Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 54 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Then I looked and turned myself to another part of the earth, where I beheld a deep valley burning with fire.

1. And I looked and turned toward another side of the earth, and I saw there a deep valley with a burning fire.

1. And I looked and turned to another part of the earth, and saw there a deep valley with burning fire.

1. Då såg jag och vände mig till en annan del af jorden, hvarest jag såg en djup dal brinnande af eld.

1. Och jag upplyfte mina ögon och vände mig åt en annan trakt af jorden och varseblef där en djup dal med brinnande eld.

2. To this valley they brought monarchs and the mighty.

2. And they brought the kings and the powerful, and put them into the deep valley.

2. And they brought the kings and the mighty, and began to cast them into this deep valley.

2. Till denna dal bragtes monarker och de mäktige.

2. Och dit förde de konungarna och de mäktiga och lade dem i den djupa dalen.

3. And there my eyes beheld the instruments which they were making, fetters of iron without weight. (47)

(47) Without weight. Or, "of immeasurable weight" (Knibb, p. 138).

3. And there my eyes saw how they make instruments for them, iron chains of immense weight.

3. And there mine eyes saw how they made these their instruments, iron chains of immeasurable weight.

3. Och der sågo mina ögon de verktyg, hvilka der gjordes, fjättrar af jern utan vigt.

3. Och där sågo mina ögon hur man gjorde redskap åt dem, järnkedjor af ej bestämbar vikt.

4. Then I inquired of the angel of peace, who proceeded with me, saying, For whom are these fetters and instruments prepared?

4. And I asked the angel of peace, who went with me, saying: "These chain instruments, for whom have they been prepared?"

4. And I asked the angel of peace who went with me, saying: 'For whom are these chains being prepared?'

4. Då frågade jag fredens ängel, som gick med mig, sägande: För hvilka äro dessa fjättrar och verktyg tillredde?

4. Och jag sporde fridens ängel, som var med mig, och sade: För hvem varda dessa kedjor beredda?

5. He replied, These are prepared for the host of Azazeel, that they may be delivered over and adjudged to the lowest condemnation; and that their angels may be overwhelmed with hurled stones, as the Lord of spirits has commanded.

5. And he said to me: "These have been prepared for the hosts of Azâzêl, to imprison them and put them into the lowest hell: and their jaws will be covered with rough stones, as the Lord of the spirits has commanded.

5. And he said unto me: 'These are being prepared for the hosts of Azazel, so that they may take them and cast them into the abyss of complete condemnation, and they shall cover their jaws with rough stones as the Lord of Spirits commanded.

5. Han svarade: De äro tillredde för Azazeels här, att den skall blifva öfverlemnad till den högsta fördömelse; och att deras änglar skola blifva öfverhöljda af slungade stenar, såsom Andarnes Herre har befallt.

5. Och han sade till mig: De varda beredda för Asasels skaror till att fängsla dem med och lägga dem i helvetets djup. Och med ohuggna stenar skall man betäcka deras ansikten, såsom andarnas Herre befallt.

6. Michael and Gabriel, Raphael and Phanuel shall be strengthened in that day, and shall then cast them into a furnace of blazing fire, that the Lord of spirits may be avenged of them for their crimes; because they became ministers of Satan, and seduced those who dwell upon earth.

6. Michael and Gabriel, Rufael and Fanuel, they will overpower them on that great day, will throw them on that day into the oven of burning fire, that the Lord of the spirits may avenge himself on them on account of their injustice, because they became subject to Satan, and have led astray those who dwell on the earth."

6. And Michael, and Gabriel, and Raphael, and Phanuel shall take hold of them on that great day, and cast them on that day into the burning furnace, that the Lord of Spirits may take vengeance on them for their unrighteousness in becoming subject to Satan and leading astray those who dwell on the earth.'

6. Michael och Gabriel, Raphael och Phanuel skola blifva förstärkta på den dagen, och skola kasta dem i en ugn af lågande eld, på det Andarnes Herre må kunna straffa dem för deras brott; emedan de hafva blifvit Satans tjenare och förledt dem, som bo på jorden.

6. På den stora dagen skola Mikael och Gabriel, Rafael och Fanuel gripa dem och kasta dem i den brinnande eldsugnen, på det att andarnas Herre må utkräfva hämnd på dem för deras orättfärdighet, för att de voro Satan underdåniga och förförde dem som bo på jorden.

7. In those days shall punishment go forth from the Lord of spirits; and the receptacles of water which are above the heavens shall be opened, and the fountains likewise, which are under the heavens and under the earth.

7. And in those days the punishment from the Lord of the spirits will come, and all the repositories of water, which are above in the heavens, and also the fountains of water, which are under the heavens, and which are under the earth, will be opened.

7. 'And in those days shall punishment come from the Lord of Spirits, and he will open all the chambers of waters which are above the heavens, and of the fountains which are beneath the earth.

7. I dessa dagar skall straffet utgå från andarnes Herre; och vattnets förvaringsrum, kvilka äro ofvanefter i himlarne, skola öpnas, och likaledes källorna, som äro under himlarne och under jorden.

7. Och i de dagarna skall andarnas Herres straffdom frambryta och alla de vattens förvaringsrum, som äro ofvan i himlarna, och de källor, som äro nedan i jorden, varda öppnade.

8. All the waters, which are in the heavens and above them, shall be mixed together. The water which is above heaven shall be the agent; (48)And the water which is under the earth shall be the recipient: (49)

(48) Agent. Literally, "male" (Laurence, p. 61). (49) Recipient. Literally, "female" (Laurence, p. 61).

8. And all the waters will be joined with the waters which are above in the heavens; but the water which is in high heaven is the masculine, and the water which is beneath on the earth is the feminine.

8. And all the waters shall be joined with the waters: that which is above the heavens is the masculine, and the water which is beneath the earth is the feminine.

8. Alla vatten, som äro i himlarne och öfver dem, skola sammanblandas. Det vattnet, som är ofvan himmelen, skall blifva verkande*) Och det vattnet, som är under jorden, skall blifva det mottagande**);

8. Och alla vattensamlingarna skola förena sig med de vattendrag, som äro ofvan i himlarna. Men det vatten, som är ofvan i himmelen, är det manliga, och det vatten, som är nedan på jorden, är det kvinnliga.

9. and all shall be destroyed who dwell upon earth, and who dwell under the extremities of heaven.

9. And then will be destroyed all those who dwell on the earth, and those who dwell under the ends of heaven.

9. And they shall destroy all who dwell on the earth and those who dwell under the ends of the heaven.

9. och allt, som finnes på jorden, skall förstöras, och allt, som finnes under yttersta gränserna af himmelen.

9. Och alla som bo på jorden och under himmelens ändar skola förgöras.

10. By these means shall they understand the iniquity which they have committed on earth: and by these means shall they perish.

10. And through this they know their injustice, which they have done on the earth, and therefore they are destroyed.

10. And when they have recognized their unrighteousness which they have wrought on the earth, then by these shall they perish.

10. På detta sätt skola de förstå den orättfärdighet, som de hafva begått på jorden; och genom dessa medel skola de förgås.

10. Och därigenom lära de inse den orätt de föröfvat på jorden, och för den omkomma de.

11. 11. 11. 11. *) Man. **) Qvinna.

11.


Previous Chapter

Parallel Translations
54 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET