Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 7 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Then they took wives, each choosing for himself; whom they began to approach, and with whom they cohabited; teaching them sorcery, incantations, and the dividing of roots and trees.

Gen. 6:1-2

1. And they took unto themselves wives, and each chose for himself one, and they began to go in to them, and mixed with them, and taught them charms and conjurations, and made them acquainted with the cutting of roots and of woods.

Gen. 6:1-2

1. And all the others together with them took unto themselves wives, and each chose for himself one, and they began to go in unto them and to defile themselves with them, and they taught them charms and enchantments, and the cutting of roots, and made them acquainted with plants.

Gen. 6:1-2

1. Och de togo sig hustrur, hvar och en väljande för sig, hvilka de började att nalkas, och med hvilka de lefde tillsammans, lärande dem trolldom, besvärjningar och sönderdelandet af rötter och träd.

1 Mos. 6:1-2

1. Och de togo sig hustrur, och hvar och en utvalde en åt sig, och de begynte gå in till dem och plägade umgänge med dem och lärde dem trollmedel och besvärjelser och att skära rötter och olika träslag.

1 Mos. 6:1-2

2. And the women conceiving brought forth giants, (7) Whose stature was each three hundred cubits.

Gen. 6:4. (7) The Greek texts vary considerably from the Ethiopic text here. One Greek manuscript adds to this section, "And they [the women] bore to them [the Watchers] three races–first, the great giants. The giants brought forth [some say "slew"] the Naphelim, and the Naphelim brought forth [or "slew"] the Elioud. And they existed, increasing in power according to their greatness." See the account in the Book of Jubilees.

2. And they became pregnant and brought forth great giants whose stature was three thousand ells.

Gen. 6:4.

2. And they became pregnant, and they bare great giants, whose height was three thousand ells:

Gen. 6:4.

2. Och qvinnorna blefvo hafvande och framfödde jättar. Hvilka hvardera hade en kroppshöjd af 450 fot.

1 Mos. 6:4.

2. Och de blevo hafvande och födde jättar. [Hvilka hvardera hade en kroppshöjd af 450 fot.] *

1 Mos. 6:4.

3. These devoured all which the labor of men produced; until it became impossible to feed them;

3. These devoured all the acquisitions of mankind till men were unable to sustain themselves.

3. Who consumed all the acquisitions of men. And when men could no longer sustain them,

3. Dessa uppslöko allt, hvad menniskornas arbete frambragte, till dess det blef omöjligt att föda dem.

3. Dessa förtärde all människornas näring, tills människorna ej längre mäktade lifnära dem.

4. When they turned themselves against men, in order to devour them;

4. And the giants turned themselves against mankind in order to devour them.

4. the giants turned against them and devoured mankind.

4. Då vände de sig emot menniskorna för att uppsluka dem.

4. Då vände sig jättarna mot människorna själfva för att uppäta dem.

5. And began to injure birds, beasts, reptiles, and fishes, to eat their flesh one after another, (8) and to drink their blood.

(8) Their flesh one after another. Or, "one another’s flesh." R.H. Charles notes that this phrase may refer to the destruction of one class of giants by another (Charles, p. 65).

5. And they began to sin against the birds and the beasts, and against the creeping things, and the fish, and devoured their flesh among themselves, and drank the blood thereof.

5. And they began to sin against birds, and beasts, and reptiles, and fish, and to devour one another's flesh, and drink the blood.

5. Och började att anfalla foglar, fyrfota djur, krälande djur och fiskar, för att äta deras kött, den ene efter den andre, och för att dricka deras blod.

5. Och de började försynda sig på fåglarna och djuren på marken och det som rör sig och fiskarna och förtära deras kött och dricka deras blod.

6. Then the earth reproved the unrighteous.

6. Then the earth complained of the unjust ones.

6. Then the earth laid accusation against the lawless ones.

6. Då straffade jorden de orättfärdiga.

6. Då klagade jorden öfver de orättfärdiga.

7. 7. 7. 7. 2 Section - Pariser M. S. afskrifvet af Woide.

7. Nätutg: Andra delen av vers 2 är utelämnad i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande versdel från 1826 års sv. översättning. Alt. översättning: "Vars längd var tre tusen alnar."Previous Chapter

Parallel Translations
7 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET