Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 73 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882: And after this law I saw another law with reference to the smaller luminary whose name is moon.
1912: And after this law I saw another law dealing with the smaller luminary, which is named the Moon.
1821: After this law I beheld another law of an inferior luminary, the name of which is the moon,
1826: Efter denna lag såg jag en annan lag för en lägre himlakropp, hvars namn är Månan
1901: Efter denna lag såg jag en annan lag för en lägre himlakropp, hvars namn är Månan
1. Ge'ez ወድኅሬሁ ለዝ ትእዛዝ ርኢኩ ካልአ ትእዛዘ ለብርሃን ንኡስ ዘስሙ ወርኅ
Translit. 1wed`hrEhulezt'Izazr'ikukal'at'Izazelebrhann'uszesmuwer`h::
Translit. 2wädəḫərehuläzətəʾəzazərəʾikukaləʾätəʾəzazäläbərəhanənəʾusəzäsəmuwärəḫə::
Translation
Definitions                                            


1882: And her circuit is like the circuit of the heavens, and her chariot in which she rides is driven by the wind, and in a measure light is given to her.
1912: And her circumference is like the circumference of the heaven, and her chariot in which she rides is driven by the wind, and light is given to her in (definite) measure.
1821: and the orb of which is as the orb of heaven. Its chariot, which it secretly ascends, the wind blows; and light is given to it by measure.
1826: och hvars omkrets är såsom himmelens omkrets. Dess vagn, hvilken i hemlighet uppstiger, föres af vinden, och ljus tilldelas den genom mått.
1901: och hvars omkrets är såsom himmelens omkrets. Dess vagn, hvilken i hemlighet uppstiger, föres af vinden, och ljus tilldelas den genom mått.
2. Ge'ez ወክበቡ ከመ ክበበ ሰማይ ወሰረገላ ዚአሁ በኀበ ይጼአን ነፋስ ይነፍኅ ወበመስፈርት ይትወሀብ ሎቱ ብርሃን
Translit. 1wekbebukemekbebesemayweseregelazi'ahube`hebeySE'annefasynef`hwebemesfertytweheblotubrhan::
Translit. 2wäkəbäbukämäkəbäbäsämayəwäsärägälaziʾähubäḫäbäyəṣeʾänənäfasəyənäfəḫəwäbämäsəfärətəyətəwähäbəlotubərəhanə::
Translation
Definitions                                                            


1882: Every month her ascent and her descent is changed; her days are like the days of the sun, and when her light is equal [full] her light is the seventh part of the light of the sun.
1912: And her rising and setting change every month: and her days are like the days of the sun, and when her light is uniform (i. e. full) it amounts to the seventh part of the light of the sun.
1821: Every month at its exit and entrance it becomes changed; and its periods are as the periods of the sun. And when in like manner its light is to exist, (79) its light is a seventh portion from the light of the sun.
1826: Hvarje månad vid dess utgång och ingång blir den förändrad, och dess skiften äro likasom solens skiften, och då på lika sätt dess ljus är till, utgör dess ljus en sjundedel af solens ljus.
1901: Hvarje månad vid dess utgång och ingång blir den förändrad, och dess skiften äro likasom solens skiften, och då på lika sätt dess ljus är till, utgör dess ljus en sjundedel af solens ljus.
3. Ge'ez ወበኵሉ ወርኅ ሙጻኢሁ ወሙባኢሁ ይትዌለጥ ወመዋዕሊሁ ከመ መዋዕለ ፀሐይ ወሶበ ይኤሪ ከዊነ ብርሃኑ ይከውን ብርሃኑ ሳብዓየ እደ እምብርሃነ ፀሐይ ወከመዝ ይሠርቅ
Translit. 1webekWuluwer`hmuSa'ihuwemuba'ihuytwEleTwemewa`Ilihukememewa`Ile`SeHeywesobey'Erikewinebrhanuykewnbrhanusab`aye'Ide'Imbrhane`SeHeywekemezy`serq::
Translit. 2wäbäkʷəluwärəḫəmuṣaʾihuwämubaʾihuyətəweläṭəwämäwaʿəlihukämämäwaʿəläṣ́äḥäyəwäsobäyəʾerikäwinäbərəhanuyəkäwənəbərəhanusabəʿayäʾədäʾəməbərəhanäṣ́äḥäyəwäkämäzəyəśärəḳə::
Translation
Definitions                                                                                        


1882: And thus she rises. And her beginning in the east comes forth on the thirtieth morning, and on that day she becomes visible and is for you the beginning of the moon, on the thirtieth morning, together with the sun in the portal whence the sun proceeds.
1912: And thus she rises. And her first phase in the east comes forth on the thirtieth morning: and on that day she becomes visible, and constitutes for you the first phase of the moon on the thirtieth day together with the sun in the portal where the sun rises.
1821: Thus it rises, and at its commencement towards the east goes forth for thirty days. At that time it appears, and becomes to you the beginning of the month. Thirty days it is with the sun in the gate from which the sun goes forth.
1826: Sålunda uppgår den, och vid dess början i öster fortgår den i trettio dagar. Vid den tiden synes den och blir för eder månadens begynnelse. Trettio dagar är den med solen i den port, från hvilken solen utgår.
1901: Sålunda uppgår den, och vid dess början i öster fortgår den i trettio dagar. Vid den tiden synes den och blir för eder månadens begynnelse. Trettio dagar är den med solen i den port, från hvilken solen utgår.
4. Ge'ez ወርእሱ ዘመንገለ ጽባሕ ይወጽእ ጽባሕ ወበይእቲ ዕለት ያስተርኢ ወይከውን ለክሙ ርእሰ ወርኅ ጽባሐ ምስለ ጸሐይ በኆኅት እንተ ይወጽእ ፀሐይ
Translit. 1wer'IsuzemengeleSbaHyweS'Ibe`30SbaHwebey'Iti`Iletyaster'iweykewnlekmur'Isewer`h`30SbaHemsleSeHeybe`ho`ht'InteyweS'I`SeHey::
Translit. 2wärəʾəsuzämänəgäläṣəbaḥəyəwäṣəʾə30ṣəbaḥəwäbäyəʾətiʿəlätəyasətärəʾiwäyəkäwənəläkəmurəʾəsäwärəḫə30ṣəbaḥäməsəläṣäḥäyəbäḫoḫətəʾənətäyəwäṣəʾəṣ́äḥäyə::
Translation
Definitions                                                                                            


1882: And the one half is prominent by the seventh part, and her whole circuit is empty, and there is no light with the exception of the one seventh part of the fourteen parts of light.
1912: And the one half of her goes forth by a seventh part, and her whole circumference is empty, without light, with the exception of one-seventh part of it, (and) the fourteenth part of her light.
1821: Half of it is in extent seven portions, one half; and the whole of its orb is void of light, except a seventh portion out of the fourteen portions of its light.
1826: Hälften deraf är i vidden sju delar och en half; och det hela af dess omkrets är tomt på ljus, utom en sjundedel af de fjorton delarne af dess ljus.
1901: Hälften deraf är i vidden sju delar och en half; och det hela af dess omkrets är tomt på ljus, utom en sjundedel af de fjorton delarne af dess ljus.
5. Ge'ez ወመንፈቁ ርኁቅ እደ ወኵሉ ክበበ ዚአሁ በክ ዘአልቦ ብርሃን ዘእንበለ ሳብዒት እደ ዚአሁ እም እደ ብርሃኑ
Translit. 1wemenfequr`huq`7'Ide`1wekWulukbebezi'ahubekze'albobrhanze'Inbelesab`it'Idezi'ahu'Im`10we`4Idebrhanu::
Translit. 2wämänəfäḳurəḫuḳə7ʾədä1wäkʷəlukəbäbäziʾähubäkəzäʾäləbobərəhanəzäʾənəbäläsabəʿitəʾədäziʾähuʾəmə104ʾədäbərəhanu::
Translation
Definitions                                                                                        


1882: And on that day when she takes up the seventh part and the half of her light, her light contains one seventh and one seventh part and the half of it.
1912: And when she receives one-seventh part of the half of her light, her light amounts to one-seventh part and the half thereof.
1821: And in a day it receives a seventh portion, or half that portion, of its light. Its light is by sevens, by one portion, and by the half of a portion.
1826: Men hvarje dag erhåller det en sjundedel alla en half sjundedel af sitt ljus. Dess ljus ökas dagligen en fjortondedel af det hela eller en half sådan del.
1901: Men hvarje dag erhåller det en sjundedel alla en half sjundedel af sitt ljus. Dess ljus ökas dagligen en fjortondedel af det hela eller en half sådan del.
6. Ge'ez ወበዕለተ ይነሥእ ሳብዓየ እደ ወመንፈቀ ብርሃኑ ይከውን ብርሃኑ እደ አሐቲ ወመንፈቃ የዐርብ ምስለ ጸሐይ
Translit. 1webe`Ileteyne`s'Isab`aye'Idewemenfeqebrhanuykewnbrhanu`7we`7'Ide'aHetiwemenfeqaye`erbmsleSeHey::
Translit. 2wäbäʿəlätäyənäśəʾəsabəʿayäʾədäwämänəfäḳäbərəhanuyəkäwənəbərəhanu77ʾədäʾäḥätiwämänəfäḳayäʿärəbəməsəläṣäḥäyə::
Translation
Definitions                                                                        


1882: She sets with the sun. And when the sun rises the moon also rises with him and takes a half portion of light, and in that night in the beginning of her morning on her first day the moon sets with the sun, and is darkened in that night, with the seventh and the seventh portions and the half of one.
1912: And she sets with the sun, and when the sun rises the moon rises with him and receives the half of one part of light, and in that night in the beginning of her morning [in the commencement of the lunar day] the moon sets with the sun, and is invisible that night with the fourteen parts and the half of one of them.
1821: Its sets with the sun. And when the sun rises, the moon rises with it; receiving half a portion of light. On that night, when it commences its period, previously to the day of the month, the moon sets with the sun. And on that night it is dark in its fourteen portions, that is, in each half;
1826: Den nedgår med solen. Och då solen uppgår, uppgår månan med den, erhållande en half del af ljus. På den natt, då den börjar sin bana före månads-dagen, nedgår månan med solen. Och på den natten är den mörk i dess fjorton delar, det vill säga i hvarje hälft;
1901: Den nedgår med solen. Och då solen uppgår, uppgår månan med den, erhållande en half del af ljus. På den natt, då den börjar sin bana före månads-dagen, nedgår månan med solen. Och på den natten är den mörk i dess fjorton delar, det vill säga i hvarje hälft;
7. Ge'ez ወሶበ ይሠርቅ ጸሐይ ይሠርቅ ወርኅ ምስሌሁ ወይነሥእ መንፈቀ እደ ብርሃን ወበይእቲ ሌሊት በርእሰ ጽባሐ ዚአሁ በቅድመ ዕለቱ ለወርኅ የዐርብ ወርኅ ምስለ ጸሐይ ወይጸልም በይእቲ ሌሊት እደ ወንፍቃ
Translit. 1wesobey`serqSeHeyy`serqwer`hmslEhuweyne`s'Imenfeqe'Idebrhanwebey'ItilElitber'IseSbaHezi'ahubeqdme`Iletulewer`hye`erbwer`hmsleSeHeyweySelmbey'ItilElit`7we`7'Idewenfqa::
Translit. 2wäsobäyəśärəḳəṣäḥäyəyəśärəḳəwärəḫəməsəlehuwäyənäśəʾəmänəfäḳäʾədäbərəhanəwäbäyəʾətilelitəbärəʾəsäṣəbaḥäziʾähubäḳədəmäʿəlätuläwärəḫəyäʿärəbəwärəḫəməsəläṣäḥäyəwäyəṣäləməbäyəʾətilelitə77ʾədäwänəfəḳa::
Translation
Definitions                                                                                                                            


1882: And she will rise on that day with exactly the seventh part, and will come out and become smaller from the rising of the sun and shine the rest of her days, with the seventh and the seventh part.
1912: And she rises on that day with exactly a seventh part, and comes forth and recedes from the rising of the sun, and in her remaining days she becomes bright in the (remaining) thirteen parts.
1821: but it rises on that day with one seventh portion precisely, and in its progress declines from the rising of the sun. During the remainder of its period its light increases to fourteen portions.
1826: men den uppgår på den dagen med jemnt en sjundedel, och i sin bana afviker den från solens uppgång. Under det återstående af dess omloppstid ökar sig dess ljus till fjorton delar.
1901: men den uppgår på den dagen med jemnt en sjundedel, och i sin bana afviker den från solens uppgång. Under det återstående af dess omloppstid ökar sig dess ljus till fjorton delar.
8. Ge'ez ወይሠርቅ በይእቲ ዕለት ሳብዓየ እደ ጥንቁቀ ወይወጽእ ወይጸንን እምሥራቀ ጸሐይ ወያበርህ በተረፈ ዕለቱ እደ
Translit. 1wey`serqbey'Iti`Iletsab`aye'IdeTnquqeweyweS'IweySenn'Im`sraqeSeHeyweyaberhbeterefe`Iletu`7we`7'Ide::
Translit. 2wäyəśärəḳəbäyəʾətiʿəlätəsabəʿayäʾədäṭənəḳuḳäwäyəwäṣəʾəwäyəṣänənəʾəməśəraḳäṣäḥäyəwäyabärəhəbätäräfäʿəlätu77ʾədä::
Translation
Definitions                                                                        
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
73 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET