Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 99 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez አሌ ሎሙ ለእለ ይገብሩ ርስዕናተ ወለነገረ ሐሰት ይሴብሑ ወያከብሩ ተሐጐልክሙ ወአልብክሙ ሕይወት ሠናይት
Translit. 1alElomule'Ileygebrurs`InatewelenegereHesetysEbHuweyakebruteHegWelkmuwe'albkmuHywet`senayt::
Translit. 2ʾälelomuläʾəläyəgäbərurəsəʿənatäwälänägäräḥäsätəyəsebəḥuwäyakäbərutäḥägʷäləkəmuwäʾäləbəkəmuḥəyəwätəśänayətə::
Translation
Definitions                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez አሌ ለክሙ እለ ትዌልጥዎን ለነገራተ ርትዕ ወሥርዐተ እንተ ለዓለም የዐልዉ ወይሬስዩ ርእሶሙ ዘኢኮኑ ኃጥኣነ ዲበ ምድር ሀለዉ ይትከየዱ
Translit. 1alElekmu'IletwElTwonlenegeratert`Iwe`sr`eteIntele`alemye`elwuweyrEsyur'Isomuze'ikonu`haT'Anedibemdrhelewuytkeyedu::
Translit. 2ʾäleläkəmuʾəlätəweləṭəwonəlänägäratärətəʿəwäśərəʿätäʾənətäläʿaläməyäʿäləwuwäyəresəyurəʾəsomuzäʾikonuḫaṭəʾanädibämədərəhäläwuyətəkäyädu::
Translation
Definitions                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez በእማንቱ መዋዕል ተደለዉ ጻድቃን ከመ ትንሥኡ ጸሎታቲክሙ በተዝካር ወአንበርክምዎሙ ሰማዕተ በቅድመ መላእክት ከመ ያንብርዎ ለኀጢአተ ኃጥኣን በቅድመ ልዑል ለተዝካር
Translit. 1be'Imantumewa`IltedelewuSadqankemetn`s'uSelotatikmubetezkarwe'anberkmwomusema`Itebeqdmemela'Iktkemeyanbrwole`heTi'ate`haT'Anbeqdmel`ulletezkar::
Translit. 2bäʾəmanətumäwaʿələtädäläwuṣadəḳanəkämätənəśəʾuṣälotatikəmubätäzəkarəwäʾänəbärəkəməwomusämaʿətäbäḳədəmämälaʾəkətəkämäyanəbərəwoläḫäṭiʾätäḫaṭəʾanəbäḳədəmäləʿuləlätäzəkarə::
Translation
Definitions                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez በእማንቱ መዋዕል ይትሀወኩ አሕዛብ ወይትነሥኡ አዝማደ አሕዛብ በዕለት እንተ ሐጕል
Translit. 1be'Imantumewa`Ilytheweku'aHzabweytne`s'u'azmade'aHzabbe`Ilet'InteHegWul::
Translit. 2bäʾəmanətumäwaʿələyətəhäwäkuʾäḥəzabəwäyətənäśəʾuʾäzəmadäʾäḥəzabəbäʿəlätəʾənətäḥägʷələ::
Translation
Definitions                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወበእማንቱ መዋዕል እለ ይጼነሱ ይወጽኡ ወይመስጡ ደቂቆሙ ወይገድፍዎሙ ለደቂቆሙ ወእምኔሆሙ ይድኅፅ ውሉዶሙ ወእንዘ ይጠብዉ ይገድፍዎሙ ወኢይገብኡ ኀቤሆሙ ወኢይምሕርዎሙ ለፍቁራኒሆሙ
Translit. 1webe'Imantumewa`Il'IleySEnesuyweS'uweymesTudeqiqomuweygedfwomuledeqiqomuwe'ImnEhomuyd`h`Swludomuwe'InzeyTebwuygedfwomuwe'iygeb'u`hebEhomuwe'iymHrwomulefquranihomu::
Translit. 2wäbäʾəmanətumäwaʿələʾəläyəṣenäsuyəwäṣəʾuwäyəmäsəṭudäḳiḳomuwäyəgädəfəwomulädäḳiḳomuwäʾəmənehomuyədəḫəṣ́əwəludomuwäʾənəzäyəṭäbəwuyəgädəfəwomuwäʾiyəgäbəʾuḫäbehomuwäʾiyəməḥərəwomuläfəḳuranihomu::
Translation
Definitions                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ካዕበ አነ እምሕል ለክሙ ለኃጥኣን እስመ ለዕለተ ደም ዘኢየኀድዕ ተደለወት ኀጢአት
Translit. 1ka`Ibe'ane'ImHllekmule`haT'An'Ismele`Iletedemze'iye`hed`Itedelewet`heTi'at::
Translit. 2kaʿəbäʾänäʾəməḥələläkəmuläḫaṭəʾanəʾəsəmäläʿəlätädäməzäʾiyäḫädəʿətädäläwätəḫäṭiʾätə::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez ወይሰግዱ ለእብን ወእለ ይገልፉ ምስለ ዘወርቅ ወዘብሩር ወዘዕፅ ወዘልሕኵት ወእለ ይሰግዱ ለነፍሳት ርኩሳት ወአጋንንት ወለኵሉ ጣዖት ወበምሕራማት ወኵሉ ረድኤት እይትረከብ እምኔሆሙ
Translit. 1weysegdule'Ibnwe'Ileygelfumslezewerqwezebrurweze`I`SwezelHkWutwe'Ileysegdulenefsatrkusatwe'aganntwelekWuluTa`otwebemHramatwekWulured'Etiytrekeb'ImnEhomu::
Translit. 2wäyəsägəduläʾəbənəwäʾəläyəgäləfuməsəläzäwärəḳəwäzäbərurəwäzäʿəṣ́əwäzäləḥəkʷətəwäʾəläyəsägədulänäfəsatərəkusatəwäʾäganənətəwäläkʷəluṭaʿotəwäbäməḥəramatəwäkʷəlurädəʾetəʾəyətəräkäbəʾəmənehomu::
Translation
Definitions                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez ወይትረስዑ በእንተ እበደ ልቦሙ ወይጼለላ አዕይንቲሆሙ በፍርሀተ ልቦሙ ወበርእየ አሕላሞሙ
Translit. 1weytres`ube'Inte'IbedelbomuweySElela'a`Iyntihomubefrhetelbomuweber'Iye'aHlamomu::
Translit. 2wäyətəräsəʿubäʾənətäʾəbädäləbomuwäyəṣelälaʾäʿəyənətihomubäfərəhätäləbomuwäbärəʾəyäʾäḥəlamomu::
Translation
Definitions                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
9. Ge'ez ቦሙ ይረስዑ ወይፈርሁ እስመ ኵሎ ግብሮሙ በሐሰት ገብሩ ወሰገዱ ለእብን ወይትሐጐሉ በምዕር
Translit. 1bomuyres`uweyferhu'IsmekWulogbromubeHesetgebruwesegedule'IbnweytHegWelubem`Ir::
Translit. 2bomuyəräsəʿuwäyəfärəhuʾəsəmäkʷəlogəbəromubäḥäsätəgäbəruwäsägäduläʾəbənəwäyətəḥägʷälubäməʿərə::
Translation
Definitions                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
10. Ge'ez ወበእማንቱ መዋዕል ብፁዓን ኵሎሙ እለ ይትሜጠዉ ነገረ ጥበብ ወየአምርዎ ወይገብርዎን ለፍናዋተ ልዑል ወየሐውሩ በፍኖተ ጽድቅ ወኢይረስዑ ምስለ እለ ይረስዑ እስመ እሙንቱ ይድኅኑ
Translit. 1webe'Imantumewa`Ilb`Su`ankWulomu'IleytmETewunegereTbebweye'amrwoweygebrwonlefnawatel`ulweyeHewrubefnoteSdqwe'iyres`umsle'Ileyres`u'IsmeImuntuyd`hnu::
Translit. 2wäbäʾəmanətumäwaʿələbəṣ́uʿanəkʷəlomuʾəläyətəmeṭäwunägäräṭəbäbəwäyäʾämərəwowäyəgäbərəwonəläfənawatäləʿuləwäyäḥäwərubäfənotäṣədəḳəwäʾiyəräsəʿuməsəläʾəläyəräsəʿuʾəsəmäʾəmunətuyədəḫənu::
Translation
Definitions                                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
11. Ge'ez አሌ ለክሙ እለ ትሰፍኋ ለእኪት ለቢጽክሙ እስመ በሲኦል ትትቀተሉ
Translit. 1alElekmu'IletsefHwale'IkitlebiSkmu'Ismebesi'olttqetelu::
Translit. 2ʾäleläkəmuʾəlätəsäfəḫʷaläʾəkitəläbiṣəkəmuʾəsəmäbäsiʾolətətəḳätälu::
Translation
Definitions                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
12. Ge'ez አሌ ለክሙ እለ ትገብርዋ ለመሠረተ ኀጢአት ወጕሕሉት ወእለ ያመርሩ ዲበ ምድር እስመ ቦቱ ይትዌድኡ
Translit. 1alElekmu'Iletgebrwaleme`serete`heTi'atwegWuHlutwe'Ileyamerrudibemdr'IsmebotuytwEd'u::
Translit. 2ʾäleläkəmuʾəlätəgäbərəwalämäśärätäḫäṭiʾätəwägʷəḥəlutəwäʾəläyamärərudibämədərəʾəsəmäbotuyətəwedəʾu::
Translation
Definitions                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
13. Ge'ez አሌ ለክሙ እለ ትነድቁ አብያቲክሙ በጻማ ባዕድ ወኵሉ መንድቆሙ ግንፋል ወእብነ ኀጢአት እብለክሙ ከመ አልብክሙ ሰላም
Translit. 1alElekmu'Iletnedqu'abyatikmubeSamaba`IdwekWulumendqomugnfalwe'Ibne`heTi'at'Iblekmukeme'albkmuselam::
Translit. 2ʾäleläkəmuʾəlätənädəḳuʾäbəyatikəmubäṣamabaʿədəwäkʷəlumänədəḳomugənəfaləwäʾəbənäḫäṭiʾätəʾəbəläkəmukämäʾäləbəkəmusälamə::
Translation
Definitions                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
14. Ge'ez አሌ ሎሙ ለእለ ይሜንኑ መሥፈርተ ወርስተ አበዊሆሙ እንተ ለዓለም ወያተልዉ ነፍሶሙ ድኅረ ጣዖት እስመ እይከውን ሎሙ ዕረፍት
Translit. 1alElomule'IleymEnnume`sfertewerste'abewihomuIntele`alemweyatelwunefsomud`hreTa`ot'Ismeiykewnlomu`Ireft::
Translit. 2ʾälelomuläʾəläyəmenənumäśəfärətäwärəsətäʾäbäwihomuʾənətäläʿaläməwäyatäləwunäfəsomudəḫəräṭaʿotəʾəsəmäʾəyəkäwənəlomuʿəräfətə::
Translation
Definitions                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
15. Ge'ez አሌ ሎሙ ለእለ ይገብርዋ ለዐመፃ ወይረድእዋ ለግፍዕ ወይቀትሉ ቢጾሙ እስከ ዕለተ ኵነኔ ዐባይ
Translit. 1alElomule'Ileygebrwale`eme`Saweyred'Iwalegf`IweyqetlubiSomu'Iske`IletekWunenE`ebay::
Translit. 2ʾälelomuläʾəläyəgäbərəwaläʿämäṣ́awäyərädəʾəwalägəfəʿəwäyəḳätəlubiṣomuʾəsəkäʿəlätäkʷənäneʿäbayə::
Translation
Definitions                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
16. Ge'ez እስመ ያወድቅ ስብሐቲክሙ ወይወዲ እከየ ውስተ ልብክሙ ወያነሥእ መንፈሰ መዐቱ ከመ ያሕጕልክሙ ለኵልክሙ በሰይፍ ወኵሎሙ ጻድቃን ወቅዱሳን ይዜከሩ ኀጢአተ ዚአክሙ
Translit. 1IsmeyawedqsbHetikmuweywedi'Ikeyewstelbkmuweyane`s'Imenfeseme`etukemeyaHgWulkmulekWulkmubeseyf;wekWulomuSadqanweqdusanyzEkeru`heTi'atezi'akmu::
Translit. 2ʾəsəmäyawädəḳəsəbəḥätikəmuwäyəwädiʾəkäyäwəsətäləbəkəmuwäyanäśəʾəmänəfäsämäʿätukämäyaḥəgʷələkəmuläkʷələkəmubäsäyəfə;wäkʷəlomuṣadəḳanəwäḳədusanəyəzekäruḫäṭiʾätäziʾäkəmu::
Translation
Definitions                                                                                        
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
99 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET