Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 90 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወርኢኩ እስከ ዘመን ከመ ከመዝ ይርዕዩ ኖላውያን ወፈጸሙ ኵሎሙ በበጊዜሆሙ ከመ ቀዳምያን ወባዕዳን ተመጠውዎሙ ውስተ እደዊሆሙ ከመ ይርይዎሙ በበጊዜሆሙ ኵሉ ኖላውያን በበጊዜሁ
Translit. 1wer'iku'Iskezemenkemekemezyr`Iyu`30we`7nolawyanwefeSemukWulomubebegizEhomukemeqedamyanweba`IdantemeTewwomuwste'IdewihomukemeyrywomubebegizEhomukWulunolawyanbebegizEhu::
Translit. 2wärəʾikuʾəsəkäzämänəkämäkämäzəyərəʿəyu307nolawəyanəwäfäṣämukʷəlomubäbägizehomukämäḳädaməyanəwäbaʿədanətämäṭäwəwomuwəsətäʾədäwihomukämäyərəyəwomubäbägizehomukʷəlunolawəyanəbäbägizehu::
Translation
Definitions                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ወእምዝ ርኢኩ በራእይ ኵሉ አዕዋፈ ሰማይ መጽኡ አንስርት ወአውስት ወሆባይ ወቋዓት ወአንስርት ይመርሕዎሙ ለኵሎሙ አዕዋፍ ወአኀዙ ይብልዕዎሙ ለእልኩ አባግዕ ወይከርዩ አዕይንቲሆሙ ወይብልዕዎ ለሥጋሆሙ
Translit. 1we'Imzr'ikubera'IykWulu'a`IwafesemaymeS'u'ansrtwe'awstwehobayweqWa`atwe'ansrtymerhwomulekWulomu'a`Iwafwe'a`hezuybl`Iwomule'Ilkuabag`Iweykeryu'a`Iyntihomuweybl`Iwole`sgahomu::
Translit. 2wäʾəməzərəʾikubäraʾəyəkʷəluʾäʿəwafäsämayəmäṣəʾuʾänəsərətəwäʾäwəsətəwähobayəwäḳʷaʿatəwäʾänəsərətəyəmärəḥəwomuläkʷəlomuʾäʿəwafəwäʾäḫäzuyəbələʿəwomuläʾələkuʾäbagəʿəwäyəkärəyuʾäʿəyənətihomuwäyəbələʿəwoläśəgahomu::
Translation
Definitions                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ወአባግዕ ጸርሑ እስመ ተበልዑ ሥጋሆሙ እምነ አዕዋፍ ወአነ ጸራሕኩ ወዐውየውኩ በንዋምየ ዲበ ውእቱ ኖላዊ ዘይርዕዮሙ ለአባግዕ
Translit. 1we'abag`ISerHu'Ismetebel`u`sgahomu'Imne'a`Iwafwe'aneSeraHkuwe`ewyewkubenwamyedibew'Itunolawizeyr`Iyomule'abag`I::
Translit. 2wäʾäbagəʿəṣärəḥuʾəsəmätäbäləʿuśəgahomuʾəmənäʾäʿəwafəwäʾänäṣäraḥəkuwäʿäwəyäwəkubänəwaməyädibäwəʾətunolawizäyərəʿəyomuläʾäbagəʿə::
Translation
Definitions                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ወርኢኩ እስከ ተበልዑ እልኩ አባግዕ እምአክላብ ወእምአንስርት ወእምሆባይ ወኢኀደጉ ሎሙ ሥጋ ግሙራ ወኢማእሰ ወኢሥርወ እስከ ቆመ ባሕቲቶሙ አዕጽምቲሆሙ አዕጽምቲሆሙኒ ወድቁ ዲበ ምድር ወንእሱ አባግዕ
Translit. 1wer'iku'Isketebel`u'Ilku'abag`I'Im'aklabwe'Im'ansrtwe'Imhobaywe'i`hedegulomu`sgagmurawe'ima'Isewe'i`srweIskeqomebaHtitomu'a`ISmtihomu'a`ISmtihomuniwedqudibemdrwen'Isu'abag`I::
Translit. 2wärəʾikuʾəsəkätäbäləʿuʾələkuʾäbagəʿəʾəməʾäkəlabəwäʾəməʾänəsərətəwäʾəməhobayəwäʾiḫädägulomuśəgagəmurawäʾimaʾəsäwäʾiśərəwäʾəsəkäḳomäbaḥətitomuʾäʿəṣəmətihomuʾäʿəṣəmətihomuniwädəḳudibämədərəwänəʾəsuʾäbagəʿə::
Translation
Definitions                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወርኢኩ እስከ ዘመን ይርዕዩ ኖላውያን ወፈጸሙ በበጊዜሆሙ ጊዜያተ
Translit. 1wer'iku'Iskezemenyr`Iyu`20we`3nolawyanwefeSemubebegizEhomu`50we`8gizEyate::
Translit. 2wärəʾikuʾəsəkäzämänəyərəʿəyu203nolawəyanəwäfäṣämubäbägizehomu508gizeyatä::
Translation
Definitions                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ወንኡሳንሰ መሐስዓት ተወልዱ እምእልኩ አባግዕ ጸዓድው ወአኀዙ አዕይንቲሆሙ ይክሥቱ ወይርአዩ ወይጽርሑ ኀበ አባግዕ
Translit. 1wen'usansemeHes`atteweldu'Im'Ilku'abag`ISe`adwwe'a`hezu'a`Iyntihomuyk`stuweyr'ayuweySrHu`hebeabag`I::
Translit. 2wänəʾusanəsämäḥäsəʿatətäwäləduʾəməʾələkuʾäbagəʿəṣäʿadəwəwäʾäḫäzuʾäʿəyənətihomuyəkəśətuwäyərəʾäyuwäyəṣərəḥuḫäbäʾäbagəʿə::
Translation
Definitions                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez ወአባግዕ ኢጸርሕዎሙ ወኢያፅምኡ ዘነገርዎሙ አላ ፈድፋደ ተጸመሙ ወተጸለሉ አዕይንቲሆሙ ፈድፋደ ወኀያለ
Translit. 1we'abag`I'iSerHwomuwe'iya`Sm'uzenegerwomu'alafedfadeteSememuweteSelelu'a`Iyntihomufedfadewe`heyale::
Translit. 2wäʾäbagəʿəʾiṣärəḥəwomuwäʾiyaṣ́əməʾuzänägärəwomuʾälafädəfadätäṣämämuwätäṣäläluʾäʿəyənətihomufädəfadäwäḫäyalä::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez ወርኢኩ በራእይ ቋዓተ ከመ ሠረሩ ዲበ እልኩ መሐስዕ ወአኀዝዎ እምእልኩ መሐስዕ ወቀጥቀጥዎሙ ለአባግዕ ወበልዕዎሙ
Translit. 1wer'ikubera'IyqWa`atekeme`sererudibe'IlkumeHes`Iwe'a`hezwole`1'Im'IlkumeHes`IweqeTqeTwomule'abag`Iwebel`Iwomu::
Translit. 2wärəʾikubäraʾəyəḳʷaʿatäkämäśärärudibäʾələkumäḥäsəʿəwäʾäḫäzəwo1ʾəməʾələkumäḥäsəʿəwäḳäṭəḳäṭəwomuläʾäbagəʿəwäbäləʿəwomu::
Translation
Definitions                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
9. Ge'ez ወርኢኩ እስከ ወጽአ ሎሙ አቅርነት ለእልኩ መሐስዕ ወቋዓት ያወድቅዎሙ ለአቅርንቲሆሙ ወርኢኩ እስከ በቈለ ቀርን ዐቢይ እምእልኩ አባግዕ ወተከሥታ አዕይንቲሆሙ
Translit. 1wer'iku'IskeweS'alomu'aqrnetle'IlkumeHes`IweqWa`atyawedqwomule'aqrntihomuwer'iku'IskebeqWele`1qern`ebiy`1'Im'Ilku'abag`Iweteke`sta'a`Iyntihomu::
Translit. 2wärəʾikuʾəsəkäwäṣəʾälomuʾäḳərənätəläʾələkumäḥäsəʿəwäḳʷaʿatəyawädəḳəwomuläʾäḳərənətihomuwärəʾikuʾəsəkäbäḳʷälä1ḳärənəʿäbiyə1ʾəməʾələkuʾäbagəʿəwätäkäśətaʾäʿəyənətihomu::
Translation
Definitions                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
10. Ge'ez ወርእየ ቦሙ ወተፈትሐ አዕይንቲሆሙ ወጸርሐ ሎሙ ለአባግዕ ወዳቤላት ርእይዎ ወሮጹ ኵሎሙ ኀቤሁ
Translit. 1wer'IyebomuwetefetHe'a`IyntihomuweSerHelomule'abag`IwedabElatr'IywoweroSukWulomu`hebEhu::
Translit. 2wärəʾəyäbomuwätäfätəḥäʾäʿəyənətihomuwäṣärəḥälomuläʾäbagəʿəwädabelatərəʾəyəwowäroṣukʷəlomuḫäbehu::
Translation
Definitions                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
11. Ge'ez ወምስለዝ ኩሉ እልኩ አንስርት ወአውስት ወቋዓት ወሆባይ እስከ ይእዜ ይመስጥዎሙ ለአባግዕ ወይሠርፉ ዲቤሆሙ ወይበልዕዎሙ ወአባግዕሰ ያረምሙ ወዳቤላት የዐወይዉ ወይጸርሑ
Translit. 1wemslezkulu'Ilku'ansrtwe'awstweqWa`atwehobayIskey'IzEymesTwomule'abag`Iwey`serfudibEhomuweybel`Iwomuwe'abag`IseyaremmuwedabElatye`eweywuweySerHu::
Translit. 2wäməsəläzəkuluʾələkuʾänəsərətəwäʾäwəsətəwäḳʷaʿatəwähobayəʾəsəkäyəʾəzeyəmäsəṭəwomuläʾäbagəʿəwäyəśärəfudibehomuwäyəbäləʿəwomuwäʾäbagəʿəsäyaräməmuwädabelatəyäʿäwäyəwuwäyəṣärəḥu::
Translation
Definitions                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
12. Ge'ez ወእልኩ ቋዓት ይትጋደሉ ወይትበአሱ ምስሌሁ ወፈቀዱ ያእትቱ ቀርኖ ወኢክህልዎ
Translit. 1we'IlkuqWa`atytgadeluweytbe'asumslEhuwefeqeduya'Ittuqernowe'ikhlwo::
Translit. 2wäʾələkuḳʷaʿatəyətəgadäluwäyətəbäʾäsuməsəlehuwäfäḳäduyaʾətətuḳärənowäʾikəhələwo::
Translation
Definitions                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
13. Ge'ez ወርኢክዎሙ እስከ መጽኡ ኖላውያን ወአንስርት ወእልኩ አውስት ወሆባይ ወጸርሑ ለቋዓት ከመ ይቀጥቅጥዎ ለቀርኑ ለዝኩ ዳቤላ ወተበአሱ ምስሌሁ ወተቃተሉ ወውእቱ ይትበአስ ምስሌሆሙ ወጸርሐ ከመ ትምጽኦ ረድኤቱ
Translit. 1wer'ikwomu'IskemeS'unolawyanwe'ansrtwe'Ilku'awstwehobayweSerHuleqWa`atkemeyqeTqTwoleqernulezkudabElawetebe'asumslEhuweteqateluwew'Ituytbe'asmslEhomuweSerHekemetmS'ored'Etu::
Translit. 2wärəʾikəwomuʾəsəkämäṣəʾunolawəyanəwäʾänəsərətəwäʾələkuʾäwəsətəwähobayəwäṣärəḥuläḳʷaʿatəkämäyəḳäṭəḳəṭəwoläḳärənuläzəkudabelawätäbäʾäsuməsəlehuwätäḳatäluwäwəʾətuyətəbäʾäsəməsəlehomuwäṣärəḥäkämätəməṣəʾorädəʾetu::
Translation
Definitions                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
14. Ge'ez ወርኢኩ እስከ መጽአ ዝኩ ብእሲ ዘጸሐፈ አስማቲሆሙ ለኖሎት ወያዐርግ ቅድሜሁ ለእግዚአ አባግዕ ወውእቱ ረድኦ ወአርአዮ ኵሎ ወረደ ረድኤቱ ለዝኩ ዳቤላ
Translit. 1wer'iku'IskemeS'azkub'IsizeSeHefe'asmatihomulenolotweya`ergqdmEhule'Igzi'a'abag`Iwew'Itured'owe'ar'ayokWuloweredered'EtulezkudabEla::
Translit. 2wärəʾikuʾəsəkämäṣəʾäzəkubəʾəsizäṣäḥäfäʾäsəmatihomulänolotəwäyaʿärəgəḳədəmehuläʾəgəziʾäʾäbagəʿəwäwəʾəturädəʾowäʾärəʾäyokʷəlowärädärädəʾetuläzəkudabela::
Translation
Definitions                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
15. Ge'ez ወርኢኩ እስከ መጽአ ኀቤሆሙ ዝኩ እግዚአ አባግዕ በመዐት ወእለ ርእይዎ ኵሎሙ ነፍጹ ወወድቁ ኵሎሙ ውስተ ጽላሎቱ እምቅድመ ገጹ
Translit. 1wer'iku'IskemeS'a`hebEhomuzku'Igzi'a'abag`Ibeme`etwe'Iler'IywokWulomunefSuwewedqukWulomuwsteSlalotu'ImqdmegeSu::
Translit. 2wärəʾikuʾəsəkämäṣəʾäḫäbehomuzəkuʾəgəziʾäʾäbagəʿəbämäʿätəwäʾəlärəʾəyəwokʷəlomunäfəṣuwäwädəḳukʷəlomuwəsətäṣəlalotuʾəməḳədəmägäṣu::
Translation
Definitions                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
16. Ge'ez ኵሎሙ አንስርት ወአውስት ወቋዓት ወሆባይ ተጋብኡ ወአምጽኡ ምስሌሆሙ ኵሎ አባግዐ ገዳም ወመጽኡ ኵሎሙ ኅብረ ወተራድኡ ከመ ይቀጥቅጥዎ ለዝኩ ቀርነ ዳቤላ
Translit. 1kWulomu'ansrtwe'awstweqWa`atwehobaytegab'uwe'amS'umslEhomukWulo'abag`egedamwemeS'ukWulomu`hbreweterad'ukemeyqeTqTwolezkuqernedabEla::
Translit. 2kʷəlomuʾänəsərətəwäʾäwəsətəwäḳʷaʿatəwähobayətägabəʾuwäʾäməṣəʾuməsəlehomukʷəloʾäbagəʿägädaməwämäṣəʾukʷəlomuḫəbəräwätäradəʾukämäyəḳäṭəḳəṭəwoläzəkuḳärənädabela::
Translation
Definitions                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
17. Ge'ez ወርኢክዎ ለዝኩ ብእሲ ዘይጽሕፍ መጽሐፈ በቃለ እግዚእ እስከ ፈትሖ ለውእቱ መጽሐፈ ሐጕል ዘአሕጐሉ እልኩ ኖሎት ደኃርያን ወአርአየ ከመ ፈድፋደ እምቅድሜሆሙ አሕጐሉ ቅድመ እግዚአ አባግዕ
Translit. 1wer'ikwolezkub'IsizeySHfmeSHefebeqale'Igzi'IIskefetHolew'ItumeSHefeHegWulze'aHgWelu'Ilku`10we`2nolotde`haryanwe'ar'ayekemefedfadeImqdmEhomu'aHgWeluqdme'Igzi'a'abag`I::
Translit. 2wärəʾikəwoläzəkubəʾəsizäyəṣəḥəfəmäṣəḥäfäbäḳaläʾəgəziʾəʾəsəkäfätəḥoläwəʾətumäṣəḥäfäḥägʷələzäʾäḥəgʷäluʾələku102nolotədäḫarəyanəwäʾärəʾäyäkämäfädəfadäʾəməḳədəmehomuʾäḥəgʷäluḳədəmäʾəgəziʾäʾäbagəʿə::
Translation
Definitions                                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
18. Ge'ez ወርኢኩ እስከ መጽአ ኀቤሆሙ እግዚአ አባግዕ ወነሥአ በእዱ በትረ መዐት ወዘበጣ ለምድር ወተሰጠት ምድር ወኵሎሙ አራዊት ወአዕዋፈ ሰማይ ወድቁ እምእልኩ አባግዕ ወተሠጥሙ በምድር ወተከድነት ዲቤሆሙ
Translit. 1wer'iku'IskemeS'a`hebEhomu'Igzi'a'abag`Iwene`s'abe'Idubetreme`etwezebeTalemdrweteseTetmdrwekWulomu'arawitwe'a`Iwafesemaywedqu'Im'Ilkuabag`Iwete`seTmubemdrwetekednetdibEhomu::
Translit. 2wärəʾikuʾəsəkämäṣəʾäḫäbehomuʾəgəziʾäʾäbagəʿəwänäśəʾäbäʾədubätərämäʿätəwäzäbäṭalämədərəwätäsäṭätəmədərəwäkʷəlomuʾärawitəwäʾäʿəwafäsämayəwädəḳuʾəməʾələkuʾäbagəʿəwätäśäṭəmubämədərəwätäkädənätədibehomu::
Translation
Definitions                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
19. Ge'ez ወርኢኩ እስከ ተውህበ ለአባግዕ ሰይፍ ዐቢይ ወወጽኡ አባግዕ ዲበ እሉ አራዊተ ገዳም ከመ ይቅትልዎሙ ወኵሎሙ አራዊት ወአዕዋፈ ሰማይ ነፍጹ እምቅድመ ገጾሙ
Translit. 1wer'iku'Isketewhbele'abag`Iseyf`ebiyweweS'uabag`Idibe'Ilu'arawitegedamkemeyqtlwomuwekWulomu'arawitwe'a`IwafesemaynefSu'ImqdmegeSomu::
Translit. 2wärəʾikuʾəsəkätäwəhəbäläʾäbagəʿəsäyəfəʿäbiyəwäwäṣəʾuʾäbagəʿədibäʾəluʾärawitägädaməkämäyəḳətələwomuwäkʷəlomuʾärawitəwäʾäʿəwafäsämayənäfəṣuʾəməḳədəmägäṣomu::
Translation
Definitions                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
20. Ge'ez ወርኢኩ እስከ መንበር ተሐንጸ በምድር ሐዋዝ ወነበረ ዲቤሁ እግዚአ አባግዕ ወነሥአ ኵሎ መጻሕፍተ ኅቱማተ ወፈትሖን ለእማንቱ መጻሕፍት በቅድመ እግዚአ አባግዕ
Translit. 1wer'iku'IskemenberteHenSebemdrHewazweneberedibEhuIgzi'a'abag`Iwene`s'akWulomeSaHfte`htumatewefetHonle'ImantumeSaHftbeqdme'Igzi'a'abag`I::
Translit. 2wärəʾikuʾəsəkämänəbärətäḥänəṣäbämədərəḥäwazəwänäbärädibehuʾəgəziʾäʾäbagəʿəwänäśəʾäkʷəlomäṣaḥəfətäḫətumatäwäfätəḥonəläʾəmanətumäṣaḥəfətəbäḳədəmäʾəgəziʾäʾäbagəʿə::
Translation
Definitions                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
21. Ge'ez ወጸውዖሙ እግዚእ ለእኩ ጸዓድው ቀዳማውያን ወአዘዘ ከመ ያምጽኡ ቅድሜሁ እምኮከብ ቀዳማዊ ዘይቀድም እምነ እልኩ ከዋክብት እለ ኀፍረቶሙ ከመ ኀፍረተ አፍራስ ወለኮከብ ቀዳማዊ ዘወድቀ ቅድመ ወአምጽእዎሙ ለኵሎሙ ቅድሜሁ
Translit. 1weSew`omu'Igzi'Ile'Iku`7Se`adwqedamawyanwe'azezekemeyamS'uqdmEhu'Imkokebqedamawizeyqedm'ImneIlkukewakbt'Ile`hefretomukeme`hefrete'afraswelekokebqedamawizewedqeqdmewe'amS'IwomulekWulomuqdmEhu::
Translit. 2wäṣäwəʿomuʾəgəziʾəläʾəku7ṣäʿadəwəḳädamawəyanəwäʾäzäzäkämäyaməṣəʾuḳədəmehuʾəməkokäbəḳädamawizäyəḳädəməʾəmənäʾələkukäwakəbətəʾəläḫäfərätomukämäḫäfərätäʾäfərasəwäläkokäbəḳädamawizäwädəḳäḳədəmäwäʾäməṣəʾəwomuläkʷəlomuḳədəmehu::
Translation
Definitions                                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
22. Ge'ez ወይቤሎ ለዝኩ ብእሲ ዘይጽሕፍ በቅድሜሁ ዘውእቱ እምነ ጸዓድው ወይቤሎ ንሥኦሙ ለእሉ ኖሎት እለ መጠውክዎሙ አባግዐ ወነሢኦሙ ቀተሉ ብዙኀ እምዘ አዘዝክዎሙ እሙንቱ
Translit. 1weybElolezkub'IsizeySHfbeqdmEhuzew'Itu`1'Imne`7Se`adwweybElon`s'omule'Ilu`70nolot'IlemeTewkwomu'abag`ewene`si'omuqetelubzu`he'Imzeazezkwomu'Imuntu::
Translit. 2wäyəbeloläzəkubəʾəsizäyəṣəḥəfəbäḳədəmehuzäwəʾətu1ʾəmənä7ṣäʿadəwəwäyəbelonəśəʾomuläʾəlu70nolotəʾəlämäṭäwəkəwomuʾäbagəʿäwänäśiʾomuḳätälubəzuḫäʾəməzäʾäzäzəkəwomuʾəmunətu::
Translation
Definitions                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
23. Ge'ez ወናሁ ኵሎሙ እሡራን ርኢኩ ወቆሙ ቅድሜሁ ኵሎሙ
Translit. 1wenahukWulomu'I`suranr'ikuweqomuqdmEhukWulomu::
Translit. 2wänahukʷəlomuʾəśuranərəʾikuwäḳomuḳədəmehukʷəlomu::
Translation
Definitions                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
24. Ge'ez ወኵነኔ ኮነ ቅድመ እምከዋክብት ወተኰነኑ ወኮኑ ኀጥኣነ ወሖሩ መካነ ኵነኔ ወወደይዎሙ ውስተ ዕሙቅ ወምሉእ እሳተ ወይልህብ ወምሉእ ዐምደ እሳት
Translit. 1wekWunenEkoneqdme'ImkewakbtwetekWenenuwekonu`heT'AneweHorumekanekWunenEwewedeywomuwste`Imuqwemlu'IIsateweylhbwemlu'I`emde'Isat::
Translit. 2wäkʷənänekonäḳədəmäʾəməkäwakəbətəwätäkʷänänuwäkonuḫäṭəʾanäwäḥorumäkanäkʷənänewäwädäyəwomuwəsətäʿəmuḳəwäməluʾəʾəsatäwäyələhəbəwäməluʾəʿämədäʾəsatə::
Translation
Definitions                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
25. Ge'ez ወእልኩ ኖላውያን ተኰነኑ ወኮኑ ኃጥኣነ ወተወድዩ እሙንቱ ውስተ ዝኩ ማዕምቀ እሳት
Translit. 1we'Ilku`70nolawyantekWenenuwekonu`haT'AnewetewedyuImuntuwstezkuma`Imqe'Isat::
Translit. 2wäʾələku70nolawəyanətäkʷänänuwäkonuḫaṭəʾanäwätäwädəyuʾəmunətuwəsətäzəkumaʿəməḳäʾəsatə::
Translation
Definitions                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
26. Ge'ez ወርኢኩ በውእቱ ጊዜ ከመ ተርኅው ማዕምቅ ከማሁ በማእከለ ምድር ዘምሉዕ እሳተ ወአምጽእዎሙ ለእልኩ አባግዕ ጽሉላን ወተኰነኑ ኵሎሙ ወኮኑ ኃጥኣነ ወተወድዩ ውስተ ዝኩ ዕመቀ እሳት ወውዕዩ ወዝንቱ ማዕምቅ ኮነ በየማኑ ለዝኩ ቤት
Translit. 1wer'ikubew'ItugizEkemeter`hwe`1ma`Imqkemahubema'Ikelemdrzemlu`I'Isatewe'amS'Iwomule'Ilku'abag`ISlulanwetekWenenukWulomuwekonu`haT'Anewetewedyuwstezku`Imeqe'Isatwew`Iyuwezntuma`ImqkonebeyemanulezkubEt::
Translit. 2wärəʾikubäwəʾətugizekämätärəḫəwə1maʿəməḳəkämahubämaʾəkälämədərəzäməluʿəʾəsatäwäʾäməṣəʾəwomuläʾələkuʾäbagəʿəṣəlulanəwätäkʷänänukʷəlomuwäkonuḫaṭəʾanäwätäwädəyuwəsətäzəkuʿəmäḳäʾəsatəwäwəʿəyuwäzənətumaʿəməḳəkonäbäyämanuläzəkubetə::
Translation
Definitions                                                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
27. Ge'ez ወርኢክዎሙ ለእልኩ አባግዕ እንዘ ይውዕዩ ወአዕፅምቲሆሙ ይውዒ
Translit. 1wer'ikwomule'Ilku'abag`I'Inzeyw`Iyuwe'a`I`Smtihomuyw`i::
Translit. 2wärəʾikəwomuläʾələkuʾäbagəʿəʾənəzäyəwəʿəyuwäʾäʿəṣ́əmətihomuyəwəʿi::
Translation
Definitions                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
28. Ge'ez ወቆምኩ እርአይ እስከ ጠምዖ ለዝኩ ቤት ብሉይ ወአውጽእዎሙ ለኵሎሙ አዕማድ ወኵሉ ተክሉ ወስኑ ለውእቱ ቤት ተጠውመ ምስሌሁ ወአውጽእዎ ወወደይዎ መካን በየማነ ምድር
Translit. 1weqomku'Ir'ay'IskeTem`olezkubEtbluywe'awS'IwomulekWulomu'a`ImadwekWulutekluwesnulew'ItubEtteTewmemslEhuwe'awS'Iwowewedeywobe`1mekanbeyemanemdr::
Translit. 2wäḳoməkuʾərəʾäyəʾəsəkäṭäməʿoläzəkubetəbəluyəwäʾäwəṣəʾəwomuläkʷəlomuʾäʿəmadəwäkʷəlutäkəluwäsənuläwəʾətubetətäṭäwəmäməsəlehuwäʾäwəṣəʾəwowäwädäyəwo1mäkanəbäyämanämədərə::
Translation
Definitions                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
29. Ge'ez ወርኢኩ እግዚአ አባግዕ እስከ አምጽአ ቤተ ሐዲሰ ወዐቢየ ወልዑለ እምነ ዝኩ ቀዳማይ ወአቀሞ ውስተ መካነ ቀዳሚት እንተ ተጠብለለት ወኵሎሙ አዕማደ ዚአሃ ሐዲሳን ወስና ሐዲስ ወዐቢይ እምቀዳሚት ብሊት እንተ አውጽአ ወኵሎሙ አባግዕ ማእከላ
Translit. 1wer'iku'Igzi'a'abag`I'Iske'amS'abEteHedisewe`ebiyewel`ule'Imnezkuqedamaywe'aqemowstemekaneqedamit'InteteTebleletwekWulomu'a`Imadezi'ahaHedisanwesnaHediswe`ebiy'ImqedamitblitInte'awS'awekWulomu'abag`Ima'Ikela::
Translit. 2wärəʾikuʾəgəziʾäʾäbagəʿəʾəsəkäʾäməṣəʾäbetäḥädisäwäʿäbiyäwäləʿuläʾəmənäzəkuḳädamayəwäʾäḳämowəsətämäkanäḳädamitəʾənətätäṭäbəlälätəwäkʷəlomuʾäʿəmadäziʾähaḥädisanəwäsənaḥädisəwäʿäbiyəʾəməḳädamitəbəlitəʾənətäʾäwəṣəʾäwäkʷəlomuʾäbagəʿəmaʾəkäla::
Translation
Definitions                                                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
30. Ge'ez ወርኢክዎሙ ለኵሎሙ አባግዕ እለ ተርፉ ወኵሎሙ እንስሳ ዘዲበ ምድር ወኵሎሙ አዕዋፈ ሰማይ ይወድቁ ወይሰግዱ ለእልኩ አባግዕ ወያስተበቍዕዎሙ ወይሰምዕዎሙ በኵሉ ቃል
Translit. 1wer'ikwomulekWulomu'abag`I'IleterfuwekWulomu'InssazedibemdrwekWulomu'a`Iwafesemayywedquweysegdule'Ilku'abag`IweyastebeqWu`Iwomuweysem`IwomubekWuluqal::
Translit. 2wärəʾikəwomuläkʷəlomuʾäbagəʿəʾəlätärəfuwäkʷəlomuʾənəsəsazädibämədərəwäkʷəlomuʾäʿəwafäsämayəyəwädəḳuwäyəsägəduläʾələkuʾäbagəʿəwäyasətäbäḳʷəʿəwomuwäyəsäməʿəwomubäkʷəluḳalə::
Translation
Definitions                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
31. Ge'ez ወእምኔሁ እልኩ እለ ይለብሱ ጸዐዳ ወአኀዙኒ በእዴየ እለ ቀዲሙ አዕረጉኒ ወእዴሁ ለውእቱ ዳቤላ እንዘ ትእኅዘኒ አዕረጉኒ ወአንበሩኒ ማእከሎሙ ለእልኩ አባግዕ እንበለ ትኩን ኵነኔ
Translit. 1we'ImnEhu'Ilku`3'IleylebsuSe`edawe'a`hezunibe'IdEye'Ileqedimu'a`Ireguniwe'IdEhulew'ItudabEla'Inzet'I`hzeni'a`Ireguniwe'anberunima'Ikelomule'Ilku'abag`I'InbeletkunkWunenE::
Translit. 2wäʾəmənehuʾələku3ʾəläyəläbəsuṣäʿädawäʾäḫäzunibäʾədeyäʾəläḳädimuʾäʿəräguniwäʾədehuläwəʾətudabelaʾənəzätəʾəḫəzäniʾäʿəräguniwäʾänəbärunimaʾəkälomuläʾələkuʾäbagəʿəʾənəbälätəkunəkʷənäne::
Translation
Definitions                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
32. Ge'ez ወእልኩ አባግዕ ኮኑ ኵሎሙ ጸዐዳ ወጸጕረ ዚአሆሙ ዐቢይ ወንጹሕ
Translit. 1we'Ilku'abag`IkonukWulomuSe`edaweSegWurezi'ahomu`ebiywenSuH::
Translit. 2wäʾələkuʾäbagəʿəkonukʷəlomuṣäʿädawäṣägʷəräziʾähomuʿäbiyəwänəṣuḥə::
Translation
Definitions                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
33. Ge'ez ወኵሎሙ እለ ተሐጕሉ ወተዘርዘሩ ወኵሉ አራዊተ ገዳም ወኵሉ አዕዋፈ ሰማይ ተጋብኡ በውእቱ ቤት ወእግዚኦሙ ለአባግዕ ተፈሥሐ ዐቢየ ፍሥሐ እስመ ኮኑ ኵሎሙ ኔራነ ወገብኡ ውስተ ቤቱ
Translit. 1wekWulomu'IleteHegWuluwetezerzeruwekWulu'arawitegedamwekWulu'a`Iwafesemaytegab'ubew'ItubEtwe'Igzi'omule'abag`Itefe`sHe`ebiyef`sHe'IsmekonukWulomunEranewegeb'uwstebEtu::
Translit. 2wäkʷəlomuʾəlätäḥägʷəluwätäzärəzäruwäkʷəluʾärawitägädaməwäkʷəluʾäʿəwafäsämayətägabəʾubäwəʾətubetəwäʾəgəziʾomuläʾäbagəʿətäfäśəḥäʿäbiyäfəśəḥäʾəsəmäkonukʷəlomuneranäwägäbəʾuwəsətäbetu::
Translation
Definitions                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
34. Ge'ez ወርኢኩ እስከ አስከብዎ ለውእቱ ሰይፍ ዘተውህበ ለአባግዕ ወአግብእዎ ውስተ ቤቱ ወኀተማ ቅድመ ገጹ ለእግዚእ ወኵሎሙ አባግዕ ተዐጽዉ በውእቱ ቤት ወኢያግመሮሙ
Translit. 1wer'iku'Iske'askebwolew'Ituseyfzetewhbele'abag`Iwe'agb'IwowstebEtuwe`hetemaqdmegeSule'Igzi'IwekWulomu'abag`Ite`eSwubew'ItubEtwe'iyagmeromu::
Translit. 2wärəʾikuʾəsəkäʾäsəkäbəwoläwəʾətusäyəfəzätäwəhəbäläʾäbagəʿəwäʾägəbəʾəwowəsətäbetuwäḫätämaḳədəmägäṣuläʾəgəziʾəwäkʷəlomuʾäbagəʿətäʿäṣəwubäwəʾətubetəwäʾiyagəmäromu::
Translation
Definitions                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
35. Ge'ez ወአዕይንቲሆሙ ለኵሎሙ ተከሥታ ወይኔጽሩ ሠናየ እምኔሆሙ ዘኢይሬኢ አልቦ በማእከሎሙ
Translit. 1we'a`IyntihomulekWulomuteke`staweynESru`senayewe`1ImnEhomuze'iyrE'i'albobema'Ikelomu::
Translit. 2wäʾäʿəyənətihomuläkʷəlomutäkäśətawäyəneṣəruśänayä1ʾəmənehomuzäʾiyəreʾiʾäləbobämaʾəkälomu::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
36. Ge'ez ወርኢኩ ከመ ኮነ ውእቱ ቤት ዐቢየ ወርኂበ ወምሉእ ፈድፋደ
Translit. 1wer'ikukemekonew'ItubEt`ebiyewer`hibewemlu'Ifedfade::
Translit. 2wärəʾikukämäkonäwəʾətubetəʿäbiyäwärəḫibäwäməluʾəfädəfadä::
Translation
Definitions                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
37. Ge'ez ወርኢኩ ከመ ተወልደ ላህም ጸዐዳ ወአቅርንቲሁ ዐበይት ወኵሎሙ አራዊተ ገዳም ወኵሉ አዕዋፈ ሰማይ ይፈርህዎ ወያስተበቍዕዎ በኵሉ ጊዜ
Translit. 1wer'ikukemetewelde`1lahmSe`edawe'aqrntihu`ebeytwekWulomu'arawitegedamwekWulu'a`IwafesemayyferhwoweyastebeqWu`IwobekWulugizE::
Translit. 2wärəʾikukämätäwälədä1lahəməṣäʿädawäʾäḳərənətihuʿäbäyətəwäkʷəlomuʾärawitägädaməwäkʷəluʾäʿəwafäsämayəyəfärəhəwowäyasətäbäḳʷəʿəwobäkʷəlugize::
Translation
Definitions                                                                            


<
1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
38. Ge'ez ወርኢኩ እስከ ተወለጠ ኵሉ አዝማዲሆሙ ወኮኑ ኵሎሙ አልህምተ ጸዓድወ ወቀዳማዊ በማእከሎሙ ኮነ ነገረ ወውእቱ ነገር ኮነ አርዌ ዐቢየ ወቦ ውስተ ርእሱ አቅርንት ዐቢያት ወጸሊማት ወእግዚአ አባግዕ ተፈሥሐ ዲቤሆሙ ወዲበ ኵሎሙ አልህምት
Translit. 1wer'iku'IsketeweleTekWulu'azmadihomuwekonukWulomualhmteSe`adweweqedamawibema'Ikelomukonenegerewew'Itunegerkone'arwE`ebiyewebowster'Isu'aqrnt`ebiyatweSelimatwe'Igzi'a'abag`Itefe`sHedibEhomuwedibekWulomu'alhmt::
Translit. 2wärəʾikuʾəsəkätäwäläṭäkʷəluʾäzəmadihomuwäkonukʷəlomuʾäləhəmətäṣäʿadəwäwäḳädamawibämaʾəkälomukonänägäräwäwəʾətunägärəkonäʾärəweʿäbiyäwäbowəsətärəʾəsuʾäḳərənətəʿäbiyatəwäṣälimatəwäʾəgəziʾäʾäbagəʿətäfäśəḥädibehomuwädibäkʷəlomuʾäləhəmətə::
Translation
Definitions