Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 94 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. And now let me exhort you, my children, to love righteousness, and to walk in it; for the paths of righteousness are worthy of acceptation; but the paths of iniquity shall suddenly fail, and be diminished.

1. And now I say to you, my children, love justice and walk in it, for the paths of justice are worthy that they be accepted; and the paths of injustice are destroyed suddenly and cease.

1. And now I say unto you, my sons, love righteousness and walk therein; For the paths of righteousness are worthy of acceptation, But the paths of unrighteousness shall suddenly be destroyed and vanish.

1. Och nu, låt mig uppmana eder, mina barn, att älska rättfärdigheten och att vandra i den; ty rättfärdighetens vägar äro värdige att följas; men orättfärdighetens vägar skola hastigt fela och blifva förminskade.

1. Och nu säger jag eder, mina söner, älsken rättfärdigheten och vandren i henne, ty rättfärdighetens vägar äro värda, att man omfattar dem, men orättfärdighetens vägar förgås plötsligt och försvinna.

2. To men of note in their generation the paths of oppression and death are revealed; but they keep far from them, and do not follow them.

2. And to certain men of a future generation the paths of violence and of death will be revealed, and they will retreat from them, and will not follow them.

2. And to certain men of a generation shall the paths of violence and of death be revealed, And they shall hold themselves afar from them, And shall not follow them.

2. För män af anseende i deras tid äro förtryckets och dödens vägar uppenbarade; men de hålla sig långt ifrån dem och följa dem icke.

2. Och för vissa af det kommande släktet varda våldets och dödens vägar uppenbarade, och de skola hålla sig fjärran därifrån och icke följa dem.

3. Now, too, let me exhort you who are righteous, not to walk in the paths of evil and oppression, nor in the paths of death. Approach them not, that you may not perish; but covet,

3. And now I say to you, the just: Do not walk in the wicked path and in violence, and not in the paths of death, and do not approach them, that ye be not destroyed.

3. And now I say unto you the righteous: Walk not in the paths of wickedness, nor in the paths of death, And draw not nigh to them, lest ye be destroyed.

3. Nu låt mig äfven uppmana eder, som ären rättfärdige, att icke vandra på ondskans och förtryckets vägar, ej heller på dödens vägar. Nalkens dem icke, på det J icke måtten förgås, utan eftertrakten

3. Och nu säger jag eder, I rättfärdiga: vandren icke på den onda vägen och i öfvervåld, icke heller på dödens vägar och närmen eder dem icke, att I ej mån förgås.

4. And choose for yourselves righteousness, and a good life. Walk in the paths of peace, that you may live, and be found worthy.

4. But love and choose for yourselves justice and a pleasing life, and walk in the paths of peace, that ye may live and have joy.

4. But seek and choose for yourselves righteousness and an elect life, And walk in the paths of peace, And ye shall live and prosper.

4. Och utväljen åt eder rättfärdigheten och en god lefnad. Vandren på fredens vägar, att J måtten lefva och finnas värdige.

4. Utan söken och utväljen åt eder rättfärdigheten och ett Gud täckeligt lif, och vandren på dens vägar, att I mån lefva och hafva fröjd.

5. Retain my words in your inmost thoughts, and obliterate them not from your hearts; for I know that sinners counsel men to commit crime craftily. They are not found in every place, nor does every counsel possess a little of them.

5. And hold in the thoughts of your hearts, and let not my words be eradicated from your hearts, for I know that the sinners will deceive men to make wisdom wicked, and it [i.e. wisdom] will not find a place, and all kinds of temptations will not cease.

5. And hold fast my words in the thoughts of your hearts, And suffer them not to be effaced from your hearts; For I know that sinners will tempt men to evilly-entreat wisdom, So that no place may be found for her, And no manner of temptation may minish.

5. Behållen mina ord i edra innersta tankar, och utplånen dem icke ur edra hjertan; ty jag vet, att syndare på ett listigt sätt råda menniskor att begå brott. De skola icke finnas på något ställe, ej heller skall något råd verka det minsta på dem.

5. Och behållen mitt tal i edert hjärtas tankar och låten det icke utplånas därur, ty jag vet, att syndarna skola förföra människorna till att afvika från visheten, och hon skall icke finna något rum bland dem, och frestelser af alla slag skola icke aftaga.

6. Woe to those who build iniquity and oppression, and who lay the foundation of fraud; for suddenly shall they be subverted, and never obtain peace.

6. Woe to those who build injustice and violence, and found deception, for they will be rooted out suddenly, and will have no peace.

6. Woe to those who build unrighteousness and oppression And lay deceit as a foundation; For they shall be suddenly overthrown, And they shall have no peace.

6. Ve dem, som uppbygga orättfärdighet och förtryck, och som lägga grund till bedrägeri; ty de skola hastigt blifva störtade och aldrig erhålla fred.

6. Ve dem som uppbygga orättfärdigheten och våldet och grundlägga sveket, ty plötsligt varda de utrotade och få ingen frid.

7. Woe to those who build up their houses with crime; for from their very foundations shall their houses be demolished, and by the sword shall they themselves fall. Those, too, who acquire gold and silver, shall justly and suddenly perish.

James 5:1

7. Woe to those who build their houses in sin, for they will be rooted out from their foundation, and will fall by the sword; and they who acquire gold and silver will be destroyed by sudden judgment.

James 5:1

7. Woe to those who build their houses with sin; For from all their foundations shall they be overthrown, And by the sword shall they fall. [And those who acquire gold and silver in judgement suddenly shall perish.]

James 5:1

7. Ve dem, som uppbygga sina hus med brott; ty ända till grundvalarne skola deras hus förstöras, och genom svärd skola de sjelfva falla. Äfven de, som förvärfva guld och silfver, skola rättvisligen och hastigt förgås.

Jak. 5:1

7. Ve dem som uppbygga sina hus med synd, ty de skola utrotas i grunden och falla för svärd. Och de som förvärfva silver och guld skola i domen plötsligt omkomma.

Jak. 5:1

8. Woe to you who are rich, for in your riches have you trusted; but from your riches you shall be removed; because you have not remembered the Most High in the days of your prosperity.

Luke 6:24

8. Woe to you rich, for ye have trusted in your riches, but ye will come away from your riches, because ye have not remembered the Most High in the days of your riches.

Luke 6:24

8. Woe to you, ye rich, for ye have trusted in your riches, And from your riches shall ye depart, Because ye have not remembered the Most High in the days of your riches.

Luke 6:24

8. Ve eder, som ären rika, ty J hafven förtröstat på edra rikedomar; men J skolen blifva skillda från edra rikedomar, emedan J ej hafven ihågkommit den Aldrahögste i eder lyckas dagar: (J skolen blifva utdrifne, emedan J ej hafven ihågkommit den Aldrahögste i eder lyckas dagar) *)

Luk. 6:24

8. Ve eder, I rika, ty på eder rikedom hafven I förtröstat, och den måsten I lämna, emedan I icke hafven tänkt på den Högste under eder rikedoms dagar.

Luk. 6:24

9. You have committed blasphemy and iniquity; and are destined to the day of the effusion of blood, to the day of darkness, and to the day of the great judgment.

9. Ye have done reviling and injustice, and were prepared for the day of bloodshed, and for the day of darkness, and for the day of the great judgment.

9. Ye have committed blasphemy and unrighteousness, And have become ready for the day of slaughter, And the day of darkness and the day of the great judgement.

9. J hafven begått hädelse och orättfärdighet och ären bestämde för blodsutgjutelse-dagen, för mörkrets dag och för den stora domens dag.

9. I hafven hädat och föröfvat orättvisa och ären vordna beredda för blodsutgjutelsens och mörkrets och den stora domens dag.

10. This I will declare and point out to you, that he who created you will destroy you. When you fall, he will not show you mercy; but your Creator will rejoice in your destruction.

10. Thus I speak to you, and announce to you that he who has created you will destroy you from the foundation, and over your fall there will be no pity, and your Creator will rejoice in your destruction.

10. Thus I speak and declare unto you: He who hath created you will overthrow you, And for your fall there shall be no compassion, And your Creator will rejoice at your destruction.

10. Detta förklarar jag och utvisar för eder, att Han, som eder skapat hafver, vill förgöra eder. Då J fallen, skall han icke bevisa eder nåd, utan eder Skapare skall glädja sig åt edert förderf.

10. Detta talar jag och kungör eder, att han, som skapat eder, skall i grunden förgöra eder, och intet förbarmande skall man hysa för eder vid eder undergång, och eder Skapare skall fröjda sig däröfver.

11. Let those, then, who shall be righteous among you in those days, detest sinners, and the ungodly.

11. And your just in those days will be a disgrace to sinners and the impious.

11. And your righteous ones in those days shall be A reproach to the sinners and the godless.

11. Låt således dem, som äro rättfärdiga ibland eder i dessa dagar, afsky syndare och de ogudaktiga.

11. Och I, rättfärdiga, skolen i de dagarna blifva till smälek för syndarna och de ogudaktiga.

12. 12. 12. 12. *) Dessa rader äro tydligen ett upprepande af de föregående genom en irring i afskriften. De förekomma icke i parisiska manuscriptet.

12.


Previous Chapter

Parallel Translations
94 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET