Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 65 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. In those days Noah saw that the earth became inclined, and that destruction approached. (57)

(57) Chapters 64, 65, 66 and the first verse of 67 evidently contain a vision of Noah and not of Enoch (Laurence, p. 78). [Net. ed: In this version: Chapters 65, 66, 67.]

1. And in those days Noah saw the earth that it was curved, and that its destruction was near.

1. And in those days Noah saw the earth that it had sunk down and its destruction was nigh.

1. I dessa dagar såg Noah, att jorden blef lutande, och att förödelsen nalkades.

1. Och i de dagarna såg Noah hur jorden böjde sig och huru hennes fördärf var nära.

2. Then he lifted up his feet, and went to the ends of the earth, to the dwelling of his great-grandfather Enoch. And Noah cried with a bitter voice, Hear me; hear me; hear me: three times.

2. And he lifted up his feet from there, and went to the ends of the earth, and called to his grandfather Enoch; and Noah said with a bitter voice: "Hear me! hear me! hear me!" three times.

2. And he arose from thence and went to the ends of the earth, and cried aloud to his grandfather Enoch: and Noah said three times with an embittered voice: Hear me, hear me, hear me.'

2. Då upplyfte han sina fötter och gick till jordens ändar till sin store farfars faders Enochs boning. Och Noah ropade med skarp röst: hör mig; hör mig; hör mig; tre gånger.

2. Och han upplyfte sina fötter därifrån och gick till jordens ändar och ropade till sin farfar, Henoch, och sade tre gånger med bedröfvad stämma: Hör mig, hör mig, hör mig!

3. And he said, Tell me what is transacting upon the earth; for the earth labours, and is violently shaken. Surely I shall perish with it.

3. And he said to him: "Tell me what is it that has been done on the earth, that the earth is so tired out and shaken? May I not be destroyed with it!"

3. And I said unto him: 'Tell me what it is that is falling out on the earth that the earth is in such evil plight and shaken, lest perchance I shall perish with it? '

3. Och han sade: säg mig, hvad som är å färde på jorden; ty jorden arbetar och skakas våldsamt. Säkerligen skall jag förgås med den.

3. Och han sade till honom: Säg mig, hvad försiggår på jorden, eftersom hon är så utmattad och uppskakad? Måtte jag icke gå under med henne!

4. After this there was a great perturbation on earth, and a voice was heard from heaven. I fell down on my face,

4. And after this time there was a great trembling on the earth, and a voice was heard from heaven, and I fell on my face.

4. And thereupon there was a great commotion, on the earth, and a voice was heard from heaven, and I fell on my face.

4. Derefter blef det en stor förvirring på jorden, och en röst hördes från himmelen. Jag föll ned på mitt ansigte,

4. Och från den stunden var stor rörelse på jorden, och en röst från himmelen hördes, och jag föll på mitt ansikte.

5. when my great-grandfather Enoch came and stood by me. He said to me, Why have you cried out to me with a bitter cry and lamentation?

5. And Enoch, my grandfather, came and stood by me and said to me: "Why dost thou so bitterly and lamentingly cry to me?

5. And Enoch my grandfather came and stood by me, and said unto me: 'Why hast thou cried unto me with a bitter cry and weeping?

5. då min store farfars fader Enoch kom och stod bredvid mig.*) Han sade till mig: hvarföre beklagar du dig för mig med ett skarpt rop och jämmer?

5. Och min farfar, Henoch, kom och stod bredvid mig och talade till mig: Hvi har du ropat till mig så sorgset och gråtit?

6. A commandment has gone forth from the Lord against those who dwell on the earth, that they may be destroyed; for they know every secret of the angels, every oppressive and secret power of the devils, (58) and every power of those who commit sorcery, as well as of those who make molten images in the whole earth.

(58) The devils. Literally, "the Satans" (Laurence, p. 78).

6. A command has come from before the presence of the Lord over all those who dwell on the earth, that their end is at hand, because they know all the secrets of the angels, and all the violence of the satans, and all the powers of secrecy, and all the powers of those who practice sorcery and the powers of fascination, and the powers of those who make metal images of the whole earth;

6. And a command has gone forth from the presence of the Lord concerning those who dwell on the earth that their ruin is accomplished because they have learnt all the secrets of the angels, and all the violence of the Satans, and all their powers – the most secret ones – and all the power of those who practice sorcery, and the power of witchcraft, and the power of those who make molten images for the whole earth:

6. En befallning har utgått från Herren emot dem, som bo på jorden, att de skola förgöras; ty de veta hvarje änglarnes hemlighet, hvarje djeflarnes förtryckande och hemliga magt och deras magt, som begå trolldom, så väl som deras, hvilka göra gjutna bilder, på hela jorden.

6. En befallning är utgången från Herrens ansikte öfver dem som bo på fästet, att de skola taga en ände, emedan de känna änglarnas alla hemligheter och satanernas alla våldsdåd och all deras förborgade kraft och alla deras krafter, som utöfva trollkonster, och besvärjelsernas kraft och deras kraft, som förfärdiga gjutna bilder,

7. They know how silver is produced from the dust of the earth, and how on the earth the metallic drop exists;

7. and also how silver is produced from the dust of the earth, and how soft metal originates on the earth.

7. And how silver is produced from the dust of the earth, and how soft metal originates in the earth.

7. De veta, huru silfver frambringas ur jordens mull, och huru på jorden metalliska gyttringar finnas;

7. och äfven därför att de veta huru silfver frambringas ur jordens stoft och huru droppmetallen uppkommer.

8. for lead and tin are not produced from earth, as the primary fountain of their production. There is an angel standing upon it, and that angel struggles to prevail.

8. For lead and zinc are not produced like the former; a fountain it is which produces them, and an angel who stands in it; and that angel is excellent."

8. For lead and tin are not produced from the earth like the first: it is a fountain that produces them, and an angel stands therein, and that angel is pre-eminent.'

8. ty bly och tenn frambringas icke af jord, såsom första källan till deras alstring. En ängel står derpå, och denna ängel sträfvar att få öfverhanden.

8. Ty bly och tenn alstras icke ur jorden såsom det förstnämnda. En källa är det, som frambringar dem, och en ängel, som förestår den.

9. Afterwards my great-grandfather Enoch seized me with his hand, raising me up, and saying to me, Go, for I have asked the Lord of spirits respecting this perturbation of the earth;

9. And after that my grandfather Enoch took hold of me with his hand, and raised me up, and said to me: "Go, for I have asked the Lord of the spirits concerning this shaking of the earth.

9. And after that my grandfather Enoch took hold of me by my hand and raised me up, and said unto me: 'Go, for I have asked the Lord of Spirits as touching this commotion on the earth.

9. Sedermera fattade min store farfars fader Enoch mig med sin hand, reste mig upp och sade till mig: gå, ty jag har frågat andarnes Herre om denna förvirring på jorden,

9. Och därefter fattade mig min farfar, Henoch, med sin hand, upplyfte mig och sade: Gack! ty jag har frågat andarnas Herre om denna rörelse på jorden.

10. who replied, On account of their impiety have their innumerable judgments been consummated before me. Respecting the moons have they inquired, and they have known that the earth will perish with those who dwell upon it, (59)

(59) Respecting the moons... dwell upon it. Or, "Because of the sorceries which they have searched out and learnt, the earth and those who dwell upon it will be destroyed" (Knibb, p. 155).

10. And he said to me: 'On account of their injustice their judgment is completed; and will not be counted before me concerning the months which they have searched out, and through which they have learned that the earth will be destroyed and those who live thereon.

10. And He said unto me: "Because of their unrighteousness their judgement has been determined upon and shall not be withheld by Me for ever. Because of the sorceries which they have searched out and learnt, the earth and those who dwell upon it shall be destroyed."

10. och han svarade: för deras ogudaktighets skull hafva deras oräkneliga domar blifvit inför mig. Om månarne hafva de frågat, och de hafva fått veta, att jorden skall förgås med dem, som bo på henne, och att för dem ej skall blifva någon tillflygt i evighet.

10. Och Gud talade till mig, Henoch: För deras orättfärdighets skull är domen fullbordad öfver dem, och man skall icke längre beräkna tiden inför mig för de månaders skull, hvilka de hafva utforskat, hvarigenom de fått veta, att jorden och de som bo på henne skola förgås.

11. and that to these there will be no place of refuge for ever. They have discovered secrets, and they are those who have been judged; but not you my son. The Lord of spirits knows that you are pure and good, free from the reproach of discovering secrets.

11. And for them there will be no place of refuge to eternity, because they have showed them that which was secret, and they will be judged; but not thou, my son; the Lord of the spirits knows that thou art clean and free of this blame concerning the secrets.

11. And these – they have no place of repentance for ever, because they have shown them what was hidden, and they are the damned: but as for thee, my son, the Lord of Spirits knows that thou art pure, and guiltless of this reproach concerning the secrets.

11. De hafva upptäckt hemligheter, och det är de, som hafva blifvit dömda, men icke du, min son. Andarnes Herre känner, att du är ren och god, fri från förebråelsen att hafva uppenbarat hemligheter.

11. Och för dessa skall det icke i all evighet finnas någon tillflyktsort, emedan de visat dem det förborgade, och de varda dömda. Men icke så du, min son, ty andarnas Herre vet, att du är ren och icke förtjänar denna förebråelse för hemligheternas skull.

12. He, the holy One, will establish your name in the midst of the saints, and will preserve you from those who dwell upon the earth. He will establish your seed in righteousness, with dominion and great glory; (60) and from your seed shall spring forth righteousness and holy men without number for ever.

(60) With dominion…glory. Literally, "for kings, and for great glory" (Laurence, p. 79).

12. And he has strengthened thy name among the holy, and will preserve thee from those who dwell on the earth, and will strengthen thy seed in justice for kings and great honors; and from thy seed will proceed the fountain of the just and the holy, without number, to eternity."

12. And He has destined thy name to be among the holy, And will preserve thee amongst those who dwell on the earth, And has destined thy righteous seed both for kingship and for great honours, And from thy seed shall proceed a fountain of the righteous and holy without number for ever.

12. Han den helige Ende skall upprätta ditt namn ibland de heliga, och skall bevara dig från dem, som bo på jorden. Han skall upprätta din säd i rättfärdighet med herravälde och stor ära, och af din säd skola födas oräkneliga rättfärdiga och heliga menniskor i evighet.

12. Och han har stadfäst ditt namn bland de heliga och skall bevara dig af dem som bo på fästet och har i rättvisa bestämt din säd till att frambringa konungar och ernå stora härligheter, och ur din säd skall framkomma en källa med oräkneliga rättfärdiga och heliga i evighet.Previous Chapter

Parallel Translations
65 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET