Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 83 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወይእዜኒ አርእየከ ወልድየ ማቱሳላ ኵሎ ራእያተ እለ ርኢኩ በቅድሜከ እነግር
Translit. 1wey'IzEni'ar'IyekeweldyematusalakWulora'Iyate'Iler'ikubeqdmEke'Inegr::
Translit. 2wäyəʾəzeniʾärəʾəyäkäwälədəyämatusalakʷəloraʾəyatäʾəlärəʾikubäḳədəmekäʾənägərə::
Translation
Definitions                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ክልኤተ ራእያተ ርኢኩ እንበለ እንሣእ ብእሲተ እምኔሆሙ ኢይትማሰል ምስለ ካልኡ ቀዳማየ አመ እትሜሐር መጽሐፈ ወካልአ ዘእንበለ እንሣእ እመከ ርኢኩ ራእየ ጽኑዐ ወበእንቲአሆሙ አስተብቋዕክዎ ለእግዚእ
Translit. 1kl'Etera'Iyater'iku'Inbele'In`sa'Ib'Isitewe`1hiImnEhomu'iytmaselmslekal'uqedamaye'ame'ItmEHermeSHefewekal'aze'Inbele'In`sa'I'Imeker'ikura'IyeSnu`ewebe'Inti'ahomu'astebqWa`Ikwole'Igzi'I::
Translit. 2kələʾetäraʾəyatärəʾikuʾənəbäläʾənəśaʾəbəʾəsitä1hiʾəmənehomuʾiyətəmasäləməsəläkaləʾuḳädamayäʾämäʾətəmeḥärəmäṣəḥäfäwäkaləʾäzäʾənəbäläʾənəśaʾəʾəmäkärəʾikuraʾəyäṣənuʿäwäbäʾənətiʾähomuʾäsətäbəḳʷaʿəkəwoläʾəgəziʾə::
Translation
Definitions                                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ስኩበ ኮንኩ በቤተ መላልኤል እምሔውየ ርኢኩ በራእይ ሰማይ ይትነፃኅ ወይትሐየድ ወይወድቅ ዲበ ምድር
Translit. 1skubekonkubebEtemelal'El'ImHEwyer'ikubera'Iysemayytne`Sa`hweytHeyedweywedqdibemdr::
Translit. 2səkubäkonəkubäbetämälaləʾeləʾəməḥewəyärəʾikubäraʾəyəsämayəyətənäṣ́aḫəwäyətəḥäyädəwäyəwädəḳədibämədərə::
Translation
Definitions                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ወሶበ ይወድቅ ዲበ ምድር ርኢክዋ ለምድር ከመ ትትወሐጥ ውስተ ቀላይ ዐቢይ ወአድባር ዲበ አድባር ይሰቀሉ ወአውግር ዲበ አውግር ይሠጠሙ ወዕፀው ነዋኃን ይትገዘሙ እምጕንዳቲሆሙ ወይትገደፉ ወይሠጠሙ ውስተ ቀላይ
Translit. 1wesobeywedqdibemdrr'ikwalemdrkemettweHeTwsteqelay`ebiywe'adbardibe'adbaryseqeluwe'awgrdibeawgry`seTemuwe`I`Sewnewa`hanytgezemu'ImgWundatihomuweytgedefuwey`seTemuwsteqelay::
Translit. 2wäsobäyəwädəḳədibämədərərəʾikəwalämədərəkämätətəwäḥäṭəwəsətäḳälayəʿäbiyəwäʾädəbarədibäʾädəbarəyəsäḳäluwäʾäwəgərədibäʾäwəgərəyəśäṭämuwäʿəṣ́äwənäwaḫanəyətəgäzämuʾəməgʷənədatihomuwäyətəgädäfuwäyəśäṭämuwəsətäḳälayə::
Translation
Definitions                                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወእምኔሁ ወድቀ ነገር ውስተ አፉየ ወአንሣእኩ እጽራሕ ወእቤ ተሐጕለት ምድር
Translit. 1we'ImnEhuwedqenegerwste'afuyewe'an`sa'IkuISraHwe'IbEteHegWuletmdr::
Translit. 2wäʾəmənehuwädəḳänägärəwəsətäʾäfuyäwäʾänəśaʾəkuʾəṣəraḥəwäʾəbetäḥägʷəlätəmədərə::
Translation
Definitions                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ወመላልኤል እምሔውየ አንሥአኒ እንዘ አነ እሰክብ ኀቤሁ ወይቤለኒ ምንት ከመዝ ትጸርሕ ወልድየ ወለምንት ከመዝ ተዐወዩ
Translit. 1wemelal'El'ImHEwye'an`s'ani'Inze'ane'Isekb`hebEhuweybElenimntkemeztSerHweldyewelemntkemezte`eweyu::
Translit. 2wämälaləʾeləʾəməḥewəyäʾänəśəʾäniʾənəzäʾänäʾəsäkəbəḫäbehuwäyəbelänimənətəkämäzətəṣärəḥəwälədəyäwälämənətəkämäzətäʿäwäyu::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez ወነገርክዎ ኵሎ ራእየ ዘርኢኩ ወይቤለኒ ከመ ጽኑዕ ርኢከ ወልድየ ወኀየለ ርእየ ሕልምከ ኅቡአተ ኵሉ ኀጢአተ ምድር ወትሰጠም ሀለወት ውስተ ቀላይ ወተሐጕል ሐጕለ ዐቢየ
Translit. 1wenegerkwokWulora'Iyezer'ikuweybElenikemeSnu`Ir'ikeweldyewe`heyeler'IyeHlmke`hbu'atekWulu`heTi'atemdrwetseTemhelewetwsteqelayweteHegWulHegWule`ebiye::
Translit. 2wänägärəkəwokʷəloraʾəyäzärəʾikuwäyəbelänikämäṣənuʿərəʾikäwälədəyäwäḫäyälärəʾəyäḥələməkäḫəbuʾätäkʷəluḫäṭiʾätämədərəwätəsäṭäməhäläwätəwəsətäḳälayəwätäḥägʷələḥägʷəläʿäbiyä::
Translation
Definitions                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez ወይእዜኒ ወልድየ ተንሥእ ወአስተብቍዖ ለእግዚአ ስብሐት እስመ መሀይምን አንተ ከመ ይትርፍ ትራፍ ዲበ ምድር ወኢይደምስሳ ለኵላ ምድር
Translit. 1wey'IzEniweldyeten`s'Iwe'astebqWu`ole'Igzi'asbHetIsmemeheymn'antekemeytrftrafdibemdrwe'iydemssalekWulamdr::
Translit. 2wäyəʾəzeniwälədəyätänəśəʾəwäʾäsətäbəḳʷəʿoläʾəgəziʾäsəbəḥätəʾəsəmämähäyəmənəʾänətäkämäyətərəfətərafədibämədərəwäʾiyədäməsəsaläkʷəlamədərə::
Translation
Definitions                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
9. Ge'ez ወልድየ እምሰማይ ይሄሉ ዝኵሉ ዲበ ምድር ወዲበ ምድር ይከውን ሐጕል ዐቢይ
Translit. 1weldye'ImsemayyhEluzkWuludibemdrwedibemdrykewnHegWul`ebiy::
Translit. 2wälədəyäʾəməsämayəyəheluzəkʷəludibämədərəwädibämədərəyəkäwənəḥägʷələʿäbiyə::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
10. Ge'ez ወእምኔሁ ተንሣእኩ ወጸለይኩ ወአስተብቋዕኩ ወጸሎትየ ጸሐፍኩ ለትውልደ ዓለም ወኵሎ አርእየከ ወልድየ ማቱሳላ
Translit. 1we'ImnEhuten`sa'IkuweSeleykuwe'astebqWa`IkuweSelotyeSeHefkuletwlde`alemwekWulo'ar'Iyekeweldyematusala::
Translit. 2wäʾəmənehutänəśaʾəkuwäṣäläyəkuwäʾäsətäbəḳʷaʿəkuwäṣälotəyäṣäḥäfəkulätəwələdäʿaläməwäkʷəloʾärəʾəyäkäwälədəyämatusala::
Translation
Definitions                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
11. Ge'ez ወሶበ ወጻእኩ ታሕተ ወርኢክዎ ለሰማይ ወለፀሐይ ይወጽእ እምሥራቅ ወወርኅ ይወርድ እምዕራብ ወውሑዳት ከዋክብት ወኵሉ ዘአእመረ ዲበ ቀዳሚ ወባረክዎ ለእግዚአ ኵነኔ ወሎቱ ወሀብኩ ዕበየ እስመ አውፅአ ፀሐየ እመሣክወ ምሥራቅ ወዐርገ ወሠረቀ ዲበ ገጸ ሰማይ ወተንሥአ ወየሐውር ፍኖተ እንተ ተርእየት ሎቱ
Translit. 1wesobeweSa'IkutaHtewer'ikwolesemaywele`SeHeyyweS'IIm`sraqwewer`hywerd'Im`IrabwewHudatkewakbtwekWuluze'a'Imeredibeqedamiwebarekwole'Igzi'akWunenEwelotuwehebku`Ibeye'Isme'aw`S'a`SeHeye'Ime`sakwem`sraqwe`ergewe`sereqedibegeSesemayweten`s'aweyeHewrfnote'Inteter'Iyetlotu::
Translit. 2wäsobäwäṣaʾəkutaḥətäwärəʾikəwoläsämayəwäläṣ́äḥäyəyəwäṣəʾəʾəməśəraḳəwäwärəḫəyəwärədəʾəməʿərabəwäwəḥudatəkäwakəbətəwäkʷəluzäʾäʾəmärädibäḳädamiwäbaräkəwoläʾəgəziʾäkʷənänewälotuwähäbəkuʿəbäyäʾəsəmäʾäwəṣ́əʾäṣ́äḥäyäʾəmäśakəwäməśəraḳəwäʿärəgäwäśäräḳädibägäṣäsämayəwätänəśəʾäwäyäḥäwərəfənotäʾənətätärəʾəyätəlotu::
Translation
Definitions                                                                                                                                                                




Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
83 Chapter

Next Chapter




Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET