Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 6 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. It happened after the sons of men had multiplied in those days, that daughters were born to them, elegant and beautiful.

Gen. 6:1

1. And it came to pass, after the children of men had increased in those days, beautiful and comely daughters were born to them.

Gen. 6:1

1. And it came to pass when the children of men had multiplied that in those days were born unto them beautiful and comely daughters.

Gen. 6:1

1. Det hände, att sedan antalet af menniskornas söner blifvit mångdubbladt i dessa dagar, föddes döttrar åt dem, behagliga och sköna.

1 Mos. 6:1

1. Och det begav sig, att sedan människobarnen i de dagarna förökat sig föddes åt dem vackra och täcka döttrar.

1 Mos. 6:1

2. And when the angels, (3) the sons of heaven, beheld them, they became enamoured of them, saying to each other, Come, let us select for ourselves wives from the progeny of men, and let us beget children.

(3) An Aramaic text reads "Watchers" here (J.T. Milik, Aramaic Fragments of Qumran Cave 4 [Oxford: Clarendon Press, 1976], p. 167). Gen. 6:2

2. And the angels, the sons of the heavens, saw and lusted after them, and said one to another: "Behold, we will choose for ourselves wives from among the children of men, and will beget for ourselves children."

Gen. 6:2

2. And the angels, the children of the heaven, saw and lusted after them, and said to one another: 'Come, let us choose us wives from among the children of men and beget us children.'

Gen. 6:2

2. Och då änglarne, himmelens söner, sågo dem, blefvo de intagna af kärlek till dem, sägande sig emellan: kom, låt oss utvälja hustrur åt oss af menniskors afföda, och låt oss afla barn.

1 Mos. 6:2

2. Och änglarna, himmelens söner, sågo dem och fingo begär till dem och sade sinsemellan: Välan, vi vilja utvälja hustrur åt oss bland människobarnen och föda barn åt oss.

1 Mos. 6:2

3. Then their leader Samyaza said to them; I fear that you may perhaps be indisposed to the performance of this enterprise; And that I alone shall suffer for so grievous a crime.

3. And Semjâzâ, who was their leader, said to them: "I fear that perhaps ye will not be willing to do this deed, and I alone shall suffer for this great sin."

3. And Semjaza, who was their leader, said unto them: 'I fear ye will not indeed agree to do this deed, and I alone shall have to pay the penalty of a great sin.'

3. Då sade deras anförare Samyaza till dem: Jag fruktar, att J kanhända ären oskicklige till utförandet af detta företag. Och jag allena måste lida för ett så groft brott.

3. Och Semjasa, deras furste, talade till dem: Jag fruktar, att I ej viljen utföra denna gärning, och då skall jag ensam hafva att försona denna stora synd.

4. But they answered him and said; We all swear; And bind ourselves by mutual execrations, that we will not change our intention, but execute our projected undertaking.

4. Then all answered him and said: "We all will swear an oath, and bind ourselves mutually by a curse, that we will not give up this plan, but will make this plan a deed."

4. And they all answered him and said: 'Let us all swear an oath, and all bind ourselves by mutual imprecations not to abandon this plan but to do this thing.'

4. Men de svarade honom och sade: Vi svärja alla. Och förbinda oss vid ömsesidiga förbannelser, att vi icke skola ändra vår afsigt, utan verkställa det tillämnade företaget.

4. Då svarade de honom och sade: Vi vilja alla svärja en ed och förplikta oss ömsesidigt genom förbannelser att icke uppgiva denna plan, utan bringa den till utförande.

5. Then they swore all together, and all bound themselves by mutual execrations.

5. Then they all swore together, and bound themselves mutually by a curse;

5. Then sware they all together and bound themselves by mutual imprecations upon it.

5. Derpå svuro de alla tillsammans, och förbundo sig vid ömsesidiga förbannelser.

5. Då svuro de alla och förbundo sig därtill sinsemellan genom förbannelser.

6. Their whole number was two hundred, who descended upon Ardis, (4) which is the top of mount Armon. That mountain therefore was called Armon, because they had sworn upon it, (5) and bound themselves by mutual execrations.

(4) Upon Ardis. Or, "in the days of Jared" (R.H. Charles, ed. and trans., The Book of Enoch [Oxford: Clarendon Press, 1893], p. 63). (5) Mt. Armon, or Mt. Hermon, derives its name from the Hebrew word herem, a curse (Charles, p. 63). Josh. 12:4-5.

6. and together they were two hundred. And they descended on Ardîs, which is the summit of Mount Hermon; and they called it Mount Hermon, because they had sworn on it and bound themselves mutually by a curse.

Josh. 12:4-5.

6. And they were in all two hundred; who descended in the days of Jared on the summit of Mount Hermon, and they called it Mount Hermon, because they had sworn and bound themselves by mutual imprecations upon it.

Josh. 12:4-5.

6. Deras hela antal var två hundrade, hvilka nedstego på Ardis, som är spetsen af berget Armon. Detta berg blef derföre kalladt Armon, emedan de hade svurit på det och förbundit sig genom ömsesidiga förbannelser.

Jos. 12:4-5.

6. Och de voro inalles två hundra. Och de nedstego på Ardis, det är berget Hermons topp, och de kallade det Hermons berg, emedan de där svurit och sinsemellan utstött förbannelser.

Jos. 12:4-5.

7. These are the names of their chiefs: Samyaza, who was their leader, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkeel, Saraknyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsaveel, Ertael, Turel, Yomyael, Arazyal.

7. And these are the names of their leaders: Semjâzâ, who was their leader, Urâkibarâmêêl, Akibêêl, Tâmiêl, Râmuêl, Dânêl, Ezêqêêl, Sarâqujâl, Asâêl, Armers, Batraal, Anânî, Zaqêbê, Samsâvêêl, Sartaêl, Turêl, Jomjâêl, Arâzjâl.

7. And these are the names of their leaders: Semiazaz, their leader, Arakiba, Rameel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezeqeel, Baraqijal, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zaqiel, Samsapeel, Satarel, Turel, Jomjael, Sariel.

7. Dessa äro namnen på deras hufvudmän: Samyaza, som var deras anförare, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Aakeel, Sarakuyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsavoel, Ertael, Turel, Yomyael, Arazyal.

7. Och detta är namnen på deras furstar: Semjasa, deras ledare, Urakibarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Esekeel, Sarakujal, Asael, Armers, Batraal, Anani, Sakebe, Samsaveel, Sartael, Turel, Jomjael och Arasjal.

8. These were the prefects of the two hundred angels, and the remainder were all with them. (6)

(6) The Aramaic texts preserve an earlier list of names of these Watchers: Semihazah; Artqoph; Ramtel; Kokabel; Ramel; Danieal; Zeqiel; Baraqel; Asael; Hermoni; Matarel; Ananel; Stawel; Samsiel; Sahriel; Tummiel; Turiel; Yomiel; Yhaddiel (Milik, p. 151).

8. These are the leaders of the two hundred angels, and the others all were with them.

8. These are their chiefs of tens.

8. Desse voro anförare för de två hundrade änglarne, och alla de öfrige voro med dem.

8. Detta är de tvåhundra änglarnas furstar, och alla de andra voro med dem.Previous Chapter

Parallel Translations
6 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET