Previous Chapter
Ge'ez & Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 107 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ETHIOPIAN BOOK OF ENOCH

MASHAFA HENOK

MÄSHÄFÄ HENOK

ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. ወርኢኩ ፡ ጽሑፈ ፡ በላዕሌሆሙ ፡ እስመ ፡ ትውልድ ፡ እምትውልድ ፡ ትኤብስ ፡ እስከ ፡ ትትነሣእ ፡ ትውልደ ፡ ጽድቅ ፡ ወአበሳ ፡ ትትሐጐል ፡ ወኀጢአት ፡ ትትገሐስ ፡ እምዲበ ፡ ምድር ፡ ወኵሉ ፡ ሠናይ ፡ ይመጽእ ፡ ዲቤሃ ።

wer'iku SHufe bela`IlEhomu 'Isme twld 'Imtwld t'Ebs 'Iske ttne`sa'I twlde Sdq we'abesa ttHegWel we`heTi'at ttgeHes Imdibe mdr wekWulu `senay ymeS'I dibEha ::

wärʾiku ṣḥufä bälaʿlehomu ʾsmä twld ʾmtwld tʾebes ʾskä ttnäśaʾ twldä ṣdḳ wäʾäbäsa ttḥägʷäl wäḫäṭiʾät ttgäḥäs ʾmdibä mdr wäkʷlu śänay ymäṣʾ dibeha ::

In them I saw it written, that the generation after generation shall transgress, until a righteous race shall arise; until transgression and crime perish from off the earth; until all goodness come upon it.

And I saw written upon them that generation upon generation will transgress till a generation of justice arises, and transgression will be destroyed, and sin will disappear from the earth, and all good will come over it.

And I saw written on them that generation upon generation shall transgress, till a generation of righteousness arises, and transgression is destroyed and sin passes away from the earth, and all manner of good comes upon it.

På dem såg jag det skrifvet, att slägte efter slägte skall öfverträda, tilldess en rättfärdig stam skall uppkomma, tilldess öfverträdelse och missgerning utplånas från jorden, till dess all godhet kommer på den.

Och på dem såg jag skrifvet, att släkte efter släkte kommer att synda, ända tills ett rättfärdighetens släkte uppstår och brottet inviges till undergång och synden försvinner från jorden och allt det godt är framträder på henne.

2. ወይእዜኒ ፡ ወልድየ ፡ ሑር ፡ አይድዖ ፡ ለወልድከ ፡ ላሜክ ፡ እስመዝ ፡ ወልድ ፡ ዘተወልደ ፡ ወልደ ፡ ዚአሁ ፡ ውእቱ ፡ አማን ፡ ወኢኮነ ፡ ሐሰተ ።

wey'IzEni weldye Hur 'ayd`o leweldke lamEk 'Ismez weld zetewelde welde zi'ahu w'Itu 'aman we'ikone Hesete ::

wäyʾzeni wäldyä ḥur ʾäydʿo läwäldkä lamek ʾsmäz wäld zätäwäldä wäldä hiʾähu wʾtu ʾäman wäʾikonä ḥäsätä ::

And now, my son, go tell your son Lamech, That the child which is born is his child in truth; and that there is no deception.

And now, my son, go and announce to thy son Lamech, that this son who is born is really his, and that this is not a falsehood."

And now, my son, go and make known to thy son Lamech that this son, which has been born, is in truth his son, and that (this) is no lie.'

Och nu, min son, gå, säg din son Lamech, Att barnet, som är födt, är i sanning hans barn och att intet bedrägeri är för hand.

Och nu, min son, gack åstad och kungör din son Lamek, att den son, som föddes, i sanning är hans och att detta icke är lögn.

3. ወሶበ ፡ ሰምዐ ፡ ማቱሳላ ፡ ነገረ ፡ አቡሁ ፡ ሄኖክ ፡ እስመ ፡ ዘኅቡእ ፡ አርአዮ ፡ ኵሎ ፡ ግብረ ፡ ወገብአ ፡ ርኢዮ ፡ ወሰመዮ ፡ ስሞ ፡ ለውእቱ ፡ ወልድ ፡ ኖኅ ፡ እስመ ፡ ውእቱ ፡ ያስተፌሥሓ ፡ ለምድር ፡ እምኵሉ ፡ ኀጕል ።

wesobe sem`e matusala negere 'abuhu hEnok 'Isme ze`hbu'I 'ar'ayo kWulo gbre wegeb'a r'iyo wesemeyo smo lew'Itu weld no`h 'Isme w'Itu yastefE`sHa lemdr 'ImkWulu `hegWul ::

wäsobä sämʿä matusala nägärä ʾäbuhu henok ʾsmä zäḫebuʾ ʾärʾäyo kʷlo gberä wägäbeʾä rʾiyo wäsämäyo smo läwʾtu wäld noḫe ʾsmä wʾtu yastäfeśḥa lämdr ʾmkʷlu ḫägʷl ::

When Mathusala heard the word of his father Enoch, who had shown him every secret thing, he returned with understanding, and called the name of that child Noah; because he was to console the earth on account of all its destruction.

And when Methuselah had heard the words of his father Enoch — for he had showed him everything that was secret — he returned, after his having seen him, and called the name of that son Noah, for he will make glad the earth for all destruction.

And when Methuselah had heard the words of his father Enoch – for he had shown to him everything in secret – he returned and showed (them) to him and called the name of that son Noah; for he will comfort the earth after all the destruction.

När Mathusala hörde sin faders Enochs ord, hvilken visat honom hvarje hemligt ting, återvände han upplyst, och gaf barnet namn af Noah, emedan han skulle trösta jorden öfver all dess förödelse.

Och när Metusalah hört sin faders, Henochs, tal - ty alla förborgade ting hade denne yppat för honom - vände han tillbaka och kallade den sonen Noah, ty han skall glädja jorden som ersättning för allt fördärfvet.Previous Chapter

Ge'ez & Parallel Translations
107 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET