Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 56 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወርኢኩ በህየ ትዕይንተ መላእክት ዘመቅሠፍት እንዘ የሐውሩ ወእኁዛን መሣግረ ኀፂን ወብርት
Translit. 1wer'ikubehyet`Iyntemela'Iktzemeq`seft'InzeyeHewruwe'I`huzanme`sagre`he`Sinwebrt::
Translit. 2wärəʾikubähəyätəʿəyənətämälaʾəkətəzämäḳəśäfətəʾənəzäyäḥäwəruwäʾəḫuzanəmäśagəräḫäṣ́inəwäbərətə::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ወተስእልክዎ ለመልአከ ሰላም ዘየሐውር ምስሌየ እንዘ እብል ለመኑ የሐውፉ እለ ይእኅዙ
Translit. 1wetes'Ilkwolemel'akeselamzeyeHewrmslEye'Inze'IbllemenuyeHewfu'Iley'I`hzu::
Translit. 2wätäsəʾələkəwolämäləʾäkäsälaməzäyäḥäwərəməsəleyäʾənəzäʾəbələlämänuyäḥäwəfuʾəläyəʾəḫəzu::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ወይቤለኒ ለኅሩያነ ዚአሆሙ ወለፍቁራነ ዚአሆሙ ከመ ይትወደዩ ውስተ ንቅዐተ ማዕምቅት ዘቈላ
Translit. 1weybEleni`1`1le`hruyanezi'ahomuwelefquranezi'ahomukemeytwedeyuwstenq`etema`ImqtzeqWela::
Translit. 2wäyəbeläni11läḫəruyanäziʾähomuwäläfəḳuranäziʾähomukämäyətəwädäyuwəsətänəḳəʿätämaʿəməḳətəzäḳʷäla::
Translation
Definitions                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ወአሜሃ ይመልእ ውእቱ ቈላ እምነ ኅሩያን ወፍቁራነ ዚአሆሙ ወይትዌዳዕ ዕለተ ሕይወቶሙ ወዕለተ ስሕተቶሙ እምይእዜ ኢይትኌለቍ
Translit. 1we'amEhaymel'Iw'ItuqWela'Imne`hruyanwefquranezi'ahomuweytwEda`I`IleteHywetomuwe`IletesHtetomuImy'IzE'iythWEleqWu::
Translit. 2wäʾämehayəmäləʾəwəʾətuḳʷälaʾəmənäḫəruyanəwäfəḳuranäziʾähomuwäyətəwedaʿəʿəlätäḥəyəwätomuwäʿəlätäsəḥətätomuʾəməyəʾəzeʾiyətəḫʷeläḳʷə::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወበእማንቱ መዋዕል ይትጋብኡ መላእክት ወይወድዩ አርእስቲሆሙ ለምሥራቅ ለኀበ ሰብአ ጳርቴ ወሜድ የሐውስዎሙ ለነገሥት ወይበውእ ላዕሌሆሙ መንፈሰ ሀውክ ወየሀውክዎሙ እመናብርቲሆሙ ወይወፅኡ ከመ አናብስት እምስካባቲሆሙ ወከመ አዝእብት ርኁባን ማእከለ መርዔተ ዚአሆሙ
Translit. 1webe'Imantumewa`Ilytgab'umela'Iktweywedyu'ar'Istihomulem`sraqle`hebeseb'aPartEwemEdyeHewswomulenege`stweybew'Ila`IlEhomumenfesehewkweyehewkwomu'Imenabrtihomuweywe`S'ukeme'anabst'Imskabatihomuwekeme'az'Ibtr`hubanma'Ikelemer`Etezi'ahomu::
Translit. 2wäbäʾəmanətumäwaʿələyətəgabəʾumälaʾəkətəwäyəwädəyuʾärəʾəsətihomuläməśəraḳəläḫäbäsäbəʾärətewämedəyäḥäwəsəwomulänägäśətəwäyəbäwəʾəlaʿəlehomumänəfäsähäwəkəwäyähäwəkəwomuʾəmänabərətihomuwäyəwäṣ́əʾukämäʾänabəsətəʾəməsəkabatihomuwäkämäʾäzəʾəbətərəḫubanəmaʾəkälämärəʿetäziʾähomu::
Translation
Definitions                                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ወየዐርጉ ወይከይድዎ ለምድረ ኅሩያነ ዚአሆሙ ወትከውን ምድረ ኅሩያነ ዚአሁ በቅድሜሆሙ ምክያደ ወአሰረ
Translit. 1weye`erguweykeydwolemdre`hruyanezi'ahomuwetkewnmdre`hruyanezi'ahubeqdmEhomumkyadewe'asere::
Translit. 2wäyäʿärəguwäyəkäyədəwolämədəräḫəruyanäziʾähomuwätəkäwənəmədəräḫəruyanäziʾähubäḳədəmehomuməkəyadäwäʾäsärä::
Translation
Definitions                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez ወሀገረ ጻድቃነ ዚአየ ይከውን ማዕቅፈ ለአፍራሲሆሙ ወያነሥኡ በበይናቲሆሙ ቀትለ ወትጸንዕ የማኖሙ ዲቤሆሙ ወኢያአምሮ ብእሲ ለካልኡ ወለእኁሁ ወኢወልድ ለአቡሁ ወለእሙ እስከ ይከውን ኍልቈ አብድንት እሞቶሙ ወመቅሠፍቶሙ ወኢይከውን በከ
Translit. 1wehegereSadqanezi'ayeykewnma`Iqfele'afrasihomuweyane`s'ubebeynatihomuqetlewetSen`IyemanomudibEhomuwe'iya'amrob'Isilekal'uwele'I`huhuwe'iweldle'abuhuwele'Imu'IskeykewnhWulqWe'abdnt'Imotomuwemeq`seftomuwe'iykewnbeke::
Translit. 2wähägäräṣadəḳanäziʾäyäyəkäwənəmaʿəḳəfäläʾäfərasihomuwäyanäśəʾubäbäyənatihomuḳätəläwätəṣänəʿəyämanomudibehomuwäʾiyaʾämərobəʾəsiläkaləʾuwäläʾəḫuhuwäʾiwälədəläʾäbuhuwäläʾəmuʾəsəkäyəkäwənəḫʷələḳʷäʾäbədənətəʾəmotomuwämäḳəśäfətomuwäʾiyəkäwənəbäkä::
Translation
Definitions                                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez ወበእማንቱ መዋዕል ትፈትሕ አፉሃ ሲኦ ወይሠጠሙ ውስቴታ ወሐጕሎሙ ሲኦል ትውኅጦሙ ለኃጥኣን እምገጸ ኅሩያን
Translit. 1webe'Imantumewa`IltfetH'afuhasi'olwey`seTemuwstEtaweHegWulomusi'oltw`hTomule`haT'An'ImgeSe`hruyan::
Translit. 2wäbäʾəmanətumäwaʿələtəfätəḥəʾäfuhasiʾowäyəśäṭämuwəsətetawäḥägʷəlomusiʾolətəwəḫəṭomuläḫaṭəʾanəʾəməgäṣäḫəruyanə::
Translation
Definitions                                                            
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
56 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET