Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 40 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወርኢኩ እምድኅረዝ አእላፈ አእላፍት ወትእልፊተ ትእልፊት ወአልቦሙ ኍልቍ ወሐሳብ እለ ይቀውሙ ቅድመ ስብሐተ እግዚአ መናፍስት
Translit. 1wer'iku'Imd`hrez'a'Ilafe'a'Ilaftwet'Ilfitet'Ilfitwe'albomuhWulqWuweHesab'IleyqewmuqdmesbHete'Igzi'amenafst::
Translit. 2wärəʾikuʾəmədəḫəräzəʾäʾəlafäʾäʾəlafətəwätəʾələfitätəʾələfitəwäʾäləbomuḫʷələḳʷəwäḥäsabəʾəläyəḳäwəmuḳədəmäsəbəḥätäʾəgəziʾämänafəsətə::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ርኢኩ ወበ ክነፊሁ ለእግዚአ መናፍስት ርኢኢኩ ገጸ ካልአ እምእለ ይቀውሙ ወአስማቲሆሙ አእመርኩ ዘአይድዐኒ አስማቲሆሙ መልአክ ዘመጽአ ምስሌየ ወኵሎ ኅቡኣተ አርአየኒ
Translit. 1r'ikuwebe`4knefihule'Igzi'amenafstr'i'iku`4geSekal'a'Im'leyqewmuwe'asmatihomu'a'Imerkuze'ayd`eni'asmatihomumel'akzemeS'amslEyewekWulo`hbu'Ate'ar'ayeni::
Translit. 2rəʾikuwäbä4kənäfihuläʾəgəziʾämänafəsətərəʾiʾiku4gäṣäkaləʾäʾəməʾəläyəḳäwəmuwäʾäsəmatihomuʾäʾəmärəkuzäʾäyədəʿäniʾäsəmatihomumäləʾäkəzämäṣəʾäməsəleyäwäkʷəloḫəbuʾatäʾärəʾäyäni::
Translation
Definitions                                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ወሰማዕኩ ቃሎሙ ለእልኩ ገጽ እንዘ ይሴብሑ ቅድመ እግዚአ ስብሐት
Translit. 1wesema`Ikuqalomule'Ilku`4geS'InzeysEbHuqdme'Igzi'asbHet::
Translit. 2wäsämaʿəkuḳalomuläʾələku4gäṣəʾənəzäyəsebəḥuḳədəmäʾəgəziʾäsəbəḥätə::
Translation
Definitions                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ቃል ቀዳማዊ ይባርኮ ለእግዚአ መናፍስት ለዓለመ ዓለም
Translit. 1qalqedamawiybarkole'Igzi'amenafstle`aleme`alem::
Translit. 2ḳaləḳädamawiyəbarəkoläʾəgəziʾämänafəsətəläʿalämäʿalämə::
Translation
Definitions                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወቃለ ካልአ ሰማዕኩ እንዘ ይባርኮ ለኅሩይ ወለኅሩያን እለ ስቁላን በእግዚአ መናፍስት
Translit. 1weqalekal'asema`Iku'Inzeybarkole`hruywele`hruyanIlesqulanbe'Igzi'amenafst::
Translit. 2wäḳaläkaləʾäsämaʿəkuʾənəzäyəbarəkoläḫəruyəwäläḫəruyanəʾəläsəḳulanəbäʾəgəziʾämänafəsətə::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ወሣልሰ ቃለ ሰማዕኩ እንዘ ይስእሉ ወይጼልዩ በእንተ እለ የኀድሩ ውስተ የብስ ወያስተበቍዑ በስሙ ለእግዚአ መናፍስት
Translit. 1we`salseqalesema`Iku'Inzeys'IluweySElyube'InteIleye`hedruwsteyebsweyastebeqWu`ubesmule'Igzi'amenafst::
Translit. 2wäśaləsäḳaläsämaʿəkuʾənəzäyəsəʾəluwäyəṣeləyubäʾənətäʾəläyäḫädəruwəsətäyäbəsəwäyasətäbäḳʷəʿubäsəmuläʾəgəziʾämänafəsətə::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez ወቃለ ራብዐ ሰማዕኩ እንዘ ይሰድዶሙ ለሰይጣናት ወኢየኀድጎሙ ይባኡ ኀበ እግዚአ መናፍስት ከመ ያስተዋድይዎሙ ለእለ የኀድሩ ዲበ የብስ
Translit. 1weqalerab`esema`Iku'InzeyseddomuleseyTanatwe'iye`hedgomuyba'u`hebe'Igzi'amenafstkemeyastewadywomule'Ileye`hedrudibeyebs::
Translit. 2wäḳalärabəʿäsämaʿəkuʾənəzäyəsädədomuläsäyəṭanatəwäʾiyäḫädəgomuyəbaʾuḫäbäʾəgəziʾämänafəsətəkämäyasətäwadəyəwomuläʾəläyäḫädərudibäyäbəsə::
Translation
Definitions                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez ወእምድኅረዝ ተስእልክዎ ለመልአከ ሰላም ዘየሐውር ምስሌየ ዘውእቱ አርአየኒ ኵሎ ዘኅቡእ ወእቤሎ መኑ ውእቶሙ እሉ ገጽ ዘርኢኩ ወእለ ሰማዕኩ ቃሎሙ ወጸሐፍክዎሙ
Translit. 1we'Imd`hreztes'Ilkwolemel'akeselamzeyeHewrmslEyezew'Itu'ar'ayenikWuloze`hbu'Iwe'IbElomenuw'Itomu'Ilu`4geSzer'ikuwe'Ilesema`IkuqalomuweSeHefkwomu::
Translit. 2wäʾəmədəḫəräzətäsəʾələkəwolämäləʾäkäsälaməzäyäḥäwərəməsəleyäzäwəʾətuʾärəʾäyänikʷəlozäḫəbuʾəwäʾəbelomänuwəʾətomuʾəlu4gäṣəzärəʾikuwäʾəläsämaʿəkuḳalomuwäṣäḥäfəkəwomu::
Translation
Definitions                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
9. Ge'ez ወይቤለኒ ዝቀዳማዊ ውእቱ መሐሪ ወርኁቀ መዓት ቅዱስ ሚካኤል ወካልእ ዘዲበ ኵሉ ሕማም ወዲበ ኵሉ ቍስል ዘውሉደ ሰብእ ውእቱ ሩፋኤል ወሣልስ ዘዲበ ኵሉ ኃይል ውእቱ ቅዱስ ገብርኤል ወራብዕ ዘዲበ ንስሓ ወለተስፋ እለ ይወርሱ ሕይወተ ዘለዓለም ውእቱ ፋኑኤል ወእሉ መላእክቲሁ ለእግዚአብሔር ልዑል ቃለ ሰማዕኩ በውእቶን መዋዕል
Translit. 1weybElenizqedamawiw'ItumeHeriwer`huqeme`atqdusmika'El;wekal'IzedibekWuluHmamwedibekWuluqWuslzewludeseb'Iw'Iturufa'El;we`salszedibekWulu`haylw'Ituqdusgebr'El;werab`IzedibensHaweletesfaIleywersuHywetezele`alemw'Itufanu'El::we'Ilu`4mela'Iktihule'Igzi'abHErl`ulwe`4qalesema`Ikubew'Itonmewa`Il::
Translit. 2wäyəbelänizəḳädamawiwəʾətumäḥäriwärəḫuḳämäʿatəḳədusəmikaʾelə;wäkaləʾəzädibäkʷəluḥəmaməwädibäkʷəluḳʷəsələzäwəludäsäbəʾəwəʾəturufaʾelə;wäśaləsəzädibäkʷəluḫayələwəʾətuḳədusəgäbərəʾelə;wärabəʿəzädibänəsəḥawälätäsəfaʾəläyəwärəsuḥəyəwätäzäläʿaläməwəʾətufanuʾelə::wäʾəlu4mälaʾəkətihuläʾəgəziʾäbəḥerələʿulə4ḳaläsämaʿəkubäwəʾətonəmäwaʿələ::
Translation
Definitions                                                                                                                                                                                                                
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
40 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET