Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 52 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወእምድኅረ እማንቱ መዋዕል በውእቱ መካን ኀበ ርኢኩ ኵሎ ራእያተ ዘኅቡእ እስመ ተመሠጥኩ በነኰርኳረ ነፋስ ወወሰዱኒ ውስተ ዐረብ
Translit. 1we'Imd`hre'Imantumewa`Ilbew'Itumekan`heber'ikukWulora'Iyateze`hbu'I'Ismeteme`seTkubenekWerkWarenefasweweseduniwste`ereb::
Translit. 2wäʾəmədəḫəräʾəmanətumäwaʿələbäwəʾətumäkanəḫäbärəʾikukʷəloraʾəyatäzäḫəbuʾəʾəsəmätämäśäṭəkubänäkʷärəkʷaränäfasəwäwäsäduniwəsətäʿäräbə::
Translation
Definitions                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez በህየ ርእያ አዕይንትየ ኅቡኣተ ሰማይ ኵሎ ዘይከውን ሀሎ በዲበ ምድር ደብረ ሐፂን ወደብረ ፀሪቅ ወደብረ ብሩር ወደብረ ወርቅ ወደብረ ነጠብጣብ ወደብረ ዐረር
Translit. 1ebehyer'Iya'a`Iyntye`hbu'AtesemaykWulozeykewnhelobedibemdrdebreHe`Sin;wedebre`Seriq;wedebrebrur;wedebrewerq;wedebreneTebTab;wedebre`erer::
Translit. 2bähəyärəʾəyaʾäʿəyənətəyäḫəbuʾatäsämayəkʷəlozäyəkäwənəhälobädibämədərədäbəräḥäṣ́inə;wädäbəräṣ́äriḳə;wädäbəräbərurə;wädäbəräwärəḳə;wädäbəränäṭäbəṭabə;wädäbəräʿärärə::
Translation
Definitions                                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ወተስእልክዎ ለመልአክ ዘየሐውር ምስሌየ እንዘ እብል ምንት ውእቱ እሉ እሙንቱ እለ በኅቡዕ ርኢኩ
Translit. 1wetes'Ilkwolemel'akzeyeHewrmslEye'Inze'Iblmntw'Itu'Ilu'Imuntu'Ilebe`hbu`Ir'iku::
Translit. 2wätäsəʾələkəwolämäləʾäkəzäyäḥäwərəməsəleyäʾənəzäʾəbələmənətəwəʾətuʾəluʾəmunətuʾəläbäḫəbuʿərəʾiku::
Translation
Definitions                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ወይቤለኒ እሉ ኵሎሙ ዘርኢከ ለሥልጣነ መሲሑ እሙንቱ ይከውኑ ከመ የአዝዝ ወይትኀየል ዲበ ምድር
Translit. 1weybEleni'IlukWulomuzer'ikele`slTanemesiHu'Imuntuykewnukemeye'azzweyt`heyeldibemdr::
Translit. 2wäyəbeläniʾəlukʷəlomuzärəʾikäläśələṭanämäsiḥuʾəmunətuyəkäwənukämäyäʾäzəzəwäyətəḫäyälədibämədərə::
Translation
Definitions                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወአውሥአኒ እንዘ ይብል ውእቱ መልአከ ሰላም ጽናሕ ንስቲተ ወትሬኢ ወይትከሠት ለከ ኵሉ ዘኅቡእ ዘተከለ እግዚአ መናፍስት
Translit. 1we'aw`s'ani'Inzeyblw'Itumel'akeselamSnaHnstitewetrE'iweytke`setlekekWuluze`hbu'IzetekeleIgzi'amenafst::
Translit. 2wäʾäwəśəʾäniʾənəzäyəbələwəʾətumäləʾäkäsälaməṣənaḥənəsətitäwätəreʾiwäyətəkäśätəläkäkʷəluzäḫəbuʾəzätäkäläʾəgəziʾämänafəsətə::
Translation
Definitions                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ወእሎንቱ አድባር ዘርኢከ ደብረ ሐፂን ወደብረ ፀሪቅ ወደብረ ብሩር ወደብረ ወርቅ ወደብረ ነጠብጣብ ወደብረ ዐረር እሉ ኵሎሙ ቅድሜሁ ለኅሩይ ይከውኑ ከመ መዓረ ግራ ዘቅድመ ገጸ እሳት ወከመ ማይ ዘይወርድ እምላዕሉ ዲበ እማንቱ አድባር ወይከውኑ ድኩማነ በቅድመ እገሪሁ
Translit. 1we'Ilontu'adbarzer'ikedebreHe`Sin;wedebre`Seriq;wedebrebrur;wedebrewerq;wedebreneTebTab;wedebre`erer;'IlukWulomuqdmEhule`hruyykewnukememe`aregrazeqdmegeSe'Isatwekememayzeywerd'Imla`Iludibe'Imantu'adbarweykewnudkumanebeqdme'Igerihu::
Translit. 2wäʾəlonətuʾädəbarəzärəʾikädäbəräḥäṣ́inə;wädäbəräṣ́äriḳə;wädäbəräbərurə;wädäbəräwärəḳə;wädäbəränäṭäbəṭabə;wädäbəräʿärärə;ʾəlukʷəlomuḳədəmehuläḫəruyəyəkäwənukämämäʿarägərazäḳədəmägäṣäʾəsatəwäkämämayəzäyəwärədəʾəməlaʿəludibäʾəmanətuʾädəbarəwäyəkäwənudəkumanäbäḳədəmäʾəgärihu::
Translation
Definitions                                                                                                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez ወይከውን በእማንቱ መዋዕል ኢይድኅኑ ኢበወርቅ ወኢበብሩር ወኢይክሉ ድኂነ ወጐይየ
Translit. 1weykewnbe'Imantumewa`Il'iyd`hnu'ibewerqwe'ibebrurwe'iyklud`hinewegWeyye::
Translit. 2wäyəkäwənəbäʾəmanətumäwaʿələʾiyədəḫənuʾibäwärəḳəwäʾibäbərurəwäʾiyəkəludəḫinäwägʷäyəyä::
Translation
Definitions                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez ወኢይከውን ሐፂን ለፀብእ ወኢልብስ ለድርዐ እንግድዓ እይበቍዕ ብርት ወኢናዕክ ኢይበቍዕ ወኢይትኌለቍ ወዐረር እይትፈቀድ
Translit. 1we'iykewnHe`Sinle`Seb'Iwe'ilbsledr`e'Ingd`aiybeqWu`Ibrtwe'ina`Ik'iybeqWu`Iwe'iythWEleqWuwe`ereriytfeqed::
Translit. 2wäʾiyəkäwənəḥäṣ́inəläṣ́äbəʾəwäʾiləbəsəlädərəʿäʾənəgədəʿaʾəyəbäḳʷəʿəbərətəwäʾinaʿəkəʾiyəbäḳʷəʿəwäʾiyətəḫʷeläḳʷəwäʿärärəʾəyətəfäḳädə::
Translation
Definitions                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
9. Ge'ez እሉ ኵሎሙ ይትከሐዱ ወይትኀጐሉ ሀለዉ እምገጸ ምድር ሶበ ያስተርኢ ኅሩይ በቅድመ ገጹ ለአግዚአ መናፍስት
Translit. 1IlukWulomuytkeHeduweyt`hegWeluhelewu'ImgeSemdrsobeyaster'i`hruybeqdmegeSule'agzi'amenafst::
Translit. 2ʾəlukʷəlomuyətəkäḥäduwäyətəḫägʷäluhäläwuʾəməgäṣämədərəsobäyasətärəʾiḫəruyəbäḳədəmägäṣuläʾägəziʾämänafəsətə::
Translation
Definitions                                                            
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
52 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET