Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 74 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882: And I saw another course and law for her, making her monthly course according to that law.
1912: And I saw another course, a law for her, (and) how according to that law she performs her monthly revolution.
1821: Then I saw another progress and regulation which He effected in the law of the moon.
1826: Då såg jag en annan bana och ordning, som han utstakade i lagen för månan.
1901: Då såg jag en annan bana och ordning, som han utstakade i lagen för månan.
1. Ge'ez ወካልአ ምኋረ ወትእዛዘ ርኢኩ ሎቱ እንተ በውእቱ ትእዛዝ ይገብር ምኋሮ ዘአውራኅ
Translit. 1wekal'amHwarewet'Izazer'ikulotuIntebew'Itut'IzazygebrmHwaroze'awra`h::
Translit. 2wäkaləʾäməḫʷaräwätəʾəzazärəʾikulotuʾənətäbäwəʾətutəʾəzazəyəgäbərəməḫʷarozäʾäwəraḫə::
Translation
Definitions                                                


1882: And Uriel, the holy angel, who is the leader of them all, showed me all things, and I wrote down all their positions as he showed them to me, and I wrote down their months as they were and the appearance of their lights till fifteen days are completed.
1912: And all these Uriel, the holy angel who is the leader of them all, showed to me, and their positions, and I wrote down their positions as he showed them to me, and I wrote down their months as they were, and the appearance of their lights till fifteen days were accomplished.
1821: The progress of the moons, and everything relating to them, Uriel showed me, the holy angel who conducted them all. Their stations I wrote down as he showed them to me. I wrote down their months, as they occur, and the appearance of their light, until it is completed in fifteen days.
1826: Månarnes banor och hvarje sak som rörde dem visades mig af Uriel, den helige ängelen, som styrde dem alla. Deras ståndpunkter antecknade jag, såsom han visade mig dem. Jag uppskref deras månader, såsom de förekommo, och uppgåendet af deras ljus, till dess det är fullbordadt på femton dagar.
1901: Månarnes banor och hvarje sak som rörde dem visades mig af Uriel, den helige ängelen, som styrde dem alla. Deras ståndpunkter antecknade jag, såsom han visade mig dem. Jag uppskref deras månader, såsom de förekommo, och uppgåendet af deras ljus, till dess det är fullbordadt på femton dagar.
2. Ge'ez ወኵሎ አርአየኒ ኡርኤል መልአክ ቅዱስ ዘውእቱ መራኂሆሙ ለኵሎሙ ወምንባሪሆሙ ጸሐፍኩ በከመ አርአየኒ ወጸሐፍኩ አውራኂሆሙ በከመ ሀለዉ ወርእየ ብርሃኖሙ እስከ ተፈጸመ መዋዕል
Translit. 1wekWulo'ar'ayeni'ur'Elmel'akqduszew'Itumera`hihomulekWulomuwemnbarihomuSeHefkubekeme'ar'ayeniweSeHefku'awra`hihomubekemehelewuwer'Iyebrhanomu'IsketefeSeme`10we`5mewa`Il::
Translit. 2wäkʷəloʾärəʾäyäniʾurəʾeləmäləʾäkəḳədusəzäwəʾətumäraḫihomuläkʷəlomuwämənəbarihomuṣäḥäfəkubäkämäʾärəʾäyäniwäṣäḥäfəkuʾäwəraḫihomubäkämähäläwuwärəʾəyäbərəhanomuʾəsəkätäfäṣämä105mäwaʿələ::
Translation
Definitions                                                                                                    


1882: And in seven single parts she completes all her light in the east, and in seven single parts she completes all her darkness in the west.
1912: In single seventh parts she accomplishes all her light in the east, and in single seventh parts accomplishes all her darkness in the west.
1821: In each of its two seven portions it completes all its light at rising and at setting.
1826: I hvardera af dess två sjundedelar fullbordar det allt sitt ljus vid uppgående och nedgående.
1901: I hvardera af dess två sjundedelar fullbordar det allt sitt ljus vid uppgående och nedgående.
3. Ge'ez እድ ይፌጽም ኵሎ ብርሃኖ በምሥራቅ ወበበ እድ ይፌጽም ኵሎ ጽልመቶ በምዕራብ
Translit. 1be`1`7`7'IdyfESmkWulobrhanobem`sraqwebebe`7`7'IdyfESmkWuloSlmetobem`Irab::
Translit. 2177ʾədəyəfeṣəməkʷəlobərəhanobäməśəraḳəwäbäbä77ʾədəyəfeṣəməkʷəloṣələmätobäməʿərabə::
Translation
Definitions                                                                        


1882: And in certain months she changes her settings, and in certain months she goes her peculiar course.
1912: And in certain months she alters her settings, and in certain months she pursues her own peculiar course.
1821: On stated months it changes its settings; and on stated months it makes its progress through each gate.
1826: På bestämda månader ändrar det sin nedgång; och på bestämda månader uppgår det genom hvardera porten.
1901: På bestämda månader ändrar det sin nedgång; och på bestämda månader uppgår det genom hvardera porten.
4. Ge'ez ወበአውራኅ እሙራት ይዌልጥ ምዕራባተ ወበአውራኅ እሙራት የሐውር ምኋሪሁ
Translit. 1webe'awra`h'ImuratywElTm`Irabatewebe'awra`hImuratyeHewrmHwarihu`1`1::
Translit. 2wäbäʾäwəraḫəʾəmuratəyəweləṭəməʿərabatäwäbäʾäwəraḫəʾəmuratəyäḥäwərəməḫʷarihu11::
Translation
Definitions                                            


1882: And in two the moon sets with the sun, in those two portals which are in the middle, in the third and in the fourth portal.
1912: In two months the moon sets with the sun: in those two middle portals the third and the fourth.
1821: In two gates the moon sets with the sun, viz. in those two gates which are in the midst, in the third and fourth gate.
1826: I trenne portar går månan ned med solen, nemligen i de tvenne, som äro midt uti, och i den tredje och fjerde.
1901: I trenne portar går månan ned med solen, nemligen i de tvenne, som äro midt uti, och i den tredje och fjerde.
5. Ge'ez ወበ ወርኅ የዐርብ ምስለ ጸሐይ በእሉ ኀዋኅው እለ በማእከል በሣልስ ወበራብዕ ኆኅት
Translit. 1webe`2wer`hye`erbmsleSeHeybe'Ilu`2`hewa`hw'Ilebema'Ikelbe`salsweberab`I`ho`ht::
Translit. 2wäbä2wärəḫəyäʿärəbəməsəläṣäḥäyəbäʾəlu2ḫäwaḫəwəʾəläbämaʾəkäləbäśaləsəwäbärabəʿəḫoḫətə::
Translation
Definitions                                                            


1882: She comes forth seven days, and turns and returns again by that portal through which the sun comes; and in that she completes all her light and recedes from the sun; and enters in eight days into the sixth portal, through which the sun comes forth.
1912: She goes forth for seven days, and turns about and returns again through the portal where the sun rises, and accomplishes all her light: and she recedes from the sun, and in eight days enters the sixth portal from which the sun goes forth.
1821: From the third gate it goes forth for seven days, and makes its circuit. Again it returns to the gate whence the sun goes forth, and in that completes the whole of its light. Then it declines from the sun, and enters in eight days into the sixth gate, and returns in seven days to the third gate, from which the sun goes forth.
1826: Från den tredje porten utgår den i sju dagar och gör sitt omlopp. Å nyo återvänder den till den port, hvarifrån solen går ut, och i den fullkomnas dess ljus helt och hållet. Sedan afviker han från solen och ingår åtta dagar i den sjette porten, och återvänder på sju dagar till den tredje porten, hvarifrån solen utgår.
1901: Från den tredje porten utgår den i sju dagar och gör sitt omlopp. Å nyo återvänder den till den port, hvarifrån solen går ut, och i den fullkomnas dess ljus helt och hållet. Sedan afviker han från solen och ingår åtta dagar i den sjette porten, och återvänder på sju dagar till den tredje porten, hvarifrån solen utgår.
6. Ge'ez ይወጽእ መዋዕለ ወየአውድ ወይገብእ ካዕበ በኆኅት እንተ ይወጽእ ፀሐይ ወበውእቱ ይፌጽም ኵሎ ብርሃኖ ወይጸንን እምጸሐይ ወይበውእ ሰሙነ መዋዕለ በሳድስት ኆኅት እንተ እምኔሃ ይወጽእ ጸሐይ
Translit. 1yweS'I`7mewa`Ileweye'awdweygeb'Ika`Ibebe`ho`ht'InteyweS'I`SeHey;webew'ItuyfESmkWulobrhanoweySenn'ImSeHeyweybew'Isemunemewa`Ilebesadst`ho`htInte'ImnEhayweS'ISeHey::
Translit. 2yəwäṣəʾə7mäwaʿəläwäyäʾäwədəwäyəgäbəʾəkaʿəbäbäḫoḫətəʾənətäyəwäṣəʾəṣ́äḥäyə;wäbäwəʾətuyəfeṣəməkʷəlobərəhanowäyəṣänənəʾəməṣäḥäyəwäyəbäwəʾəsämunämäwaʿəläbäsadəsətəḫoḫətəʾənətäʾəmənehayəwäṣəʾəṣäḥäyə::
Translation
Definitions                                                                                                            


1882: And when the sun comes out of the fourth portal she comes out seven days, so that she comes out of the fifth, and returns again in seven days into the fourth portal and completes all her light, and recedes and enters the first portal in eight days.
1912: And when the sun goes forth from the fourth portal she goes forth seven days, until she goes forth from the fifth and turns back again in seven days into the fourth portal and accomplishes all her light: and she recedes and enters into the first portal in eight days.
1821: When the sun proceeds to the fourth gate, the moon goes forth for seven days, until it passes from the fifth gate. Again it returns in seven days to the fourth gate, and completing all its light, declines, and passes on by the first gate in eight days;
1826: Då solen utgår från den fjerde porten, utgår månan för sju dagar, till dess den flyttar från femte porten. Å nyo återvänder den i sju dagar till den fjerde porten och fullkomnar hela sitt ljus, afviker och går genom den första porten i åtta dagar.
1901: Då solen utgår från den fjerde porten, utgår månan för sju dagar, till dess den flyttar från femte porten. Å nyo återvänder den i sju dagar till den fjerde porten och fullkomnar hela sitt ljus, afviker och går genom den första porten i åtta dagar.
7. Ge'ez ወሶበ ይወጽእ ጸሐይ እምራብዕት ኆኅት ይወጽእ ሰቡዐ መዋዕለ እስከ ይወጽእ እምነ ኃምስት ወካዕበ ይገብእ ሰብዐ መዋዕለ በኆኅት ራብዕ ወይፌጽም ኵሎ ብርሃኖ ወይጸንን ወይበውእ በቀዳሚት ኆኅት ሰሙነ መዋዕለ
Translit. 1wesobeyweS'ISeHey'Imrab`It`ho`htyweS'Isebu`emewa`Ile'IskeyweS'IImne`hamstweka`Ibeygeb'Iseb`emewa`Ilebe`ho`htrab`IweyfESmkWulobrhanoweySennweybew'Ibeqedamit`ho`htsemunemewa`Ile::
Translit. 2wäsobäyəwäṣəʾəṣäḥäyəʾəmərabəʿətəḫoḫətəyəwäṣəʾəsäbuʿämäwaʿəläʾəsəkäyəwäṣəʾəʾəmənäḫaməsətəwäkaʿəbäyəgäbəʾəsäbəʿämäwaʿəläbäḫoḫətərabəʿəwäyəfeṣəməkʷəlobərəhanowäyəṣänənəwäyəbäwəʾəbäḳädamitəḫoḫətəsämunämäwaʿəlä::
Translation
Definitions                                                                                                                


1882: And she returns again in seven days to the fourth portal, through which the sun comes forth.
1912: And she returns again in seven days into the fourth portal from which the sun goes forth.
1821: And returns in seven days to the fourth gate, from which the sun goes forth.
1826: Och återvänder i sju dagar till den fjerde porten, hvarifrån solen utgår.
1901: Och återvänder i sju dagar till den fjerde porten, hvarifrån solen utgår.
8. Ge'ez ወካዕበ ይገብእ ሰቡዐ መዋዕለ በራብዕት ኆኅት እንተ እምኔሃ ይወጽእ ጸሐይ
Translit. 1weka`Ibeygeb'Isebu`emewa`Ileberab`It`ho`ht'Inte'ImnEhayweS'ISeHey::
Translit. 2wäkaʿəbäyəgäbəʾəsäbuʿämäwaʿəläbärabəʿətəḫoḫətəʾənətäʾəmənehayəwäṣəʾəṣäḥäyə::
Translation
Definitions                                            


1882: Thus I saw their places, the sun rising and setting according to the order of their months.
1912: Thus I saw their position – how the moons rose and the sun set in those days.
1821: Thus I beheld their stations, as according to the fixed order of the months the sun rises and sets.
1826: Sålunda såg jag deras ståndpunkter, huru solen uppgår och nedgår efter månadernas bestämda ordning.
1901: Sålunda såg jag deras ståndpunkter, huru solen uppgår och nedgår efter månadernas bestämda ordning.
9. Ge'ez ከመዝ ርኢኩ ምንባሮሙ በከመ ሥርዐተ አውራኂሆሙ ይሠርቅ ወየዐርብ ጸሐይ
Translit. 1kemezr'ikumnbaromubekeme`sr`eteawra`hihomuy`serqweye`erbSeHey::
Translit. 2kämäzərəʾikumənəbaromubäkämäśərəʿätäʾäwəraḫihomuyəśärəḳəwäyäʿärəbəṣäḥäyə::
Translation
Definitions                                        


1882: And in those days, if five years are taken together, the sun has thirty superabundant days; and all the days which belong to him for one of these five years, when they are full, are three hundred and sixty-four days.
1912: And if five years are added together the sun has an overplus of thirty days, and all the days which accrue to it for one of those five years, when they are full, amount to 364 days.
1821: At those times there is an excess of thirty days belonging to the sun in five years; all the days belonging to each year of the five years, when completed, amount to three hundred and sixty-four days;
1826: Af dessa tider blir för solen ett öfverskott af trettio dagar på fem år; alla dadagarne hörande till hvarje år af de fem åren, då de äro fulländade, uppgå till trehundrade sextiofyra dagar;
1901: Af dessa tider blir för solen ett öfverskott af trettio dagar på fem år; alla dagarne hörande till hvarje år af de fem åren, då de äro fulländade, uppgå till trehundrade sextiofyra dagar;
10. Ge'ez ወበእማንቱ መዋዕል ይትዌሰክ ዓመት ወይበጽሖ ለጸሐይ መዋዕል ወኵሎሙ መዋዕላት ይበጽሕዎ ዓመት እምእልኩ ዓመት ተመሊኦሙ ይከውኑ መዋዕለ
Translit. 1webe'Imantumewa`IlytwEsek`5`ametweybeSHoleSeHey`30mewa`IlwekWulomumewa`IlatybeSHwole`1`amet'Im'Ilku`5`amettemeli'omuykewnu`3`100we`60we`4mewa`Ile::
Translit. 2wäbäʾəmanətumäwaʿələyətəwesäkə5ʿamätəwäyəbäṣəḥoläṣäḥäyə30mäwaʿələwäkʷəlomumäwaʿəlatəyəbäṣəḥəwo1ʿamätəʾəməʾələku5ʿamätətämäliʾomuyəkäwənu3100604mäwaʿəlä::
Translation
Definitions                                                                                                                


1882: And the superabundance of the sun and of the stars is six days; of five years, each at six, are thirty days, and the moon recedes from the sun and the stars thirty days.
1912: And the overplus of the sun and of the stars amounts to six days: in 5 years 6 days every year come to 30 days: and the moon falls behind the sun and stars to the number of 30 days.
1821: and to the sun and stars belong six days; six days in each of the five years; thus thirty days belonging to them; So that the moon has thirty days less than the sun and stars.
1826: och till solen och stjernorna höra sex dagar; sex dagar på hvarje af de fem åren; sålunda höra trettio dagar till dem; Så att månan har trettio dagar mindre än sol och stjernor.
1901: och till solen och stjernorna höra sex dagar; sex dagar på hvarje af de fem åren; sålunda höra trettio dagar till dem; Så att månan har trettio dagar mindre än sol och stjernor.
11. Ge'ez ወይበጽሕ ምብጻሒሆሙ ለጸሐይ ወለከዋክብት ስሱ መዋዕል እም ዓመታት በበስሱ ይበጽሖሙ ዕለት ወየሐጽጽ እምፀሐይ ወእምከዋክብት ወርኅ መዋዕለ
Translit. 1weybeSHmbSaHihomuleSeHeywelekewakbtssumewa`Il'Im`5`ametatbebessuybeSHomu`30`IletweyeHeSS'Im`SeHeywe'Imkewakbtwer`h`30mewa`Ile::
Translit. 2wäyəbäṣəḥəməbəṣaḥihomuläṣäḥäyəwäläkäwakəbətəsəsumäwaʿələʾəmə5ʿamätatəbäbäsəsuyəbäṣəḥomu30ʿəlätəwäyäḥäṣəṣəʾəməṣ́äḥäyəwäʾəməkäwakəbətəwärəḫə30mäwaʿəlä::
Translation
Definitions                                                                                


1882: And the moon brings in all the years exact, so that their place neither precedes nor recedes one day, but she changes the years with exact justice in three hundred and sixty-four days.
1912: And the sun and the stars bring in all the years exactly, so that they do not advance or delay their position by a single day unto eternity; but complete the years with perfect justice in 364 days.
1821: The moon brings on all the years exactly, that their stations may come neither too forwards nor too backwards a single day; but that the years may be changed with correct precision in three hundred and sixty-four days.
1826: Månan anförer alla åren ordentligen, så att deras afdelningar hvarken skola komma för bittida eller för sent en enda dag, men att åren skola omvexla med bestämd noggrannhet i trehundrade sextiofyra dagar.
1901: Månan anförer alla åren ordentligen, så att deras afdelningar hvarken skola komma för bittida eller för sent en enda dag, men att åren skola omvexla med bestämd noggrannhet i trehundrade sextiofyra dagar.
12. Ge'ez ወወርኅ ያመጽኦሙ ለዓመታት ጥንቁቀ ኵሎሙ ከመ ምንባሮሙ ለዓለም ኢይበድሩ ወኢይዴኀሩ አሐተ ዕለተ አላ ይዌልጡ ዓመተ በጽድቅ ጥንቁቀ በበ መዋዕል
Translit. 1wewer`hyameS'omule`ametatTnquqekWulomukememnbaromule`alem'iybedruwe'iydE`heruaHete`Ilete'alaywElTu`ametebeSdqTnquqebebe`3`100we`6we`4mewa`Il::
Translit. 2wäwärəḫəyamäṣəʾomuläʿamätatəṭənəḳuḳäkʷəlomukämämənəbaromuläʿaläməʾiyəbädəruwäʾiyədeḫäruʾäḥätäʿəlätäʾälayəweləṭuʿamätäbäṣədəḳəṭənəḳuḳäbäbä310064mäwaʿələ::
Translation
Definitions                                                                                                        


1882: Three years have one thousand and ninety-two days; and five years, eighteen hundred and twenty days; so that there will be in eight years two thousand nine hundred and twelve days.
1912: In 3 years there are 1092 days, and in 5 years 1820 days, so that in 8 years there are 2912 days.
1821: In three years the days are one thousand and ninety-two; in five years they are one thousand eight hundred and twenty; and in eight years two thousand nine hundred and twelve days.
1826: På tre år äro dagarne ettusende nittiotvå; på fem år äro de ettusende åttahundrade tjugu; och på åtta år tvåtusende niohundrade tolf dagar.
1901: På tre år äro dagarne ettusende nittiotvå; på fem år äro de ettusende åttahundrade tjugu; och på åtta år tvåtusende niohundrade tolf dagar.
13. Ge'ez ዓም መዋዕሊሁ ወለ ዓመት መዋዕል ከመ ይኩን ዓመት መዋዕል
Translit. 1le`3`ammewa`Ilihu`10`100we`90we`2wele`5`amet`10we`8`100we`20mewa`Ilkemeykunle`8`amet`20we`9`100we`10we`2mewa`Il::
Translit. 23ʿaməmäwaʿəlihu10100902wälä5ʿamätə10810020mäwaʿələkämäyəkunə8ʿamätə209100102mäwaʿələ::
Translation
Definitions                                                                                                                                            


1882: To the moon alone belongs for three years one thousand and sixty-two days, and for five years she recedes fifty days, viz. to the sum of these are added sixty-two days.
1912: For the moon alone the days amount in 3 years to 1062 days, and in 5 years she falls 50 days behind: [i. e. to the sum (of 1770) there is to be added (1000 and) 62 days.]
1821: To the moon alone belong in three years one thousand and sixty-two days; in five years it has fifty days less than the sun, for an addition being made to the one thousand and sixty-two days,
1826: Till månan höra på tre år blott ettusende sextiotvå dagar; på fem år har den femtio dagar mindre än solen, ty om en tilläggning göres till de ettusende sextiotvå dagarne,
1901: Till månan höra på tre år blott ettusende sextiotvå dagar; på fem år har den femtio dagar mindre än solen, ty om en tilläggning göres till de ettusende sextiotvå dagarne,
14. Ge'ez ለወርኅ ለባሕቲቱ ይበጽሕ መዋዕሊሁ ዓም መዋዕል ወለ ዓመት የሐፅፅ መዋዕለ እስመ በጸአቱ ይትዌሰክ ዲበ መዋዕል
Translit. 1lewer`hlebaHtituybeSHmewa`Ilihule`3`am`10`100we`60we`2mewa`Ilwele`5`ametyeHe`S`S`50mewa`Ile'IsmebeSe'atuytwEsekdibe`8we`2mewa`Il::
Translit. 2läwärəḫəläbaḥətituyəbäṣəḥəmäwaʿəlihu3ʿamə10100602mäwaʿələwälä5ʿamätəyäḥäṣ́əṣ́ə50mäwaʿəläʾəsəmäbäṣäʾätuyətəwesäkədibä82mäwaʿələ::
Translation
Definitions                                                                                                                    


1882: And thus in five years there will be seventeen hundred and seventy days, so that the days of the moon for eight years will be two thousand eight hundred and thirty-two days.
1912: And in 5 years there are 1770 days, so that for the moon the days in 8 years amount to 2832 days.
1821: in five years there are one thousand seven hundred and seventy days; and the days of the moon in eight years are two thousand eight hundred and thirty-two days.
1826: blir det på fem år ettusende sjuhundrade sjuttio dagar; och månans dagar på åtta år äro tvåtusende åttahundrade trettiotvå dagar.
1901: blir det på fem år ettusende sjuhundrade sjuttio dagar; och månans dagar på åtta år äro tvåtusende åttahundrade trettiotvå dagar.
15. Ge'ez ወይከውን ዓም መዋዕል ከመ ይኩን ለወርኅ ዓመት መዋዕሊሁ መዋዕል
Translit. 1weykewnle`5`am`10we`7`100we`70mewa`Ilkemeykunlewer`hle`8`ametmewa`Ilihu`20`100we`8`100we`30we`2mewa`Il::
Translit. 2wäyəkäwənə5ʿamə10710070mäwaʿələkämäyəkunəläwärəḫə8ʿamätəmäwaʿəlihu201008100302mäwaʿələ::
Translation
Definitions                                                                                                                    


1882: For her receding in eight years is eighty days, and all the days she remains behind in eight years are eighty days.
1912: [For in 8 years she falls behind to the amount of 80 days], all the days she falls behind in 8 years are 80.
1821: For its days in eight years are less than those of the sun by eighty days, which eighty days are its diminution in eight years.
1826: Ty dess dagar på åtta år äro åttatio dagar mindre än solens, hvilka åttatio dagar äro dess minskning på åtta år.
1901: Ty dess dagar på åtta år äro åttatio dagar mindre än solens, hvilka åttatio dagar äro dess minskning på åtta år.
16. Ge'ez እስመ ሕፀፅ ዓመት መዋዕሊሁ ወኵሎሙ መዋዕል ዘሐፀፀ እም ዓም መዋዕለ
Translit. 1IsmeH`Se`Sle`8`ametmewa`Ilihu`80wekWulomumewa`IlzeHe`Se`Se'Im`8`ammewa`Ile`80::
Translit. 2ʾəsəmäḥəṣ́äṣ́ə8ʿamätəmäwaʿəlihu80wäkʷəlomumäwaʿələzäḥäṣ́äṣ́äʾəmə8ʿaməmäwaʿəlä80::
Translation
Definitions                                                                


1882: And the year is justly finished, in accordance with their stations and the stations of the sun, rising through their portals, through which they rise and set thirty days.
1912: And the year is accurately completed in conformity with their world-stations and the stations of the sun, which rise from the portals through which it (the sun) rises and sets 30 days.
1821: The year then becomes truly complete according to the station of the moon, and the station of the sun; which rise in the different gates; which rise and set in them for thirty days.
1826: Året blir verkligen fullbordadt i förhållande till månarnes ståndpunkter och solens ståndpunkt, hvilken uppgår i olika portar; hvilken uppgår och nedgår i dem i trettio dagar.
1901: Året blir verkligen fullbordadt i förhållande till månarnes ståndpunkter och solens ståndpunkt, hvilken uppgår i olika portar; hvilken uppgår och nedgår i dem i trettio dagar.
17. Ge'ez ወይትፌጸም ዓመት በጽድቅ በከመ መንበረ ዚአሆሙ ወመንበረ ጸሐይ እለ ይሠርቁ እምነ ኆኅት እለ እምኔሆሙ ይሠርቅ ወየዐርብ መዋዕለ
Translit. 1weytfESem`ametbeSdqbekememenberezi'ahomuwemenbereSeHey'Iley`serquImne`ho`ht'Ile'ImnEhomuy`serqweye`erbmewa`Ile`30::
Translit. 2wäyətəfeṣäməʿamätəbäṣədəḳəbäkämämänəbäräziʾähomuwämänəbäräṣäḥäyəʾəläyəśärəḳuʾəmənäḫoḫətəʾəläʾəmənehomuyəśärəḳəwäyäʿärəbəmäwaʿəlä30::
Translation
Definitions                                                                            
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
74 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET