Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 63 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. In those days the kings who possess the earth shall be punished by the angels of his wrath, wheresoever they shall be delivered up, that he may give rest for a short period; and that they may fall down and worship before the Lord of spirits, confessing their sins before him.

And in those days the powerful kings, who hold the earth, will petition the angels of punishment, to whom they are delivered, that they should give them a little rest, so that they could fall down and worship before the Lord of the spirits, and could acknowledge their sins before him.

In those days shall the mighty and the kings who possess the earth implore (Him) to grant them a little respite from His angels of punishment to whom they were delivered, that they might fall down and worship before the Lord of Spirits, and confess their sins before Him.

I dessa dagar skola konungarne, som besitta jorden, blifva straffade af Hans vredes änglar, ehvarest de finnas, på det Han må gifva hvila på en korrt tid, och att de må falla ned och tillbedja inför Andarnes Herre, bekännande sina synder för Honom.

I de dagarna skola de mäktiga konungarna, som besitta fästet, anropa Guds straffänglar, åt hvilka de antvardades, att förunna dem något uppskof och låta dem nedfalla och tillbedja inför andarnas Herre och bekänna sina synder för honom.Förra Kapitlet

Parallel Translations
63 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET