Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 46 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. There I beheld the Ancient of days, whose head was like white wool, and with him another, whose countenance resembled that of man. His countenance was full of grace, like that of one of the holy angels.

1. And there I saw one who had a head of days [i.e. was old], and his head was white like wool; and with him was a second whose countenance was like the appearance of a man, and his countenance was full of agreeableness, like one of the holy angels.

1. And there I saw One who had a head of days, And His head was white like wool, And with Him was another being whose countenance had the appearance of a man, And his face was full of graciousness, like one of the holy angels.

1. Der såg jag den Gamle af dagar, hvars hufvud var likt hvit ull, och med Honom en annan, hvars ansigte liknande en menniskas. Hans ansigte var fullt af nåd likasom det af en af de helige änglar.

1. Och där såg jag en, som hade ett dagarnas hufvud, hvitt som ull, och hos honom var en annan, hvars anlete var såsom en människas, och ljufligt var det och likt de heliga änglarnas.

2. Then I inquired of one of the angels, who went with me, and who showed me every secret thing, concerning this Son of man; who he was; whence he was and why he accompanied the Ancient of days.

2. And I asked one of the angels, who went with me, and who showed me all the secrets, concerning this son of man, who he was and whence he was, and why he goes with the Head of days?

2. And I asked the angel who went with me and showed me all the hidden things, concerning that Son of Man, who he was, and whence he was, (and) why he went with the Head of Days?

2. Då frågade jag en af de änglar, som gingo med mig och som visade mig hvarje doldt ting, rörande denne menniskones Son, hvilken han var, hvarifrån han var, och hvarföre han åtföljde den Gamle af dagar.

2. Och jag frågade en af änglarna, hvilken gick med mig och visade mig alla de förborgade tingen, om den Människosonen, hvem han var och hvadan han kommit och hvarför han gick med dagarnas Hufvud.

3. He answered and said to me, This is the Son of man, to whom righteousness belongs; with whom righteousness has dwelt; and who will reveal all the treasures of that which is concealed: for the Lord of spirits has chosen him; and his portion has surpassed all before the Lord of spirits in everlasting uprightness.

Col. 2:3

3. And he answered and said to me: "This is the Son of Man, who has justice, and justice dwells with him, and all the treasures of secrecy he reveals, because the Lord of the spirits has chosen him, and his portion overcomes all things before the Lord of the spirits in rectitude to eternity.

Col. 2:3

3. And he answered and said unto me: This is the son of Man who hath righteousness, With whom dwelleth righteousness, And who revealeth all the treasures of that which is hidden, Because the Lord of Spirits hath chosen him, And whose lot hath the pre-eminence before the Lord of Spirits in uprightness for ever.

Col. 2:3

3. Han svarade mig och sade: denne är Menniskones Son, hvilken rättfärdigheten tillhörer, med hvilken rättfärdigheten har bott och som skall upptäcka alla skatterna af det som är doldt, ty andarnes Herre har valt honom, och hans lott har öfverträffat allt inför Andarnes Herre i evighvarande rättskaffenhet.

Kol. 2:3

3. Och han svarade mig och sade: Detta är Människosonen*, som äger rättfärdigheten och hos hvilken rättvisan bor och som uppenbarar alla det förborgades skatter, emedan andarnas Herre har utvalt honom, och hvars del inför andarnas Herre har öfverträffat allting genom hans rättfärdighet i evighet.

Kol. 2:3

4. This Son of man, whom you behold, shall raise up kings and the mighty from their dwelling places, and the powerful from their thrones; shall loosen the bridles of the powerful, and break in pieces the teeth of sinners.

Psalms 3:7. Psalms 58:6. Matt. 13:41-42. Acts. 7:54.

4. And this Son of Man, whom thou hast seen, will arouse the kings and mighty from their couches, and the strong from their thrones, and will loosen the bands of the strong, and will break the teeth of the sinners.

Psalms 3:7. Psalms 58:6. Matt. 13:41-42. Acts. 7:54.

4. And this Son of Man whom thou hast seen Shall †raise up† the kings and the mighty from their seats, [And the strong from their thrones]And shall loosen the reins of the strong, And break the teeth of the sinners.

Psalms 3:7. Psalms 58:6. Matt. 13:41-42. Acts. 7:54.

4. Denne Menniskones Son, som du ser, skall uppresa Konungar och de mäktiga från deras sängar, och de väldiga från deras throner, skall lösa den mäktiges betsel och krossa syndarnes tänder.

Ps. 3:8. Ps. 58:7. Matt. 13:41-42. Apg. 7:54.

4. Och denne Människoson, som du har sett, skall uppjaga konungarna och de mäktiga från deras läger och de väldiga från deras troner och lösa de väldigas tyglar och krossa syndarnas tänder.

Ps. 3:8. Ps. 58:7. Matt. 13:41-42. Apg. 7:54.

5. He shall hurl kings from their thrones and their dominions; because they will not exalt and praise him, nor humble themselves before him, by whom their kingdoms were granted to them.

5. And he will expel the kings from their thrones and from their kingdoms, because they do not exalt him and praise him, and do not acknowledge humbly whence the kingdom was given to them.

5. [And he shall put down the kings from their thrones and kingdoms]Because they do not extol and praise Him, Nor humbly acknowledge whence the kingdom was bestowed upon them.

5. Han skall störta konungar ifrån deras throner och herravälden, emedan de icke vilja upphöja och prisa honom, ej heller förödmjuka sig inför honom, genom hvilken deras konungariken de blifvit dem beskärda.

5. Och han skall störta konungarna från deras troner och drifva dem ut ur deras riken, emedan de icke prisa och lofva honom och icke heller med tacksägelse erkänna af hvem riket blifvit dem förlänadt.

6. The countenance likewise of the mighty shall He cast down, filling them with confusion. Darkness shall be their habitation, and worms shall be their bed; nor from that their bed shall they hope to be again raised, because they exalted not the name of the Lord of spirits.

6. And he will expel the countenance of the strong; and shame will fill them: darkness will be their dwelling-place and worms will become their couches, and they will have no hope of rising from their couches, because they do not exalt the name of the Lord of spirits.

6. And he shall put down the countenance of the strong, And shall fill them with shame. And darkness shall be their dwelling, And worms shall be their bed, And they shall have no hope of rising from their beds, Because they do not extol the name of the Lord of Spirits.

6. De mäktigas ansigte skall han äfven nedstörta, uppfyllande dem med förvirring. Mörkret skall blifva deras boning, och maskar skola blifva deras säng; ej heller skola de hoppas att från denna deras säng åter uppstiga, emedan de icke upphöjt Andarnes Herres namn.

6. Och de väldigas ansikte skall han förskjuta, och blygselns rodnad skall betäcka det, mörker skall vara deras boning och maskar deras läger, och de skola icke hafva något hopp att få uppstå från sina läger, emedan de icke lofprisa andarnas Herres namn.

7. They shall condemn the stars of heaven, shall lift up their hands against the Most High, shall tread upon and inhabit the earth, exhibiting all their acts of iniquity, even their works of iniquity. Their strength shall be in their riches, and their faith in the gods whom they have formed with their own hands. They shall deny the name of the Lord of spirits,

7. And these are they who master the stars of heaven, and raise their hands against the Most High, and tread the earth and live thereon, and all their doing is injustice and their doing manifests injustice, and their power is in their riches, and their faith is in gods which they have made with their hands, and they have denied the name of the Lord of the spirits.

7. And these are they who †judge† the stars of heaven, [And raise their hands against the Most High], †And tread upon the earth and dwell upon it†. And all their deeds manifest unrighteousness, And their power rests upon their riches, And their faith is in the †gods† which they have made with their hands, And they deny the name of the Lord of Spirits,

7. De skola fördöma himmelens stjernor, skola upplyfta sina händer emot den Aldrahögste, skola trampa på och bebo jorden, framvisande alla sina orättfärdighets gerningar, just sina orättfärdighets gerningar. Deras styrka skall ligga i deras rikedomar, och de skola tro på gudar, som de hafva skapat med sina egna händer. De skola förneka namnet af Andarnes Herre,

7. Och det är de som mästra himmelens stjärnor och lyfta sina händer mot den Högste och förtrampa jorden och bo på henne, och deras gärningar äro idel orättfärdighet och uppenbara orättvisa, och deras makt är grundad på deras rikedom, och de tro på de gudar, som äro deras egna händers verk, och de hafva förnekat andarnas Herres namn.

8. and shall expel him from the temples, in which they assemble; And with him the faithful, (43) who suffer in the name of the Lord of spirits.

(43) Shall expel him... the faithful. Or, "will be driven from the houses of his congregation, and of the faithful" (Knibb, p. 132; cp. Charles, p. 131).

8. And they will be cast out of the houses of his congregations, and of the faithful who hang on the name of the Lord of the spirits."

8. And they persecute the houses of His congregations, And the faithful who hang upon the name of the Lord of Spirits.

8. och skola utdrifva Honom från de tempel, hvari de församlas. Och med Honom de trogna, som lida i Hans namn och i Andarnes Herres namn.

8. Och de varda utdrifna ur hans församlings och de troendes hyddor, ur deras som blifvit vägda i andarnas Herres namn.Previous Chapter

Parallel Translations
46 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET