Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 61 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወርኢኩ በእማንቱ መዋዕል ተውህበ ለእልኩ መላእክት አኅባል ነዊኃን ወነሥኡ ሎሙ ክንፈ ወሠረሩ ወሖሩ መንገለ መስዕ
Translit. 1wer'ikube'Imantumewa`Iltewhbele'Ilkumela'Ikta`hbalnewi`hanwene`s'ulomuknfewe`sereruweHorumengelemes`I::
Translit. 2wärəʾikubäʾəmanətumäwaʿələtäwəhəbäläʾələkumälaʾəkətəʾäḫəbalənäwiḫanəwänäśəʾulomukənəfäwäśäräruwäḥorumänəgälämäsəʿə::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ወተስእልክዎ ለመልአክ እንዘ እብል ለምንት ነሥኡ እሎንቱ አኅባለ ነዊኃነ ወሖሩ ወይቤለኒ ሖፉ ከመ ይመጥኑ
Translit. 1wetes'Ilkwolemel'ak'Inze'Ibllemntne`s'u'Ilontua`hbalenewi`haneweHoruweybEleniHofukemeymeTnu::
Translit. 2wätäsəʾələkəwolämäləʾäkəʾənəzäʾəbələlämənətənäśəʾuʾəlonətuʾäḫəbalänäwiḫanäwäḥoruwäyəbeläniḥofukämäyəmäṭənu::
Translation
Definitions                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ወይቤለኒ መልአክ ዘምስሌየ የሐውር እሉ እሙንቱ አምጣነ ጻድቃን ወመኣሥረ ጻድቃን ያመጽኡ ከመ ይትመርጐዙ በስሙ ለእግዚአ መናፍስት ለዓለመ ዓለም
Translit. 1weybElenimel'akzemslEyeyeHewr'Ilu'Imuntu'amTaneSadqanweme'A`sreSadqanyameS'ukemeytmergWezubesmule'Igzi'amenafstle`aleme`alem::
Translit. 2wäyəbelänimäləʾäkəzäməsəleyäyäḥäwərəʾəluʾəmunətuʾäməṭanäṣadəḳanəwämäʾaśəräṣadəḳanəyamäṣəʾukämäyətəmärəgʷäzubäsəmuläʾəgəziʾämänafəsətəläʿalämäʿalämə::
Translation
Definitions                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ይዌጥኑ ወየኀድሩ ኅሩያን ምስለ ኅሩያን ወእሉ አምጣናት እለ ይትወሀቡ ለሃይማኖት ወያጸንዑ ቃለ ጽድቅ
Translit. 1ywETnuweye`hedru`hruyanmsle`hruyanwe'Ilu'amTanatIleytwehebulehaymanotweyaSen`uqaleSdq::
Translit. 2yəweṭənuwäyäḫädəruḫəruyanəməsəläḫəruyanəwäʾəluʾäməṭanatəʾəläyətəwähäbulähayəmanotəwäyaṣänəʿuḳaläṣədəḳə::
Translation
Definitions                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወእሉ አምጣናት ይከሥቱ ኩሎ ኅቡኣታ ለዕመቀ ምድር ወእለ ተኀጕሉ እምበድው ወእለ ተበልዑ እምዐሣተ ባሕር ወእምአራዊት ከመ ይግብኡ ወይትመርጐዙ በዕለተ ኅሩይ እስመ አልቦ ዘይትሐጐል በቅድመ እግዚአ መናፍስት ወአልቦ ዘይክል ተሐጕሎተ
Translit. 1we'Ilu'amTanatyke`stukulo`hbu'Atale`Imeqemdrwe'Ilete`hegWulu'Imbedwwe'Iletebel`u'Im`e`satebaHrwe'Im'arawitkemeygb'uweytmergWezube`Ilete`hruy'IsmealbozeytHegWelbeqdme'Igzi'amenafstwe'albozeyklteHegWulote::
Translit. 2wäʾəluʾäməṭanatəyəkäśətukuloḫəbuʾataläʿəmäḳämədərəwäʾəlätäḫägʷəluʾəməbädəwəwäʾəlätäbäləʿuʾəməʿäśatäbaḥərəwäʾəməʾärawitəkämäyəgəbəʾuwäyətəmärəgʷäzubäʿəlätäḫəruyəʾəsəmäʾäləbozäyətəḥägʷäləbäḳədəmäʾəgəziʾämänafəsətəwäʾäləbozäyəkələtäḥägʷəlotä::
Translation
Definitions                                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ወነሥኡ ትእዛዘ እለ በመልዕልተ ሰማያት ኵሎሙ ወኀይል ወቃል ወብርሃን ከመ እሳት ተውህበ ሎሙ
Translit. 1wene`s'ut'Izaze'Ilebemel`IltesemayatkWulomuwe`heyl`1weqal`1webrhan`1keme'Isattewhbelomu::
Translit. 2wänäśəʾutəʾəzazäʾəläbämäləʿələtäsämayatəkʷəlomuwäḫäyələ1wäḳalə1wäbərəhanə1kämäʾəsatətäwəhəbälomu::
Translation
Definitions                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez ወለውእቱ መቅድመ ቃል ይባርክዎ ወያሌዕልዎ ወይሴብሕዎ በጥበብ ወይጠበብ በነገር ወበመንፈሰ ሕይወት
Translit. 1welew'ItumeqdmeqalybarkwoweyalE`IlwoweysEbHwobeTbebweyTebebbenegerwebemenfeseHywet::
Translit. 2wäläwəʾətumäḳədəmäḳaləyəbarəkəwowäyaleʿələwowäyəsebəḥəwobäṭəbäbəwäyəṭäbäbəbänägärəwäbämänəfäsäḥəyəwätə::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez ወእግዚአ መናፍስት ዲበ መንበረ ስብሐቲሁ አንበሮ ለኅሩይ ወይኴንን ኵሎ ግብሮሙ ለቅዱሳን በመልዕልተ ሰማይ ወበመዳልው ይደሉ ምግባሮሙ
Translit. 1we'Igzi'amenafstdibemenberesbHetihu'anberole`hruyweykWEnnkWulogbromuleqdusanbemel`Iltesemaywebemedalwydelumgbaromu::
Translit. 2wäʾəgəziʾämänafəsətədibämänəbäräsəbəḥätihuʾänəbäroläḫəruyəwäyəkʷenənəkʷəlogəbəromuläḳədusanəbämäləʿələtäsämayəwäbämädaləwəyədäluməgəbaromu::
Translation
Definitions                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
9. Ge'ez ወሶበ ያሌዕል ገጾ ከመ ይኰንን ፍኖቶሙ እንተ ኅቡኣት በነገረ ስሙ ለእግዚአ መናፍስት ወአሰረ ዚአሆሙ በፍኖተ ኵነኔ ጽድቅ ዘእግዚአብሔር ልዑል ወይትናገሩ ኵሎሙ ቃል ወይባርኩ ወይሴብሑ ወያሌዕሉ ወይዌድሱ በስሙ ለእግዚአ መናፍስት
Translit. 1wesobeyalE`IlgeSokemeykWennfnotomu'Inte`hbu'Atbenegeresmule'Igzi'amenafstwe'aserezi'ahomubefnotekWunenESdqze'Igzi'abHErl`ulweytnagerukWulomube`1qalweybarkuweysEbHuweyalE`IluweywEdsubesmule'Igzi'amenafst::
Translit. 2wäsobäyaleʿələgäṣokämäyəkʷänənəfənotomuʾənətäḫəbuʾatəbänägäräsəmuläʾəgəziʾämänafəsətəwäʾäsäräziʾähomubäfənotäkʷənäneṣədəḳəzäʾəgəziʾäbəḥerələʿuləwäyətənagärukʷəlomu1ḳaləwäyəbarəkuwäyəsebəḥuwäyaleʿəluwäyəwedəsubäsəmuläʾəgəziʾämänafəsətə::
Translation
Definitions                                                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
10. Ge'ez ወይጼውዕ ኵሎ ኀይለ ሰማያት ወኵሎ ቅዱሳነ ዘመልዕልት ወኀይለ እግዚአብሔር ኪሩቤ ወሱራፌል ወኦፍኒን ወኵሉ መላእክተ ኀይል ወኵሉ መላእክተ አጋእዝት ወኅሩይ ወካልእ ኀይል እለ ውስተ የብስ ዲበ ማይ በይእቲ ዕለት ወይነሥኡ ቃለ ወይባርኩ
Translit. 1weySEw`IkWulo`heylesemayatwekWuloqdusanezemel`Iltwe`heyle'Igzi'abHErkirubElwesurafElwe'ofninwekWulumela'Ikte`heylwekWulumela'Ikte'aga'Iztwe`hruywekal'I`heyl'Ilewsteyebsdibemaybey'Iti
Translit. 2wäyəṣewəʿəkʷəloḫäyəläsämayatəwäkʷəloḳədusanäzämäləʿələtəwäḫäyəläʾəgəziʾäbəḥerəkirubewäsurafeləwäʾofəninəwäkʷəlumälaʾəkətäḫäyələwäkʷəlumälaʾəkətäʾägaʾəzətəwäḫəruyəwäkaləʾəḫäyələʾəläwəsətäyäbəsədibämayəbäyəʾətiʿəlätəwäyənäśəʾu1ḳaläwäyəbarəku
Translation
Definitions                                                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
11. Ge'ez ወይሴብሑ ወይዌድሱ ወያሌዕሉ በመንፈሰ ሃይማኖት ወበመንፈሰ ጥበብ ወትዕግሥት ወበመንፈሰ ምሕረት ወበመንፈሰ ኵነኔ ወሰላም ወበመንፈሰ ኂሩት ወይብሉ ኵሎሙ ቃል ቡሩክ ውእቱ ወይትባረክ ስሙ ለእግዚአ መናፍስት ለዓለም ወእስከ ለዓለም
Translit. 1`Iletweyne`s'u`1qaleweybarkuweysEbHuweywEdsuweyalE`IlubemenfesehaymanotwebemenfeseTbebwet`Ig`stwebemenfesemHretwebemenfesekWunenEweselamwebemenfese`hirutweyblukWulomube`1qalburukw'Ituweytbareksmule'Igzi'amenafstle`alemwe'Iskele`alem::
Translit. 2wäyəsebəḥuwäyəwedəsuwäyaleʿəlubämänəfäsähayəmanotəwäbämänəfäsäṭəbäbəwätəʿəgəśətəwäbämänəfäsäməḥərätəwäbämänəfäsäkʷənänewäsälaməwäbämänəfäsäḫirutəwäyəbəlukʷəlomu1ḳaləburukəwəʾətuwäyətəbaräkəsəmuläʾəgəziʾämänafəsətəläʿaläməwäʾəsəkäläʿalämə::
Translation
Definitions                                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
12. Ge'ez ይባርክዎ ኵሎሙ እለ ኢይነውሙ በመልዕልተ ሰማይ ይባርክዎ ኵሎሙ ቅዱሳኑ እለ ውስተ ሰማይ ወኵሎሙ ኅሩያን እለ የኀድሩ ውስተ ገነተ ሕይወት ወኵሉ መንፈሰ ብርሃን ዘትክል ባርኮቶ ወሰብሖቶ ወአልዕሎቶ ወቀድሶቶ ለስምከ ቅዱስ ወኵሉ ዘሥጋ ዘፈድፋደ እምኀይል ትሴብሕ ወትባርክ ለስምከ ለዓለመ ዓለም
Translit. 1ybarkwokWulomu'Ile'iynewmubemel`Iltesemay;ybarkwokWulomuqdusanu'IlewstesemaywekWulomu`hruyan'Ileye`hedruwstegeneteHywetwekWulumenfesebrhanzetklbarkotowesebHotowe'al`IlotoweqedsotolesmkeqduswekWuluze`sgazefedfade'Im`heyltsEbHwetbarklesmkele`aleme`alem::
Translit. 2yəbarəkəwokʷəlomuʾəläʾiyənäwəmubämäləʿələtäsämayə;yəbarəkəwokʷəlomuḳədusanuʾəläwəsətäsämayəwäkʷəlomuḫəruyanəʾəläyäḫädəruwəsətägänätäḥəyəwätəwäkʷəlumänəfäsäbərəhanəzätəkələbarəkotowäsäbəḥotowäʾäləʿəlotowäḳädəsotoläsəməkäḳədusəwäkʷəluzäśəgazäfädəfadäʾəməḫäyələtəsebəḥəwätəbarəkəläsəməkäläʿalämäʿalämə::
Translation
Definitions                                                                                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
13. Ge'ez እስመ ብዙኅ ምሕረቱ ለእግዚአ መናፍስት ወርኁቀ መዓት ወኵሎ ግብሮ ወኵሎ ኀይሎ በአምጣነ ገብረ ከሠተ ለጻድቃን ወለኅሩያን በስሙ ለእግዚአ መናፍስት
Translit. 1Ismebzu`hmHretule'Igzi'amenafstwer`huqeme`atwekWulogbrowekWulo`heylobe'amTanegebreke`seteleSadqanwele`hruyanbesmule'Igzi'amenafst::
Translit. 2ʾəsəmäbəzuḫəməḥərätuläʾəgəziʾämänafəsətəwärəḫuḳämäʿatəwäkʷəlogəbərowäkʷəloḫäyəlobäʾäməṭanägäbəräkäśätäläṣadəḳanəwäläḫəruyanəbäsəmuläʾəgəziʾämänafəsətə::
Translation
Definitions                                                                                
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
61 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET