Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 1 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ቃለ በረከት ዘሄኖክ ዘከመ ባረከ ኅሩያነ ወጻድቃነ እለ ሀለዉ ይኩኑ በዕለተ ምንዳቤ ለአሰስሎ ኵሉ እኩያን ወረሲዓን
Translit. 1qalebereketzehEnokzekemebareke`hruyaneweSadqane'Ilehelewuykunube`IletemndabEle'aseslokWulu'Ikuyanweresi`an::
Translit. 2ḳaläbäräkätəzähenokəzäkämäbaräkäḫəruyanäwäṣadəḳanäʾəlähäläwuyəkunubäʿəlätämənədabeläʾäsäsəlokʷəluʾəkuyanəwäräsiʿanə::
Translation
Definitions                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ወአውሥአ ወይቤ ሄኖክ ብእሲ ጻድቅ ዘእምኀበ እግዚአብሔር እንዘ አዕይንቲሁ ክሡታት ወይሬኢ ራእየ ቅዱሰ ዘበሰማያት ዘአርአዩኒ መላእክት ወሰማዕኩ እምኀቤሆሙ ኵሎ ወአእመርኩ አነ ዘእሬኢ ወአኮ ለዝ ትውልድ አላ ለዘይመጽእ ትውልድ ርኁቃን
Translit. 1we'aw`s'aweybEhEnokb'IsiSadqze'Im`hebeIgzi'abHEr'Inze'a`Iyntihuk`sutatweyrE'ira'Iyeqdusezebesemayatze'ar'ayunimela'Iktwesema`Iku'Im`hebEhomukWulowe'a'Imerku'aneze'IrE'iwe'akoleztwld'alalezeymeS'Itwldr`huqan::
Translit. 2wäʾäwəśəʾäwäyəbehenokəbəʾəsiṣadəḳəzäʾəməḫäbäʾəgəziʾäbəḥerəʾənəzäʾäʿəyənətihukəśutatəwäyəreʾiraʾəyäḳədusäzäbäsämayatəzäʾärəʾäyunimälaʾəkətəwäsämaʿəkuʾəməḫäbehomukʷəlowäʾäʾəmärəkuʾänäzäʾəreʾiwäʾäkoläzətəwələdəʾälaläzäyəmäṣəʾətəwələdərəḫuḳanə::
Translation
Definitions                                                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez በእንተ ኅሩያን እቤ ወአውሣእኩ በእንቲአሆሙ ምስለ ዘይወፅእ ቅዱስ ወዐቢይ እማኅደሩ ወአምላከ ዓለም
Translit. 1be'Inte`hruyan'IbEwe'aw`sa'Ikube'Inti'ahomumslezeywe`S'Iqduswe`ebiy'Ima`hderuwe'amlake`alem::
Translit. 2bäʾənətäḫəruyanəʾəbewäʾäwəśaʾəkubäʾənətiʾähomuməsəläzäyəwäṣ́əʾəḳədusəwäʿäbiyəʾəmaḫədäruwäʾäməlakäʿalämə::
Translation
Definitions                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ወእምህየ ይከይድ ዲበ ሲና ደብር ወያስተርኢ በትዕይንቱ ወያስተርኢ በጽንዐ ኀይሉ እምሰማይ
Translit. 1we'Imhyeykeyddibesinadebrweyaster'ibet`Iyntuweyaster'ibeSn`e`heylu'Imsemay::
Translit. 2wäʾəməhəyäyəkäyədədibäsinadäbərəwäyasətärəʾibätəʿəyənətuwäyasətärəʾibäṣənəʿäḫäyəluʾəməsämayə::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወይፈርህ ኵሉ ወያድለቀልቁ ትጉሃን ወይነሥኦሙ ፍርሀት ወረዓድ ዐቢይ እስከ አጽናፈ ምድር
Translit. 1weyferhkWuluweyadleqelqutguhanweyne`s'omufrhetwere`ad`ebiy'Iske'aSnafemdr::
Translit. 2wäyəfärəhəkʷəluwäyadəläḳäləḳutəguhanəwäyənäśəʾomufərəhätəwäräʿadəʿäbiyəʾəsəkäʾäṣənafämədərə::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ወይደነግፁ አድባር ነዋኃን ወይቴሐቱ አውግር ነዋኃት ወይትመሰዉ ከመ መዓረ ግራ እምላህብ
Translit. 1weydeneg`Su'adbarnewa`hanweytEHetu'awgrnewa`hatweytmesewukememe`aregra'Imlahb::
Translit. 2wäyədänägəṣ́uʾädəbarənäwaḫanəwäyəteḥätuʾäwəgərənäwaḫatəwäyətəmäsäwukämämäʿarägəraʾəməlahəbə::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez ወትሠጠም ምድር ወኵሉ ዘውስተ ምድር ይትሐጐል ወይከውን ፍትሕ ላዕለ ኵሉ ወላዕለ ጻድቃን ኵሎሙ
Translit. 1wet`seTemmdrwekWuluzewstemdrytHegWelweykewnftHla`IlekWuluwela`IleSadqankWulomu::
Translit. 2wätəśäṭäməmədərəwäkʷəluzäwəsətämədərəyətəḥägʷäləwäyəkäwənəfətəḥəlaʿəläkʷəluwälaʿəläṣadəḳanəkʷəlomu::
Translation
Definitions                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez ለጻድቃንሰ ሰላመ ይገብር ሎሙ ወየዐቅቦሙ ለኅሩያን ወይከውን ሣህል ላዕሌሆሙ ወይከውኑ ኵሎሙ ዘአምላክ ወይሤርሑ ወይትባረኩ ወይሀርህ ሎሙ ብርሃነ አምላክ
Translit. 1leSadqanseselameygebrlomuweye`eqbomule`hruyanweykewn`sahlla`IlEhomuweykewnukWulomuze'amlakwey`sErHuweytbarekuweyherhlomubrhane'amlak::
Translit. 2läṣadəḳanəsäsälamäyəgäbərəlomuwäyäʿäḳəbomuläḫəruyanəwäyəkäwənəśahələlaʿəlehomuwäyəkäwənukʷəlomuzäʾäməlakəwäyəśerəḥuwäyətəbaräkuwäyəhärəhəlomubərəhanäʾäməlakə::
Translation
Definitions                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
9. Ge'ez ወናሁ መጽአ በትእልፈት ቅዱሳን ከመ ይግበር ፍትሐ ላዕሌሆሙ ወያሐጕሎሙ ለረሲዓን ወይትዋቀስ ኵሎ ዘሥጋ በእንተ ኵሉ ዘገብሩ ወረሰዩ ላዕሌሁ ኃጥአን ወረሲዓን
Translit. 1wenahumeS'abet'IlfetqdusankemeygberftHela`IlEhomuweyaHegWulomuleresi`anweytwaqeskWuloze`sgabe'IntekWuluzegebruwereseyula`IlEhu`haT'anweresi`an::
Translit. 2wänahumäṣəʾäbätəʾələfätəḳədusanəkämäyəgəbärəfətəḥälaʿəlehomuwäyaḥägʷəlomuläräsiʿanəwäyətəwaḳäsəkʷəlozäśəgabäʾənətäkʷəluzägäbəruwäräsäyulaʿəlehuḫaṭəʾänəwäräsiʿanə::
Translation
Definitions                                                                                    
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
1 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET