Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 85 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወእምድኅረዝ ካልአ ሕልመ ርኢኩ ወኵሎ አርእየከ ወልድየ
Translit. 1we'Imd`hrezkal'aHlmer'ikuwekWulo'ar'Iyekeweldye::
Translit. 2wäʾəmədəḫəräzəkaləʾäḥələmärəʾikuwäkʷəloʾärəʾəyäkäwälədəyä::
Translation
Definitions                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ወአንሥአ ሄኖክ ወይቤ ለወልዱ ማቱሳላ ለከ እብለከ ወልድየ ስማዕ ነገርየ ወአጽንን እዝነከ ለርእየ ሕልመ አብከ
Translit. 1we'an`s'ahEnokweybEleweldumatusalaleke'Iblekeweldyesma`Inegeryewe'aSnn'Iznekeler'IyeHlme'abke::
Translit. 2wäʾänəśəʾähenokəwäyəbeläwälədumatusalaläkäʾəbəläkäwälədəyäsəmaʿənägärəyäwäʾäṣənənəʾəzənäkälärəʾəyäḥələmäʾäbəkä::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez እንበለ እንሥአ ለእምከ እድና ርኢኩ በራእይ በምስካብየ ወናሁ ወጽአ ላህም እምድር ወኮነ ዝኩ ላህም ፀዐዳ ወእምድኅረሁ ወጽአት ጣዕዋ አንስቲያዊት አሐ ወምስሌሃ ወጽአ ካልእ ጣዕዋ እምኔሆሙ ኮነ ጸሊመ ቀይሐ
Translit. 1Inbele'In`s'ale'Imke'Idnar'ikubera'IybemskabyewenahuweS'alahm'Imdrwekonezkulahm`Se`edawe'Imd`hrehuweS'atTa`Iwa'anstiyawit'aHetiwemslEhaweS'akal'ITa`Iwawe`1'ImnEhomukoneSelimewe`1qeyHe::
Translit. 2ʾənəbäläʾənəśəʾäläʾəməkäʾədənarəʾikubäraʾəyəbäməsəkabəyäwänahuwäṣəʾälahəməʾəmədərəwäkonäzəkulahəməṣ́äʿädawäʾəmədəḫərähuwäṣəʾätəṭaʿəwaʾänəsətiyawitəʾäḥätiwäməsəlehawäṣəʾäkaləʾəṭaʿəwa1ʾəmənehomukonäṣälimä1ḳäyəḥä::
Translation
Definitions                                                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ወጐድኦ ዝኩ ጸሊም ጣዕዋ ለቀይሕ ወተለዎ ዲበ ምድር ወኢክህልኩ እምሶቤሃ ርእዮቶ ለዝኩ ቀይሕ ጣዕዋ
Translit. 1wegWed'ozkuSelimTa`IwaleqeyHwetelewodibemdrwe'ikhlku'ImsobEhar'IyotolezkuqeyHTa`Iwa::
Translit. 2wägʷädəʾozəkuṣäliməṭaʿəwaläḳäyəḥəwätäläwodibämədərəwäʾikəhələkuʾəməsobeharəʾəyotoläzəkuḳäyəḥəṭaʿəwa::
Translation
Definitions                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወዝኩ ጣዕዋ ጸሊም ልህቀ ወመጽአት ምስሌሁ እንትኩ ጣዕዋ አንስቲያዊት ወርኢኩ እምኔሁ ዘይወጽኡ አልህምተ ብዙኃነ እንዘ ይመስልዎ ወይተልዉ ድኅረሁ
Translit. 1wezkuTa`IwaSelimlhqewemeS'atmslEhu'IntkuTa`Iwaanstiyawitwer'iku'ImnEhuzeyweS'u'alhmtebzu`haneInzeymeslwoweytelwud`hrehu::
Translit. 2wäzəkuṭaʿəwaṣälimələhəḳäwämäṣəʾätəməsəlehuʾənətəkuṭaʿəwaʾänəsətiyawitəwärəʾikuʾəmənehuzäyəwäṣəʾuʾäləhəmətäbəzuḫanäʾənəzäyəmäsələwowäyətäləwudəḫərähu::
Translation
Definitions                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ወእንታክቲ ዕጐልት አንስቲያዊት እንታክቲ ቀዳሚት ወጽአት እምቅድመ ገጸ ዝኩ ላህም ቀዳሚ ኀሠሠቶ ለውእቱ ጣዕዋ ቀይሕ ወኢረከበቶ ወአውየወት ሶቤሃ አውያተ ዐበይተ ወኀሠሠቶ
Translit. 1we'Intakti`IgWelt'anstiyawit'IntaktiqedamitweS'atImqdmegeSezkulahmqedami`he`se`setolew'ItuTa`IwaqeyHwe'irekebetowe'awyewetsobEha'awyate`ebeytewe`he`se`seto::
Translit. 2wäʾənətakətiʿəgʷälətəʾänəsətiyawitəʾənətakətiḳädamitəwäṣəʾätəʾəməḳədəmägäṣäzəkulahəməḳädamiḫäśäśätoläwəʾətuṭaʿəwaḳäyəḥəwäʾiräkäbätowäʾäwəyäwätəsobehaʾäwəyatäʿäbäyətäwäḫäśäśäto::
Translation
Definitions                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez ወርኢኩ እስከ መጽአ ዝኩ ላህም ቀዳማዊ ኀቤሃ ወአርመማ ወእምይእቲ ጊዜ ኢጸርሐት
Translit. 1wer'iku'IskemeS'azkulahmqedamawi`hebEhawe'armemawe'Imy'ItigizE'iSerHet::
Translit. 2wärəʾikuʾəsəkämäṣəʾäzəkulahəməḳädamawiḫäbehawäʾärəmämawäʾəməyəʾətigizeʾiṣärəḥätə::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez ወእምድኅረዝ ወለደት ካልአ ላህመ ጸዐዳ ወእምድኅረሁ ወለደት አልህምተ ብዙኃነ ወዕጐተ ጸሊማነ
Translit. 1we'Imd`hrezweledetkal'alahmeSe`edawe'Imd`hrehuweledetalhmtebzu`hanewe`IgWeteSelimane::
Translit. 2wäʾəmədəḫəräzəwälädätəkaləʾälahəmäṣäʿädawäʾəmədəḫərähuwälädätəʾäləhəmətäbəzuḫanäwäʿəgʷätäṣälimanä::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
9. Ge'ez ወርኢኩ በንዋምየ ዝኩ ሶር ጸዐዳ ወከመዝ ልህቀ ወኮነ ሶረ ጸዐዳ ዐቢየ ወእምኔሁ ወጽኡ አልህምት ብዙኃን ጸዐዳ ወይመስልዎ
Translit. 1wer'ikubenwamyezkusorSe`edawekemezlhqewekonesoreSe`eda`ebiyewe'ImnEhuweS'u'alhmtbzu`hanSe`edaweymeslwo::weweTenu'Inzeyweldu'alhmtebzu`haneSe`edawe'Ileymeswomuwetelewo`1lekal'u::
Translit. 2wärəʾikubänəwaməyäzəkusorəṣäʿädawäkämäzələhəḳäwäkonäsoräṣäʿädaʿäbiyäwäʾəmənehuwäṣəʾuʾäləhəmətəbəzuḫanəṣäʿädawäyəmäsələwo::
Translation
Definitions                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
10. Ge'ez ወወጠኑ እንዘ ይወልዱ አልህምተ ብዙኃነ ጸዐዳ ወእለ ይመስዎሙ ወተለዎ ለካልኡ
Translit. 1
Translit. 2wäwäṭänuʾənəzäyəwäləduʾäləhəmətäbəzuḫanäṣäʿädawäʾəläyəmäsəwomuwätäläwo1läkaləʾu::
Translation
Definitions                                                
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
85 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET