Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 69 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
De fallna änglarnas namn och ämbeten. Den hemliga eden.

SYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
De fallna änglarnas namn och ämbeten. Den hemliga eden.
   

Efter denna dom skola de blifva förvånade och uppretade, ty den skall blifva kungjord för jordens invånare.
fter denna dom skola de blifva förvånade och uppretade, ty den skall blifva kungjord för jordens invånare.    

Se namnen af dessa änglar. Dessa äro deras namn. Den förste af dem är Samyaza; den andre Arstikapha; den tredje Armen; den fjerde Kakabael; den femte Turel; den sjette Rumyel; den sjunde Danyal, den åttonde Kael, den nionde Barakel; den tionde, Azazel; den elfte Armers; den tolfte Bataryal; den trettonde Basasael; den fjortonde, Ananel; den femtonde Turyal; den sextonde Simapiseel; den sjuttonde Yetarel; den adertonde Tumael: den nittonde Tarel; den tjugonde Rumel; den tjugoförste Azazel.
2. Se namnen af dessa änglar. Dessa äro deras namn. Den förste af dem är Samyaza; den andre Arstikapha; den tredje Armen; den fjerde Kakabael; den femte Turel; den sjette Rumyel; den sjunde Danyal, den åttonde Kael, den nionde Barakel; den tionde, Azazel; den elfte Armers; den tolfte Bataryal; den trettonde Basasael; den fjortonde, Ananel; den femtonde Turyal; den sextonde Simapiseel; den sjuttonde Yetarel; den adertonde Tumael: den nittonde Tarel; den tjugonde Rumel; den tjugoförste Azazel.    

Dessa äro de förnämsta af deras änglar och namnen på anförarne för deras hundrade, och anförarne för deras femtio, och anförarne för deras tio.
3. Dessa äro de förnämsta af deras änglar och namnen på anförarne för deras hundrade, och anförarne för deras femtio, och anförarne för deras tio.    

Namnet på den förste är Yekun; han var den, som förledde alla de heliga änglarnes söner och förmådde dem att nedstiga på jorden och att vilseföra menniskornas afkomma.
4. Namnet på den förste är Yekun; han var den, som förledde alla de heliga änglarnes söner och förmådde dem att nedstiga på jorden och att vilseföra menniskornas afkomma.    

Namnet på den andre är Kesabel, som gaf elaka råd åt de heliga änglars söner och förledde dem att besmitta sina kroppar genom menniskors aflande.
5. Namnet på den andre är Kesabel, som gaf elaka råd åt de heliga änglars söner och förledde dem att besmitta sina kroppar genom menniskors aflande.    

Namnet på den tredje är Gadrel; han upptäckte hvarje dödssätt för menniskornas barn. Han förledde Eva och upptäckte för menniskors barn dödens verktyg, pantsarskjortan, skölden och svärdet för slagtningen, hvarje dödens verktyg för menniskors barn.
6. Namnet på den tredje är Gadrel; han upptäckte hvarje dödssätt för menniskornas barn. Han förledde Eva och upptäckte för menniskors barn dödens verktyg, pantsarskjortan, skölden och svärdet för slagtningen, hvarje dödens verktyg för menniskors barn.    

Från hans hand utgingo dessa ting till dem, som finnas på jorden från denna tid till evighet.
7. Från hans hand utgingo dessa ting till dem, som finnas på jorden från denna tid till evighet.    

Namnet på den fjerde är Penemue; han upptäckte för menniskorns barn bitterhet och sötma; Och underviste dem i hvarje hemlighet af deras visdom.
8. Namnet på den fjerde är Penemue; han upptäckte för menniskorns barn bitterhet och sötma; Och underviste dem i hvarje hemlighet af deras visdom.    

Han lärde menniskorna att förstå skrifning och bruket af bläck och papper. Derföre hafva de varit oräkneliga, som afvikit från rätta vägen under hvarje verldens tidpunkt ända till denna dag.
9. Han lärde menniskorna att förstå skrifning och bruket af bläck och papper. Derföre hafva de varit oräkneliga, som afvikit från rätta vägen under hvarje verldens tidpunkt ända till denna dag.    

Ty menniskorna voro icke födda för detta, att sålunda med penna och bläck bekräfta sin tro;
10. Ty menniskorna voro icke födda för detta, att sålunda med penna och bläck bekräfta sin tro;    

Emedan de endast voro skapade för att, likasom änglarne, förblifva rättfärdiga och rena. Aldrig skulle döden, hvilken förstörer all ting, hafva träffat dem. Men genom denna deras kunskap förgås de, och äfven genom deras makt blifva de förtärde.
11. Emedan de endast voro skapade för att, likasom änglarne, förblifva rättfärdiga och rena. Aldrig skulle döden, hvilken förstörer all ting, hafva träffat dem. Men genom denna deras kunskap förgås de, och äfven genom deras makt blifva de förtärde.    

Namnet på den femte är Kasyade; han upptäckte för menniskors barn hvarje elakt konstgrepp af andar och djeflar; Fostrets mördande i moderlifvet, för att minska det; andans dödande genom ormens bett, och det dödshugg, hvilket gifves midt på dagen genom ormens afföda, hvars namn är Tabaet.
12. Namnet på den femte är Kasyade; han upptäckte för menniskors barn hvarje elakt konstgrepp af andar och djeflar; Fostrets mördande i moderlifvet, för att minska det; andans dödande genom ormens bett, och det dödshugg, hvilket gifves midt på dagen genom ormens afföda, hvars namn är Tabaet.    

Detta är antalet af Kesebel, den förnämsta delen af den ed, hvilken den Aldrahögste i sin herrlighets boning uppenbarade för de heliga. Dess namn är Beka.
13. Detta är antalet af Kesebel, den förnämsta delen af den ed, hvilken den Aldrahögste i sin herrlighets boning uppenbarade för de heliga. Dess namn är Beka.    

Han bad den helige Michael att upptäcka för dem det hemliga namnet, på det de måtte förstå det hemliga namnet och sålunda ihågkomma eden; och att de, hvilka förkunnade hvarje hemligt ting, för menniskors barn, måtte darra vid detta namn och denna ed.
14. Han bad den helige Michael att upptäcka för dem det hemliga namnet, på det de måtte förstå det hemliga namnet och sålunda ihågkomma eden; och att de, hvilka förkunnade hvarje hemligt ting, för menniskors barn, måtte darra vid detta namn och denna ed.    

Sådan är kraften af denna ed; ty den är mäktig och stark. Och han införde denna Akae ed förmedelst den helige Michael.
15. Sådan är kraften af denna ed; ty den är mäktig och stark. Och han införde denna Akae ed förmedelst den helige Michael.    

Dessa äro hemligheterna af denna ed, och genom dem blefvo de bekräftade. Himlen upphängdes genom den för evigt, innan verlden skapades.
16. Dessa äro hemligheterna af denna ed, och genom dem blefvo de bekräftade. Himlen upphängdes genom den för evigt, innan verlden skapades.    

Genom den har jorden blifvit grundad på vattenfloden, medan det upprörda vattnet framtränger genom kullarnes dolda delar från skapelsen till slutet af verlden.
17. Genom den har jorden blifvit grundad på vattenfloden, medan det upprörda vattnet framtränger genom kullarnes dolda delar från skapelsen till slutet af verlden.    

Genom denna ed har hafvet blifvit skapadt och dess grundläggning. Under tiden af dess raseri har Han satt sanden emot detsamma, hvilken fortfar oförändrad i evighet;
18. Genom denna ed har hafvet blifvit skapadt och dess grundläggning. Under tiden af dess raseri har Han satt sanden emot detsamma, hvilken fortfar oförändrad i evighet;    

och genom denna ed har afgrunden blifvit befästad; och ej kan den röras från sitt ställe i evighet.
19. och genom denna ed har afgrunden blifvit befästad; och ej kan den röras från sitt ställe i evighet.    

Genom denna ed fullborda solen och månan deras gång, aldrig afvikande från den befallning, som de erhållit, från evighet till evighet. Genom denna ed fullborda stjernorna sin gång.
20. Genom denna ed fullborda solen och månan deras gång, aldrig afvikande från den befallning, som de erhållit, från evighet till evighet. Genom denna ed fullborda stjernorna sin gång.    

Och då deras namn ropas, återgifva de ett svar från evighet till evighet.
21. Och då deras namn ropas, återgifva de ett svar från evighet till evighet.    

Sålunda sker vindarnes blåsande i himlarne. De alla hafva andedrägter och åstadkoma en fullkomlig förening af andedrägter.
22. Sålunda sker vindarnes blåsande i himlarne. De alla hafva andedrägter och åstadkoma en fullkomlig förening af andedrägter.    

Der förvaras skatterna af thordön och glansen af ljungeld. Der förvaras skatterna af hagel och af frost, skatterna af snön, skatterna af regn och dagg.
23. Der förvaras skatterna af thordön och glansen af ljungeld. Der förvaras skatterna af hagel och af frost, skatterna af snön, skatterna af regn och dagg.    

Och alla* tro de och tacka andarnas Herre och prisa honom med all sin kraft, och deras näring består af idel tacksägelse. De tacka och prisa och upphöja andarnas Herres namn från evighet till evighet.
24. Och alla* tro de och tacka andarnas Herre och prisa honom med all sin kraft, och deras näring består af idel tacksägelse. De tacka och prisa och upphöja andarnas Herres namn från evighet till evighet.    

Och med dem ingår Han i denna eds förbindelse, genom vilken de och deras vägar äro försäkrade; och aldrig skall deras gång upphöra.
25. Och med dem ingår Han i denna eds förbindelse, genom vilken de och deras vägar äro försäkrade; och aldrig skall deras gång upphöra.    

Och de prisade och lofvade honom, därför att den Människosonens namn vardt dem uppenbaradt.
26. Och de prisade och lofvade honom, därför att den Människosonens namn vardt dem uppenbaradt.    

Och han satte sig på sin härlighets tron, och hela domen öfverantvardades åt honom, Människosonen, och han låter syndarna och dem som förfört världen förgås och utrotas från jordens yta.
27. Och han satte sig på sin härlighets tron, och hela domen öfverantvardades åt honom, Människosonen, och han låter syndarna och dem som förfört världen förgås och utrotas från jordens yta.    

Med kedjor varda de bundna, och på sitt fördärfs samlingsort blifva de instängda, och alla deras verk försvinna från jordens yta.
28. Med kedjor varda de bundna, och på sitt fördärfs samlingsort blifva de instängda, och alla deras verk försvinna från jordens yta.    

Och därefter skall intet förgängligt mera finnas, ty han, mannens Son, har visat sig och sitter på sin härlighets tron, och allt det onda skall försvinna och förgås inför hans ansikte, men mannens Sons ord skall gälla inför andarnas Herre.
29. Och därefter skall intet förgängligt mera finnas, ty han, mannens Son, har visat sig och sitter på sin härlighets tron, och allt det onda skall försvinna och förgås inför hans ansikte, men mannens Sons ord skall gälla inför andarnas Herre.    

Detta är Henochs tredje syn.
30. Detta är Henochs tredje syn.    


* De i det föregående nämnda elementen, krafterna och andarna.

* De i det föregående nämnda elementen, krafterna och andarna.
   


Nätutg: Detta kapitels vers 1 - 23 och vers 25 är utelämnade i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande versar från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitels vers 1 - 23 och vers 25 är utelämnade i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande versar från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
69 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET