Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 108 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ካልእ መጽሐፍ ዘጸሐፈ ሄኖክ ለወልዱ ማቱሳላ ወለእለ ይመጽኡ እምድኅሬሁ ወየዐቅብ ሥርዐተ በደኃሪ መዋዕል
Translit. 1kal'ImeSHefzeSeHefehEnokleweldumatusalawele'IleymeS'u'Imd`hrEhuweye`eqb`sr`etebede`harimewa`Il::
Translit. 2kaləʾəmäṣəḥäfəzäṣäḥäfähenokəläwälədumatusalawäläʾəläyəmäṣəʾuʾəmədəḫərehuwäyäʿäḳəbəśərəʿätäbädäḫarimäwaʿələ::
Translation
Definitions                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez እለ ገበርክሙ ወትጸንሑ በእሉ መዋዕል እስከ ይትፌጸሙ እለ ይገብሩ እኩየ ወይትፌጸም ኀይሎሙ ለመአብሳን አንትሙሰ ጽንሑ እስክ ተሐልፍ ኀጢአት
Translit. 1IlegeberkmuwetSenHube'Ilumewa`Il'IskeytfESemuIleygebru'IkuyeweytfESem`heylomuleme'absan;antmuseSnHu'IskteHelf`heTi'at::
Translit. 2ʾəlägäbärəkəmuwätəṣänəḥubäʾəlumäwaʿələʾəsəkäyətəfeṣämuʾəläyəgäbəruʾəkuyäwäyətəfeṣäməḫäyəlomulämäʾäbəsanə;ʾänətəmusäṣənəḥuʾəsəkətäḥäləfəḫäṭiʾätə::
Translation
Definitions                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez እስመ ሀሎ ስሞሙ ይደመሰስ እመጻሕፍተ ቅዱሳን ወዘርኦሙ ይትሐጐል ለዓለም ወመናፍስቲሆሙ ይትቀተሉ ወይጸርሑ ወየዐወይዉ በመካነ በድው ዘኢያስተርኢ ወበእሳት ይነድዱ እስመ ኢሀሎ ህየ ምድር
Translit. 1'IsmehelosmomuydemesesImeSaHfteqdusanwezer'omuytHegWelle`alemwemenafstihomuytqeteluweySerHuweye`eweywubemekanebedwze'iyaster'iwebe'Isatyneddu'Isme'ihelohyemdr::
Translit. 2ʾəsəmähälosəmomuyədämäsäsəʾəmäṣaḥəfətäḳədusanəwäzärəʾomuyətəḥägʷäləläʿaläməwämänafəsətihomuyətəḳätäluwäyəṣärəḥuwäyäʿäwäyəwubämäkanäbädəwəzäʾiyasətärəʾiwäbäʾəsatəyənädəduʾəsəmäʾihälohəyämədərə::
Translation
Definitions                                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ወርኢኩ ህየ ከመ ደመና ዘኢይትረአይ እስመ እምዕመቁ እክህልኩ ላዕለ ነጽሮ ወላህበ እሳቱ ርኢኩ እንዘ ይነድድ ስቡሕ ወይትከበቡ ከመ አድባር ስብሓን ወይትሀወኩ ለፌ ወለፌ
Translit. 1wer'ikuhyekemedemenaze'iytre'ay'Isme'Im`Imequikhlkula`IleneSrowelahbe'Isatur'iku'InzeyneddsbuHweytkebebukeme'adbarsbHanweythewekulefEwelefE::
Translit. 2wärəʾikuhəyäkämädämänazäʾiyətəräʾäyəʾəsəmäʾəməʿəmäḳuʾəkəhələkulaʿəlänäṣərowälahəbäʾəsaturəʾikuʾənəzäyənädədəsəbuḥəwäyətəkäbäbukämäʾädəbarəsəbəḥanəwäyətəhäwäkuläfewäläfe::
Translation
Definitions                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወተስእልክዎ እመላእክት ቅዱሳን እለ ምስሌየ ወእቤሎ ምንት ውእቱ ዝስብሕ እስመ ኢኮነ ሰማየ አላ ላህበ እሳት ባሕቲቱ ዘይነድድ ወቃለ ጽራሕ ወብካይ ወአውያት ወሕማም ኀያል
Translit. 1wetes'Ilkwole`1'Imela'Iktqdusan'IlemslEyewe'IbElomntw'ItuzsbH'Isme'ikonesemaye'alalahbe'IsatbaHtituzeyneddweqaleSraHwebkaywe'awyatweHmam`heyal::
Translit. 2wätäsəʾələkəwo1ʾəmälaʾəkətəḳədusanəʾəläməsəleyäwäʾəbelomənətəwəʾətuzəsəbəḥəʾəsəmäʾikonäsämayäʾälalahəbäʾəsatəbaḥətituzäyənädədəwäḳaläṣəraḥəwäbəkayəwäʾäwəyatəwäḥəmaməḫäyalə::
