Previous Chapter
Ge'ez & Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 2 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ETHIOPIAN BOOK OF ENOCH

MASHAFA HENOK

MÄSHÄFÄ HENOK

ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. ጠየቁ ፡ ኵሎ ፡ ዘውስተ ፡ ሰማይ ፡ ግብረ ፡ እፎ ፡ ኢይመይጡ ፡ ፍናዊሆሙ ፡ ብርሃናት ፡ ዘውስተ ፡ ሰማይ ፡ ከመ ፡ ኵሉ ፡ ይሠርቅ ፡ ወየዐርብ ፡ ሥሩዕ ፡ ኵሉ ፡ በበዘመኑ ፡ ወኢይትዐደዉ ፡ እምትእዛዞሙ ።

Teyequ kWulo zewste semay gbre 'Ifo 'iymeyTu fnawihomu brhanat zewste semay keme kWulu y`serq weye`erb `sru`I kWulu bebezemenu we'iyt`edewu 'Imt'Izazomu ::

ṭäyäḳu kʷlo zäwstä sämay gberä ʾfo ʾiymäyṭu fnawihomu berhanat zäwstä sämay kämä kʷlu yśärḳ wäyäʿärbe śruʿ kʷlu bäbäzämänu wäʾiytʿädäwu ʾmtʾzazomu ::

All who are in the heavens know what is transacted there. They know that the heavenly luminaries change not their paths; that each rises and sets regularly, every one at its proper period, without transgressing the commands, which they have received.

I observed everything that took place in the heavens, how the luminaries, which are in the heavens, do not depart from their paths, that each one rises and sets in order, each in its time, and they do not depart from their laws.

Observe ye everything that takes place in the heaven, how they do not change their orbits, and the luminaries which are in the heaven, how they all rise and set in order each in its season, and transgress not against their appointed order.

Alla som äro i himlarna, veta, hvad som förehafves der. De veta, att de himmelska ljusen icke ändra sin gång, att hvar och en går regelbundet upp och ner, hvar och en på sin bestämda tid, utan att öfverskrida de befallningar, som de emottagit.

Jag iakttog allt som försiggår på himmelen, huru dess ljus icke ändra sina banor, huru de alla gå upp och gå ned efter ordning, hvart och ett på sin tid, och icke öfverträda sina lagar.

2. ርእይዋ ፡ ለምድር ፡ ወለብዉ ፡ በእንተ ፡ ምግባር ፡ ዘይትገበር ፡ ላዕሌሃ ፡ እምቀዳሚ ፡ እስከ ፡ ተፍጻሜቱ ፡ ከመ ፡ እይትመየጥ ፡ ኵሉ ፡ ግብሩ ፡ ለአምላክ ፡ እንዘ ፡ ያስተርኢ ።

r'Iywa lemdr welebwu be'Inte mgbar zeytgeber la`IlEha 'Imqedami 'Iske tefSamEtu keme iytmeyeT kWulu gbru le'amlak 'Inze yaster'i ::

rʾywa lämdr wäläbewu bäʾntä mgbar zäytgäbär laʿleha ʾmḳädami ʾskä täfṣametu kämä ʾytmäyäṭ kʷlu gberu läʾämlak ʾnzä yastärʾi ::

They behold the earth, and understand what is there transacted, from the beginning to the end of it. They see that every work of God is invariable in the period of its appearance.

See the earth and observe the things that are done on it, from the first to the last, how no work of God is irregular in appearing.

Behold ye the earth, and give heed to the things which take place upon it from first to last, how steadfast they are, how none of the things upon earth change, but all the works of God appear to you.

De öfverskåda jorden och förstå, hvad som sker på densamma allt ifrån begynnelsen till dess slut. De se, att hvarje Guds verk är oföränderligt under all den tid, det har tillvarelse.

Betrakten jorden och iakttagen hvad som föregår på henne, från det första till det sista, huru hvarje Guds verk regelbundet framkommer.

3. ርእይዎ ፡ ለሐጋይ ፡ ወለክረምት ፡ ከመ ፡ ኵላ ፡ ምድር ፡ መልአት ፡ ማየ ፡ ወደመና ፡ ወጠል ፡ ወዝናም ፡ የዐርፍ ፡ ላዕሌሃ ።

r'Iywo leHegay welekremt keme kWula mdr mel'at maye wedemena weTel weznam ye`erf la`IlEha ::

rʾywo läḥägay wäläkrämt kämä kʷla mdr mälʾät mayä wädämäna wäṭäl wäznam yäʿärf laʿleha ::

They behold summer and winter: perceiving that the whole earth is full of water; and that the cloud, the dew, and the rain refresh it.

See the summer and the winter, how then the whole earth is full of water, and clouds and dew and rain rest over it.

Behold the summer and the winter, how the whole earth is filled with water, and clouds and dew and rain lie upon it.

De se sommar och vinter, märkande, att hela jorden är uppfylld af vatten, och att molnen, daggen och regnet uppfriska den.

Sen på sommaren och vintern, huru då hela jorden är full af vatten, och moln och dagg och regn lägra sig öfver henne.Previous Chapter

Ge'ez & Parallel Translations
2 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET