Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 89 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez እምእልኩ ሖረ ኀበ እልኩ አልህምት ጸዐዳ ወመሀሮ ምሥጢረ እንዘ ይርዕድ ውእቱ ላህም ተወልደ ወኮነ ሰብአ ወፀረበ ሎቱ መስቀረ ዐቢየ ወነበረ ዲቤሃ አልህምት ነበሩ ምስሌሁ በይእቲ መስቀር ወተከድነ ላዕሌሆሙ
Translit. 1we`1'Im'Ilku`4Hore`hebe'Ilku'alhmtSe`edawemeherom`sTire'Inzeyr`Idw'Itulahmteweldewekoneseb'awe`Serebelotumesqere`ebiyeweneberedibEhawe`3alhmtneberumslEhubey'Itimesqerwetekednela`IlEhomu::
Translit. 21ʾəməʾələku4ḥoräḫäbäʾələkuʾäləhəmətəṣäʿädawämähäroməśəṭiräʾənəzäyərəʿədəwəʾətulahəmətäwälədäwäkonäsäbəʾäwäṣ́äräbälotumäsəḳäräʿäbiyäwänäbärädibeha3ʾäləhəmətənäbäruməsəlehubäyəʾətimäsəḳärəwätäkädənälaʿəlehomu::
Translation
Definitions                                                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ወአልዐልኩ ካዕበ አዕይንትየ መንገለ ሰማይ ወርኢኩ ናህሰ ልዑለ አስራብ ዲቤሁ ወእልኩ አስራብ ያውኅዙ ዐፀድ ማየ ብዙኀ
Translit. 1we'al`elkuka`Ibe'a`Iyntyemengelesemaywer'ikunahsel`ulewe`7asrabdibEhuwe'Ilku'asrabyaw`hzube`1`e`Sedmayebzu`he::
Translit. 2wäʾäləʿäləkukaʿəbäʾäʿəyənətəyämänəgäläsämayəwärəʾikunahəsäləʿulä7ʾäsərabədibehuwäʾələkuʾäsərabəyawəḫəzu1ʿäṣ́ädəmayäbəzuḫä::
Translation
Definitions                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ወርኢኩ ካዕበ ወነዋ አንቅዕታት ተርኍ ዲበ ምድር በውእቱ ዐጸድ ዐቢይ ወአኀዘ ውእቱ ማይ ይፍላኅ ወይትነሣእ ዲበ ምድር ወኢያርአዮ ለውእቱ ዐፀድ እስከ ኵሉ ምድሩ ተከድነ በማይ
Translit. 1wer'ikuka`Ibewenewa'anq`Itatter`hwudibemdrbew'Itu`eSed`ebiywe'a`hezew'Itumayyfla`hweytne`sa'Idibemdrwe'iyar'ayolew'Itu`e`SedIskekWulumdrutekednebemay::
Translit. 2wärəʾikukaʿəbäwänäwaʾänəḳəʿətatətärəḫʷədibämədərəbäwəʾətuʿäṣädəʿäbiyəwäʾäḫäzäwəʾətumayəyəfəlaḫəwäyətənäśaʾədibämədərəwäʾiyarəʾäyoläwəʾətuʿäṣ́ädəʾəsəkäkʷəlumədərutäkädənäbämayə::
Translation
Definitions                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ወበዝኀ ዲቤሁ ማይ ወጽልመት ወጊሜ ወእሬኢ መልዕልቶ ለዝኩ ማይ ወተለዐለ ውእቱ ማይ መልዕልቶ ለውእቱ ዐጸድ ወይክዑ መልዕልቶ ለዐጸድ ወቆመ ዲበ ምድር
Translit. 1webez`hedibEhumayweSlmetwegimEwe'IrE'imel`Iltolezkumaywetele`elew'Itumaymel`Iltolew'Itu`eSedweyk`umel`Iltole`eSedweqomedibemdr::
Translit. 2wäbäzəḫädibehumayəwäṣələmätəwägimewäʾəreʾimäləʿələtoläzəkumayəwätäläʿäläwəʾətumayəmäləʿələtoläwəʾətuʿäṣädəwäyəkəʿumäləʿələtoläʿäṣädəwäḳomädibämədərə::
Translation
Definitions                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወኵሎሙ አልህምት እለ ውእቱ ዐጸድ ተጋብኡ እስከነ ርኢክዎሙ ይሠጠሙ ወይትወሐጡ ወይትሐጐሉ በውእቱ ማይ
Translit. 1wekWulomu'alhmt'Ilew'Itu`eSedtegab'u'Iskener'ikwomuy`seTemuweytweHeTuweytHegWelubew'Itumay::
Translit. 2wäkʷəlomuʾäləhəmətəʾəläwəʾətuʿäṣädətägabəʾuʾəsəkänärəʾikəwomuyəśäṭämuwäyətəwäḥäṭuwäyətəḥägʷälubäwəʾətumayə::
Translation
Definitions                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ወውእቱ መስቀር ይፀቢ ዲበ ማይ ወኵሎሙ አልህምት ወነጌያት ወአግማል ወአዕዱግ ተሰጥሙ ውስተ ምድር ወኵሉ እንስሳ ወኢክህልኩ ርእዮቶሙ ወእሙንቱ ስእኑ ወጺአ ወተኀጕሉ ወተሰጥሙ ውስተ ቀላይ
Translit. 1wew'Itumesqery`SebidibemaywekWulomu'alhmtwenegEyatwe'agmalwe'a`IdugteseTmuwstemdrwekWulu'Inssawe'ikhlkur'Iyotomuwe'Imuntus'InuweSi'awete`hegWuluweteseTmuwsteqelay::
Translit. 2wäwəʾətumäsəḳärəyəṣ́äbidibämayəwäkʷəlomuʾäləhəmətəwänägeyatəwäʾägəmaləwäʾäʿədugətäsäṭəmuwəsətämədərəwäkʷəluʾənəsəsawäʾikəhələkurəʾəyotomuwäʾəmunətusəʾənuwäṣiʾäwätäḫägʷəluwätäsäṭəmuwəsətäḳälayə::
Translation
Definitions                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez ወካዕበ ርኢኩ በራእይ እስከ ሰሰሉ እልኩ አስራብ እምዝኩ ናህስ ልዑል ወንቅዐተ ምድር ዐረየ ወመዓምቃት ካልአት ተፈትሑ
Translit. 1weka`Iber'ikubera'Iy'Iskeseselu'Ilku'asrabImzkunahsl`ulwenq`etemdr`ereyeweme`amqatkal'attefetHu::
Translit. 2wäkaʿəbärəʾikubäraʾəyəʾəsəkäsäsäluʾələkuʾäsərabəʾəməzəkunahəsələʿuləwänəḳəʿätämədərəʿäräyäwämäʿaməḳatəkaləʾätətäfätəḥu::
Translation
Definitions                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez ወአኀዘ ማይ ይረድ ውስቴቶሙ እስከነ ተከሥተ ምድር ወውእቱ መስቀር ነበረ ዲበ ምድር ወተግኅሠት ጽልመት ወኮነ ብርሃን
Translit. 1we'a`hezemayyredwstEtomu'Iskeneteke`stemdrwew'Itumesqerneberedibemdrweteg`h`setSlmetwekonebrhan::
Translit. 2wäʾäḫäzämayəyərädəwəsətetomuʾəsəkänätäkäśətämədərəwäwəʾətumäsəḳärənäbärädibämədərəwätägəḫəśätəṣələmätəwäkonäbərəhanə::
Translation
Definitions                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
9. Ge'ez ወውእቱ ላህም ጸዐዳ ዘኮነ ብእሴ ወጽአ እምዝኩ መስቀር አልህምት ምስሌሁ ወኮነ ዝኩ እም አልህምት ፀዐዳ ይመስሎ ለዝኩ ላህም እምኔሆሙ ቀይሕ ከመ ደም ጸሊም ወውእቱ ዝኩ ላህም ጸዐዳ ኀለፈ እምኔሆሙ
Translit. 1wew'ItulahmSe`edazekoneb'IsEweS'a'Imzkumesqerwe`3alhmtmslEhuwekone`1zku'Im`3alhmt`Se`edaymeslolezkulahmwe`1'ImnEhomuqeyHkemedemwe`1Selimwew'ItuzkulahmSe`eda`helefe'ImnEhomu::
Translit. 2wäwəʾətulahəməṣäʿädazäkonäbəʾəsewäṣəʾäʾəməzəkumäsəḳärə3ʾäləhəmətəməsəlehuwäkonä1zəkuʾəmə3ʾäləhəmətəṣ́äʿädayəmäsəloläzəkulahəmə1ʾəmənehomuḳäyəḥəkämädämə1ṣäliməwäwəʾətuzəkulahəməṣäʿädaḫäläfäʾəmənehomu::
Translation
Definitions                                                                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
10. Ge'ez ወአኀዙ ይለዱ አራዊተ ገዳም ወአዕዋፍ ወኮነ እምኔሆሙ ዘእምኵሎሙ ኅብረ አሕዛብ አናብስተ ወአናምርተ ወአካልብተ ወአዝእብተ ወአጽዕብተ ወሐራውያ ገዳም ወቈናጽለ ወግሔያተ ወሐንዘረ ወሲሲተ ወአውስተ ወሆባየ ወፎንቃሰ ወቋዓተ ወተወልደ ማእከሎሙ ላህም ጸዐዳ
Translit. 1we'a`hezuyledu'arawitegedamwe'a`Iwafwekone'ImnEhomuze'ImkWulomu`hbre'aHzab'anabstewe'anamrtewe'akalbtewe'az'Ibtewe'aS`IbteweHerawyagedamweqWenaSlewegHEyateweHenzerewesisitewe'awstewehobayewefonqaseweqWa`ateweteweldema'IkelomulahmSe`eda::
Translit. 2wäʾäḫäzuyəläduʾärawitägädaməwäʾäʿəwafəwäkonäʾəmənehomuzäʾəməkʷəlomuḫəbəräʾäḥəzabəʾänabəsətäwäʾänamərətäwäʾäkaləbətäwäʾäzəʾəbətäwäʾäṣəʿəbətäwäḥärawəyagädaməwäḳʷänaṣəläwägəḥeyatäwäḥänəzäräwäsisitäwäʾäwəsətäwähobayäwäfonəḳasäwäḳʷaʿatäwätäwälədämaʾəkälomulahəməṣäʿäda::
Translation
Definitions                                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
11. Ge'ez ወአኀዙ ይትናሰኩ በበይናቲሆሙ ምስለ ካልኡ ወዝኩ ላህም ጸዐዳ ዘተወልደ ማእከሎሙ ወለደ አድገ ገዳም ወላህመ ጸዐዳ ምስሌሁ ወበዝኀ አድገ ገዳም
Translit. 1we'a`hezuytnasekubebeynatihomu`1mslekal'uwezkulahmSe`edazeteweldema'Ikelomuwelede'adgegedamwelahmeSe`edamslEhuwebez`he'adgegedam::
Translit. 2wäʾäḫäzuyətənasäkubäbäyənatihomu1məsəläkaləʾuwäzəkulahəməṣäʿädazätäwälədämaʾəkälomuwälädäʾädəgägädaməwälahəmäṣäʿädaməsəlehuwäbäzəḫäʾädəgägädamə::
Translation
Definitions                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
12. Ge'ez ወውእቱ ላህም ዘተወልደ እምኔሁ ወለደ ሐራውያ ገዳም ጸሊመ ወበግዐ ፀዐዳ ወውእቱ ሐራውያ ገዳም ወለደ አኅርወ ብዙኃነ ወውእቱ በግዕ ወለደ አባግዐ
Translit. 1wew'Itulahmzetewelde'ImnEhuweledeHerawyagedamSelimewebeg`e`Se`edawew'ItuHerawyagedamweledea`hrwebzu`hanewew'Itubeg`Iwelede`10we`2abag`e::
Translit. 2wäwəʾətulahəməzätäwälədäʾəmənehuwälädäḥärawəyagädaməṣälimäwäbägəʿäṣ́äʿädawäwəʾətuḥärawəyagädaməwälädäʾäḫərəwäbəzuḫanäwäwəʾətubägəʿəwälädä102ʾäbagəʿä::
Translation
Definitions                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
13. Ge'ez ወሶበ ልህቁ እልክቱ አባግዕ እምኔሆሙ መጠውዎ ለአዕዱግ ወእሉ አዕዱግ ካዕበ መጠውዎ ለዝኩ በግዕ ለአዝእብት ወልህቀ ዝኩ በግዕ ማእከለ አዝእብት
Translit. 1wesobelhqu'Ilktu`10we`2abag`Ile`1'ImnEhomumeTewwole'a`Idugwe'Ilu'a`Idugka`IbemeTewwolezkubeg`Ile'az'Ibtwelhqezkubeg`Ima'Ikele'az'Ibt::
Translit. 2wäsobäləhəḳuʾələkətu102ʾäbagəʿə1ʾəmənehomumäṭäwəwoläʾäʿədugəwäʾəluʾäʿədugəkaʿəbämäṭäwəwoläzəkubägəʿəläʾäzəʾəbətəwäləhəḳäzəkubägəʿəmaʾəkäläʾäzəʾəbətə::
Translation
Definitions                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
14. Ge'ez ወእግዚእ አምጽኦሙ አባግዕ ከመ ይኅድሩ ምስሌሁ ወይትረዐዩ ምስሌሁ ማእከለ አዝእብት ወበዝኁ ወኮኑ መራዕየ ብዙኃነ ዘአባግዕ
Translit. 1we'Igzi'I'amS'omule`10we`1abag`Ikemey`hdrumslEhuweytre`eyumslEhuma'Ikele'az'Ibtwebez`huwekonumera`Iyebzu`haneze'abag`I::
Translit. 2wäʾəgəziʾəʾäməṣəʾomu101ʾäbagəʿəkämäyəḫədəruməsəlehuwäyətəräʿäyuməsəlehumaʾəkäläʾäzəʾəbətəwäbäzəḫuwäkonumäraʿəyäbəzuḫanäzäʾäbagəʿə::
Translation
Definitions                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
15. Ge'ez ወወጠኑ አዝእብት እንዘ ይፈርሕዎሙ ወአጥወቅዎሙ እስከ ያሐልቁ ደቂቆሙ ወገደፉ ደቂቆሙ በውኂዘ ማይ ብዙኅ ወእልኩ አባግዕ ወጠኑ ይጽርሑ በእንተ ደቂቆሙ ወይሰክዩ ኀበ እግዚኦሙ
Translit. 1weweTenu'az'Ibt'Inzeyferhwomuwe'aTweqwomu'IskeyaHelqudeqiqomuwegedefudeqiqomubew`hizemaybzu`hwe'Ilku'abag`IweTenuySrHube'Intedeqiqomuweysekyu`hebe'Igzi'omu::
Translit. 2wäwäṭänuʾäzəʾəbətəʾənəzäyəfärəḥəwomuwäʾäṭəwäḳəwomuʾəsəkäyaḥäləḳudäḳiḳomuwägädäfudäḳiḳomubäwəḫizämayəbəzuḫəwäʾələkuʾäbagəʿəwäṭänuyəṣərəḥubäʾənətädäḳiḳomuwäyəsäkəyuḫäbäʾəgəziʾomu::
Translation
Definitions                                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
16. Ge'ez ወበግዕ ዘድኅነ እምነ አዝእብት ነፍጸ ወኀለፈ ውስተ አዕዱገ ገዳም ወርኢክዎሙ ለአባግዕ እንዘ የዐወይዉ ወይጸርሑ ወይስእልዎ ለእግዚኦሙ በኵሉ ኃይሎሙ እስከ ወረደ ዝኩ እግዚአ አባግዕ ኀበ ቃሎሙ ለአባግዕ እምጽርሕ ልዑል ወበጽሐ ኀቤሆሙ ወርእዮሙ
Translit. 1webeg`Ized`hne'Imne'az'IbtnefSewe`helefewstea`Idugegedamwer'ikwomule'abag`I'Inzeye`eweywuweySerHuweys'Ilwole'Igzi'omubekWulu`haylomu'Iskeweredezku'Igzi'a'abag`I`hebeqalomule'abag`IImSrHl`ulwebeSHe`hebEhomuwer'Iyomu::
Translit. 2wäbägəʿəzädəḫənäʾəmənäʾäzəʾəbətənäfəṣäwäḫäläfäwəsətäʾäʿədugägädaməwärəʾikəwomuläʾäbagəʿəʾənəzäyäʿäwäyəwuwäyəṣärəḥuwäyəsəʾələwoläʾəgəziʾomubäkʷəluḫayəlomuʾəsəkäwärädäzəkuʾəgəziʾäʾäbagəʿəḫäbäḳalomuläʾäbagəʿəʾəməṣərəḥələʿuləwäbäṣəḥäḫäbehomuwärəʾəyomu::
Translation
Definitions                                                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
17. Ge'ez ወጸውዖ ለዝኩ በግዕ ዘተኀጥአ እምአዝእብት ወተናገሮ በእንተ አዝእብት ከመ ያስምዕ ላዕሌሆሙ ከመ ኢይግሥሥዎሙ ለአባግዕ
Translit. 1weSew`olezkubeg`Izete`heT'a'Im'az'Ibtwetenagerobe'Inte'az'Ibtkemeyasm`Ila`IlEhomukeme'iyg`s`swomule'abag`I::
Translit. 2wäṣäwəʿoläzəkubägəʿəzätäḫäṭəʾäʾəməʾäzəʾəbətəwätänagärobäʾənətäʾäzəʾəbətəkämäyasəməʿəlaʿəlehomukämäʾiyəgəśəśəwomuläʾäbagəʿə::
Translation
Definitions                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
18. Ge'ez ወሖረ በግዕ ኀበ አዝእብት በቃለ እግዚእ ወካልእ በግዕ ተራከቦ ለውእቱ በግዕ ወሖረ ምስሌሁ ወቦኡ ክልኤሆሙ ኅቡረ ውስተ ማኅበሮሙ ለእልኩ አዝእብት ወተናገርዎሙ ወአስምዑ ዲቤሆሙ ከመ እምይእዜ ኢይግሥሥዎሙ ለአባግዕ
Translit. 1weHorebeg`I`hebe'az'Ibtbeqale'Igzi'Iwekal'Ibeg`Iterakebolew'Itubeg`IweHoremslEhuwebo'ukl'Ehomu`hburewstema`hberomule'Ilku'az'Ibtwetenagerwomuwe'asm`udibEhomukeme'Imy'IzE'iyg`s`swomule'abag`I::
Translit. 2wäḥoräbägəʿəḫäbäʾäzəʾəbətəbäḳaläʾəgəziʾəwäkaləʾəbägəʿətärakäboläwəʾətubägəʿəwäḥoräməsəlehuwäboʾukələʾehomuḫəburäwəsətämaḫəbäromuläʾələkuʾäzəʾəbətəwätänagärəwomuwäʾäsəməʿudibehomukämäʾəməyəʾəzeʾiyəgəśəśəwomuläʾäbagəʿə::
Translation
Definitions                                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
19. Ge'ez ወእምኔሁ ርኢክዎሙ ለአዝእብት ወእፎ ጸንዑ ፈድፋደ ዲበ አባግዕ በኵሉ ኀይሎሙ ወአባግዕ ጸርሑ
Translit. 1we'ImnEhur'ikwomule'az'Ibtwe'IfoSen`ufedfadedibeabag`IbekWulu`heylomuwe'abag`ISerHu::
Translit. 2wäʾəmənehurəʾikəwomuläʾäzəʾəbətəwäʾəfoṣänəʿufädəfadädibäʾäbagəʿəbäkʷəluḫäyəlomuwäʾäbagəʿəṣärəḥu::
Translation
Definitions                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
20. Ge'ez ወእግዚኦሙ መጽአ ኀቤሆሙ ለአባግዕ ወአኀዘ ይዝብጦሙ ለእልኩ አዝእብት ወአዝእብት አኀዙ የዐውይዉ ወአባግዕ አርመሙ ወእምሶቤሃ ኢጸርሑ
Translit. 1we'Igzi'omumeS'a`hebEhomule'abag`Iwe'a`hezeyzbTomule'Ilku'az'Ibtwe'az'Ibt'a`hezuye`ewywuwe'abag`Iarmemuwe'ImsobEha'iSerHu::
Translit. 2wäʾəgəziʾomumäṣəʾäḫäbehomuläʾäbagəʿəwäʾäḫäzäyəzəbəṭomuläʾələkuʾäzəʾəbətəwäʾäzəʾəbətəʾäḫäzuyäʿäwəyəwuwäʾäbagəʿəʾärəmämuwäʾəməsobehaʾiṣärəḥu::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
21. Ge'ez ወርኢክዎሙ ለአባግዕ እስከ ወጽኡ እምአዝእብት ወአዝእብት ተጸለሉ አዕይንቲሆሙ ወወጽኡ እንዘ ይተልውዎሙ ለአባግዕ እልኩ አዝእብት በኵሉ ኀይሎሙ
Translit. 1wer'ikwomule'abag`I'IskeweS'u'Im'az'Ibtwe'az'IbtteSelelu'a`IyntihomuweweS'u'Inzeytelwwomule'abag`IIlku'az'IbtbekWulu`heylomu::
Translit. 2wärəʾikəwomuläʾäbagəʿəʾəsəkäwäṣəʾuʾəməʾäzəʾəbətəwäʾäzəʾəbətətäṣäläluʾäʿəyənətihomuwäwäṣəʾuʾənəzäyətäləwəwomuläʾäbagəʿəʾələkuʾäzəʾəbətəbäkʷəluḫäyəlomu::
Translation
Definitions                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
22. Ge'ez ወእግዚኦሙ ለአባግዕ ሖረ ምስሌሆሙ እንዘ ይመርሆሙ ወኵሎሙ አባግዒሁ ተለውዎ ወገጹ ስቡሕ ወግሩም ራእዩ ወክብር
Translit. 1we'Igzi'omule'abag`IHoremslEhomu'InzeymerhomuwekWulomu'abag`ihutelewwowegeSusbuHwegrumra'Iyuwekbr::
Translit. 2wäʾəgəziʾomuläʾäbagəʿəḥoräməsəlehomuʾənəzäyəmärəhomuwäkʷəlomuʾäbagəʿihutäläwəwowägäṣusəbuḥəwägəruməraʾəyuwäkəbərə::
Translation
Definitions                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
23. Ge'ez ወአዝእብትሰ አኀዙ ይትልውዎሙ ለእልኩ አባግዕ እስከ ተራከብዎሙ በአሐቲ አይገ ማይ
Translit. 1we'az'Ibtse'a`hezuytlwwomule'Ilku'abag`I'Isketerakebwomube'aHeti'aygemay::
Translit. 2wäʾäzəʾəbətəsäʾäḫäzuyətələwəwomuläʾələkuʾäbagəʿəʾəsəkätärakäbəwomubäʾäḥätiʾäyəgämayə::
Translation
Definitions                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
24. Ge'ez ወውእቱ አይገ ማይ ተሰጠ ወቆመ ማይ እምዝየ ወእምዝየ በቅድመ ገጾሙ ወእግዚኦሙ እንዘ ይመርሖሙ ወቆመ ማእከሎሙ ወማእከለ አዝእብት
Translit. 1wew'Itu'aygemayteseTeweqomemay'Imzyewe'ImzyebeqdmegeSomuwe'Igzi'omu'InzeymerHomuweqomema'Ikelomuwema'Ikele'az'Ibt::
Translit. 2wäwəʾətuʾäyəgämayətäsäṭäwäḳomämayəʾəməzəyäwäʾəməzəyäbäḳədəmägäṣomuwäʾəgəziʾomuʾənəzäyəmärəḥomuwäḳomämaʾəkälomuwämaʾəkäläʾäzəʾəbətə::
Translation
Definitions                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
25. Ge'ez ወዓዲሆሙ እልኩ አዝእብት ኢርእይዎሙ ለአባግዕ ወሖሩ ማእከለ ዝኩ አይገ ማይ ወአዝእብት ተለውዎሙ ለአባግዕ ወሮጹ ድኅረሆሙ እልኩ አዝእብት በውእቱ አይገ ማይ
Translit. 1we`adihomu'Ilku'az'Ibt'ir'Iywomule'abag`IweHoruma'Ikelezku'aygemaywe'az'Ibttelewwomule'abag`IweroSud`hrehomu'Ilku'az'Ibtbew'Itu'aygemay::
Translit. 2wäʿadihomuʾələkuʾäzəʾəbətəʾirəʾəyəwomuläʾäbagəʿəwäḥorumaʾəkäläzəkuʾäyəgämayəwäʾäzəʾəbətətäläwəwomuläʾäbagəʿəwäroṣudəḫərähomuʾələkuʾäzəʾəbətəbäwəʾətuʾäyəgämayə::
Translation
Definitions                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
26. Ge'ez ወሶበ ርእይዎ ለእግዚኦሙ ለአባግዕ ገብኡ ከመ ይጕየዩ እምቅድመ ገጹ ወዝኩ አይገ ማይ ተጋብአ ወኮነ ከመ ፍጥረቱ ፍጡነ ወመልአ ማይ ወተለዐለ እስከ ከደኖሙ ለእልኩ አዝእብት
Translit. 1wesober'Iywole'Igzi'omule'abag`Igeb'ukemeygWuyeyuImqdmegeSuwezku'aygemaytegab'awekonekemefTretufTunewemel'amaywetele`ele'Iskekedenomule'Ilku'az'Ibt::
Translit. 2wäsobärəʾəyəwoläʾəgəziʾomuläʾäbagəʿəgäbəʾukämäyəgʷəyäyuʾəməḳədəmägäṣuwäzəkuʾäyəgämayətägabəʾäwäkonäkämäfəṭərätufəṭunäwämäləʾämayəwätäläʿäläʾəsəkäkädänomuläʾələkuʾäzəʾəbətə::
Translation
Definitions                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
27. Ge'ez ወርኢኩ እስከ ተሐጕሉ ኵሎሙ አዝእብት እለ ተለውዎሙ ለእልኩ አባግዕ ወተሰጥሙ
Translit. 1wer'iku'IsketeHegWulukWulomu'az'Ibt'Iletelewwomule'Ilku'abag`IweteseTmu::
Translit. 2wärəʾikuʾəsəkätäḥägʷəlukʷəlomuʾäzəʾəbətəʾəlätäläwəwomuläʾələkuʾäbagəʿəwätäsäṭəmu::
Translation
Definitions                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
28. Ge'ez ወአባግዕሰ ኀለፉ እምዝኩ ማይ ወወጽኡ ውስተ በድው ኀበ አልቦ ማይ ወሣዕር ወአኀዙ ይክሥቱ አዕይንቲሆሙ ወይርአዩ ወርኢኩ እግዚኦሙ ለአባግዕ ይርእዮሙ ወይሁቦሙ ማየ ወሣዕረ ወዝኩ በግዕ እንዘ የሐውር ወይመርሖሙ
Translit. 1we'abag`Ise`helefu'ImzkumayweweS'uwstebedw`hebealbomaywe`sa`Irwe'a`hezuyk`stu'a`Iyntihomuweyr'ayuwer'iku'Igzi'omule'abag`Iyr'Iyomuweyhubomumayewe`sa`Irewezkubeg`I'InzeyeHewrweymerHomu::
Translit. 2wäʾäbagəʿəsäḫäläfuʾəməzəkumayəwäwäṣəʾuwəsətäbädəwəḫäbäʾäləbomayəwäśaʿərəwäʾäḫäzuyəkəśətuʾäʿəyənətihomuwäyərəʾäyuwärəʾikuʾəgəziʾomuläʾäbagəʿəyərəʾəyomuwäyəhubomumayäwäśaʿəräwäzəkubägəʿəʾənəzäyäḥäwərəwäyəmärəḥomu::
Translation
Definitions                                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
29. Ge'ez ወዐርገ ዝኩ በግዕ ዲበ ድማሑ ለዝኩ ኰኵሕ ነዋኅ ወእግዚኦሙ ለአባግዕ ፈነዎ ኀቤሆሙ
Translit. 1we`ergezkubeg`IdibedmaHulezkukWekWuHnewa`hwe'Igzi'omule'abag`Ifenewo`hebEhomu::
Translit. 2wäʿärəgäzəkubägəʿədibädəmaḥuläzəkukʷäkʷəḥənäwaḫəwäʾəgəziʾomuläʾäbagəʿəfänäwoḫäbehomu::
Translation
Definitions                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
30. Ge'ez ወእምኔሁ ርኢክዎ ለእግዚአ አባግዕ ዘቆመ ቅድሜሆሙ ወራእዩ ግሩም ወኀያል ወኵሎሙ እልኩ አባግዕ ርእይዎ ወፈርሁ እምገጹ
Translit. 1we'ImnEhur'ikwole'Igzia'abag`IzeqomeqdmEhomuwera'Iyugrumwe`heyalwekWulomu'Ilku'abag`Ir'Iywoweferhu'ImgeSu::
Translit. 2wäʾəmənehurəʾikəwoläʾəgəziʾäʾäbagəʿəzäḳomäḳədəmehomuwäraʾəyugəruməwäḫäyaləwäkʷəlomuʾələkuʾäbagəʿərəʾəyəwowäfärəhuʾəməgäṣu::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
31. Ge'ez ወኵሎሙ እልኩ ይፈርሁ ወይርዕዱ እምኔሁ ወይጸርሑ ድኅሬሁ ለዝኩ በግዕ ምስሌሁ ዘሀሎ ለካልእ በግዕ ዘኮነ ማእከሎሙ እስመ ኢንክል ቅድመ እግዚእነ ወኢነጽሮቶ
Translit. 1wekWulomu'Ilkuyferhuweyr`Idu'ImnEhuweySerHud`hrEhulezkubeg`ImslEhuzehelolekal'Ibeg`Izekonema'IkelomuIsme'inklqdme'Igzi'Inewe'ineSroto::
Translit. 2wäkʷəlomuʾələkuyəfärəhuwäyərəʿəduʾəmənehuwäyəṣärəḥudəḫərehuläzəkubägəʿəməsəlehuzähäloläkaləʾəbägəʿəzäkonämaʾəkälomuʾəsəmäʾinəkələḳədəmäʾəgəziʾənäwäʾinäṣəroto::
Translation
Definitions                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
32. Ge'ez ወገብአ ዝኩ በግዕ ዘይመርሖሙ ወዐርገ በድማሐ ዝኩ ኰኵሕ ወአባግዕ አኀዙ ይጸለሉ አዕይንቲሆሙ ወይስሐቱ እምፍኖት እንተ አርአዮሙ ወዝኩ በግዕ ኢያእመረ
Translit. 1wegeb'azkubeg`IzeymerHomuwe`ergebedmaHezkukWekWuHwe'abag`I'a`hezuySelelu'a`IyntihomuweysHetu'ImfnotInte'ar'ayomuwezkubeg`I'iya'Imere::
Translit. 2wägäbəʾäzəkubägəʿəzäyəmärəḥomuwäʿärəgäbädəmaḥäzəkukʷäkʷəḥəwäʾäbagəʿəʾäḫäzuyəṣäläluʾäʿəyənətihomuwäyəsəḥätuʾəməfənotəʾənətäʾärəʾäyomuwäzəkubägəʿəʾiyaʾəmärä::
Translation
Definitions                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
33. Ge'ez ወእግዚኦሙ ለአባግዕ ተምዐ ዲቤሆሙ ዐቢየ መዐተ ወአእመረ ዝኩ በግዕ ወወረደ እምነ ድማሑ ለኰኵሕ ወመጽአ ኀበ አባግዕ ወረከበ መብዝኅቶሙ ዘጽሉል አዕይንቲሆሙ ወእለ ስሕቱ እምፍኖቱ
Translit. 1we'Igzi'omule'abag`Item`edibEhomu`ebiyeme`etewe'a'Imerezkubeg`Iwewerede'ImnedmaHulekWekWuHwemeS'a`hebe'abag`Iwerekebemebz`htomuzeSlula`Iyntihomuwe'IlesHtu'Imfnotu::
Translit. 2wäʾəgəziʾomuläʾäbagəʿətäməʿädibehomuʿäbiyämäʿätäwäʾäʾəmäräzəkubägəʿəwäwärädäʾəmənädəmaḥuläkʷäkʷəḥəwämäṣəʾäḫäbäʾäbagəʿəwäräkäbämäbəzəḫətomuzäṣəluləʾäʿəyənətihomuwäʾəläsəḥətuʾəməfənotu::
Translation
Definitions                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
34. Ge'ez ወሶበ ርእይዎ ፈርሁ ወርዕዱ እምቅድመ ገጹ ወፈቀዱ ከመ ይግብኡ ለዐጸደ ዚአሆሙ
Translit. 1wesober'Iywoferhuwer`Idu'ImqdmegeSuwefeqedukemeygb'ule`eSedezi'ahomu::
Translit. 2wäsobärəʾəyəwofärəhuwärəʿəduʾəməḳədəmägäṣuwäfäḳädukämäyəgəbəʾuläʿäṣädäziʾähomu::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
35. Ge'ez ወዝኩ በግዕ ነሥአ ምስሌሁ ባዕዳነ አባግዐ ወቦአ ኀበ እልኩ አባግዕ እለ ስሕቱ ወእምዝ አኀዘ ይቅትሎሙ ወአባግዕ ፈርሁ እምገጹ ወአግብኦሙ ውእቱ በግዕ ለእልኩ አባግዕ እለ ስሕቱ ወገብኡ ውስተ አዕጻዲሆሙ
Translit. 1wezkubeg`Ine`s'amslEhuba`Idane'abag`ewebo'a`hebeIlku'abag`I'IlesHtuwe'Imz'a`hezeyqtlomuwe'abag`Iferhu'ImgeSuwe'agb'omuw'Itubeg`Ile'Ilku'abag`IIlesHtuwegeb'uwste'a`ISadihomu::
Translit. 2wäzəkubägəʿənäśəʾäməsəlehubaʿədanäʾäbagəʿäwäboʾäḫäbäʾələkuʾäbagəʿəʾəläsəḥətuwäʾəməzəʾäḫäzäyəḳətəlomuwäʾäbagəʿəfärəhuʾəməgäṣuwäʾägəbəʾomuwəʾətubägəʿəläʾələkuʾäbagəʿəʾəläsəḥətuwägäbəʾuwəsətäʾäʿəṣadihomu::
Translation
Definitions                                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
36. Ge'ez ወርኢኩ በህየ ራእየ እስከ ውእቱ በግዕ ኮነ ብእሴ ወሐነጸ ቤተ ለእግዚአ አባግዕ ወለኵሎሙ አባግዕ አቀሞሙ በውእቱ ቤት
Translit. 1wer'ikubehyera'Iye'Iskew'Itubeg`Ikoneb'IsEweHeneSebEtele'Igzi'a'abag`IwelekWulomu'abag`Iaqemomubew'ItubEt::
Translit. 2wärəʾikubähəyäraʾəyäʾəsəkäwəʾətubägəʿəkonäbəʾəsewäḥänäṣäbetäläʾəgəziʾäʾäbagəʿəwäläkʷəlomuʾäbagəʿəʾäḳämomubäwəʾətubetə::
Translation
Definitions                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
37. Ge'ez ወርኢኩ እስከ ሰከበ ውእቱ በግዕ ዘተራከቦ ለዝኩ በግዕ ዘመርሖሙ ለአባግዕ ወርኢኩ እስከ ተኀጕሉ ኵሎሙ አባግዕ ዐቢያን ወንኡሳን ተንሥኡ ህየንቴሆሙ ወቦኡ ውስተ መርዔት ወቀርቡ ኀበ ፈለገ ማይ
Translit. 1wer'iku'Iskesekebew'Itubeg`Izeterakebolezkubeg`IzemerHomule'abag`Iwer'iku'Iskete`hegWulukWulomuabag`I`ebiyanwen'usanten`s'uhyentEhomuwebo'uwstemer`Etweqerbu`hebefelegemay::
Translit. 2wärəʾikuʾəsəkäsäkäbäwəʾətubägəʿəzätärakäboläzəkubägəʿəzämärəḥomuläʾäbagəʿəwärəʾikuʾəsəkätäḫägʷəlukʷəlomuʾäbagəʿəʿäbiyanəwänəʾusanətänəśəʾuhəyänətehomuwäboʾuwəsətämärəʿetəwäḳärəbuḫäbäfälägämayə::
Translation
Definitions