Translation
Definitions                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ወይቤለኒ ዝንቱ መካን ዘትሬኢ በህየ ይትወዶዩ መናፍስተ ኃጥኣን ወፅሩፋን ወእለ ይገብሩ እኩየ ወእለ ይመይጡ ኵሎ ዘነገረ እግዚአብሔር በአፈ ነቢያት እለ ሀለዉ ይትገበሩ
Translit. 1weybElenizntumekanzetrE'ibehyeytwedoyumenafste`haT'Anwe`Srufanwe'Ileygebru'Ikuyewe'IleymeyTukWulozenegere'Igzi'abHErbe'afenebiyat'Ilehelewuytgeberu::
Translit. 2wäyəbelänizənətumäkanəzätəreʾibähəyäyətəwädoyumänafəsətäḫaṭəʾanəwäṣ́ərufanəwäʾəläyəgäbəruʾəkuyäwäʾəläyəmäyəṭukʷəlozänägäräʾəgəziʾäbəḥerəbäʾäfänäbiyatəʾəlähäläwuyətəgäbäru::
Translation
Definitions                                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez እስመ ሀለዉ እምኔሆሙ ጽሑፋን ወልኩዓን ላዕለ በሰማይ ከመ ያንብብዎሙ መላእክት ወያእምሩ ዘሀሎ ይብጽሖሙ ለኃጥኣን ወለመናፍስተ ትሑታን ወእለ አሕመሙ ሥጋሆሙ ወተፈድዩ እምኀበ አምላክ ወእለ ኀስሩ እምእኩያን ሰብእ
Translit. 1Ismehelewu'ImnEhomuSHufanwelku`anla`Ilebesemaykemeyanbbwomumela'Iktweya'ImruzeheloybSHomule`haT'AnwelemenafstetHutanwe'Ile'aHmemu`sgahomuwetefedyuIm`hebe'amlakwe'Ile`hesru'Im'Ikuyanseb'I;
Translit. 2ʾəsəmähäläwuʾəmənehomuṣəḥufanəwäləkuʿanəlaʿəläbäsämayəkämäyanəbəbəwomumälaʾəkətəwäyaʾəməruzähäloyəbəṣəḥomuläḫaṭəʾanəwälämänafəsətätəḥutanəwäʾəläʾäḥəmämuśəgahomuwätäfädəyuʾəməḫäbäʾäməlakəwäʾəläḫäsəruʾəməʾəkuyanəsäbəʾə;
Translation
Definitions                                                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez እለ አፍቀርዎ ለአምላክ ኢወርቀ ወኢብሩረ ኢያፍቀሩ ወኢኵሎ ሠናየ ዘውስተ ዓለም አላ ወሀቡ ሥጋሆሙ ለጻዕር
Translit. 1'Ileafqerwole'amlak'iwerqewe'ibrure'iyafqeruwe'ikWulo`senayezewste`alem'alawehebu`sgahomuleSa`Ir;
Translit. 2ʾəläʾäfəḳärəwoläʾäməlakəʾiwärəḳäwäʾibəruräʾiyafəḳäruwäʾikʷəlośänayäzäwəsətäʿaläməʾälawähäbuśəgahomuläṣaʿərə;
Translation
Definitions                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
9. Ge'ez ወእለ እምአመ ኮኑ ኢፈተዉ መባልዕተ ዘውስተ ምድር አላ ረሰዩ ርእሶሙ ከመ መንፈስ እንተ ኀለፈት ወዘንተ ዐቀቡ ወብዙኃ አመከሮሙ እግዚእ ወተረክብ መንፈሳቲሆሙ በንጽሕ ከመ ይባርክዎ ለስሙ
Translit. 1we'Ile'Im'amekonu'ifetewumebal`Itezewstemdr'alareseyur'Isomukememenfes'Inte`helefetwezente`eqebuwebzu`ha'amekeromu'Igzi'IweterekbmenfesatihomubenSHkemeybarkwolesmu::
Translit. 2wäʾəläʾəməʾämäkonuʾifätäwumäbaləʿətäzäwəsətämədərəʾälaräsäyurəʾəsomukämämänəfäsəʾənətäḫäläfätəwäzänətäʿäḳäbuwäbəzuḫaʾämäkäromuʾəgəziʾəwätäräkəbəmänəfäsatihomubänəṣəḥəkämäyəbarəkəwoläsəmu::
Translation
Definitions                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
10. Ge'ez ወኵሎ በረከቶሙ ነገርኩ በመጻሕፍት ወዐሰዮሙ ለአርእስቲሆሙ እስመ እሉ ተረክብ ያፈቅርዎ ለሰማይ እምእስትንፋሶሙ ዘለዓለም ወእንዘ ይትከየዱ እምእኩያን ሰብእ ወሰምዑ እምኀቤሆሙ ትዕይርተ ወጽርፈተ ወኀስሩ እንዘ ይባርኩኒ
Translit. 1wekWulobereketomunegerkubemeSaHftwe`eseyomule'ar'IstihomuIsme'Iluterekbyafeqrwolesemay'Im'Istnfasomuzele`alemwe'Inzeytkeyedu'Im'Ikuyanseb'Iwesem`u'Im`hebEhomut`IyrteweSrfetewe`hesru'Inzeybarkuni::
Translit. 2wäkʷəlobäräkätomunägärəkubämäṣaḥəfətəwäʿäsäyomuläʾärəʾəsətihomuʾəsəmäʾəlutäräkəbəyafäḳərəwoläsämayəʾəməʾəsətənəfasomuzäläʿaläməwäʾənəzäyətəkäyäduʾəməʾəkuyanəsäbəʾəwäsäməʿuʾəməḫäbehomutəʿəyərətäwäṣərəfätäwäḫäsəruʾənəzäyəbarəkuni::
Translation
Definitions                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
11. Ge'ez ወይእዜኒ እጼውዕ መናፍስቲሆሙ ለኄራን እምትውልድ እንተ ብርሃን ወእዌልጥ ለእለ ተወልዱ በጽልመት እለ በሥጋሆሙ እተፈድዩ ክብረ በከመ ይደሉ ለሃይማኖቶሙ
Translit. 1wey'IzEni'ISEw`Imenafstihomule`hEran'Imtwld'Intebrhanwe'IwElTle'IleteweldubeSlmet'Ilebe`sgahomuitefedyukbrebekemeydelulehaymanotomu::
Translit. 2wäyəʾəzeniʾəṣewəʿəmänafəsətihomuläḫeranəʾəmətəwələdəʾənətäbərəhanəwäʾəweləṭəläʾəlätäwälədubäṣələmätəʾəläbäśəgahomuʾətäfädəyukəbəräbäkämäyədälulähayəmanotomu::
Translation
Definitions                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
12. Ge'ez ወአወጽኦሙ በብሩህ ብርሃን ለእለ ያፈቅርዎ ለስምየ ቅዱስ ወአነብር ውስተ መንበረ ክብር ክብረ ዚአሁ
Translit. 1we'aweS'omubebruhbrhanle'Ileyafeqrwolesmyeqduswe'anebr`10`1wstemenberekbrkbrezi'ahu::
Translit. 2wäʾäwäṣəʾomubäbəruhəbərəhanəläʾəläyafäḳərəwoläsəməyäḳədusəwäʾänäbərə101wəsətämänəbäräkəbərəkəbəräziʾähu::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
13. Ge'ez ወይትወኀውኁ በአዝማን ዘአልቦ ኍልቍ እስመ ጽድቅ ኵነኔሁ ለአምላክ እስመ ለመሃይምናን ሃይማኖተ ይሁብ በማኅደረ ፍናዋት ርቱዓት
Translit. 1weytwe`hew`hube'azmanze'albohWulqWu'IsmeSdqkWunenEhule'amlak'Ismelemehaymnanhaymanoteyhubbema`hderefnawatrtu`at::
Translit. 2wäyətəwäḫäwəḫubäʾäzəmanəzäʾäləboḫʷələḳʷəʾəsəmäṣədəḳəkʷənänehuläʾäməlakəʾəsəmälämähayəmənanəhayəmanotäyəhubəbämaḫədäräfənawatərətuʿatə::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
14. Ge'ez ወይሬእይዎሙ ለእለ ተወልዱ በጽልመት ይትወደዩ በጽልመት እንዘ ይትወኀውኁ ጻድቃን
Translit. 1weyrE'Iywomule'IleteweldubeSlmetytwedeyubeSlmetInzeytwe`hew`huSadqan::
Translit. 2wäyəreʾəyəwomuläʾəlätäwälədubäṣələmätəyətəwädäyubäṣələmätəʾənəzäyətəwäḫäwəḫuṣadəḳanə::
Translation
Definitions                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
15. Ge'ez ወይጸርሑ ወይሬእይዎሙ ኃጥኣን እንዘ ይበርሁ ወየሐውሩ እሙንቱሂ በኀበ ተጽሕፈ ሎሙ መዋዕል ወአዝማን
Translit. 1weySerHuweyrE'Iywomu`haT'An'InzeyberhuweyeHewruImuntuhibe`hebeteSHfelomumewa`Ilwe'azman::
Translit. 2wäyəṣärəḥuwäyəreʾəyəwomuḫaṭəʾanəʾənəzäyəbärəhuwäyäḥäwəruʾəmunətuhibäḫäbätäṣəḥəfälomumäwaʿələwäʾäzəmanə::
Translation
Definitions                                                    
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
108 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET