Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 108 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Another book, which Enoch wrote for his son Mathusala, and for those who should come after him, and preserve their purity of conduct in the latter days.

1. Another book that Enoch wrote for his son Methuselah, and for those who come after him, and keep the law in the last days.

1. Another book which Enoch wrote for his son Methuselah and for those who will come after him, and keep the law in the last days.

1. En annan bok, som Enoch skref för sin son Mathusala och för dem, som skulle komma efter honom och bevara renheten af sin lefnad i de sista dagarne.

1. En annan skrift, som Henoch skref för sin son Metusalah och för dem som komma efter honom och skola hålla förbundet i de yttersta dagarna.

2. You, who have laboured, shall wait in those days, until the evil doers be consumed, and the power of the guilty be annihilated.

2. Ye who kept it, and now wait in those days till those who did evil are completed, and the power of the transgressors has been completed,

2. Ye who have done good shall wait for those days till an end is made of those who work evil; and an end of the might of the transgressors.

2. J, som hafven arbetat, skolen vänta i dessa dagar, tilldess de, som göra ondt, blifva förtärde och de brottsligas makt till intet gjord.

2. I, som hållen det och nu vänten i de dagarna, tills de som göra ondt och brottslingarnas makt taga en ände,

3. Wait, until sin pass away; for their names shall be blotted out of the holy books; their seed shall be destroyed, and their spirits slain. They shall cry out and lament in the invisible waste, and in the bottomless fire shall they burn. (145)

(145) In the bottomless fire shall they burn. Literally, "in the fire shall they burn, where there is no earth" (Laurence, p. 178).

3. wait till sin disappears, for their names will be erased from the books of the holy ones, and their seed will be destroyed to eternity, and their spirits will be killed, and they will cry and lament in a void, empty place, and burn in a fire where there is no end.

3. And wait ye indeed till sin has passed away, for their names shall be blotted out of the book of life and out of the holy books, and their seed shall be destroyed for ever, and their spirits shall be slain, and they shall cry and make lamentation in a place that is a chaotic wilderness, and in the fire shall they burn; for there is no earth there.

3. Vänten, tilldess synden är förbi; ty deras namn skola utstrykas ur de heliga böckerna; deras säd skall blifva förgjord och deras andar dödade.* De skola jämra sig och klaga i den osynliga öknen, och i den bottenlösa elden skola de brinna.

3. vänten blott, tills synden förgås. Ty syndarnas namn skall utplånas ur de heligas böcker och deras säd förgås för alltid och för evigt, och deras andar skola dödas *, och de skola ropa och klaga på en öde plats och brinna i en eld, där ingen mark finnes.

4. There I perceived, as it were, a cloud which could not be seen through; for from the depth of it I was unable to look upwards. I beheld also a flame of fire blazing brightly, and, as it were, glittering mountains whirled around, and agitated from side to side.

4. And there I saw something like a cloud which could not be seen, for from its depths I could not look over it; and I saw a flame of fire burning brightly, and there circled things like shining mountains, and they shook to and fro.

4. And I saw there something like an invisible cloud; for by reason of its depth I could not look over, and I saw a flame of fire blazing brightly, and things like shining mountains circling and sweeping to and fro.

4. Der märkte jag likasom ett moln, genom hvilket man icke kunde se; ty från djupet deraf var jag omöjligen i stånd att se uppåt. Jag såg äfven en låga af eld, som flammade klart och, såsom det tycktes, hvirflade glimmande berg omkring och skakades af och an från den ena sidan till den andra.

4. Och jag såg där någonting liknande ett moln, hvilket man icke kunde urskilja, ty för dess djup kunde jag icke med blicken omfatta det; och eldslågor såg jag brinna klart, och där kretsade föremål omkring, hvilka liknade berg, och rördes fram och tillbaka.

5. Then I inquired of one of the holy angels who was with me, and said, What is this splendid object? For it is not heaven, but a flame of fire alone which blazes; and in it there is the clamour of exclamation, of woe, and of great suffering.

5. And I asked one of the holy angels who were with me, and said to him; "What is this shining thing? for it is not a heaven, but only the flame of a burning fire, and the voice of shouting and crying and lamenting and of great pain."

5. And I asked one of the holy angels who was with me and said unto him: 'What is this shining thing? for it is not a heaven but only the flame of a blazing fire, and the voice of weeping and crying and lamentation and strong pain.'

5. Då frågade jag en af de helige änglar, som var med mig, och sade: hvad är detta lysande föremål? Ty det är icke himmelen, utan endast en låga af eld, som flammar; och i den är buller af utrop, af veklagan och af stort lidande.

5. Och jag frågade en af de heliga änglar, som voro med mig, och sade till honom: Hvad är detta, som skiner så klart? Ty det är ingen himmel, utan blott flamman af en brinnande eld och ljud af rop och gråt och jämmer och häftig pina.

6. He said, There, into that place which you behold, shall be thrust the spirits of sinners and blasphemers; of those who shall do evil, and who shall pervert all which God has spoken by the mouth of the prophets; all which they ought to do.

6. And he said to me: "This place which thou seest — here are brought the souls of the sinners and of the revilers and of those who do evil and change everything that God speaks through the mouth of the prophets concerning things to take place.

6. And he said unto me: 'This place which thou seest – here are cast the spirits of sinners and blasphemers, and of those who work wickedness, and of those who pervert everything that the Lord hath spoken through the mouth of the prophets – (even) the things that shall be.

6. Han sade: der, på den plats, som du ser, skola syndares och smädares andar kastas och deras, som göra ondt och förvända allt, hvad Gud har talt genom propheternas mun, allt hvad de bort göra.

6. Och han sade till mig: Till denna ort, som du ser, föras syndarnas och hädarnas andar och deras som göra ondt och ändra det som Gud talade genom profeternas mun om de tillkommande tingen.

7. For respecting these things there shall be writings and impressions above in heaven, that the angels may read them and know what shall happen both to sinners and to the spirits of the humble; to those who have suffered in their bodies, but have been rewarded by God; who have been injuriously treated by wicked men;

7. For some of these have been written down, and noted above in heaven, that the angels may read and know what will happen to the sinners and to the spirits of the humble who have chastised their bodies, and for that receive their reward from God, and of those who are reviled by wicked men;

7. For some of them are written and inscribed above in the heaven, in order that the angels may read them and know that which shall befall the sinners, and the spirits of the humble, and of those who have afflicted their bodies, and been recompensed by God; and of those who have been put to shame by wicked men:

7. Ty om dessa ting skola skrifter och vedermälen i himmelen finnas, att änglarne må läsa dem och veta, hvad som skall hända både syndare och de ödmjukas själar; dem som hafva lidit med sina kroppar, men blifvit belönade af Gud; dem som blifvit orättvist behandlade af onda menniskor;

7. Ty om dessa ting finnas skrifter ofvan i himmelen, på det att änglarna må läsa dem och veta hvad som skall hända syndarna och de ödmjukas andar och deras som späkte sina kroppar och fördenskull erhöllo sin lön af Gud och deras som ledo smälek af de onda människorna,

8. who have loved God; who have been attached neither to gold nor silver, nor to any good thing in the world, but have given their bodies to torment;

8. who loved God, and did not love gold or silver or all the riches of the world, but gave over their bodies to torture;

8. Who love God and loved neither gold nor silver nor any of the good things which are in the world, but gave over their bodies to torture.

8. som hafva älskat Gud; som hvarken varit tillgifna guld eller silfver eller något annat i verlden, utan hafva lemnat sina kroppar åt plågan;

8. dem som älskade Gud och icke älskade silfver och guld och all världens ägodelar, utan gåfvo sin lekamen åt lidandet,

9. To those who from the period of their birth have not been covetous of earthly riches; but have regarded themselves as a breath passing away. Such has been their conduct; and much has the Lord tried them; and their spirits have been found pure, that they might bless his name.

9. and who, since they existed, did not long for terrestrial food, but considered themselves a breath that passes away, and lived accordingly, and were often tried by God, and their spirits were found in cleanness to praise his name.

9. Who, since they came into being, longed not after earthly food, but regarded everything as a passing breath, and lived accordingly, and the Lord tried them much, and their spirits were found pure so that they should bless His name.

9. Dem som allt ifrån sin födelse icke haft begär till jordiska rikedomar, utan ansett sig såsom en förbifarande andedrägt. Sådant har deras uppförande varit, och mycket har Herren ransakat dem, och deras andar hafva befunnits rena, på det de måtte välsigna Hans namn.

9. och dem som i alla sina lifsdagar icke åstundade jordisk föda, utan ansågo sig själfva som en förgänglig fläkt och lefde därefter och vordo på mångfaldigt sätt pröfvade af Herren, men hvilkas andar befunnos rena för att prisa hans namn.

10. All their blessings have I related in a book; and He has rewarded them; for they have been found to love heaven with an everlasting aspiration. God has said, While they have been trodden down by wicked men, they have heard from them revilings and blasphemies; and have been ignominiously treated, while they were blessing me.

10. All the blessings they received I have marked down in the books; and he has destined for them their wages, because they have been shown as those who loved the everlasting heaven more than their life, and while they were trodden down by wicked men, and heard abuse and reviling from them, praised me."

10. And all the blessings destined for them I have recounted in the books. And he hath assigned them their recompense, because they have been found to be such as loved heaven more than their life in the world, and though they were trodden under foot of wicked men, and experienced abuse and reviling from them and were put to shame, yet they blessed Me.

10. Alla deras välsignelser har jag berättat i en bok, och Han har belönat dem, ty de hafva funnits älska himmelen med en oupphörlig trängtan. Gud har sagt: medan de blifvit nedtrampade af onda menniskor, hafva de hört från dem skymford och hädelser, och hafva blifvit nesligen behandlade, då de välsignade mig;

10. Alla välsignelser, som de erhålla, har jag framställt i böckerna. Och han har bestämt åt dem lönen därför, emedan de befunnos vara sådana, som älskade den eviga himmelen mera än sitt eget lif och som prisade mig medan de förtrampades af onda människor och måste af dem höra skymford och hädelser.

11. And now will I call the spirits of the good from the generation of light, and will change those who have been born in darkness; who have not in their bodies been recompensed with glory, as their faith may have merited.

11. And now I will call to the spirits of the good, from the generation of light, and change those who were born in darkness, who have not been rewarded in their bodies with honor, as was meet for their fidelity.

11. And now I will summon the spirits of the good who belong to the generation of light, and I will transform those who were born in darkness, who in the flesh were not recompensed with such honour as their faithfulness deserved.

11. Och nu vill jag kalla de godas andar från ljusets slägte, och vill förändra dem, som hafva blifvit födda i mörker, hvilka icke under sin lefnad blifvit belönta med ära, såsom deras tro kan hafva förtjent.

11. Och nu skall jag kalla till mig de godas andar, af ljusets släkte, och förhärliga dem som föddes i mörker, hvilka icke i köttet lönades med ära, såsom deras tro förtjänade.

12. I will bring them into the splendid light of those who love my holy name: and I will place each of them on a throne of glory, of glory peculiarly his own,

Matt. 19:28

12. And I will lead out in a shining light those who love my holy name, and will set each one on the throne of honor, of his honor.

Matt. 19:28

12. And I will bring forth in shining light those who have loved My holy name, and I will seat each on the throne of his honour.

Matt. 19:28

12. Jag vill bringa dem i det lysande ljuset af dem, som älska mitt heliga namn; och jag skall sätta dem hvardera på en thron af ära, af hans egen ära,

Matt. 19:28

12. Och jag vill utföra i klart skinande ljus dem, som älskade mitt heliga namn och sätta hvar och en på ärans, hans äras tron.

Matt. 19:28

13. and they shall be at rest during unnumbered periods. Righteous is the judgment of God; For to the faithful shall he give faith in the habitations of uprightness.

13. And they will glitter in times without number, for justice is the judgment of God, for he will give fidelity to the faithful in the dwellings of the paths of rectitude.

13. And they shall be resplendent for times without number; for righteousness is the judgement of God; for to the faithful He will give faithfulness in the habitation of upright paths.

13. och de skola blifva (behandlade med ynnest) i otaliga tidehvarf. Rättfärdig är Guds dom; Ty åt de trogna skall Han gifva tro i redlighetens boningar.

13. Och de skola skina i tider utan tal, ty Guds dom är rättvis, och åt de trogna skall han skänka trohet i de rättskaffna vägarnas boning.

14. They shall see those, who have been born in darkness unto darkness shall be cast; while the righteous shall be at rest.

14. And they will see how those who were born in darkness will be cast into darkness, while the just will glitter.

14. And they shall see those who were, born in darkness led into darkness, while the righteous shall be resplendent.

14. De skola se dem, som blifvit födde i mörkret, som ock skola kastas i mörkret, medan de rättfärdige skola blifva (behandlade med ynnest).

14. Och de skola se huru de, som föddes i mörker varda kastade i mörkret, men de rättfärdiga däremot skola skina.

15. Sinners shall cry out, beholding them, while they exist in splendour and proceed forwards to the days and periods prescribed to them.

15. And the sinners will cry, and see them as they shine; and they will go there where days and times are written for them.

15. And the sinners shall cry aloud and see them resplendent, and they indeed will go where days and seasons are prescribed for them.'

15. Syndare skola jämra sig, då de få se dem vistas i prakt och framlefva ända till de dagar och tider, som äro dem förelagda.

15. Och syndarna skola ropa och se deras ljus. Och äfven syndarna skola gå till sin ort, hvarest dagar och tider äro dem fastställda.

16. Here ends the vision of Enoch the prophet.
_______

16. 16. 16. Här slutar propheten Enochs uppenbarelse. Måtte välsignelsen af hans bön och gåfvan af hans förelagda tid tillkomma hans älskade! Amen.
_______

16. Här slutar propheten Enochs uppenbarelse.
_______

17. 17. 17. 17. * Nätutg: De engelska översättningarna har här ordet "slain".

17. Nätutg: Vers 16 är utelämnad i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande vers från 1826 års sv. översättning.Previous Chapter

Parallel Translations
108 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET