Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 68 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. After this he gave me the characteristical marks (65) of all the secret things in the book of my great-grandfather Enoch, and in the parables which had been given to him; inserting them for me among the words of the book of parables.

(65) Characteristical marks. Literally, "the signs" (Laurence, p. 83).

1. And after that my grandfather Enoch gave me the signs of all the secrets in a book, and the Parables which had been give to him, and he compiled them for me in the words of the book of the Parables.

1. And after that my grandfather Enoch gave me the teaching of all the secrets in the book in the Parables which had been given to him, and he put them together for me in the words of the book of the Parables.

1. Härefter gaf han mig de utmärkande tecknen af alla de hemliga tingen i min store farfars faders Enochs bok och i de liknelser, hvilka blifvit gifna åt honom, införande dem för mig ibland orden i liknelsernas bok.

1. Och därefter gaf mig min farfar, Henoch, i en bok alla hemligheternas tecken och de syner, som han haft, och samlade dem åt mig i synernas boks ord.

2. At that that time holy Michael answered and said to Raphael, The power of the spirit hurries me away, and impels me on. The severity of the judgment, of the secret judgment of the angels, who is capable of beholding – the endurance of that severe judgment which has taken place and been made permanent – without being melted at the site of it?

2. And on that day the holy Michael answered, saying to Rufael: "The power of the spirit forces me and angers me, and on account of the severity of the judgment of the secrets, the judgment over the angels; who can endure the severity of the judgment which is passed and remains, and before which they melt away?"

2. And on that day Michael answered Raphael and said: 'The power of the spirit transports and makes me to tremble because of the severity of the judgement of the secrets, the judgement of the angels: who can endure the severe judgement which has been executed, and before which they melt away? '

2. På den tiden svarade den helige Michael och sade till Raphael: Maktens ande drifver mig bort och nödgar mig åstad. Hvem är i stånd att beskåda strängheten af änglarnes hemliga dom! fortfarandet af denna stränga dom, hvilken har skett och blifvit gjord oföränderlig, utan att smälta vid åsynen deraf?

2. På den tiden svarade den helige Michael och sade till Raphael: Maktens ande drifver mig bort och nödgar mig åstad. Hvem är i stånd att beskåda strängheten af änglarnes hemliga dom! fortfarandet af denna stränga dom, hvilken har skett och blifvit gjord oföränderlig, utan att smälta vid åsynen deraf?

3. Again holy Michael answered and said to holy Raphael, Who is there whose heart is not softened by it, and whose reins are not troubled at this thing? Judgment has gone forth against them by those who have thus dragged them away;

3. And the holy Michael answered again and said to Rufael: "Who is he whose heart is not softened concerning it, and whose reins are not shaken by this word? A judgment has come overt them from [i.e. on account of] those whom they have thus led out."

3. And Michael answered again, and said to Raphael: 'Who is he whose heart is not softened concerning it, and whose reins are not troubled by this word of judgement (that) has gone forth upon them because of those who have thus led them out? '

3. Återigen svarade den helige Michael och sade till den helige Raphael: hvilken är den, hvars hjerta ej blir ödmjukadt deraf och hvars njurar icke blifva plågade af dessa ting? Domen har blifvit verkställd emot dem genom dessa, som således hafva fört bort dem,

3. Återigen svarade den helige Michael och sade till den helige Raphael: hvilken är den, hvars hjerta ej blir ödmjukadt deraf och hvars njurar icke blifva plågade af dessa ting? Domen har blifvit verkställd emot dem genom dessa, som således hafva fört bort dem,

4. and that was, when they stood in the presence of the Lord of spirits. In like manner also holy Rakael said to Raphael, They shall not be before the eye of the Lord; (66) since the Lord of spirits has been offended with them; for like Lords (67) have they conducted themselves.

(66) They shall not... eye of the Lord. Or, "I will not take their part under the eye of the Lord" (Knibb, p. 159). (67) For like Lords. Or, "for they act as if they were Lord" (Knibb, p. 159).

4. And it came to pass as he stood before the Lord of the spirits, the holy Michael spoke to Rufael: "And I will not be for them under the eye of the Lord, for the Lord of the spirits is angered at them, because they act as if they were like gods.

4. And it came to pass when he stood before the Lord of Spirits, Michael said thus to Raphael: 'I will not take their part under the eye of the Lord; for the Lord of Spirits has been angry with them because they do as if they were the Lord.

4. och detta skedde, då de stodo inför Andarnes Herre. På lika sätt sade ock den helige Rakael till Raphael: de skola icke komma inför Herrens ögon, emedan Andarnes Herre har blifvit förtörnad på dem; ty de hafva uppfört sig såsom herrar.

4. och detta skedde, då de stodo inför Andarnes Herre. På lika sätt sade ock den helige Rakael till Raphael: de skola icke komma inför Herrens ögon, emedan Andarnes Herre har blifvit förtörnad på dem; ty de hafva uppfört sig såsom herrar.

5. Therefore will he bring upon them a secret judgment for ever and ever. For neither shall angel nor man receive a portion of it; but they alone shall receive their own judgment for ever end ever.

5. Therefore judgment which is hidden comes over them, to all eternity; therefore, neither angel nor man will receive his portion, but they alone will receive their judgment to all eternity."

5. Therefore all that is hidden shall come upon them for ever and ever; for neither angel nor man shall have his portion (in it), but alone they have received their judgement for ever and ever.'

5. Derföre skall Han hemsöka dem med den hemliga domen i evighet. Ty hvarken skall någon ängel eller menniska erhålla del deraf; utan de allena skola emottaga sin egen dom i evighet.

5. Derföre skall Han hemsöka dem med den hemliga domen i evighet. Ty hvarken skall någon ängel eller menniska erhålla del deraf; utan de allena skola emottaga sin egen dom i evighet.Previous Chapter

Parallel Translations
68 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET