Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 62 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወከመዝ አዘዘ እግዚእ ለነገሥት ወለአዚዛን ወለልዑላን ወለእለ የኀድርዋ ለምድር ወይብል ክሥቱ አዕይንቲክሙ ወአንሥኡ አቅርንቲክሙ እመ ትክሉ አእምሮቶ ለኅሩይ
Translit. 1wekemez'azeze'Igzi'Ilenege`stwele'azizanwelel`ulanwele'Ileye`hedrwalemdrweyblk`stu'a`Iyntikmuwe'an`s'u'aqrntikmu'Imetklu'a'Imrotole`hruy::
Translit. 2wäkämäzəʾäzäzäʾəgəziʾəlänägäśətəwäläʾäzizanəwäläləʿulanəwäläʾəläyäḫädərəwalämədərəwäyəbələkəśətuʾäʿəyənətikəmuwäʾänəśəʾuʾäḳərənətikəmuʾəmätəkəluʾäʾəmərotoläḫəruyə::
Translation
Definitions                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ወነበረ እግዚአ መናፍስት ዲበ መንበረ ስብሐቲሁ ወመንፈሰ ጽድቅ ተክዕወ ዲቤሁ ወነገረ አፉሁ ይቀትል ኵሎ ኃጥአነ ወኵሎ ዐማፅያነ ወእምገጹ ይትኀጐሉ
Translit. 1wenebere'Igzi'amenafstdibemenberesbHetihuwemenfeseSdqtek`IwedibEhuwenegere'afuhuyqetlkWulo`haT'anewekWulo`ema`Syanewe'ImgeSuyt`hegWelu::
Translit. 2wänäbäräʾəgəziʾämänafəsətədibämänəbäräsəbəḥätihuwämänəfäsäṣədəḳətäkəʿəwädibehuwänägäräʾäfuhuyəḳätələkʷəloḫaṭəʾänäwäkʷəloʿämaṣ́əyanäwäʾəməgäṣuyətəḫägʷälu::
Translation
Definitions                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ወይቀውሙ በይእቲ ዕለት ኵሎሙ ነገሥት ወአዚዛን ወልዑላን ወእለ ይእኅዝዋ ለየብስ ወይሬእይዎ ወያአምርዎ ከመ ይነብር ዲበ መንበረ ስብሐቲሁ ወጻድቃን በጽድቅ ቅድሜሁ ይትኴነኑ ወነገረ በክ አልቦ ዘይትበሀል በቅድሜሁ
Translit. 1weyqewmubey'Iti`IletkWulomunege`stwe'azizanwel`ulanwe'Iley'I`hzwaleyebsweyrE'Iywoweya'amrwokemeynebrdibemenberesbHetihuweSadqanbeSdqqdmEhuytkWEnenuwenegerebek'albozeytbehelbeqdmEhu::
Translit. 2wäyəḳäwəmubäyəʾətiʿəlätəkʷəlomunägäśətəwäʾäzizanəwäləʿulanəwäʾəläyəʾəḫəzəwaläyäbəsəwäyəreʾəyəwowäyaʾämərəwokämäyənäbərədibämänəbäräsəbəḥätihuwäṣadəḳanəbäṣədəḳəḳədəmehuyətəkʷenänuwänägäräbäkəʾäləbozäyətəbähäləbäḳədəmehu::
Translation
Definitions                                                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ወይመጽእ ዲቤሆሙ ሕማም ከመ ብእሲት እንተ ውስተ ማሕመም ወየዐፅባ ወሊድ ሶበ ይመጽእ ወልዳ በአፈ ማኅፀን ወተዐፅብ በወሊድ
Translit. 1weymeS'IdibEhomuHmamkemeb'Isit'IntewstemaHmemweye`e`SbawelidsobeymeS'Iweldabe'afema`h`Senwete`e`Sbbewelid::
Translit. 2wäyəmäṣəʾədibehomuḥəmaməkämäbəʾəsitəʾənətäwəsətämaḥəmäməwäyäʿäṣ́əbawälidəsobäyəmäṣəʾəwälədabäʾäfämaḫəṣ́änəwätäʿäṣ́əbəbäwälidə::
Translation
Definitions                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወይሬእዩ መንፈቆሙ ለመንፈቆሙ ወይደነግፅ ወያቴሕቱ ገጾሙ ወይእኅዞሙ ሕማም ሶበ ይሬእይዎ ለዝኩ ወልደ ብእሲት እንዘ ይነብር ዲበ መንበረ ስብሐቲሁ
Translit. 1weyrE'Iyumenfeqomulemenfeqomuweydeneg`SweyatEHtugeSomuwey'I`hzomuHmamsobeyrE'Iywolezkuweldeb'Isit'InzeynebrdibemenberesbHetihu::
Translit. 2wäyəreʾəyumänəfäḳomulämänəfäḳomuwäyədänägəṣ́əwäyateḥətugäṣomuwäyəʾəḫəzomuḥəmaməsobäyəreʾəyəwoläzəkuwälədäbəʾəsitəʾənəzäyənäbərədibämänəbäräsəbəḥätihu::
Translation
Definitions                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ወይሴብሕዎ ወይባርክዎ ወያሌዕልዎ ነገሥት አዚዛን ወኵሎሙ እለ ይእኅዝዋ ለምድር ለዘይመልክ ኵሎ ዘኅቡእ
Translit. 1weysEbHwoweybarkwoweyalE`Ilwonege`st'azizanwekWulomuIley'I`hzwalemdrlezeymelkkWuloze`hbu'I::
Translit. 2wäyəsebəḥəwowäyəbarəkəwowäyaleʿələwonägäśətəʾäzizanəwäkʷəlomuʾəläyəʾəḫəzəwalämədərəläzäyəmäləkəkʷəlozäḫəbuʾə::
Translation
Definitions                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez እስመ እምቅድም ኅቡአ ኮነ ወልደ እጓለ እመሕያው ወዐቀቦ ልዑል በቅድመ ኀይሉ ወከሠቶ ለኅሩያን
Translit. 1Isme'Imqdm`hbu'akonewelde'IgWale'ImeHyawwe`eqebol`ulbeqdme`heyluweke`setole`hruyan::
Translit. 2ʾəsəmäʾəməḳədəməḫəbuʾäkonäwälədäʾəgʷaläʾəmäḥəyawəwäʿäḳäboləʿuləbäḳədəmäḫäyəluwäkäśätoläḫəruyanə::
Translation
Definitions                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez ወይዘራእ ማኅበረ ቅዱሳን ወኅሩያን ወይቀውሙ በቅድሜሁ ኵሎሙ ኅሩያን በይእቲ ዕለት
Translit. 1weyzera'Ima`hbereqdusanwe`hruyanweyqewmubeqdmEhukWulomu`hruyanbey'Iti`Ilet::
Translit. 2wäyəzäraʾəmaḫəbäräḳədusanəwäḫəruyanəwäyəḳäwəmubäḳədəmehukʷəlomuḫəruyanəbäyəʾətiʿəlätə::
Translation
Definitions                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
9. Ge'ez ወይወድቁ ኵሎሙ ነገሥት አዚዛን ወልዑላን ወእለ ይመልክዋ ለየብስ በቅድሜሁ በገጾሙ ወይሰግዱ ወይሴፈውዎ ለዝኩ ወልደ እጓለ እመሕያው ወያስተበቍዕዎ ወይስእሉ ምሕረተ እምኀቤሁ
Translit. 1weywedqukWulomunege`st'azizanwel`ulanwe'IleymelkwaleyebsbeqdmEhubegeSomuweysegduweysEfewwolezkuwelde'IgWale'ImeHyawweyastebeqWu`Iwoweys'IlumHreteIm`hebEhu::
Translit. 2wäyəwädəḳukʷəlomunägäśətəʾäzizanəwäləʿulanəwäʾəläyəmäləkəwaläyäbəsəbäḳədəmehubägäṣomuwäyəsägəduwäyəsefäwəwoläzəkuwälədäʾəgʷaläʾəmäḥəyawəwäyasətäbäḳʷəʿəwowäyəsəʾəluməḥərätäʾəməḫäbehu::
Translation
Definitions                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
10. Ge'ez ወያጔጕዖሙ እንከ ውእቱ እግዚአ መናፍስት ከመ ያፍጥኑ ወይፃኡ እምቅድመ ገጹ ወገጾሙ ይመልእ ኀፍረተ ወጽልመተ ይትዌሰክ ገጾሙ
Translit. 1weyagWEgWu`omu'Inkew'Itu'Igzi'amenafstkemeyafTnuwey`Sa'u'ImqdmegeSuwegeSomuymel'I`hefreteweSlmeteytwEsekgeSomu::
Translit. 2wäyagʷegʷəʿomuʾənəkäwəʾətuʾəgəziʾämänafəsətəkämäyafəṭənuwäyəṣ́aʾuʾəməḳədəmägäṣuwägäṣomuyəmäləʾəḫäfərätäwäṣələmätäyətəwesäkəgäṣomu::
Translation
Definitions                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
11. Ge'ez ወይትሜጠውዎሙ መላእክተ መቅሠፍት ከመ ይትፈደዩ እምኔሆሙ ዘገፍእዎሙ ለደቂቁ ወለኅሩያነ ዚአሁ
Translit. 1weytmETewwomumela'Iktemeq`seftkemeytfedeyuImnEhomuzegef'Iwomuledeqiquwele`hruyanezi'ahu::
Translit. 2wäyətəmeṭäwəwomumälaʾəkətämäḳəśäfətəkämäyətəfädäyuʾəmənehomuzägäfəʾəwomulädäḳiḳuwäläḫəruyanäziʾähu::
Translation
Definitions                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
12. Ge'ez ወይከውኑ አርአያ ለጻድቃን ወለኅሩያነ ዚአሁ ቦሙ ይትፌሥሑ እስመ መዐቱ ለእግዚአ መናፍስት ዲቤሆሙ ታአርፍ ወመጥባሕቱ ለእግዚአ መናፍስት ትሰክር እምኔሆሙ
Translit. 1weykewnu'ar'ayaleSadqanwele`hruyanezi'ahubomuytfE`sHu'Ismeme`etule'Igzi'amenafstdibEhomuta'arfwemeTbaHtule'Igzi'amenafsttsekr'ImnEhomu::
Translit. 2wäyəkäwənuʾärəʾäyaläṣadəḳanəwäläḫəruyanäziʾähubomuyətəfeśəḥuʾəsəmämäʿätuläʾəgəziʾämänafəsətədibehomutaʾärəfəwämäṭəbaḥətuläʾəgəziʾämänafəsətətəsäkərəʾəmənehomu::
Translation
Definitions                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
13. Ge'ez ወጻድቃን ወኅሩያን ይድኅኑ በይእቲ ዕለት ወገጾሙ ለኃጥኣን ወለዐማፅያን ኢይሬእዩ እምይእዜ
Translit. 1weSadqanwe`hruyanyd`hnubey'Iti`IletwegeSomule`haT'Anwele`ema`Syan'iyrE'Iyu'Imy'IzE::
Translit. 2wäṣadəḳanəwäḫəruyanəyədəḫənubäyəʾətiʿəlätəwägäṣomuläḫaṭəʾanəwäläʿämaṣ́əyanəʾiyəreʾəyuʾəməyəʾəze::
Translation
Definitions                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
14. Ge'ez ወእግዚአ መናፍስት ዲቤሆሙ የኀድር ወምስለ ዝኩ ወልደ እጓለ እመሕያው የኀድሩ ወይበልዑ ወይሰክቡ ወይትነሥኡ ለዓለመ ዓለም
Translit. 1we'Igzi'amenafstdibEhomuye`hedrwemslezkuweldeIgWale'ImeHyawye`hedruweybel`uweysekbuweytne`s'ule`aleme`alem::
Translit. 2wäʾəgəziʾämänafəsətədibehomuyäḫädərəwäməsəläzəkuwälədäʾəgʷaläʾəmäḥəyawəyäḫädəruwäyəbäləʿuwäyəsäkəbuwäyətənäśəʾuläʿalämäʿalämə::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
15. Ge'ez ወተንሥኡ ጻድቃን ወኅሩያን እምድር ወኀደጉ አትሕቶ ገጾሙ ወለብሱ ልብሰ ሕይወት
Translit. 1weten`s'uSadqanwe`hruyan'Imdrwe`hedegu'atHtogeSomuwelebsulbseHywet::
Translit. 2wätänəśəʾuṣadəḳanəwäḫəruyanəʾəmədərəwäḫädäguʾätəḥətogäṣomuwäläbəsuləbəsäḥəyəwätə::
Translation
Definitions                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
16. Ge'ez ወውእቱ ይከውን ልብሰ ሕይወት በኀበ እግዚአ መናፍስት ወአልባሲክሙኒ ኢይበልዩ ወስብሐቲክሙ ኢየኀልቅ በቅድመ እግዚአ መናፍስት
Translit. 1wew'ItuykewnlbseHywetbe`hebe'Igzi'amenafstwe'albasikmuni'iybelyuwesbHetikmu'iye`helqbeqdmeIgzi'amenafst::
Translit. 2wäwəʾətuyəkäwənələbəsäḥəyəwätəbäḫäbäʾəgəziʾämänafəsətəwäʾäləbasikəmuniʾiyəbäləyuwäsəbəḥätikəmuʾiyäḫäləḳəbäḳədəmäʾəgəziʾämänafəsətə::
Translation
Definitions                                                            
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
62 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET