Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 57 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. After this I beheld another army of chariots with men riding in them. And they came upon the wind from the east, from the west, and from the south. (53)

(53) From the south. Literally, "from the midst of the day" (Laurence, p. 63).

1. And it came to pass after this that I saw again a host of wagons, upon which men were riding, and they came upon the wind from the east and from the west to the south.

1. And it came to pass after this that I saw another host of wagons, and men riding thereon, and coming on the winds from the east, and from the west to the south.

1. Härefter såg jag en annan krigshär af vagnar, med folk åkande i dem. Och de kommo på vinden från öster, från vester och från söder.

1. Och det begaf sig därefter, att jag ånyo såg en mängd vagnar, hvari människor åkte, och de foro på vindens vingar från östan och västan ända till dagens midt.

2. The sound of the noise of their chariots was heard. And when that agitation took place; the saints out of heaven perceived it; the pillar of the earth shook from its foundation; and the sound was heard from the extremities of the earth unto the extremities of heaven at the same time.

2. And the noise of their wagons was heard, and as this commotion took place, the holy ones from heaven noticed it; and the pillars of the earth were moved from their place, and it was heard from the ends of the earth to the ends of the heavens in one day.

2. And the noise of their wagons was heard, and when this turmoil took place the holy ones from heaven remarked it, and the pillars of the earth were moved from their place, and the sound thereof was heard from the one end of heaven to the other, in one day.

2. Ljudet af deras vagnars buller hördes. Och då denna rörelse ägde rum, förnummo de helige det från himmelen; jordens pelare skakades från dess grund; och ljudet hördes på en gång från yttersta gränserna af jorden till yttersta gränserna af himmelen.

2. Och man hörde rasslet af deras vagnar, och detta larm märkte de heliga i himmelen, och jordens pelare flyttades från sina rum, och man förnam det på en enda dag från jordens till himmelens ändar.

3. Then they all fell down, and worshipped the Lord of spirits. This is the end of the second parable.

3. And they will all fall down and bend the knee before the Lord of the spirits. And this is the end of the second Parable.

3. And they shall all fall down and worship the Lord of Spirits. And this is the end of the second Parable.

3. Då föllo de alla ned och tillbådo Andarnes Herre. Detta är slutet af andra liknelsen.

3. Och de skola alla nedfalla inför andarnas Herre och tillbedja honom. - Detta är slutet på den andra synen.Previous Chapter

Parallel Translations
57 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET