Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 93 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. After this, Enoch began to speak from a book.

1. And after that Enoch commenced to relate out of the books.

1. And after that Enoch both †gave† and began to recount from the books.

1. Härefter började Enoch att tala ur en bok.

1. Och därefter begynte Henoch uppläsa ur böckerna

2. And Enoch said, Concerning the children of righteousness, concerning the elect of the world, and concerning the plant of righteousness and integrity. Concerning these things will I speak, and these things will I explain to you, my children: I who am Enoch. In consequence of that which has been shown to me, from my heavenly vision and from the voice of the holy angels (129) have I acquired knowledge; and from the tablet of heaven have I acquired understanding.

(129) Holy angels. A Qumran text reads, "Watchers and Holy Ones," clearly denoting heavenly Watchers who did not fall along with the wicked ones (Milik, p. 264). See also Dan. 4:13, "a watcher and a holy one came down from heaven"; Dan. 4:17, "watchers, and... holy ones."

2. And Enoch said: "Concerning the children of justice and concerning the chosen of the world and concerning the plant of justice and of rectitude, of these I will speak to you and announce to you, my children, I, Enoch, as it has appeared to me in a vision from heaven, and what I learned through the voice of the holy angels and understood from the tablets of heaven."

Dan. 4:13. Dan. 4:17

2. And Enoch said: 'Concerning the children of righteousness and concerning the elect of the world, And concerning the plant of uprightness, I will speak these things, Yea, I Enoch will declare (them) unto you, my sons: According to that which appeared to me in the heavenly vision, And which I have known through the word of the holy angels, And have learnt from the heavenly tablets.'

Dan. 4:13. Dan. 4:17

2. Och Enoch sade: Om rättfärdighetens barn, om de utvalde i verlden och om rättfärdighetens och redlighetens planta, Om dessa ting skall jag tala, och dessa ting skall jag förklara för eder, mina barn, jag som är Enoch. Genom det, som jag inhämtat af min himmelska uppenbarelse och af de helige änglars röst, har jag förvärfvat kunskap; och från himmelens skriftafla har jag hämtat förstånd.

Dan. 4:10. Dan. 4:14

2. och sade: Om rättfärdighetens barn och de utvalda i världen och om rättvisans och rättskaffenhetens planta talar jag med eder och kungör eder detta, mina söner, jag, Henoch, efter det som uppenbarats mig i den himmelska synen och som jag vet genom de heliga änglarnas ord och lärt känna genom himmelens taflor.

Dan. 4:10. Dan. 4:14

3. Enoch then began to speak from a book, and said, I have been born the seventh in the first week, while judgment and righteousness wait with patience.

3. And Enoch commenced to relate from the books, and said: "I was born the seventh in the first week, while judgment and justice were yet retarded.

3. And Enoch began to recount from the books and said: 'I was born the seventh in the first week, While judgement and righteousness still endured.

3. Då började Enoch att tala ur en bok och sade: jag har blifvit född den sjunde i första veckan, då dom och rättfärdighet vaka med tålamod.

3. Och nu begynte Henoch uppläsa ur böckerna och sade: Jag föddes, den sjunde från Adam, i första veckan, medan dom och rättvisa småningom försvunno.

4. But after me, in the second week, great wickedness shall arise, and fraud shall spring forth. In that week the end of the first shall take place, in which mankind shall be safe. (130) But when the first is completed, iniquity shall grow up; and during the second week he shall execute the decree (131) upon sinners.

(130) Mankind shall be safe. Or, "a man will be saved" (Knibb, p. 224). (131) The Deluge after the first (in the middle of the second) Millennium (2500 B.C.).

4. And there will arise after me in the second week great evil, and destruction will spring up; and in it there will be the first end; and in it a man will be saved; and after it is finished injustice will grow, and he will make a law for the sinners.

4. And after me there shall arise in the second week great wickedness, And deceit shall have sprung up; And in it there shall be the first end. And in it a man shall be saved; And after it is ended unrighteousness shall grow up, And a law shall be made for the sinners.

4. Men efter mig i andra veckan skall mycken ondska uppstiga, och bedrägeri skall utsprida sig. I denna veckan skall slutet af den första inträffa, i hvilken menniskoslägtet skall vara i säkerhet. Men när den första är fullkomnad, skall orättfärdigheten uppvexa, och Han skall verkställa sitt beslut på syndare *)

4. Och efter mig, i andra veckan, skall stor ondska uppkomma och bedrägeri uppspira, och därunder skall den första änden inträffa och en man varda räddad, och när detta är fullbordadt, skall orättfärdigheten växa och Gud gifva syndarna en lag.

5. Afterwards, in the third week, during its completion, a man (132) of the plant of righteous judgment shall be selected; and after him the Plant (133) of righteousness shall come for ever.

(132) King David at the end of the third Millennium (1000 B.C.). (133) The Messiah at the end of the fourth Millennium (4 B.C. to 30 A.D.).

5. And after that, in the third week, in the end thereof, a man will be chosen as a plant of the judgment of justice, and after him the plant of justice will come forever.

5. And after that in the third week at its close A man shall be elected as the plant of righteous judgement, And his posterity shall become the plant of righteousness for evermore.

5. Sedermera i tredje veckan, under dess fullbordan, skall en man **) af den rättvisa domens planta utväljas; och efter honom skall rättfärdighetens planta komma för alltid.

5. Och därefter, i tredje veckan, vid dess slut skall en man utkoras till den rättvisa domens planta, och efter honom skall rättfärdighetens planta komma för alltid och för evigt.

6. Subsequently, in the fourth week, during its completion, the visions of the holy and the righteous shall be seen, the order of generation after generation shall take place, and a habitation shall be made for them.

6. And after that, in the fourth week, in the end thereof, visions of the holy and the just will be seen, and a law for all generations, and a court will be made for them.

6. And after that in the fourth week, at its close, Visions of the holy and righteous shall be seen, And a law for all generations and an enclosure shall be made for them.

6. I den efterföljande fjerde veckan, under dess fullbordan, skola uppenbarelser af det heliga och det rätta blifva sedda, lagen för slägte efter slägte skall komma, och en boning skall uppbyggas för dem ***).

6. Och sedan, i den fjärde veckan, vid dess slut skola de heligas och rättfärdigas anleten synas, och en lag för alla kommande släkten och en gård* skola gifvas dem.

7. Then in the fifth week, during its completion, the house of glory and of dominion (134) shall be erected for ever.

(134) The establishment (30 A.D.) and building of the Church through the fifth (and sixth) Millennium.

7. And after that, in the fifth week, in the end thereof, a house of glory and of supremacy will be built to eternity.

7. And after that in the fifth week, at its close, The house of glory and dominion shall be built for ever.

7. Då, i femte veckan, under dess fullbordan, skall herrlighetens och maktens hus upprättas †) för evigt.

7. Och därefter, i femte veckan, vid dess slut skall härlighetens och herraväldets boning** byggas för alltid och för evigt.

8. After that, in the sixth week, all those who are in it shall be darkened, the hearts of all of them shall be forgetful of wisdom, and in it shall a Man (135) arise and come forth. And during its completion He shall burn the house of dominion with fire, and all the race of the elect root shall be dispersed. (136)

(135) The Messiah at the end of the sixth Millennium. (136) The destruction of Jerusalem and the disbursement of those who dwell in that land at the end of the sixth (and the beginning of the seventh) Millennium.

8. And after that, in the sixth week, those who will exist in it will all be blinded, and their hearts will all forget wisdom, and in it a man will ascend; and in the end thereof the house of supremacy will burn with fire, and the whole race of the chosen root will be cut off.

8. And after that in the sixth week all who live in it shall be blinded, And the hearts of all of them shall godlessly forsake wisdom. And in it a man shall ascend; And at its close the house of dominion shall be burnt with fire, And the whole race of the chosen root shall be dispersed.

8. Derefter skola i sjette veckan alla de, som deri äro, blifva förmörkade, alla deras hjertan skola förgäta visheten, och då skall en man uppfara till himmelen ††). Under dess fullbordan skall äfven maktens hus brännas med eld, och hela slägtet af den utvalda stammen förskingras †††)

8. Och sedan, i sjette veckan, skola alla de som då lefva varda förförda, och alla hjärtatn skola förgäta visheten och nedsjunka i okunnighet. Och under den tiden skall en man* blifva upptagen i himmelen, och vid dess slut varder herraväldets borg uppbränd med eld och den utvalda rotens hela släkte förskingradt.

9. Afterwards, in the seventh week, a perverse generation shall arise; abundant shall be its deeds, and all its deeds perverse.

9. And after that, in the seventh week, a rebellious generation will arise, and many will be their deeds, and all their deeds will be rebellious.

9. And after that in the seventh week shall an apostate generation arise, And many shall be its deeds, And all its deeds shall be apostate.

9. Sedermera i sjunde veckan skall ett vrångt släkte uppstå; mångfaldiga skola deras gerningar blifva, och alla deras gerningar elaka.

9. Och därefter, i den sjunde veckan, skall ett affälligt släkte uppkomma, och många skola deras gärningar vara och upproriska.

10. During its completion, the righteous shall be selected from the everlasting plant of righteousness; and to them shall be given the sevenfold doctrine of his whole creation.

10. And in the end thereof the chosen just of the everlasting plant of justice will be rewarded; seven portions of learning are given to them concerning all his creatures.

10. And at its close shall be elected The elect righteous of the eternal plant of righteousness, To receive sevenfold instruction concerning all His creation.

10. Under dess fullbordan skola de rättfärdiga, utvalda från den evigtvarande rättfärdighetens planta, blifva belönta; och dem skall gifvas sjufaldig undervisning om hvarje del af Hans skapelse.

10. Och vid dess slut skola alla utvalda och rättfärdiga, som äro af rättfärdighetens planta, varda belönade genom att sjufaldig kunskap beskäres dem om hela Guds skapelse.

11. Who is there of all the children of men, capable of hearing the voice of the Holy One without emotion? Who is there capable of thinking his thoughts? Who capable of contemplating all the workmanship of heaven? Who of comprehending the deeds of heaven?

11. And who is there of all the children of men that is able to hear the voice of the Holy One, and does not tremble, and who is able to think his thoughts, and who that is able to see all the works of heaven?

11. [For who is there of all the children of men that is able to hear the voice of the Holy One without being troubled? And who can think His thoughts? and who is there that can behold all the works of heaven?

11. Hvilken är det ibland alla menniskors barn, som är i stånd att höra den helige Endes röst utan rörelse? Hvilken är i stånd att tänka Hans tankar? Hvem är i stånd att betrakta alla himmelens verk? Hvem att fatta alla gerningar i himmelen?

11. Ty hvar finnes ett människobarn, som mäktar höra den Heliges stämma och ej blifva förskräckt, och hvar någon som kan tänka hans tankar eller se alla himmelens verk?

12. He may behold its animation, but not its spirit. He may be capable of conversing respecting it, but not of ascending to it. He may see all the boundaries of these things, and meditate upon them; but he can make nothing like them.

12. And how could one know the deeds of heaven and be able to see his breath and his spirit, and be able to relate it, or ascend and see all their ends, and think them or act like them?

12. And how should there be one who could behold the heaven, and who is there that could understand the things of heaven and see a soul or a spirit and could tell thereof, or ascend and see all their ends and think them or do like them?

12. Han må se dess lifvande, men icke dess anda; han må vara i stånd att samtala derom, men icke att uppstiga dit. Han må se alla skiljegränser imellan dessa ting och öfverväga dem; men han kan icke göra något, som liknar dem.

12. Och vem kan förstå de himelska tingen eller skåda Guds ande och förtälja därom eller stiga ditupp och se alla himmelska tingens vingar och fatta dem med tanken eller göra något liknande?

13. Who of all men is able to understand the breadth and length of the earth? By whom have been seen the dimensions of all these things?

13. And who is the man that is able to know what the breadth and the length of the earth is, and to whom has the measure of them all been shown?

13. And who is there of all men that could know what is the breadth and the length of the earth, and to whom has been shown the measure of all of them?

13. Hvilken af alla menniskor är i stånd att fatta bredden och längden af jorden? Af hvem har alla dessa tings storhet blifvit sedd?

13. Och hvar finnes den man, som kan känna jordens längd och bredd, och hvem har lärt sig dess mått?

14. Is it every man who is capable of comprehending the extent of heaven; what its elevation is, and by what it is supported? How many are the numbers of the stars; and where all the luminaries remain at rest?

14. Or is there any man who is able to know the length of heaven, and what is its height, and upon what it is established, and what is the measure as regards the number of the stars, and where all the luminaries rest?

14. Or is there any one who could discern the length of the heaven and how great is its height, and upon what it is founded, and how great is the number of the stars, and where all the luminaries rest?]

14. Är det någon menniska, som förmår fatta vidden af himmelen, hvad dess upphöjning är, och hvad som understöder den? Huru stort stjernornas antal är, och hvarest alla ljusen hvila sig?

14. Eller finnes någon, som kunde begripa himmelens längd och höjd och förstå hvarpå den är fäst och huru stort stjärnornas tal är och hvad som håller alla ljusen sväfvande?

15. 15. 15. 15. *) Syndafloden. **) Abraham. ***) Lagen. †) Salomons tempel, ††) Elias. †††) Babyloniska fångenskapen.

15. * Helgedom. ** Jerusalems tempel och konungaborg.Previous Chapter

Parallel Translations
93 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET