Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 68 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወእምድኅረዝ ወሀበኒ ትእምርተ ኵሎሙ ኅብኣት በመጽሐፍ እምሔውየ ሄኖክ ወምሳልያተ ዘተውህባ ሎቱ ወደመሮሙ ሊተ በነገረ መጽሐፍ ዘምሳሌ
Translit. 1we'Imd`hrezwehebenit'ImrtekWulomu`hb'AtbemeSHefImHEwyehEnokwemsalyatezetewhbalotuwedemeromulitebenegeremeSHefzemsalE::
Translit. 2wäʾəmədəḫəräzəwähäbänitəʾəmərətäkʷəlomuḫəbəʾatəbämäṣəḥäfəʾəməḥewəyähenokəwäməsaləyatäzätäwəhəbalotuwädämäromulitäbänägärämäṣəḥäfəzäməsale::
Translation
Definitions                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ወበይእቲ ዕለት አውሥኦ ቅዱስ ሚካኤል እንዘ ይብል ለሩፋኤል ኀይሉ ለመንፈስ ይመስጠኒ ወያምዕዐኒ ወበእንተ ዕፀቡ ለኵነኔ እንተ ኅቡኣት ለኵነኔ መላእክት መኑ ውእቱ ዘይክል ተዐግሦተ ዕፁበ ለእንተ ተገብረት ኵነኔ ወነበረት ወይትመሰዉ በቅድሜሃ
Translit. 1webey'Iti`Ilet'aw`s'oqdusmika'El'Inzeybllerufa'El`heylulemenfesymesTeniweyam`I`eniwebe'Inte`I`SebulekWunenE'Inte`hbu'AtlekWunenEmela'Iktmenuw'Ituzeyklte`eg`sote`I`Subele'IntetegebretkWunenEweneberetweytmesewubeqdmEha::
Translit. 2wäbäyəʾətiʿəlätəʾäwəśəʾoḳədusəmikaʾeləʾənəzäyəbələlärufaʾeləḫäyəlulämänəfäsəyəmäsəṭäniwäyaməʿəʿäniwäbäʾənətäʿəṣ́äbuläkʷənäneʾənətäḫəbuʾatəläkʷənänemälaʾəkətəmänuwəʾətuzäyəkələtäʿägəśotäʿəṣ́ubäläʾənətätägäbərätəkʷənänewänäbärätəwäyətəmäsäwubäḳədəmeha::
Translation
Definitions                                                                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ወአውሥአ ካዕበ ወይቤሎ ቅዱስ ሚካኤል ለሩፋኤል መኑ ውእቱ ዘኢያረኀርኅ ልቦ ዲቤሃ ወኢይትሀወክ ኵልያቲሁ እምዛቲ ቃል ኵነኔ ወፅአት ዲቤሆሙ እምኔሆሙ ዘአውፅእዎሙ ከመዝ
Translit. 1we'aw`s'aka`IbeweybEloqdusmika'Ellerufa'Elmenuw'Ituze'iyare`her`hlbodibEhawe'iythewekkWulyatihuImzatiqal;kWunenEwe`S'atdibEhomu'ImnEhomuze'aw`S'Iwomukemez::
Translit. 2wäʾäwəśəʾäkaʿəbäwäyəbeloḳədusəmikaʾeləlärufaʾeləmänuwəʾətuzäʾiyaräḫärəḫələbodibehawäʾiyətəhäwäkəkʷələyatihuʾəməzatiḳalə;kʷənänewäṣ́əʾätədibehomuʾəmənehomuzäʾäwəṣ́əʾəwomukämäzə::
Translation
Definitions                                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ወኮነ ሶበ ቆመ በቅድመ እግዚአ መናፍስት ወከመዝ ይቤሎ ቅዱስ ሚካኤል ለሩፋኤል ወኢይከውን ሎሙ በውስተ ዐይነ እግዚእ እስመ እግዚአ መናፍስት ተምዕዖሙ እስመ በአምሳለ እግዚእ ይገብሩ
Translit. 1wekonesobeqomebeqdme'Igzi'amenafstwekemezybEloqdusmika'Ellerufa'Elwe'iykewnlomubewste`eyneIgzi'I'Isme'Igzi'amenafsttem`I`omu'Ismebe'amsaleIgzi'Iygebru::
Translit. 2wäkonäsobäḳomäbäḳədəmäʾəgəziʾämänafəsətəwäkämäzəyəbeloḳədusəmikaʾeləlärufaʾeləwäʾiyəkäwənəlomubäwəsətäʿäyənäʾəgəziʾəʾəsəmäʾəgəziʾämänafəsətətäməʿəʿomuʾəsəmäbäʾäməsaläʾəgəziʾəyəgäbəru::
Translation
Definitions                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez በእንተዝ ይመጽእ ላዕሌሆሙ ኵነኔ ዘኅቡእ ለዓለመ ዓለም እስመ ኢመልአክ ወኢብእሲ ኢይትሜጠው መክፈልቶ አላ እሙንቱ ባሕቲቶሙ ተመጠዉ ኵነኔ ዚአሆሙ ለዓለመ ዓለም
Translit. 1be'IntezymeS'Ila`IlEhomukWunenEze`hbu'Ile`aleme`alemIsme'imel'akwe'ib'Isi'iytmETewmekfelto'ala'ImuntubaHtitomutemeTewukWunenEzi'ahomule`aleme`alem::
Translit. 2bäʾənətäzəyəmäṣəʾəlaʿəlehomukʷənänezäḫəbuʾəläʿalämäʿaläməʾəsəmäʾimäləʾäkəwäʾibəʾəsiʾiyətəmeṭäwəmäkəfälətoʾälaʾəmunətubaḥətitomutämäṭäwukʷənäneziʾähomuläʿalämäʿalämə::
Translation
Definitions                                                                                    
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
68 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET