Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 79 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882: And now, my son Methuselah, I have showed you all things, and the whole law of the stars is completed.
1912: And now, my son, I have shown thee everything, and the law of all the stars of the heaven is completed.
1821: And now, my son Mathusala, I have shown you everything; and the account of every ordinance of the stars of heaven is finished.
1826: Och nu, min son Mathusala, har jag visat dig hvarje ting; och berättelsen om hvarje ordning för stjernorna på himmelen är slutad.
1901: Och nu, min son Mathusala, har jag visat dig hvarje ting; och berättelsen om hvarje ordning för stjernorna på himmelen är slutad.
1. Ge'ez ወይእዜኒ ወልድየ ማቱሳላ አርአይኩከ ኵሎ ወተፈጸመ ኵሉ ሥርዐተ ከዋክብት ዘሰማይ
Translit. 1wey'IzEniweldyematusala'ar'aykukekWulowetefeSemekWulu`sr`etekewakbtzesemay::
Translit. 2wäyəʾəzeniwälədəyämatusalaʾärəʾäyəkukäkʷəlowätäfäṣämäkʷəluśərəʿätäkäwakəbətəzäsämayə::
Translation
Definitions                                            


1882: And he showed me all their laws for every day and for every time and for every government and for every year, and her departure, according to her order in each month and in every week;
1912: And he showed me all the laws of these for every day, and for every season of bearing rule, and for every year, and for its going forth, and for the order prescribed to it every month and every week:
1821: He showed me every ordinance respecting these, which takes place at all times and in all seasons under every influence, in all years, at the arrival and under the rule of each, during every month and every week.
1826: Han visade mig hvarje lag rörande dem, hvilka äga rum vid alla tider, och i alla årstider under hvarje inflytande, alla år vid hvarderas ankomst och under dess styrelse, så länge hvarje månad och hvarje vecka räcker.
1901: Han visade mig hvarje lag rörande dem, hvilka äga rum vid alla tider, och i alla årstider under hvarje inflytande, alla år vid hvarderas ankomst och under dess styrelse, så länge hvarje månad och hvarje vecka räcker.
2. Ge'ez ወአርአየኒ ኵሎ ሥርዐቶሙ ለእሉ እንተ በኵሉ መዋዕል ወበኵሉ ዘመን ዘበኵሉ ሥልጣን ወበኵሉ ዓመት ወበሙፃኡ ወበትእዛዙ በኵሉ ወርኅ ወበኵሉ ሰንበታት
Translit. 1we'ar'ayenikWulo`sr`etomule'Ilu'IntebekWulumewa`IlwebekWuluzemenzebekWulu`slTanwebekWulu`ametwebemu`Sa'uwebet'IzazubekWuluwer`hwebekWulusenbetat::
Translit. 2wäʾärəʾäyänikʷəlośərəʿätomuläʾəluʾənətäbäkʷəlumäwaʿələwäbäkʷəluzämänəzäbäkʷəluśələṭanəwäbäkʷəluʿamätəwäbämuṣ́aʾuwäbätəʾəzazubäkʷəluwärəḫəwäbäkʷəlusänəbätatə::
Translation
Definitions                                                                                


1882: and the decrease of the moon, which takes place in the sixth portal, for in that sixth portal her light is completed, and from then there is the beginning of the month;
1912: And the waning of the moon which takes place in the sixth portal: for in this sixth portal her light is accomplished, and after that there is the beginning of the waning:
1821: He showed me also the decrease of the moon, which is effected in the sixth gate; for in that sixth gate is its light consumed. From this is the beginning of the month;
1826: Han visade mig äfven månans aftagande, som för sig går i sjette porten; ty i den sjette porten blir dess ljus förtärdt. Från denna är månadens början;
1901: Han visade mig äfven månans aftagande, som för sig går i sjette porten; ty i den sjette porten blir dess ljus förtärdt. Från denna är månadens början;
3. Ge'ez ወኅፀፀ ወርኅ ዘይትገበር በሳድስት ኆኅት እስመ በዛቲ ኆኅት ሳድስት ይትፌጸም ብርሃነ ዚአሁ ወእምኔሁ ይከውን ርእሰ ወርኅ
Translit. 1we`h`Se`Sewer`hzeytgeberbesadst`ho`htIsmebezati`ho`htsadstytfESembrhanezi'ahuwe'ImnEhuykewnr'Isewer`h::
Translit. 2wäḫəṣ́äṣ́äwärəḫəzäyətəgäbärəbäsadəsətəḫoḫətəʾəsəmäbäzatiḫoḫətəsadəsətəyətəfeṣäməbərəhanäziʾähuwäʾəmənehuyəkäwənərəʾəsäwärəḫə::
Translation
Definitions                                                                    


1882: also the decrease which takes place in the first portal, in its time, till one hundred and seventy-seven days are completed; in the law of weeks, twenty-five weeks and two days;
1912: And the waning which takes place in the first portal in its season, till one hundred and seventy-seven days are accomplished: reckoned according to weeks, twenty-five (weeks) and two days.
1821: and its decrease is effected in the sixth gate in its period, until a hundred and seventy-seven days are completed; according to the mode of calculation by weeks, twenty-five weeks and two days.
1826: och dess aftagande för sig går i sjette porten under dess omlopp, till dess etthundrade sjuttiosju dagar äro fullbordade, enligt sättet att räkna efter veckor, tjugufem veckor och två dagar.
1901: och dess aftagande för sig går i sjette porten under dess omlopp, till dess etthundrade sjuttiosju dagar äro fullbordade, enligt sättet att räkna efter veckor, tjugufem veckor och två dagar.
4. Ge'ez ወታኅፃፂት ዘይትገበር በኆኅት ቀዳሚት በዘመነ ዚአሁ እስከ ይትፌጸም መዋዕል ወበሥርዐተ ሰንበት መዋዕል
Translit. 1weta`h`Sa`Sitzeytgeberbe`ho`htqedamitbezemenezi'ahu'IskeytfESemmewa`Il`100we`70we`7webe`sr`etesenbet`20we`5we`2mewa`Il::
Translit. 2wätaḫəṣ́aṣ́itəzäyətəgäbärəbäḫoḫətəḳädamitəbäzämänäziʾähuʾəsəkäyətəfeṣäməmäwaʿələ100707wäbäśərəʿätäsänəbätə2052mäwaʿələ::
Translation
Definitions                                                                                            


1882: and how she tarries behind the sun and according to the law of the stars five days in one time exactly; and when this place which thou dost see is completed.
1912: She falls behind the sun and the order of the stars exactly five days in the course of one period, and when this place which thou seest has been traversed.
1821: Its period is less that that of the sun, according to the ordinance of the stars, by five days in one half year (84) precisely.
1826: Dess omlopp är mindre än solens, i förhållande till stjernornas gång efter jemna fem dagar på ett halft år,
1901: Dess omlopp är mindre än solens, i förhållande till stjernornas gång efter jemna fem dagar på ett halft år,
5. Ge'ez ወዘየሐፅፅ እምፀሐይ ወበሥርዐተ ከዋክብት ኀሙሰ መዋዕለ በዘመን ጥንቁቀ ወሶበ ይትፌጸም ዝመካን ዘትሬኢ
Translit. 1wezeyeHe`S`S'Im`SeHeywebe`sr`etekewakbt`hemusemewa`Ilebezemen`1TnquqewesobeytfESemzmekanzetrE'i::
Translit. 2wäzäyäḥäṣ́əṣ́əʾəməṣ́äḥäyəwäbäśərəʿätäkäwakəbətəḫämusämäwaʿəläbäzämänə1ṭənəḳuḳäwäsobäyətəfeṣäməzəmäkanəzätəreʾi::
Translation
Definitions                                                        


1882: This is the picture and the portrait of each luminary which the great angel Uriel, who is their leader, showed to me.
1912: Such is the picture and sketch of every luminary which Uriel the archangel, who is their leader, showed unto me.
1821: When that their visible situation is completed. Such is the appearance and likeness of every luminary, which Uriel, the great angel who conducts them, showed to me.
1826: Då denna deras synliga belägenhet är fullbordad. Sådant är utseendet och likheten af hvarje himlakropp, som Uriel den store ängelen, hvilken styrer dem, visade mig.
1901: Då denna deras synliga belägenhet är fullbordad. Sådant är utseendet och likheten af hvarje himlakropp, som Uriel den store ängelen, hvilken styrer dem, visade mig.
6. Ge'ez ከመዝ አርአያ ወአምሳል እምኵሉ ብርሃን ዘአርአየኒ ኡርኤል መልአክ ዐቢይ ዘውእቱ መራኂሆሙ
Translit. 1kemez'ar'ayawe'amsal'ImkWulubrhanze'ar'ayeni'ur'Elmel'ak`ebiyzew'Itumera`hihomu::
Translit. 2kämäzəʾärəʾäyawäʾäməsaləʾəməkʷəlubərəhanəzäʾärəʾäyäniʾurəʾeləmäləʾäkəʿäbiyəzäwəʾətumäraḫihomu::
Translation
Definitions                                                
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
79 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET