Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 62 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Thus the Lord commanded the kings, the princes, the exalted, and those who dwell on earth, saying, Open your eyes, and lift up your horns, if you are capable of comprehending the Elect One.

1. And thus the Lord commanded the kings and the powerful and the exalted and those who dwell on the earth, and said; "Open your eyes, and lift up your horns, if ye are able to recognize the Chosen One."

1. And thus the Lord commanded the kings and the mighty and the exalted, and those who dwell on the earth, and said: 'Open your eyes and lift up your horns if ye are able to recognize the Elect One.'

1. Sålunda befallde Herren konungarne, furstarne, de upphöjde och dem, som bo på jorden, sägande: Öppnen edra ögon och upplyften edra hufvuden (horn) om J ären i stånd att förstå den ende Utvalde.

1. Och sålunda befallde Herren konungarna och de mäktiga och de höga och dem som besitta jorden och sade: Slån upp edra ögon och upplyften edra horn, om i det förmån, för att erkänna den Utvalde!

2. The Lord of spirits sat upon the throne of his glory. And the spirit of righteousness was poured out over him. The word of his mouth shall destroy all the sinners and all the ungodly, who shall perish at his presence.

Isa. 11:2-4. 2 Thess. 1:9. 2 Thess. 2:8

2. And the Lord of the spirits sat on the throne of his glory, and the spirit of justice was poured out over him, and the word of his mouth slew all the sinners and all the impious, and they were destroyed before his face.

Isa. 11:2-4. 2 Thess. 1:9. 2 Thess. 2:8

2. And the Lord of Spirits seated him on the throne of His glory, And the spirit of righteousness was poured out upon him, And the word of his mouth slays all the sinners, And all the unrighteous are destroyed from before his face.

Isa. 11:2-4. 2 Thess. 1:9. 2 Thess. 2:8

2. Andarnes herre satt på sin herrlighets thron. Och rättfärdighetens ande utgöts öfver Honom. Hans muns ord skall förstöra alla syndare, alla ogudaktiga, hvilka skola förgås i Hans närvaro.

Jes. 11:2-4. 2 Tess. 1:9. 2 Tess. 2:8

2. Och andarnas Herre satt på sin härlighets tron, rättvisans ande var utgjuten öfver honom, och hans muns tal dödade alla syndare och alla orättfärdiga, och inför hans ansikte förgingos de.

Jes. 11:2-4. 2 Tess. 1:9. 2 Tess. 2:8

3. In that day shall all the kings, the princes, the exalted, and those who possess the earth, stand up, behold, and perceive, that he is sitting on the throne of his glory; that before him the saints shall be judged in righteousness; And that nothing, which shall be spoken before him, shall be spoken in vain.

3. Then will stand up on that day all the kings and the powerful and the exalted and those who hold the earth, and will see him and will know that he sits on the throne of his glory, and that the just are judged in justice before him, and that there is no word spoken in vain before him.

3. And there shall stand up in that day all the kings and the mighty, And the exalted and those who hold the earth, And they shall see and recognize How he sits on the throne of his glory, And righteousness is judged before him, And no lying word is spoken before him.

3. På den dagen skola alla konungar, furstar, upphöjda och de som besitta jorden uppstå, se och märka, att Han sitter på sin herrlighets thron; att inför Honom de heliga skola dömas i rättfärdighet. Och att ingenting, som talas inför Honom, skall sägas förgäfves.

3. Och på den dagen skola alla konungar och mäktiga och höga och de som besitta fästet stå och se och erkänna honom, då han sitter på sin härlighets tron, och de rättfärdiga dömas i rättfärdighet och intet fåfängt tal hållas inför honom.

4. Trouble shall come upon them, as upon a woman in travail, whose labour is severe, when her child comes to the mouth of the womb, and she finds it difficult to bring forth.

1 Thess. 5:3

4. And pain will come over them, like a woman who is in travail, and to whom the birth is hard, when the son enters the mouth of the mother, and she has pain in giving birth.

1 Thess. 5:3

4. Then shall pain come upon them as on a woman in travail, [And she has pain in bringing forth] When her child enters the mouth of the womb, And she has pain in bringing forth.

1 Thess. 5:3

4. Vedermöda skall komma öfver dem, likasom öfver en qvinna i barnsnöd, hvars förlossning är svår, då barnet kommer, och hon finner svårt att framföda det.

1 Tess. 5:3

4. Då skall en smärta komma öfver dem, lik kvinnans smärta i födslovånda, då hon har svårt att föda.

1 Tess. 5:3

5. One portion of them shall look upon another. They shall be astonished, and shall humble their countenance; And trouble shall seize them, when they shall behold this Son of woman sitting upon the throne of his glory.

Matt. 25:31

5. And one portion of them will look upon the other, and will tremble and cast down their countenances, and pain will seize them, when they see this Son of the woman sitting on the throne of his glory.

Matt. 25:31

5. And one portion of them shall look on the other, And they shall be terrified, And they shall be downcast of countenance, And pain shall seize them, When they see that Son of Man Sitting on the throne of his glory.

Matt. 25:31

5. Den ena delen af dem skall se på den andra, de skola blifva förvånade och skola förödmjuka sina ansigten. Och vedermödan skall gripa dem, då de få se denna qvinnans Son sittande på dess herrlighets thron.

Matt. 25:31

5. Och de skola se på hvarandra och förskräckas och nedslå sitt anlete, och smärta skall fatta dem, när de se kvinnans Son sitta på sin härlighets tron.

Matt. 25:31

6. Then shall the kings, the princes, and all who possess the earth, glorify him who has dominion over all things, him who was concealed;

Eph. 1:21-22

6. And the powerful kings, and all who hold the earth, will honor, and bless, and exalt him who rules over all, who was hidden.

Eph. 1:21-22

6. And the kings and the mighty and all who possess the earth shall bless and glorify and extol him who rules over all, who was hidden.

Eph. 1:21-22

6. Då skola konungar, furstar och alla de, som besitta jorden, prisa honom, som har herraväldet öfver all ting, honom som var dold;

Ef. 1:21-22

6. Och konungarna, de mäktiga och alla som besitta jorden skola lofva och prisa och upphöja honom, som härskar öfver allting och som var förborgad.

Ef. 1:21-22

7. for from the beginning the Son of man existed in secret, whom the Most High preserved in the presence of his power, and revealed to the elect.

Col. 2:2. Col. 1:27

7. For formerly the Son of Man was hidden, and the Most High preserved him before his power, and has revealed him to the chosen.

Col. 2:2. Col. 1:27

7. For from the beginning the Son of Man was hidden, And the Most High preserved him in the presence of His might, And revealed him to the elect.

Col. 2:2. Col. 1:27

7. ty ifrån begynnelsen har menniskones Son varit till i hemlighet, hvilken den Aldrahögste har förvarat, i sin makts närvaro, och uppenbarat för de utvalde.

Kol. 2:2. Kol. 1:27

7. Ty förut var han förborgad, Människosonen, och den Högste har förvarat honom inför sin makt och uppenbarat honom för de utvalda.

Kol. 2:2. Kol. 1:27

8. He shall sow the congregation of the saints, and of the elect; and all the elect shall stand before him in that day.

8. And the congregation of the holy and the chosen will be sown, and all the chosen will stand before him on that day.

8. And the congregation of the elect and holy shall be sown, And all the elect shall stand before him on that day.

8. Han skall utså de heligas församling och de utvaldas, och alla de utvalde skola stå inför honom på den dagen.

8. Och de heligas och utvaldas församling varder sådd, och på den dagen skola alla utvalda stå inför honom.

9. All the kings, the princes, the exalted, and those who rule over all the earth, shall fall down on their faces before him, and shall worship him. They shall fix their hopes on this Son of man, shall pray to him, and petition him for mercy.

Phil. 2:9-11

9. And all the powerful kings and the exalted and they who rule the earth will fall before him upon their faces, and will worship and will hope in this Son of Man, and will petition him and ask him for mercy.

Phil. 2:9-11

9. And all the kings and the mighty and the exalted and those who rule the earth Shall fall down before him on their faces, And worship and set their hope upon that Son of Man, And petition him and supplicate for mercy at his hands.

Phil. 2:9-11

9. Alla konungar, furstar, upphöjda och de, som regera öfver jorden, skola falla ned på sina ansigten inför honom och tillbedja honom. De skola fästa sina förhoppningar på denna menniskones Son, skola bedja honom och anropa honom om nåd.

Fil. 2:9-11

9. Och alla de mäktiga konungarna och de höga och de som härskat öfver fästet skola nedfalla på sitt ansikte inför honom och tillbedja honom och sätta sitt hopp till Människosonen och anropa honom och bedja honom om barmhärtighet.

Fil. 2:9-11

10. Then shall the Lord of spirits hasten to expel them from his presence. Their faces shall be full of confusion, and their faces shall darkness cover.

2 Thess. 1:9

10. And that Lord of the spirits will only press them, that they hasten to leave his presence and their countenances will be filled with shame, and darkness will be heaped upon their countenances.

2 Thess. 1:9

10. Nevertheless that Lord of Spirits will so press them That they shall hastily go forth from His presence, And their faces shall be filled with shame, And the darkness grow deeper on their faces.

2 Thess. 1:9

10. Då skall Andarnes Herre skynda att drifva dem från sin närvaro. Deras ansigten skola blifva fulla af förvirring, och mörker skall betäcka deras anleten.

2 Tess. 1:9

10. Och då skall andarnas Herre visa bort dem, så att de hastigt gå bort inför hans anlete. Och deras ansikten skola betäckas med blygsel, och mörker skall hopas därpå.

2 Tess. 1:9

11. The angels shall take them to punishment, that vengeance may be inflicted on those who have oppressed his children and his elect.

2 Thess. 1:6-10

11. And the angels of punishment will receive them to take vengeance on them, because they have abused his children and his chosen.

2 Thess. 1:6-10

11. And He will deliver them to the angels for punishment, To execute vengeance on them because they have oppressed His children and His elect

2 Thess. 1:6-10

11. Änglarne skola föra dem till straffet, på det hämnden må drabba dem, hvilka förtryckt Hans barn och Hans utvalde.

2 Tess. 1:6-10

11. Och straffänglarna skola mottaga dem för att öfva vedergällning på dem, därför att de misshandlat Guds barn och hans utvalda.

2 Tess. 1:6-10

12. And they shall become an example to the saints and to his elect. Through them shall these be made joyful; for the anger of the Lord of spirits shall rest upon them. Then the sword of the Lord of spirits shall be drunk with their blood;

12. And they will be a spectacle for the just and for his chosen; they will rejoice over them, because the wrath of the Lord of the spirits rests upon them, and the sword of the Lord of the spirits is drunk with them.

12. And they shall be a spectacle for the righteous and for His elect: They shall rejoice over them, Because the wrath of the Lord of Spirits resteth upon them, And His sword is drunk with their blood.

12. Och de skola blifva ett exempel för de heliga och Hans utvalda. Genom dem skola dessa uppfyllas av glädje, ty Andarnas Herres vrede skall hvila öfver dem. Då skall Andarnes Herres svärd öfverhöljas med deras blod;

12. Och de varda ett skådespel för de rättfärdiga och för hans utvalda, som skola fröjda sig öfver dem, emedan andarnas Herres vrede förblifver öfver dem och hans svärd blir rusigt af deras blod.

13. but the saints and elect shall be safe in that day; nor the face of the sinners and the ungodly shall they thenceforwards behold.

1 Thess. 5:4

13. And the just and chosen will be saved on that day, and will henceforth not see the face of the sinners and of the unjust.

1 Thess. 5:4

13. And the righteous and elect shall be saved on that day, And they shall never thenceforward see the face of the sinners and unrighteous.

1 Thess. 5:4

13. men de helige och utvalde skola blifva säkre på den dagen; ej heller skola de sedermera få se syndares och ogudaktigas ansigten.

1 Tess. 5:4

13. Och på den dagen varda de rättfärdiga och utvalda frälsta och skola från den stunden icke mer skåda syndarnas och de orättfärdigas ansikten.

1 Tess. 5:4

14. The Lord of spirits shall remain over them: And with this Son of man shall they dwell, eat, lie down, and rise up, for ever and ever.

1 Thess. 4:17 b

14. And the Lord of the spirits will dwell over them, and they will dwell with this Son of Man, and will eat and lie down and rise again with him to all eternity.

1 Thess. 4:17 b

14. And the Lord of Spirits will abide over them, And with that Son of Man shall they eat And lie down and rise up for ever and ever.

1 Thess. 4:17 b

14. Andarnes Herre skall qvarblifva öfver dem. Och med denna menniskones Son skola de bo, äta, ligga och uppstå i evighet.

1 Tess. 4:17 b

14. Och andarnas Herre skall bo ibland dem, och med Människosonen skola de bo samman och äta och lägga sig till hvila och stiga upp från evighet till evighet.

1 Tess. 4:17 b

15. The saints and the elect have arisen from the earth, have left off to depress their countenances, and have been clothed with the garment of life.

1 Thess. 4:17 a

15. And the just and the chosen will have risen from the earth, and will have ceased to cast down their faces, and will be clothed with the garments of life.

1 Thess. 4:17 a

15. And the righteous and elect shall have risen from the earth, And ceased to be of downcast countenance. And they shall have been clothed with garments of glory,

1 Thess. 4:17 a

15. De heliga och utvalda hafva uppstigit från jorden, hafva upphört att förödmjuka sina ansigten och hafva blifvit beklädda med lifvets klädnad.

1 Tess. 4:17 a

15. Och de rättfärdiga och de utvalda hafva höjt sig från jorden och hafva upphört att slå ned sitt ansikte och hafva iklädt sig lifvets klädnad.

1 Tess. 4:17 a

16. That garment of life is with the Lord of spirits, in whose presence your garment shall not wax old, nor shall your glory diminish.

Rev. 7:9-17

16. And these will be the garments of life before the Lord of the spirits; and your garments will not become old, and your glory will not decrease before the Lord of the spirits.

Rev. 7:9-17

16. And these shall be the garments of life from the Lord of Spirits: And your garments shall not grow old, Nor your glory pass away before the Lord of Spirits.

Rev. 7:9-17

16. Denna lifvets klädnad är hos Andarnes Herre, i hvars närvaro eder klädnad ej skall blifva gammal, ej heller skall eder ära förminskas.

Upp. 7:9-17

16. Och det skall vara en lifvets klädnad hos andarnas Herre. Och edra kläder skola icke föråldras och eder härlighet icke aftaga inför andarnas Herre.

Upp. 7:9-17Previous Chapter

Parallel Translations
62 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET