Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 103 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. and now they die in happiness and in wealth. Distress and slaughter they knew not while alive; in honour they die; nor ever in their lifetime did judgment overtake them.

and now they have died in good fortune and in wealth, and have not seen trouble or murder in their life; in glory they have died, and judgment has not been passed over them in their life."

And how they have died in prosperity and in wealth, And have not seen tribulation or murder in their life; And they have died in honour, And judgement has not been executed on them during their life."

och nu dö de i lycka och rikedom. Vedermöda och nederlag kände de icke, medan de lefde; i ära dö de; ej heller har domen någonsin under deras lifstid träffat dem.

och nu hafva de dött i lycka och rikedom och icke skådat någon bedröfvelse och något mödande under sitt lif. I härlighet hafva de dött, och någon dom verkställdes icke på dem under deras lefnad.Previous Chapter

Parallel Translations
103 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET