Förra Kapitlet
PROPHETEN ENOCH, 1826
Innehåll ~ Förord ~ 72 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa KapitelTredje delen (kapitel 72 - 82)

BOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

Solen.

Tredje delen (kapitel 72 - 82)

BOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

Solen.
   

Boken om de himmelska kropparnes omvexlingar efter deras indelning, deras makt, deras omloppstider, deras namn, de ställen, hvarest de börja sin gång, och deras månader, hvilket Uriel, den helige ängel, som var med mig, förklarade för mig, han som styrer dem. Hela berättelsen om dem, i förhållande till hvarje verldens år för alltid, till dess ett nytt verk blir fullbordadt, som skall blifva evigt.
oken om de himmelska kropparnes omvexlingar efter deras indelning, deras makt, deras omloppstider, deras namn, de ställen, hvarest de börja sin gång, och deras månader, hvilket Uriel, den helige ängel, som var med mig, förklarade för mig, han som styrer dem. Hela berättelsen om dem, i förhållande till hvarje verldens år för alltid, till dess ett nytt verk blir fullbordadt, som skall blifva evigt.    

Denna är första lagen för himlakropparna. Solen och ljuset anlända till de himmelens portar, hvilka äro öster ut, och i vester till vestra portarna af himmelen.
2. Denna är första lagen för himlakropparna. Solen och ljuset anlända till de himmelens portar, hvilka äro öster ut, och i vester till vestra portarna af himmelen.    

Jag såg portarna, hvarifrån solen utgår, och de portar, genom hvilka solen går ned. Äfven de portar, hvarigenom månan uppgår och nedgår. Och jag såg stjernornas ledare ibland dem, som gingo framför dem. Sex portar voro vid solens uppgång, och sex vid dess nedgång. *) Alla stjernorna, de ena efter den andra, stå på en jemn yta, och otaliga fönster äro på högra och venstra sidorne af dessa portar.
3. Jag såg portarna, hvarifrån solen utgår, och de portar, genom hvilka solen går ned. Äfven de portar, hvarigenom månan uppgår och nedgår. Och jag såg stjernornas ledare ibland dem, som gingo framför dem. Sex portar voro vid solens uppgång, och sex vid dess nedgång. *) Alla stjernorna, de ena efter den andra, stå på en jemn yta, och otaliga fönster äro på högra och venstra sidorne af dessa portar.  *) Nätutg: Dessa 12 portar är zodiaken, enligt Laurences anteckningar i hans 1838 års utgåva. 

Först utgår det stora ljuset, som kallas solen, hvars klot är såsom himmelens klot; varande helt och hållet uppfylld af lysande och lågande eld.
4. Först utgår det stora ljuset, som kallas solen, hvars klot är såsom himmelens klot; varande helt och hållet uppfylld af lysande och lågande eld.    

Dess vagn, då den uppstiger, föres af vinden. Solens nedgång på himmelen och återvändande genom norden, att gå tillbaka till öster, styres så likasom för att ingå genom porten och sprida ljus öfver himmelens yta.
5. Dess vagn, då den uppstiger, föres af vinden. Solens nedgång på himmelen och återvändande genom norden, att gå tillbaka till öster, styres så likasom för att ingå genom porten och sprida ljus öfver himmelens yta.    

På samma sätt går den ut i första månaden genom en stor port. Den går ut genom den fjerde af dessa sex portar, hvilka äro vid solens uppgång.
6. På samma sätt går den ut i första månaden genom en stor port. Den går ut genom den fjerde af dessa sex portar, hvilka äro vid solens uppgång.    

Och i den fjerde porten, genom hvilken solen med månan framgår, finnes i första delen deraf tolf öppna fönster, hvarifrån utgår en låga, då de på sina tider öppnas.
7. Och i den fjerde porten, genom hvilken solen med månan framgår, finnes i första delen deraf tolf öppna fönster, hvarifrån utgår en låga, då de på sina tider öppnas.    

Då Solen uppgår i himmelen, går den i trettio dagar fram genom denna fjerde port, och genom fjerde porten i vester på himmelen, i likhet med dess nedgående.
8. Då Solen uppgår i himmelen, går den i trettio dagar fram genom denna fjerde port, och genom fjerde porten i vester på himmelen, i likhet med dess nedgående.    

Under denna tid blir dagen dagligen förlängd, och med hvarje natt minskas nätterna under trettio dagar,
9. Under denna tid blir dagen dagligen förlängd, och med hvarje natt minskas nätterna under trettio dagar,    

och sedan är dagen två delar längre än natten. Dagen är jemnt tio delar, och natten åtta.
10. och sedan är dagen två delar längre än natten. Dagen är jemnt tio delar, och natten åtta.    

Solen utgår genom denna fjerde port, och nedgår i den, och vänder till den femte porten under trettio dagar, hvarefter den går upp och går ned genom den femte porten.
11. Solen utgår genom denna fjerde port, och nedgår i den, och vänder till den femte porten under trettio dagar, hvarefter den går upp och går ned genom den femte porten.    

Då blir dagen förlängd för andra gången, så att den blir elfva delar, medan natten förkortas och endast blir sju delar.
12. Då blir dagen förlängd för andra gången, så att den blir elfva delar, medan natten förkortas och endast blir sju delar.    

Nu återvänder solen till öster, ingående genom sjette porten och uppgående och nedgående genom sjette porten i trettioen dagar, i följd af dessa tecken.
13. Nu återvänder solen till öster, ingående genom sjette porten och uppgående och nedgående genom sjette porten i trettioen dagar, i följd af dessa tecken.    

Vid denna tid är dagen längre än natten, varande dubbelt så lång som natten, och blir tolf delar. Men natten förkortas och blir sex delar.
14. Vid denna tid är dagen längre än natten, varande dubbelt så lång som natten, och blir tolf delar. Men natten förkortas och blir sex delar.    

Sedan uppstiger solen, på det dagen skall förkortas och natten förlängas. Och solen återvänder mot öster, ingående i sjette porten, hvarest den uppgår och nedgår i trettio dagar.
15. Sedan uppstiger solen, på det dagen skall förkortas och natten förlängas. Och solen återvänder mot öster, ingående i sjette porten, hvarest den uppgår och nedgår i trettio dagar.    

Då denna tid är fulländad, blir dagen förkortad jemt en del, så att den är elfva delar medan natten är sju delar.
16. Då denna tid är fulländad, blir dagen förkortad jemt en del, så att den är elfva delar medan natten är sju delar.    

Då går solen från vester från denna sjette port och begifver sig öster ut, uppstigande i femte porten under trettio dagar och nedgående åter vester uti femte porten af vester.
17. Då går solen från vester från denna sjette port och begifver sig öster ut, uppstigande i femte porten under trettio dagar och nedgående åter vester uti femte porten af vester.    

Vid denna tid blir dagen förkortad två delar, och är tio delar, men natten är åtta delar.
18. Vid denna tid blir dagen förkortad två delar, och är tio delar, men natten är åtta delar.    

Då går Solen från den femte porten, då han nedgår i den femte porten af vester, och uppgår i den fjerde porten i trettioen dagar, i följd af dessa tecken, nedgående i vester.
19. Då går Solen från den femte porten, då han nedgår i den femte porten af vester, och uppgår i den fjerde porten i trettioen dagar, i följd af dessa tecken, nedgående i vester.    

Vid denna tid blir dagen lika med natten; och såsom lika med hvarandra blir natten nio delar och dagen nio delar.
20. Vid denna tid blir dagen lika med natten; och såsom lika med hvarandra blir natten nio delar och dagen nio delar.    

Och sedan går solen från den porten, då han nedgår i vester, och återvändande till öster begifver han sig genom tredje porten i trettio dagar, nedgående i vester genom tredje porten.
21. Och sedan går solen från den porten, då han nedgår i vester, och återvändande till öster begifver han sig genom tredje porten i trettio dagar, nedgående i vester genom tredje porten.    

Vid denna tid blir natten förlängd från dagen under trettio morgnar, och dagen förkortas från natten under trettio dagar, blifvande natten jemnt tio delar och dagen åtta delar.
22. Vid denna tid blir natten förlängd från dagen under trettio morgnar, och dagen förkortas från natten under trettio dagar, blifvande natten jemnt tio delar och dagen åtta delar.    

Solen går nu från den tredje porten, då den nedgår genom den tredje porten i vester; men återvändande till öster utgår den genom andra porten i öster under trettio dagar. På lika sätt går den äfven ned i andra porten i vester af himmelen.
23. Solen går nu från den tredje porten, då den nedgår genom den tredje porten i vester; men återvändande till öster utgår den genom andra porten i öster under trettio dagar. På lika sätt går den äfven ned i andra porten i vester af himmelen.    

Vid denna tid blir natten elfva delar och dagen sju delar.
24. Vid denna tid blir natten elfva delar och dagen sju delar.    

Då går Solen vid den tiden från den andra porten, då den nedgår i den andra porten i vester; men den återvänder till öster, begifvande sig till den första porten under trettioen dagar. Och nedgår i vester i första porten.
25. Då går Solen vid den tiden från den andra porten, då den nedgår i den andra porten i vester; men den återvänder till öster, begifvande sig till den första porten under trettioen dagar. Och nedgår i vester i första porten.    

Vid denna tid blir natten förlängd, lika så mycket som dagen varit förut. Den blir jemnt tolf delar, medan dagen blir sex delar.
26. Vid denna tid blir natten förlängd, lika så mycket som dagen varit förut. Den blir jemnt tolf delar, medan dagen blir sex delar.    

Solen har sålunda fullbordat sina begynnelser och går för andra gången omkring från dessa begynnelser. I den porten ingå hon för åtta dagar och går ned i vester i den motsatta delen af himmelen.
27. Solen har sålunda fullbordat sina begynnelser och går för andra gången omkring från dessa begynnelser. I den porten ingå hon för åtta dagar och går ned i vester i den motsatta delen af himmelen.    

vid denna tid minskas nattens längd en fjerdedel, det vill säga en del, och blir elfva delar. Dagen blir sju delar.
28. vid denna tid minskas nattens längd en fjerdedel, det vill säga en del, och blir elfva delar. Dagen blir sju delar.    

Då återvänder solen och ingår i andra porten af öster. Hon återkommer genom dessa begynnelser trettio dagar, uppgående och nedgående.
29. Då återvänder solen och ingår i andra porten af öster. Hon återkommer genom dessa begynnelser trettio dagar, uppgående och nedgående.    

Vid denna tid blir natten förminskad till sin längd. Den blir tio delar och dagen åtta delar.
30. Vid denna tid blir natten förminskad till sin längd. Den blir tio delar och dagen åtta delar.    

Sedan går solen från den andra porten och nedgår i vester, men återvänder till öster och uppgår i öster i den tredje porten, trettioen dagar nedgående i vester på himmelen.
31. Sedan går solen från den andra porten och nedgår i vester, men återvänder till öster och uppgår i öster i den tredje porten, trettioen dagar nedgående i vester på himmelen.    

Vid denna tid blir natten förkortad, den blir nio delar, och natten blir lika med dagen, och året är jemnt trehundrade sextio fyra dagar.
32. Vid denna tid blir natten förkortad, den blir nio delar, och natten blir lika med dagen, och året är jemnt trehundrade sextio fyra dagar.    

Dagens och nattens förlängning, och dagens och nattens förminskning, komma att skiljas från hvarandra genom solens gång.
33. Dagens och nattens förlängning, och dagens och nattens förminskning, komma att skiljas från hvarandra genom solens gång.    

Förmedelst denna gång blir dagen dagligen förlängd och natten med hvarje natt förminskad.
34. Förmedelst denna gång blir dagen dagligen förlängd och natten med hvarje natt förminskad.    

Detta är lagen för solens gång och dess återvändande, då den går tillbaka, återvändande och utgående i sextio dagar. Detta är det stora evigt varande ljuset, det som han kallar Solen från evighet till evighet.
35. Detta är lagen för solens gång och dess återvändande, då den går tillbaka, återvändande och utgående i sextio dagar. Detta är det stora evigt varande ljuset, det som han kallar Solen från evighet till evighet.    

Detta är äfven det, som framgår ett stort ljus och som kallas efter dess särskilda slag, såsom Gud befallt.
36. Detta är äfven det, som framgår ett stort ljus och som kallas efter dess särskilda slag, såsom Gud befallt.    

Och sålunda går det in och ut, hvarken saktande eller hvilande sig, utan åkande på sin vagn dag och natt igenom. Det skiner med en sjundedel af ljus ifrån (sjudubbelt emot?) månan, men begges storlek är lika.
37. Och sålunda går det in och ut, hvarken saktande eller hvilande sig, utan åkande på sin vagn dag och natt igenom. Det skiner med en sjundedel af ljus ifrån (sjudubbelt emot?) månan, men begges storlek är lika.    
Förra Kapitlet

PROPHETEN ENOCH, 1826
72 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET