Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 51 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882: And in those days the earth will return that entrusted to it, and Sheol will return that entrusted to it, which it has received, and hell will return what it owes.
1912: And in those days shall the earth also give back that which has been entrusted to it, And Sheol also shall give back that which it has received, And hell shall give back that which it owes.
1821: In those days shall the earth deliver up from her womb, and hell deliver up from hers, that which it has received; and destruction shall restore that which it owes.
1826: I dessa dagar skall jorden utspy från sina inälfvor och helfvetet från sina, hvad det har emottagit, och förödelsen skall återställa, hvad den är skyldig.
1901: Och i de dagarna skall jorden återlämna det som blivit henne anförtrodt, och dödsriket skall gifva tillbaka hvad det emottagit, och helvetet skall gälda hvad det är skyldigt.
1. Ge'ez ወበእማንቱ መዋዕል ታገብእ ምድር ማኅፀንታ ወሲኦል ታገብእ ማኅፀንታ ዘተመጠወት ወኀጕል ያገብእ ዘይፈዲ
Translit. 1webe'Imantumewa`Iltageb'Imdrma`h`Sentawesi'oltageb'Ima`h`SentazetemeTewetwe`hegWulyageb'Izeyfedi::
Translit. 2wäbäʾəmanətumäwaʿələtagäbəʾəmədərəmaḫəṣ́änətawäsiʾolətagäbəʾəmaḫəṣ́änətazätämäṭäwätəwäḫägʷələyagäbəʾəzäyəfädi::
Translation
Definitions                                                    


1882: And he will choose the just and holy from among them, for the day has come that they be saved.
1912: And he shall choose the righteous and holy from among them: For the day has drawn nigh that they should be saved.
1821: He shall select the righteous and holy from among them; for the day of their salvation has approached.
1826: Han skall utvälja de heliga och rättfärdiga ibland dem, ty dagen till deras frälsning har nalkats.
1901: Och han skall bland dem utvälja de rättfärdiga och heliga, ty den dag är kommen, då de varda frälsta.
2. Ge'ez ወየኀሪ ጻድቃነ ወቅዱሳነ እምኔሆሙ እስመ ቀርበት ዕለት ከመ እሙንቱ ይድኀኑ
Translit. 1weye`heriSadqaneweqdusane'ImnEhomu'Ismeqerbet`Iletkeme'Imuntuyd`henu::
Translit. 2wäyäḫäriṣadəḳanäwäḳədusanäʾəmənehomuʾəsəmäḳärəbätəʿəlätəkämäʾəmunətuyədəḫänu::
Translation
Definitions                                            


1882: And the Chosen One in those days will sit upon his throne, and all the secrets of wisdom will proceed from the thoughts of his mouth, for the Lord of the spirits has given it to him and has honored him.
1912: And the Elect One shall in those days sit on My throne, And his mouth shall pour forth all the secrets of wisdom and counsel: For the Lord of Spirits hath given (them) to him and hath glorified him.
1821: And in those days shall the Elect One sit upon his throne, while every secret of intellectual wisdom shall proceed from his mouth, for the Lord of spirits has gifted and glorified him.
1826: Och i dessa dagar skall den ende Utvalde sitta på sin thron, under det hvarje hemlighet af förståndets vishet skall framkomma ur hans mun; ty Andarnes Herre har begåfvat och förherrligat honom.
1901: Och i de dagarna skall den Utvalde sitta på sin tron, och alla vishetens hemligheter skola framströmma ur hans muns tankar, ty andarnas Herre har förlänat honom detta och förhärligat honom.
3. Ge'ez ወኅሩይ በእማንቱ መዋዕል ዲበ መንበሩ ይነብር ወኵሉ ኅቡኣተ ጥበብ እምሕሊና አፉሁ ይወፅእ እስመ እግዚአ መናፍስት ወሀቦ ወሰብሖ
Translit. 1we`hruybe'Imantumewa`IldibemenberuynebrwekWulu`hbu'AteTbeb'ImHlina'afuhuywe`S'I'Isme'Igzi'amenafstwehebowesebHo::
Translit. 2wäḫəruyəbäʾəmanətumäwaʿələdibämänəbäruyənäbərəwäkʷəluḫəbuʾatäṭəbäbəʾəməḥəlinaʾäfuhuyəwäṣ́əʾəʾəsəmäʾəgəziʾämänafəsətəwähäbowäsäbəḥo::
Translation
Definitions                                                                        


1882: And in those days the mountains will skip like rams, and the hills spring like lambs satisfied with milk, and they will all be angels in heaven.
1912: And in those days shall the mountains leap like rams, And the hills also shall skip like lambs satisfied with milk, And the faces of all the angels in heaven shall be lighted up with joy.
1821: In those days the mountains shall skip like rams, and the hills shall leap like young sheep satiated with milk; and all the righteous shall become like angels in heaven.
1826: I dessa dagar skola bergen hoppa liksom vädurar och kullarne skola dansa liksom lam *) hvilka blifvit mättade af mjölk; och alla de rättfärdiga skola blifva änglar i himmelen.
1901: Och i de dagarna skola bergen hoppa såsom vädurar, och kullarna såsom lamm, mättade med mjölk, och de rättfärdiga skola alla varda lika himmelens änglar.
4. Ge'ez ወበእማንቱ መዋዕል ይዘፍኑ አድባር ከመ ሐራጊት ወአውግርኒ ያንፈርዕፅ ከመ መሐስዕ ጽጉባነ ሐሊብ ወይከውኑ ኵሎሙ መላእክተ በሰማይ
Translit. 1webe'Imantumewa`Ilyzefnu'adbarkemeHeragitwe'awgrniyanfer`I`SkememeHes`ISgubaneHelibweykewnukWulomumela'Iktebesemay::
Translit. 2wäbäʾəmanətumäwaʿələyəzäfənuʾädəbarəkämäḥäragitəwäʾäwəgərəniyanəfärəʿəṣ́əkämämäḥäsəʿəṣəgubanäḥälibəwäyəkäwənukʷəlomumälaʾəkətäbäsämayə::
Translation
Definitions                                                                    


1882: Their faces will shine in gladness, because the Chosen One has arisen in those days, and the earth will rejoice, and the just will live thereon, and the chosen will walk and move thereon.
1912: 5a. For in those days the Elect One shall arise, b. And the earth shall rejoice, c. And the righteous shall dwell upon it, d. And the elect shall walk thereon.
1821: Their countenance shall be bright with joy; for in those days shall the Elect One be exalted. The earth shall rejoice; the righteous shall inhabit it, and the elect possess it.
1826: Deras ansigte skall blifva skinande af glädje, ty i dessa dagar skall den Ende Utvalde blifva upphöjd. Jorden skall glädjas; de rättfärdiga skola bebo den, och de utvalde skola äga den.
1901: Deras anleten skola skina af fröjd, emedan den Utvalde stått upp i de dagarna, och jorden skall glädjas och de rättfärdiga bo på henne och de utvalda gå och vandra på henne.
5. Ge'ez ገጾሙ ይበርህ በፍሥሐ እስመ በእማንቱ መዋዕል ኅሩይ ተንሥአ ወምድር ትትፌሣሕ ወጻድቃን ዲቤሃ የኀድሩ ወኅሩያን ውስቴታ የሐውሩ ወያንሶስዉ
Translit. 1geSomuyberhbef`sHe'Ismebe'Imantumewa`Il`hruyten`s'awemdrttfE`saHweSadqandibEhaye`hedruwe`hruyanwstEtayeHewruweyansoswu::
Translit. 2gäṣomuyəbärəhəbäfəśəḥäʾəsəmäbäʾəmanətumäwaʿələḫəruyətänəśəʾäwämədərətətəfeśaḥəwäṣadəḳanədibehayäḫädəruwäḫəruyanəwəsətetayäḥäwəruwäyanəsosəwu::
Translation
Definitions                                                                        
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
51 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET