
Definitions                                                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ወዝንቱኒ ዕፀ መዐዛ ሠናይ ወኢ ዘሥጋ አልቦ ሥልጣን ከመ ይግሥሦ እስከ አመ ዐቢይ ኵነኔ አመ ይትቤቀል ኵሎ ወይትፌጸም እስከ ለዓለም ዝኩ ለጻድቃን ወለትሑታን ይትወሀብ
Translit. 1wezntuni`I`Seme`eza`senaywe'i`1ze`sga'albo`slTankemeyg`s`so'Iske'ame`ebiykWunenE'ameytbEqelkWuloweytfESem'Iskele`alemzkuleSadqanweletHutanytweheb::
Translit. 2wäzənətuniʿəṣ́ämäʿäzaśänayəwäʾi1zäśəgaʾäləbośələṭanəkämäyəgəśəśoʾəsəkäʾämäʿäbiyəkʷənäneʾämäyətəbeḳäləkʷəlowäyətəfeṣäməʾəsəkäläʿaläməzəkuläṣadəḳanəwälätəḥutanəyətəwähäbə::
Translation
Definitions                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez እምፍሬ ዚአሁ ይትወሀብ ለኅሩያን ሕይወት መንገለ መስዕ ይተከል ውስተ መካን ቅዱስ መንገለ ቤቱ ለእግዚእ ንጉሥ ዘለዓለም
Translit. 1ImfrEzi'ahuytweheble`hruyanHywetmengelemes`IytekelwstemekanqdusmengelebEtule'Igzi'Ingu`szele`alem::
Translit. 2ʾəməfəreziʾähuyətəwähäbəläḫəruyanəḥəyəwätəmänəgälämäsəʿəyətäkäləwəsətämäkanəḳədusəmänəgäläbetuläʾəgəziʾənəguśəzäläʿalämə::
Translation
Definitions                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ውእተ ጊዜ ይትፌሥሑ በፍሥሓ ወይትሐሠዩ ውስተ ቅዱስ ያበውኡ ሎቱ መዐዛ በበአዕፅምቲሆሙ ወሕይወተ ብዙኃ የሐይዉ በዲበ ምድር በከመ ሐይዉ አበዊከ ወበመዋዕሊሆሙ ኀዘን ወሕማም ወጻማ ወመቅሠፍት እይገሥሦሙ
Translit. 1w'ItegizEytfE`sHubef`sHaweytHe`seyuwsteqdusyabew'ulotume`ezabebe'a`I`SmtihomuweHywetebzu`hayeHeywubedibemdrbekemeHeywu'abewikewebemewa`Ilihomu`hezenweHmamweSamawemeq`seftiyge`s`somu::
Translit. 2wəʾətägizeyətəfeśəḥubäfəśəḥawäyətəḥäśäyuwəsətäḳədusəyabäwəʾulotumäʿäzabäbäʾäʿəṣ́əmətihomuwäḥəyəwätäbəzuḫayäḥäyəwubädibämədərəbäkämäḥäyəwuʾäbäwikäwäbämäwaʿəlihomuḫäzänəwäḥəmaməwäṣamawämäḳəśäfətəʾəyəgäśəśomu::
Translation
Definitions                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez ውእተ ጊዜ ባረክዎ ለእግዚአ ስብሐት ንጉሥ ዘለዓለም እስመ አስተዳለወ ከመዝ ለሰብእ ጻድቃን ወከመዝ ፈጠረ ወይቤ የሀብዎሙ
Translit. 1w'ItegizEbarekwole'Igzi'asbHetngu`szele`alemIsme'astedalewekemezleseb'ISadqanwekemezfeTereweybEyehebwomu::
Translit. 2wəʾətägizebaräkəwoläʾəgəziʾäsəbəḥätənəguśəzäläʿaläməʾəsəmäʾäsətädaläwäkämäzəläsäbəʾəṣadəḳanəwäkämäzəfäṭäräwäyəbeyähäbəwomu::
Translation
Definitions                                                                    
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
25 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET