Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 43 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882: And again I saw lightning, and the stars of heaven, and I saw how he called them all by their names, and they heard him.
1912: And I saw other lightnings and the stars of heaven, and I saw how He called them all by their names and they hearkened unto Him.
1821: I beheld another splendour, and the stars of heaven. I observed that he called them all by their respective names, and that they heard.
1826: Jag såg ett annat sken; och himmelens stjernor. Jag märkte, att Han kallade dem alla vid deras tillbörliga namn, och att de hörde.
1901: Och åter såg jag blixtar och himmelens stjärnor och hörde hur han ropade dem alla, hvar och en, vid namn, och de lydde honom.
1. Ge'ez ወርኢኩ ካልአ መባርቅተ ወከዋክብተ ሰማይ ወርኢኩ ከመ ይጼውዖሙ ለኵሎሙ በበአስማቲሆሙ ወይሰምዕዎ
Translit. 1wer'ikukal'amebarqtewekewakbtesemaywer'ikukemeySEw`omulekWulomubebe'asmatihomuweysem`Iwo::
Translit. 2wärəʾikukaləʾämäbarəḳətäwäkäwakəbətäsämayəwärəʾikukämäyəṣewəʿomuläkʷəlomubäbäʾäsəmatihomuwäyəsäməʿəwo::
Translation
Definitions                                                


1882: And I saw that they were weighed on the scales of justice, according to their light, according to the width of their places, and the day of their appearance, and their course; one flash of lightning produces another, and their course according to the number of angels, and their fidelity they preserved among themselves.
1912: And I saw how they are weighed in a righteous balance according to their proportions of light: (I saw) the width of their spaces and the day of their appearing, and how their revolution produces lightning: and (I saw) their revolution according to the number of the angels, and (how) they keep faith with each other.
1821: In a righteous balance I saw that he weighed out with their light the amplitude of their places, and the day of their appearance, and their conversion. Splendour produced splendour; and their conversion was into the number of the angels, and of the faithful.
1826: I en rättvis vågskål såg jag, att Han vägde ut, jemte deras ljus, äfven vidden af deras rum och dagen för deras synligblifvande och för deras förändringar. Sken frambragte sken; och deras öfvergång var till änglarnes och de trognas antal.
1901: Och jag såg hur de vägdes med riktig våg efter sina ljusmassor och sina rums vidd och tiden för sitt framträdande och sitt omlopp och huru den ena blixten frambringar den andra och huru deras omlopp är efter änglarnas tal och huru de bevara troheten mot hvarandra.
2. Ge'ez ወርኢክዎ በመዳልወ ጽድቅ ከመ ይደለዉ በብርሃናቲሆሙ በራኅበ መካናቲሆሙ ወዕለተ ኩነቶሙ ወሚጠቶሙ መብረቅ መብረቀ ይወልድ ወሚጠቶሙ በኍልቈ መላእክት ወሃይማኖቶሙ የዐቅቡ በበይናቲሆሙ
Translit. 1wer'ikwobemedalweSdqkemeydelewubebrhanatihomubera`hbemekanatihomuwe`IletekunetomuwemiTetomu;mebreqmebreqeyweld;wemiTetomubehWulqWemela'Iktwehaymanotomuye`eqbubebeynatihomu::
Translit. 2wärəʾikəwobämädaləwäṣədəḳəkämäyədäläwubäbərəhanatihomubäraḫəbämäkanatihomuwäʿəlätäkunätomuwämiṭätomu;mäbəräḳəmäbəräḳäyəwälədə;wämiṭätomubäḫʷələḳʷämälaʾəkətəwähayəmanotomuyäʿäḳəbubäbäyənatihomu::
Translation
Definitions                                                                                            


1882: And I asked the angel, who went with me, who showed me what was secret: "What are these?"
1912: And I asked the angel who went with me who showed me what was hidden: 'What are these?'
1821: Then I inquired of the angel, who proceeded with me, and explained to me secret things, What their names were.
1826: Då frågade jag ängelen, som följde med mig och förklarade för mig dolda ting, hvilka deras namn voro.
1901: Och jag frågade ängeln, som gick med mig och visade mig det förborgade: Hvilka äro dessa?
3. Ge'ez ወተስእልክዎ ለመልአክ ዘየሐውር ምስሌየ ዘአርአየኒ ዘኅቡእ ምንት እሎንቱ
Translit. 1wetes'Ilkwolemel'akzeyeHewrmslEyeze'ar'ayenize`hbu'Imnt'Ilontu::
Translit. 2wätäsəʾələkəwolämäləʾäkəzäyäḥäwərəməsəleyäzäʾärəʾäyänizäḫəbuʾəmənətəʾəlonətu::
Translation
Definitions                                    


1882: And he said to me: "The Lord of the spirits has showed thee a picture of them: these are the names of the just, who dwell on the earth and believe on the name of the Lord of the spirits to all eternity."
1912: And he said to me: 'The Lord of Spirits hath showed thee their parabolic meaning (lit. ’their parable'): these are the names of the holy who dwell on the earth and believe in the name of the Lord of Spirits for ever and ever.'
1821: He answered. A similitude of those has the Lord of spirits shown you. They are names of the righteous who dwell upon earth, and who believe in the name of the Lord of spirits for ever and for ever.
1826: Han svarade: en liknelse af dessa har Andarnas Herre visat dig. De äro namnen af de rättfärdiga, som vistas på jorden, och som tro på Andarnes Herres namn från evighet till evighet.
1901: Och han sade till mig: En bild af dem har andarnas Herre visat dig. Detta är namnen på de rättfärdiga, som bo på jorden och som i all evighet tro på andarnas Herres namn.
4. Ge'ez ወይቤለኒ ምስለ ዘዚአሆሙ አርአየከ እግዚአ መናፍስት እሉ እሙንቱ አስማቲሆሙ ለጻድቃን እለ የኅድሩ ዲበ የብስ ወየአምኑ በስሙ ለእግዚአ መናፍስት ለዓለመ ዓለም
Translit. 1weybElenimslezezi'ahomu'ar'ayeke'Igzi'amenafst'IluImuntu'asmatihomuleSadqan'Ileye`hdrudibeyebsweye'amnubesmule'Igzi'amenafstle`aleme`alem::
Translit. 2wäyəbeläniməsəläzäziʾähomuʾärəʾäyäkäʾəgəziʾämänafəsətəʾəluʾəmunətuʾäsəmatihomuläṣadəḳanəʾəläyäḫədərudibäyäbəsəwäyäʾämənubäsəmuläʾəgəziʾämänafəsətəläʿalämäʿalämə::
Translation
Definitions                                                                                    
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
43 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET