Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 47 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882: And in those days the prayer of the just, and the blood of the just one ascend from the earth before the Lord of the spirits.
1912: And in those days shall have ascended the prayer of the righteous, And the blood of the righteous from the earth before the Lord of Spirits.
1821: In that day the prayer of the holy and the righteous, and the blood of the righteous, shall ascend from the earth into the presence of the Lord of spirits.
1826: På den dagen skola de heligas och rättfärdigas böner och de rättfärdigas blod uppstiga ifrån jorden inför Andarnes Herre.
1901: Och i de dagarna stiga de rättfärdigas bön och deras blod från jorden upp inför andarnas Herre.
1. Ge'ez ወበውእቱ መዋዕል ዐርገት ጸሎተ ጻድቃን ወደመ ጻድቅ እምነ ምድር ቅድመ እግዚአ መናፍስት
Translit. 1webew'Itumewa`Il`ergetSeloteSadqanwedemeSadqImnemdrqdme'Igzi'amenafst::
Translit. 2wäbäwəʾətumäwaʿələʿärəgätəṣälotäṣadəḳanəwädämäṣadəḳəʾəmənämədərəḳədəmäʾəgəziʾämänafəsətə::
Translation
Definitions                                                    


1882: In these days the holy ones, who dwell in high heaven, will unite in one voice, and will petition and pray and praise and thank and bless the name of the Lord of the spirits, on account of the blood of the just which has been spilled, and the prayer of the just, that it may not be in vain before the Lord of the spirits, that judgment may be held over them, and they not suffer to eternity.
1912: In those days the holy ones who dwell above in the heavens Shall unite with one voice And supplicate and pray [and praise, And give thanks and bless the name of the Lord of Spirits] On behalf of the blood of the righteous which has been shed, And that the prayer of the righteous may not be in vain before the Lord of Spirits, That judgement may be done unto them, And that they may not have to suffer for ever.
1821: In that day shall the holy ones assemble, who dwell above the heavens, and with united voice petition, supplicate, praise, laud, and bless the name of the Lord of spirits, on account of the blood of the righteous which has been shed; that the prayer of the righteous may not be intermitted before the Lord of spirits; that for them he would execute judgment; and that his patience may not endure for ever. (44)
1826: På den dagen skola de helige, som vistas i himlarne, församlas och med förenad röst bedja, bönfalla, prisa, lofva och välsigna Andarnes Herres namn, i anledning af de rättfärdigas blod, som blifvit utgjutet: att de rättfärdigas bön ej måtte blifva afbruten in för Andarnes Herre; att Han måtte hålla dom öfver dem, och att Hans tålamod ej måtte räcka i evighet.
1901: I de dagarna skola de heliga, som bo ofvan i himlarna, samfäldt, åkalla och bedja och prisa och tacka och lofva andarnas Herres namn för de rättfärdigas blods skull, som blef utgjutet, och för de rättfärdigas bön, att den icke måtte vara fåfäng inför andarnas Herre och att domen måtte verkställas och de ej evigt nödgas vänta.
2. Ge'ez በእሉ መዋዕል የኀብሩ ቅዱሳን እለ ይነብሩ መልዕልተ ሰማያት ቃል ወያስተበቍዑ ወይጼልዩ ወይሴብሑ ወያአኵቱ ወይባርኩ ለስሙ ለእግዚአ መናፍስት በእንተ ደመ ጻድቃን ዘተክዕወ ወጸሎቶሙ ለጻድቃን ከመ ኢትፀራእ በቅድመ እግዚአ መናፍስት ከመ ይትገበር ሎሙ ኵነኔ ወትዕግሥት ኢይኩን ሎሙ ለዓለም
Translit. 1be'Ilumewa`Ilye`hebruqdusan'Ileynebrumel`Iltesemayatbe`1qalweyastebeqWu`uweySElyuweysEbHuweya'akWutuweybarkulesmule'Igzi'amenafstbe'IntedemeSadqanzetek`IweweSelotomuleSadqankeme'it`Sera'Ibeqdme'Igzi'amenafstkemeytgeberlomukWunenEwet`Ig`st'iykunlomule`alem::
Translit. 2bäʾəlumäwaʿələyäḫäbəruḳədusanəʾəläyənäbərumäləʿələtäsämayatə1ḳaləwäyasətäbäḳʷəʿuwäyəṣeləyuwäyəsebəḥuwäyaʾäkʷətuwäyəbarəkuläsəmuläʾəgəziʾämänafəsətəbäʾənətädämäṣadəḳanəzätäkəʿəwäwäṣälotomuläṣadəḳanəkämäʾitəṣ́äraʾəbäḳədəmäʾəgəziʾämänafəsətəkämäyətəgäbärəlomukʷənänewätəʿəgəśətəʾiyəkunəlomuläʿalämə::
Translation
Definitions                                                                                                                                                            


1882: And in those days I saw the Head of days, as he sat upon the throne of his glory, and the books of the living were opened before him, and his whole host, which is in high heaven and around him, stood before him.
1912: In those days I saw the Head of Days when He seated himself upon the throne of His glory, And the books of the living were opened before Him: And all His host which is in heaven above and His counselors stood before Him,
1821: At that time I beheld the Ancient of days, while he sat upon the throne of his glory, while the book of the living was opened in his presence, and while all the powers which were above the heavens stood around and before him.
1826: Vid den tiden såg jag den Gamle af dagar, medan Han satt på sin herrlighets thron, medan lifvets bok var öppnad för Honom och medan alla de allmakter, som voro uppe i himlarne, stodo rundt omkring och inför Honom.
1901: Och då såg jag dagarnas Hufvud, när han satte sig på sin härlighets tron och de lefvandes böcker vordo uppslagna inför honom, och all hans här, som är ofvan i himlarna och omkring honom, stod inför honom.
3. Ge'ez ወበእማንቱ መዋዕል ርኢክዎ ለርእሰ መዋዕል ሶበ ነበረ በመንበረ ስብሐቲሁ ወመጻሕፍተ ሕያዋን በቅድሜሁ ተከሥቱ ወኵሉ ኀይሉ ዘመልዕልተ ሰማያት ወዐውደ ዚአሁ ይቀውሙ ቅድሜሁ
Translit. 1webe'Imantumewa`Ilr'ikwoler'Isemewa`IlsobeneberebemenberesbHetihuwemeSaHfteHyawanbeqdmEhuteke`stuwekWulu`heyluzemel`Iltesemayatwe`ewdezi'ahuyqewmuqdmEhu::
Translit. 2wäbäʾəmanətumäwaʿələrəʾikəwolärəʾəsämäwaʿələsobänäbäräbämänəbäräsəbəḥätihuwämäṣaḥəfətäḥəyawanəbäḳədəmehutäkäśətuwäkʷəluḫäyəluzämäləʿələtäsämayatəwäʿäwədäziʾähuyəḳäwəmuḳədəmehu::
Translation
Definitions                                                                                        


1882: And the hearts of the holy ones were filled with joy, because the number of justice was fulfilled and the prayers of the just had been heard and the blood of the just one had been demanded before the Lord of the spirits.
1912: And the hearts of the holy were filled with joy; Because the number of the righteous had been offered, And the prayer of the righteous had been heard, And the blood of the righteous been required before the Lord of Spirits.
1821: Then were the hearts of the saints full of joy, because the consummation of righteousness was arrived, the supplication of the saints heard, and the blood of the righteous appreciated by the Lord of spirits.
1826: Då blefvo de heligas hjertan fulla af glädje, emedan rättfärdighetens fullbordan var kommen. De heligas böner voro hörda och de rättfärdigas blod värderadt af Andarnes Herre.
1901: Och de heligas hjärtan blefvo fulla af fröjd öfver att rättfärdighetens tal var fylldt och de rättfärdigas bön hörd och deras blod försonadt inför andarnas Herre.
4. Ge'ez ወልቦሙ ለቅዱሳን ትመልእ ፍሥሐ እስመ በጽሐ ኍልቋ ለጽድቅ ወጸሎቶሙ ለጻድቃን ተሰምዐ ወደሙ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአ መናፍስት ተፈቅደ
Translit. 1welbomuleqdusantmel'If`sHe'IsmebeSHehWulqWaleSdqweSelotomuleSadqantesem`ewedemuleSadqbeqdme'Igzi'amenafsttefeqde::
Translit. 2wäləbomuläḳədusanətəmäləʾəfəśəḥäʾəsəmäbäṣəḥäḫʷələḳʷaläṣədəḳəwäṣälotomuläṣadəḳanətäsäməʿäwädämuläṣadəḳəbäḳədəmäʾəgəziʾämänafəsətətäfäḳədä::
Translation
Definitions                                                                        
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
47 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET