Previous Chapter
MASHAFA HENOK
Contents ~ Foreword ~ 106 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


we'Imd`hre mewa`Il ne`s'a weldye matusala leweldu lamEk b'Isite we`Senset 'ImnEhu weweledet welde ::
e'Imd`hre mewa`Il ne`s'a weldye matusala leweldu lamEk b'Isite we`Senset 'ImnEhu weweledet welde ::    

wekone `sgahu Se`eda keme 'asHetya weqeyH keme SgE reda we`SegWure r'Isu keme `Semr Se`eda wedmdmahu we`senay 'a`Iyntihu wesobe ke`sete 'a`Iyntihu 'abrha kWula bEte keme `SeHey wefedfade berhe kWulu bEt ::
2. wekone `sgahu Se`eda keme 'asHetya weqeyH keme SgE reda we`SegWure r'Isu keme `Semr Se`eda wedmdmahu we`senay 'a`Iyntihu wesobe ke`sete 'a`Iyntihu 'abrha kWula bEte keme `SeHey wefedfade berhe kWulu bEt ::    

wesobe ten`s'a 'Im'IdEha lemeweldit ke`sete 'afuhu wetenagere le'Igzi'a Sdq ::
3. wesobe ten`s'a 'Im'IdEha lemeweldit ke`sete 'afuhu wetenagere le'Igzi'a Sdq ::    

weferhe lamEk 'abuhu 'ImnEhu wegWeye wemeS'a `hebe abuhu matusala ::
4. weferhe lamEk 'abuhu 'ImnEhu wegWeye wemeS'a `hebe abuhu matusala ::    

weybElo 'ane weledku welde wluTe 'ikone keme seb'I ala ymesl deqiqe mela'Ikte semay wefTretu kal'It we'ikone kemane we'a`Iyntihu keme 'Igerihu leSeHey geSu sbuH ::
5. weybElo 'ane weledku welde wluTe 'ikone keme seb'I ala ymesl deqiqe mela'Ikte semay wefTretu kal'It we'ikone kemane we'a`Iyntihu keme 'Igerihu leSeHey geSu sbuH ::    

weymesleni keme 'ikone 'ImnEye 'ala 'Imela'Ikt w'Itu we'Iferh keme 'iytgeber menkr bemewa`Ilihu dibe mdr ::
6. weymesleni keme 'ikone 'ImnEye 'ala 'Imela'Ikt w'Itu we'Iferh keme 'iytgeber menkr bemewa`Ilihu dibe mdr ::    

wey'IzEni helewku 'abuye 'astebeqWu`eke we'Is'Il 'Im`hebEke keme tHur `hebe hEnok 'abne wetsma`I 'Im`hebEhu 'amane Isme w'Itu msle mela'Ikt mnbaru ::
7. wey'IzEni helewku 'abuye 'astebeqWu`eke we'Is'Il 'Im`hebEke keme tHur `hebe hEnok 'abne wetsma`I 'Im`hebEhu 'amane Isme w'Itu msle mela'Ikt mnbaru ::    

wesobe sem`e matusala negere weldu meS'a `hebEye wste aSnafe mdr 'Isme sem`e keme hye heloku weSerHe wesema`Iku qalo wemeSa'Iku `hebEhu we'IbElo nahu helewku weldye 'Isme meSa'Ike `hebEye ::
8. wesobe sem`e matusala negere weldu meS'a `hebEye wste aSnafe mdr 'Isme sem`e keme hye heloku weSerHe wesema`Iku qalo wemeSa'Iku `hebEhu we'IbElo nahu helewku weldye 'Isme meSa'Ike `hebEye ::    

we'aw`s'ani weybE be'Inte neger `ebiy meSa'Iku `hebEke webe'Inte ra'Iy `I`Sb bezeqerebku ::
9. we'aw`s'ani weybE be'Inte neger `ebiy meSa'Iku `hebEke webe'Inte ra'Iy `I`Sb bezeqerebku ::    

wey'IzEni 'abuye sm`eni 'Isme tewelde lelamEk weldye weld ze'ikone 'amsalu wefTretu keme fTrete seb'I we`hbru ySe`edu 'Im'asHetya weyqeyH 'ImSgE reda we`SegWure r'Isu ySe`edu 'ImSemr Se`eda we'a`Iyntihu keme 'Igerihu le`SeHey weke`sete 'a`Iyntihu we'abrha kWula bEte ::
10. wey'IzEni 'abuye sm`eni 'Isme tewelde lelamEk weldye weld ze'ikone 'amsalu wefTretu keme fTrete seb'I we`hbru ySe`edu 'Im'asHetya weyqeyH 'ImSgE reda we`SegWure r'Isu ySe`edu 'ImSemr Se`eda we'a`Iyntihu keme 'Igerihu le`SeHey weke`sete 'a`Iyntihu we'abrha kWula bEte ::    

weten`s'a 'Imwste 'IdEha lemeweldit wefetHe 'afuhu webareko le'Igzi'a semay ::
11. weten`s'a 'Imwste 'IdEha lemeweldit wefetHe 'afuhu webareko le'Igzi'a semay ::    

weferHe 'abuhu lamEk wegWeye `hebEye we'i'amne keme 'ImnEhu w'Itu 'ala 'amsalo 'Imela'Ikte semay wenahu meSa'Iku `hebEke keme tayd`eni Sdqe ::
12. weferHe 'abuhu lamEk wegWeye `hebEye we'i'amne keme 'ImnEhu w'Itu 'ala 'amsalo 'Imela'Ikte semay wenahu meSa'Iku `hebEke keme tayd`eni Sdqe ::    

we'aw`sa'Iku 'ane hEnok we'IbElo yHEds 'Igzi'I Hedisate dibe mdr wezente weda`Iku wer'iku bera'Iy we'ayda`Ikuke Isme betwldu leyarEd 'abuye 'a`hlefu negero le'Igzi'I Imel`Ilte semay ::
13. we'aw`sa'Iku 'ane hEnok we'IbElo yHEds 'Igzi'I Hedisate dibe mdr wezente weda`Iku wer'iku bera'Iy we'ayda`Ikuke Isme betwldu leyarEd 'abuye 'a`hlefu negero le'Igzi'I Imel`Ilte semay ::    

weneyomu ygebru `heTi'ate weye`helfu `sr`ete wemsle 'anst tedemeru wemslEhon ygebru `heTi'ate we'awseb 'ImnEhon we'ImnEhon weledu deqiqe ::
14. weneyomu ygebru `heTi'ate weye`helfu `sr`ete wemsle 'anst tedemeru wemslEhon ygebru `heTi'ate we'awseb 'ImnEhon we'ImnEhon weledu deqiqe ::    

weHegWul `ebiy ykewn dibe kWulu mdr wemaye 'ay`h ykewn weHegWul `ebiy be `1 `amet ykewn ::
15. weHegWul `ebiy ykewn dibe kWulu mdr wemaye 'ay`h ykewn weHegWul `ebiy be `1 `amet ykewn ::    

zw'Itu weld zetewelde lekmu w'Itu yterf dibe mdr we `3 deqiqu yd`hnu mslEhu sobe ymewtu kWulu seb'I zedibe mdr yd`hn w'Itu wedeqiqu ::
16. zw'Itu weld zetewelde lekmu w'Itu yterf dibe mdr we `3 deqiqu yd`hnu mslEhu sobe ymewtu kWulu seb'I zedibe mdr yd`hn w'Itu wedeqiqu ::    

yweldu dibe mdr 'Ile yarbH 'ako zemenfes 'ala ze`sga weykewn meq`seft `ebiy dibe mdr wettHe`Seb mdr 'ImkWulu musna ::
17. yweldu dibe mdr 'Ile yarbH 'ako zemenfes 'ala ze`sga weykewn meq`seft `ebiy dibe mdr wettHe`Seb mdr 'ImkWulu musna ::    

wey'IzEni 'ayd`I leweldke lamEk 'Isme zetewelde weldu w'Itu beSdq weSew`I smo no`h 'Isme w'Itu ykewn lekmu terefe wew'Itu wedeqiqu yd`hnu 'Imusna 'Inte tmeS'I dibe mdr 'ImkWulu `heTi'at we'ImkWulu `eme`Sa 'Inte helewet ttfESem dibe mdr bemewa`Ilihu ::
18. wey'IzEni 'ayd`I leweldke lamEk 'Isme zetewelde weldu w'Itu beSdq weSew`I smo no`h 'Isme w'Itu ykewn lekmu terefe wew'Itu wedeqiqu yd`hnu 'Imusna 'Inte tmeS'I dibe mdr 'ImkWulu `heTi'at we'ImkWulu `eme`Sa 'Inte helewet ttfESem dibe mdr bemewa`Ilihu ::    

we'Imd`hrez tkewn `eme`Sa fedfade 'Im'Inte tefeSemet qedami dibe mdr 'Isme 'a'amr m`sTirate qdusan 'Isme w'Itu Igzi'I 'ar'ayeni we'ayd`eni webeSefSefe semay 'anbebku ::
19. we'Imd`hrez tkewn `eme`Sa fedfade 'Im'Inte tefeSemet qedami dibe mdr 'Isme 'a'amr m`sTirate qdusan 'Isme w'Itu Igzi'I 'ar'ayeni we'ayd`eni webeSefSefe semay 'anbebku ::    
Previous Chapter

MASHAFA HENOK
106 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET