Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 59 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882: And in those days my eyes saw the secrets of the lightning, and the masses of light, and their judgments; and they flashed for a blessing and for a curse, as the Lord of the spirits desired.
1912: I[n those days mine eyes saw the secrets of the lightnings, and of the lights, and the judgements they execute*: and they lighten for a blessing or a curse as the Lord of Spirits willeth.
1821: In those days my eyes beheld the secrets of the lightnings and the splendours, and the judgment belonging to them. They lighten for a blessing and for a curse, according to the will of the Lord of spirits.
1826: I dessa dagar sågo mina ögon ljungeldarnes och skenens hemligheter och domen, hörande till dem. De blixtra till välsignelse och till förbannelse, i följd af Andarnes Herres vilja.
1901: I dessa dagar sågo mina ögon ljungeldarnes och skenens hemligheter och domen, hörande till dem. De blixtra till välsignelse och till förbannelse, i följd af Andarnes Herres vilja.
1. Ge'ez ወበእማንቱ መዋዕል ርእያ አዕይንትየ ኅቡኣተ መባርቅት ወብርሃናተ ወኵነኔሆሙ ወይበርቁ ለበረከት ወለመርገም በከመ ፈቀደ እግዚአ መናፍስት
Translit. 1webe'Imantumewa`Ilr'Iya'a`Iyntye`hbu'AtemebarqtwebrhanatewekWunenEhomuweyberqulebereketwelemergembekemefeqede'Igzi'amenafst::
Translit. 2wäbäʾəmanətumäwaʿələrəʾəyaʾäʿəyənətəyäḫəbuʾatämäbarəḳətəwäbərəhanatäwäkʷənänehomuwäyəbärəḳuläbäräkätəwälämärəgäməbäkämäfäḳädäʾəgəziʾämänafəsətə::
Translation
Definitions                                                                


1882: And there I saw the secrets of the thunder, and how when it resounds above in the heavens its sound is heard; and they showed me the dwelling-places of the earth, and the thunder, either for peace or a blessing or for a curse, according to the word of the Lord of the spirits.
1912: And there I saw the secrets of the thunder, and how when it resounds above in the heaven, the sound thereof is heard, and he caused me to see the judgements executed on the earth, whether they be for well-being and blessing, or for a curse according to the word of the Lord of Spirits.
1821: And there I saw the secrets of the thunder, when it rattles above in heaven, and its sound is heard. The habitations also of the earth were shown to me. The sound of the thunder is for peace and for blessing, as well as for a curse, according to the word of the Lord of spirits.
1826: Och der såg jag åskans och thordönets hemligheter, när det bullrar ofvanefter i himmelen och dess ljud höres. Äfven jordens boningar blefvo visade för mig. Thordönets ljud är till fred och välsignelse, så väl som till förbannelse, i följd af Andarnes Herres ord.
1901: Och der såg jag åskans och thordönets hemligheter, när det bullrar ofvanefter i himmelen och dess ljud höres. Äfven jordens boningar blefvo visade för mig. Thordönets ljud är till fred och välsignelse, så väl som till förbannelse, i följd af Andarnes Herres ord.
2. Ge'ez ወበህየ ርኢኩ ኅቡኣተ ነጐድጓድ ወሶበ ይደቅቅ በመልዕልተ ሰማይ ወቃሎሙ ይሰማዕ ወማኅደራተ የብስ አስተርአዩኒ ወቃል ዘነጐድጓድ ለሰላም ወለበረከት ወለእመ ለረጊም በቃለ እግዚአ መናፍስት
Translit. 1webehyer'iku`hbu'AtenegWedgWadwesobeydeqqbemel`Iltesemayweqalomuysema`Iwema`hderateyebs'aster'ayuniweqalzenegWedgWadleselamwelebereketwele'Imeleregimbeqale'Igzi'amenafst::
Translit. 2wäbähəyärəʾikuḫəbuʾatänägʷädəgʷadəwäsobäyədäḳəḳəbämäləʿələtäsämayəwäḳalomuyəsämaʿəwämaḫədäratäyäbəsəʾäsətärəʾäyuniwäḳaləzänägʷädəgʷadəläsälaməwäläbäräkätəwäläʾəmälärägiməbäḳaläʾəgəziʾämänafəsətə::
Translation
Definitions                                                                                            


1882: And after that all the secrets of the luminaries and of the lightning were shown to me, as they flash for a blessing and for satisfaction.
1912: And after that all the secrets of the lights and lightnings were shown to me, and they lighten for blessing and for satisfying.]
1821: Afterwards every secret of the splendours and of the lightnings was seen by me. For blessing and for fertility they lighten.
1826: Sedermera blef hvarje hemlighet af skenen och ljungeldarne synlig för mig. Ty de blixtra för välsignelse och fruktbarhet.
1901: Sedermera blef hvarje hemlighet af skenen och ljungeldarne synlig för mig. Ty de blixtra för välsignelse och fruktbarhet.
3. Ge'ez ወእምድኅረዝ ተርእየ ሊተ ኵሉ ኅቡኣቲሆሙ ለብርሃናት ወለመባርቅት ለበረከት ወለጽጋብ ይበርቁ
Translit. 1we'Imd`hrezter'IyelitekWulu`hbu'AtihomulebrhanatwelemebarqtlebereketweleSgabyberqu::
Translit. 2wäʾəmədəḫəräzətärəʾəyälitäkʷəluḫəbuʾatihomuläbərəhanatəwälämäbarəḳətəläbäräkätəwäläṣəgabəyəbärəḳu::
Translation
Definitions                                            
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
59 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET