Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 54 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወነጸርኩ ወተመየጥኩ ካልአ ገጸ ምድር ወርኢኩ ህየ ቈላ ዕሙቀ እንዘ ትነድድ እሳት
Translit. 1weneSerkuwetemeyeTkukal'ageSemdrwer'ikuhyeqWela`Imuqe'Inzetnedd'Isat::
Translit. 2wänäṣärəkuwätämäyäṭəkukaləʾägäṣämədərəwärəʾikuhəyäḳʷälaʿəmuḳäʾənəzätənädədəʾəsatə::
Translation
Definitions                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ወአምጽእዎሙ ለነገሥት ወለኀያላን ወወደይዎሙ ውስተ ዕሙቅ ቈላ
Translit. 1we'amS'Iwomulenege`stwele`heyalanwewedeywomuwste`ImuqqWela::
Translit. 2wäʾäməṣəʾəwomulänägäśətəwäläḫäyalanəwäwädäyəwomuwəsətäʿəmuḳəḳʷäla::
Translation
Definitions                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ወበህየ ርእያ አዕይንትየ ዘመባዕላቲሆሙ እንዘ ይገብርዎሙ መዓሠርተ ኀፂን ዘአልቦ መድሎት
Translit. 1webehyer'Iya'a`Iyntyezemeba`Ilatihomu'Inzeygebrwomume`a`serte`he`Sinze'albomedlot::
Translit. 2wäbähəyärəʾəyaʾäʿəyənətəyäzämäbaʿəlatihomuʾənəzäyəgäbərəwomumäʿaśärətäḫäṣ́inəzäʾäləbomädəlotə::
Translation
Definitions                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ወተስእልክዎ ለመልአከ ሰላም ዘየሐውር ምስሌየ እንዘ እብ እሉ ማእሥራተ መባዕላት ለመኑ ይዴለዉ
Translit. 1wetes'Ilkwolemel'akeselamzeyeHewrmslEye'InzeIb'Iluma'I`sratemeba`IlatlemenuydElewu::
Translit. 2wätäsəʾələkəwolämäləʾäkäsälaməzäyäḥäwərəməsəleyäʾənəzäʾəbəʾəlumaʾəśəratämäbaʿəlatəlämänuyədeläwu::
Translation
Definitions                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወይቤለኒ እሉ ይዴለዉ ለትዕይንተ አዛዝኤል ከመ ይትመጠውዎሙ ወይደይዎሙ መትሕተ ኵሉ ደይን ወአእባነ ጠዋያተ ይከድኑ መላትሒሆሙ በከመ አዘዘ እግዚአ መናፍስት
Translit. 1weybEleni'IluydElewulet`Iynte'azaz'ElkemeytmeTewwomuweydeywomumetHtekWuludeynwe'a'IbaneTewayateykednumelatHihomubekeme'azeze'Igzi'amenafst::
Translit. 2wäyəbeläniʾəluyədeläwulätəʿəyənətäʾäzazəʾeləkämäyətəmäṭäwəwomuwäyədäyəwomumätəḥətäkʷəludäyənəwäʾäʾəbanäṭäwayatäyəkädənumälatəḥihomubäkämäʾäzäzäʾəgəziʾämänafəsətə::
Translation
Definitions                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ሚካኤል ወገብርኤል ሩፋኤል ወፋኑኤል ውእቶሙ ያጸንዕዎሙ በይእቲ ዕለት ዐባይ በውስተ ዕቶነ እሳት ዘይነድድ ይወድይዎሙ ውእተ ዕለተ ከመ ይትበቀል እምኔሆሙ እግዚአ መናፍስት በዐመፃሆሙ በእንተ ዘኮኑ ላእካነ ለሰይጣን ወአስሐትዎሙ ለእለ የኀድሩ ዲበ የብስ
Translit. 1mika'Elwegebr'Elrufa'Elwefanu'Elw'ItomuyaSen`Iwomubey'Iti`Ilet`ebaybewste`ItoneIsatzeyneddywedywomuw'Ite`IletekemeytbeqelImnEhomu'Igzi'amenafstbe`eme`Sahomube'Intezekonula'IkaneleseyTanwe'asHetwomule'Ileye`hedrudibeyebs::
Translit. 2mikaʾeləwägäbərəʾelərufaʾeləwäfanuʾeləwəʾətomuyaṣänəʿəwomubäyəʾətiʿəlätəʿäbayəbäwəsətäʿətonäʾəsatəzäyənädədəyəwädəyəwomuwəʾətäʿəlätäkämäyətəbäḳäləʾəmənehomuʾəgəziʾämänafəsətəbäʿämäṣ́ahomubäʾənətäzäkonulaʾəkanäläsäyəṭanəwäʾäsəḥätəwomuläʾəläyäḫädərudibäyäbəsə::
Translation
Definitions                                                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez ወበውእቱ መዋዕል ይወጽእ መቅሠፍቱ ለእግዚአ መናፍስት ወይትረኀዉ ኵሉ መዛግብተ ማያት ዘመልዕልተ ሰማያት ወዲበ አንቅዕት እለ መትሕተ ሰማያት ወዘመትሕተ ምድር
Translit. 1webew'Itumewa`IlyweS'Imeq`seftule'Igzi'amenafstweytre`hewukWulumezagbtemayatzemel`Iltesemayatwedibe'anq`It'IlemetHtesemayatwezemetHtemdr::
Translit. 2wäbäwəʾətumäwaʿələyəwäṣəʾəmäḳəśäfətuläʾəgəziʾämänafəsətəwäyətəräḫäwukʷəlumäzagəbətämayatəzämäləʿələtäsämayatəwädibäʾänəḳəʿətəʾəlämätəḥətäsämayatəwäzämätəḥətämədərə::
Translation
Definitions                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez ወይዴመሩ ኵሎሙ ማያት ምስለ ማያት ዘመልዕልተ ሰማያት ማይሰ ዘመልዕልተ ሰማይ ተባዕታይ ውእቱ ወማይ ዘመትሕተ ምድር አንስታይ ይእቲ
Translit. 1weydEmerukWulomumayatmslemayatzemel`Iltesemayatmaysezemel`Iltesemayteba`Itayw'ItuwemayzemetHtemdr'anstayy'Iti::
Translit. 2wäyədemärukʷəlomumayatəməsəlämayatəzämäləʿələtäsämayatəmayəsäzämäləʿələtäsämayətäbaʿətayəwəʾətuwämayəzämätəḥətämədərəʾänəsətayəyəʾəti::
Translation
Definitions                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
9. Ge'ez ወይደመሰሱ ኵሉ እለ የኀድሩ ዲበ የብስ ወእለ የኀድሩ መትሕተ አጽናፈ ሰማይ
Translit. 1weydemesesukWulu'Ileye`hedrudibeyebswe'Ileye`hedrumetHte'aSnafesemay::
Translit. 2wäyədämäsäsukʷəluʾəläyäḫädərudibäyäbəsəwäʾəläyäḫädərumätəḥətäʾäṣənafäsämayə::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
10. Ge'ez ወበእንተዝ አእመርዋ ለዐመፃሆሙ እንተ ገብሩ በዲበ ምድር ወበእንተዝ ይትኀጐሉ
Translit. 1webe'Intez'a'Imerwale`eme`Sahomu'Integebrubedibemdrwebe'Intezyt`hegWelu::
Translit. 2wäbäʾənətäzəʾäʾəmärəwaläʿämäṣ́ahomuʾənətägäbərubädibämədərəwäbäʾənətäzəyətəḫägʷälu::
Translation
Definitions                                        
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
54 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET