Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 37 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ራእይ ዘርእየ ካልአ ራእየ ጥበብ ዘርእየ ሄኖክ ወልደ ያሬድ ወልደ መላልኤል ወልደ ቃይናን ወልደ ሄኖስ ወልደ ሴት ወልደ አዳም
Translit. 1ra'Iyzer'Iyekal'ara'IyeTbebzer'IyehEnokweldeyarEdweldemelal'ElweldeqaynanweldehEnosweldesEtwelde'adam::
Translit. 2raʾəyəzärəʾəyäkaləʾäraʾəyäṭəbäbəzärəʾəyähenokəwälədäyaredəwälədämälaləʾeləwälədäḳayənanəwälədähenosəwälədäsetəwälədäʾädamə::
Translation
Definitions                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ወዝርእሱ ለነገረ ጥበብ ዘአንሣእኩ እትናገር ወእብል ለእለ የኀድሩ ዲበ የብስ ስምዑ ቀደምት ወርእዩ ደኃርያን ነገረ ቅዱሰ እለ እነግር ቅድመ እግዚአ መናፍስት
Translit. 1wezr'IsulenegereTbebze'an`sa'Iku'Itnagerwe'Iblle'Ileye`hedrudibeyebssm`uqedemtwer'Iyude`haryannegereqduse'Ile'Inegrqdme'Igzi'amenafst::
Translit. 2wäzərəʾəsulänägäräṭəbäbəzäʾänəśaʾəkuʾətənagärəwäʾəbələläʾəläyäḫädərudibäyäbəsəsəməʿuḳädämətəwärəʾəyudäḫarəyanənägäräḳədusäʾəläʾənägərəḳədəmäʾəgəziʾämänafəsətə::
Translation
Definitions                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez እሉ ቀዳሚ ይኀይስ ብሂል ወደኃርያንሂ ኢንከልእ ርእሳ ለጥበብ
Translit. 1Iluqedamiy`heysbhilwede`haryanhi'inkel'Ir'IsaleTbeb::
Translit. 2ʾəluḳädamiyəḫäyəsəbəhiləwädäḫarəyanəhiʾinəkäləʾərəʾəsaläṭəbäbə::
Translation
Definitions                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez እስከ ይእዜ ኢተውህበኒ እምቅድመ እግዚአ መናፍስት ዘነሣእኩ ጥበበ በከመ ሀለይኩ በከመ ፈቀደ እግዚአ መናፍስት ዘተውህበኒ እምኔሁ ክፍለ ሕይወት ዘለዓለም
Translit. 1Iskey'IzE'itewhbeni'Imqdme'Igzi'amenafstzene`sa'IkuTbebebekemeheleykubekemefeqede'Igzi'amenafstzetewhbeni'ImnEhukfleHywetzele`alem::
Translit. 2ʾəsəkäyəʾəzeʾitäwəhəbäniʾəməḳədəmäʾəgəziʾämänafəsətəzänäśaʾəkuṭəbäbäbäkämähäläyəkubäkämäfäḳädäʾəgəziʾämänafəsətəzätäwəhəbäniʾəmənehukəfəläḥəyəwätəzäläʿalämə::
Translation
Definitions                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወኮኑ ብየ ምሳሌ ወአነ አንሣእኩ እንዘ እብሎሙ ለእለ የኅድሩ የብሰ
Translit. 1wekonubye`3msalEwe'ane'an`sa'Iku'Inze'Iblomule'Ileye`hdruyebse::
Translit. 2wäkonubəyä3məsalewäʾänäʾänəśaʾəkuʾənəzäʾəbəlomuläʾəläyäḫədəruyäbəsä::
Translation
Definitions                                                
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
37 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET