Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 104 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. I swear to you, righteous, that in heaven the angels record your goodness before the glory of the Mighty One.

1. I swear to you, just ones, that in heaven the angels will have a remembrance concerning you for good before the glory of the Great One. Your names will be written before the glory of the Great One.

1. I swear unto you, that in heaven the angels remember you for good before the glory of the Great One: and your names are written before the glory of the Great One.

1. Jag svär eder, J rättfärdige, att himmelens änglar vittna om eder fromhet inför den mäktige Endes herrlighet.

1. Jag svär eder, I rättfärdiga, att änglarna i himmelen ihågkomma eder till edert bästa inför den Stores härlighet och att edra namn äro uppskrifna inför honom.

2. Wait with patient hope; for formerly you have been disgraced with evil and with affliction; but now shall you shine like the luminaries of heaven. You shall be seen, and the gates of heaven shall be opened to you.

2. Hope, for at first ye were disgraced in evil and need, but now ye will shine like the luminaries of heaven, and will be seen, and the portals of heaven will be opened to you.

2. Be hopeful; for aforetime ye were put to shame through ill and affliction; but now ye shall shine as the lights of heaven, ye shall shine and ye shall be seen, and the portals of heaven shall be opened to you.

2. Biden med tåligt hopp; ty tillförene hafven J blifvit plågade med ondt och med bedröfvelse; men nu skolen J skina, likasom himmelens stjernor. J skolen blifva sedde, och himmelens portar skola öppnas för eder.

2. Hoppens, ty i begynnelsen haden I smälek och olycka och nöd, och nu skolen I skina såsom himmelens ljus och varda sedda, och himmelens port skall upplåtas för eder.

3. Your cries have cried for judgment; and it has appeared to you; for an account of all your sufferings shall be required from the princes, and from every one who has assisted your plunderers.

3. And continue your cry for a judgment; it will appear to you, for all your trouble will be avenged on the rulers, and on all those who help those who oppressed you.

3. And in your cry, cry for judgement, and it shall appear to you; for all your tribulation shall be visited on the rulers, and on all who helped those who plundered you.

3. Edra rop hafva kallat på domen, och den har synts eder, ty en redogörelse för allt edert lidande skall fordras af furstarna och af hvar och en, som biträdt edra plundrare.

3. Och ropen alltjämt efter domen! Den skall uppenbaras för eder, ty på de härskande skall man hämnas edert förtryck och på alla deras medhjälpare, som plundrade eder.

4. Wait with patient hope; nor relinquish your confidence; for great joy shall be yours, like that of the angels in heaven.

4. Hope, and do not cease your hope, for ye will have great joy, like the angels in heaven.

4. Be hopeful, and cast not away your hopes for ye shall have great joy as the angels of heaven.

4. Biden med tåligt hopp, förloren icke heller eder förtröstan, ty eder glädje skall blifva stor, lik änglarnes i himmelen.

4. Hoppens och låten icke edert hopp fara, ty I skolen få stor glädje, liksom himmelens änglar.

5. Conduct yourselves as you may, still you shall not be concealed in the day of the great judgment. You shall not be found like sinners; and eternal condemnation shall be far from you, so long as the world exists.

5. Since such will be yours, ye will not hide on the day of the great judgment, and ye will not be found as sinners, and the everlasting judgment will be far from you for all the generations of the world.

5. What shall ye be obliged to do? Ye shall not have to hide on the day of the great judgement and ye shall not be found as sinners, and the eternal judgement shall be far from you for all the generations of the world.

5. Förhållen eder såsom J bören, och J skolen icke blifva dolde på den stora domens dag. J skolen icke blifva funne like syndare, och evig fördömelse skall blifva långt ifrån eder, så länge verlden är till.

5. Då sådan fröjd förestår eder, skolen I icke nödgas dölja eder på den stora domens dag och icke befinnas vara syndare, och den eviga fördömelsen skall vara fjärran ifrån eder under världens alla släkten.

6. And now fear not, righteous, when you see sinners flourishing and prosperous in their ways. Be not associates with them; but keep yourselves at a distance from their oppression; be you associated with the host of heaven.

6. And now, fear not, ye just, when ye see the sinners strengthening and rejoicing in their desires, and be not associates with them, but keep far from their oppression, for ye shall be companions of the hosts of heaven.

6. And now fear not, ye righteous, when ye see the sinners growing strong and prospering in their ways: be not companions with them, but keep afar from their violence; for ye shall become companions of the hosts of heaven.

6. Och nu, frukten icke, J rättfärdige, då J sen syndare starka och lyckliga i deras vägar. Men sällen eder icke till dem, utan hållen eder på afstånd från deras förtryck; blifven förenade med himmelens här.

6. Och nu, frukten icke, I rättfärdiga, när I sen syndarna blifva starka och fröjda sig i sin lusta, och hafven ingen gemenskap med dem, utan hållen eder fjärran från deras våldsverkan, ty I skola blifva de himmelska härskarornas likar.

7. You, sinners, say, All our transgressions shall not be taken account of, and be recorded. But all your transgressions shall be recorded daily.

7. Ye sinners, although ye say: "Ye cannot search it out, and all our sins are not written down; still they will continually write down your sins every day.

7. And, although ye sinners say: "All our sins shall not be searched out and be written down," nevertheless they shall write down all your sins every day.

7. J syndare, sägen: alla våra öfverträdelser skola ej blifva räknade och upptecknade. Men alla edra öfverträdelser skola dageligen upptecknas.

7. I syndare, ehuru I sägen: - I kunnen icke utforska våra synder, och icke varda de alla uppskrifna - så skola änglarna likväl hvarje dag uppteckna dem.

8. And be assured by me, that light and darkness, day and night, behold all your transgressions.

8. And now I show it to you, that light and darkness, day and night, see all your sins.

8. And now I show unto you that light and darkness, day and night, see all your sins.

8. Och varen försäkrade, att ljus och mörker, dag och natt skåda alla edra öfverträdelser.

8. Och nu upplyser jag eder om att ljuset och mörkret, dagen och natten se alla edra synder.

9. Be not impious in your thoughts; lie not; surrender not the word of uprightness; lie not against the word of the holy and the mighty One; glorify not your idols; for all your lying and all your impiety is not for righteousness, but for great crime.

9. Be not impious in your hearts, and do not lie, and do not change the words of rectitude, and do not call a lie the words of the Holy and Great One, and do not glorify your idols; for all your untruths and all your impiety will not be to you for a justification, but for a great sin.

9. Be not godless in your hearts, and lie not and alter not the words of uprightness, nor charge with lying the words of the Holy Great One, nor take account of your idols; for all your lying and all your godlessness issue not in righteousness but in great sin.

9. Varen icke ogudaktige i edra tankar, ljugen icke, förkasten icke sanningens ord, ljugen icke mot den helige och mäktige Endes ord; prisen icke edra afgudar, ty all eder lögn och all eder ogudaktighet är icke för rättfärdighet, utan för stor missgerning.

9. Varen icke gudlösa i edert hjärta och ljugen icke och ändren icke sanningens ord och utgifven icke som lögn den Heliges och Stores ord och prisen icke edra afgudar. Ty all eder lögn och all eder gudlöshet tjäna eder icke till rättfärdighet, utan till stor skuld.

10. Now will I point out a mystery: Many sinners shall turn and transgress against the word of uprightness. They shall speak evil things; they shall utter falsehood; execute great undertakings; (142) and compose books in their own words.

(142) Execute great undertakings. Literally, "create a great creation" (Laurence, p. 173). 1 Tim. 4:1-2.

10. And now, I know this mystery that the words of rectitude will be changed, and many sinners will rebel, and will speak wicked words, and will lie and make great works, and write books concerning their words.

1 Tim. 4:1-2.

10. And now I know this mystery, that sinners will alter and pervert the words of righteousness in many ways, and will speak wicked words, and lie, and practice great deceits, and write books concerning their words.

1 Tim. 4:1-2.

10. Nu skall jag framlägga en hemlighet; många syndare skola förvända och öfverträda sanningens ord. De skola tala onda ting; de skola yttra falskhet, verkställa stora företag och sammansätta böcker med deras egna ord.

1 Tim. 4:1-2.

10. Och jag vet denna hemlighet, att många syndare skola ändra sanningens ord och affalla från henne och föra ondt tal och ljuga och utföra stora verk och skrifva böcker öfver sina tal.

1 Tim. 4:1-2.

11. But when they shall write all my words correctly in their own languages, They shall neither change or diminish them; but shall write them all correctly; all which from the first I have uttered concerning them. (143)

(143) Despite Enoch's mandate, his book was most certainly "changed" and "diminished" by later editors, though these fragments of it have survived.

11. But when they write all my words in rectitude in their languages, and do not change or abridge anything of my words, but write all in rectitude, all that I have first testified on their account,

11. But when they write down truthfully all my words in their languages, and do not change or minish ought from my words but write them all down truthfully – all that I first testified concerning them.

11. Men när de skrifva alla mina ord rigtigt på deras egna språk; Skola de hvarken ändra eller förminska dem, utan de skola skrifva dem alla utan fel, alla som jag har från början yttrat om dem.

11. Men om de skrifva riktigt alla mina ord på sina språk och intet ändra och utelämna däraf, utan afskrifva rätt allt hvad jag från begynnelsen vittnat om dem, så skall jag yppa en annan hemlighet, som jag känner,

12. Another mystery also I point out. To the righteous and the wise shall be given books of joy, of integrity, and of great wisdom.

12. then I know another mystery, that books will be given to just and to the wise for joy and for rectitude and for much wisdom.

12. Then, I know another mystery, that books will be given to the righteous and the wise to become a cause of joy and uprightness and much wisdom.

12. Ännu en hemlighet upptäcker jag. Åt de rättfärdiga och de visa skola gifvas böcker af glädje, af rättfärdighet och af stor vishet.

12. nämligen att böckerna skola gifvas åt de visa och rättfärdiga till glädje och rättskaffenhet och mycken vishet.

13. To them shall books be given, in which they shall believe; And in which they shall rejoice. And all the righteous shall be rewarded, who from these shall acquire the knowledge of every upright path.

13. And the books will be given to them, and they will believe in them and will rejoice in them; and then all the just, who have learned all the paths of rectitude out of them, will be rewarded.

13. And to them shall the books be given, and they shall believe in them and rejoice over them, and then shall all the righteous who have learnt therefrom all the paths of uprightness be recompensed.'

13. Åt dem skola böcker gifvas, på hvilka de skola tro, Och öfver hvilka de skola glädja sig. Och alla de rättfärdiga skola blifva belönta, hvilka från dessa förvärfva kunskap om hvarje redlig väg.

13. Åt dem varda böckerna gifna, och de skola tro därpå och fröjda sig däröfver, och de rättfärdiga, som därur lärt känna rättskaffenhetens vägar, skola mottaga sin lön.Previous Chapter

Parallel Translations
104 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET