Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 10 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወአሜሃ ልዑል ዐቢይ ወቅዱስ ተናገረ ወፈነዎ ለአርስየላልዩር ኀበ ወልደ ላሜክ ወይቤሎ
Translit. 1we'amEhal`ul`ebiyweqdustenagerewefenewole'arsyelalyur`hebeweldelamEkweybElo::
Translit. 2wäʾämehaləʿuləʿäbiyəwäḳədusətänagäräwäfänäwoläʾärəsəyälaləyurəḫäbäwälədälamekəwäyəbelo::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez በሎ በስመ ዚአየ ኅባእ ርእሰከ ወአግህድ ሎቱ ፍጻሜ ዘይመጽእ እስመ ትትሐጐል ምድር ኵላ ወማየ አይኅ ይመጽእ ሀሎ ዲበ ኵላ ምድር ወይትኀጐል ዘሀሎ ውስቴታ
Translit. 1belobesmezi'aye`hba'Ir'Isekewe'aghdlotufSamEzeymeS'I'IsmettHegWelmdrkWulawemayeay`hymeS'IhelodibekWulamdrweyt`hegWelzehelowstEta::
Translit. 2bälobäsəmäziʾäyäḫəbaʾərəʾəsäkäwäʾägəhədəlotufəṣamezäyəmäṣəʾəʾəsəmätətəḥägʷäləmədərəkʷəlawämayäʾäyəḫəyəmäṣəʾəhälodibäkʷəlamədərəwäyətəḫägʷäləzähälowəsəteta::
Translation
Definitions                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ወይእዜኒ መሀሮ ከመ ይንፍጽ ወይንበር ዘርኡ ለኵሉ ምድር
Translit. 1wey'IzEnimeherokemeynfSweynberzer'ulekWulumdr::
Translit. 2wäyəʾəzenimähärokämäyənəfəṣəwäyənəbärəzärəʾuläkʷəlumədərə::
Translation
Definitions                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ወይቤሎ ካዕበ እግዚእ ለሩፋኤል እስሮ ለአዛዝኤል በእዴሁ ወእገሪሁ ወደዮ ውስተ ጽልመት ወአብቅዋ ለገዳም እንተ ሀለወት በዱዳኤል ወደዮ ህየ
Translit. 1weybEloka`Ibe'Igzi'Ilerufa'El'Isrole'azaz'Elbe'IdEhuwe'IgerihuwedeyowsteSlmetwe'abqwalegedam'Intehelewetbeduda'Elwedeyohye::
Translit. 2wäyəbelokaʿəbäʾəgəziʾəlärufaʾeləʾəsəroläʾäzazəʾeləbäʾədehuwäʾəgärihuwädäyowəsətäṣələmätəwäʾäbəḳəwalägädaməʾənətähäläwätəbädudaʾeləwädäyohəyä::
Translation
Definitions                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
5. Ge'ez ወደይ ላዕሌሁ አዕባነ ጠዋያተ ወበሊኃተ ወክድኖ ጽልመተ ወህየ ይኅድር ለዓለም ወክድኖ ለገጹ ከመ እይርአይ ብርሃነ
Translit. 1wedeyla`IlEhu'a`IbaneTewayatewebeli`hatewekdnoSlmetewehyey`hdrle`alemwekdnolegeSukemeiyr'aybrhane::
Translit. 2wädäyəlaʿəlehuʾäʿəbanäṭäwayatäwäbäliḫatäwäkədənoṣələmätäwähəyäyəḫədərəläʿaläməwäkədənolägäṣukämäʾəyərəʾäyəbərəhanä::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
6. Ge'ez ወበዕለት ዐባይ እንተ ኵነኔ ከመ ይትፈነው ውስተ ዋዕይ
Translit. 1webe`Ilet`ebay'IntekWunenEkemeytfenewwstewa`Iy::
Translit. 2wäbäʿəlätəʿäbayəʾənətäkʷənänekämäyətəfänäwəwəsətäwaʿəyə::
Translation
Definitions                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
7. Ge'ez ወአሕይዋ ለምድር እንተ አማሰኑ መላእክት ወሕይወታ ለምድር አይድዕ ከመ አሐይዋ ለምድር ወኢይትኃጐሉ ኵሎሙ ውሉደ ሰብእ በምሥጢረ ኵሉ ዘቀተሉ ትጉሃን ወመሀሩ ለውሉዶሙ
Translit. 1we'aHywalemdr'Inte'amasenumela'IktweHywetalemdr'ayd`Ikeme'aHeywalemdrwe'iyt`hagWelukWulomuwludeseb'Ibem`sTirekWuluzeqetelutguhanwemeherulewludomu::
Translit. 2wäʾäḥəyəwalämədərəʾənətäʾämasänumälaʾəkətəwäḥəyəwätalämədərəʾäyədəʿəkämäʾäḥäyəwalämədərəwäʾiyətəḫagʷälukʷəlomuwəludäsäbəʾəbäməśəṭiräkʷəluzäḳätälutəguhanəwämähäruläwəludomu::
Translation
Definitions                                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
8. Ge'ez ወማሰነት ኵላ ምድር በትምህርተ ግብሩ ለአዛዝኤል ወላዕሌሁ ጸሐፍ ኵሎ ኀጢአተ
Translit. 1wemasenetkWulamdrbetmhrtegbrule'azaz'Elwela`IlEhuSeHefkWulo`heTi'ate::
Translit. 2wämasänätəkʷəlamədərəbätəməhərətägəbəruläʾäzazəʾeləwälaʿəlehuṣäḥäfəkʷəloḫäṭiʾätä::
Translation
Definitions                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
9. Ge'ez ወለገብርኤል ይቤሎ እግዚአብሔር ሑር ዲቤሆሙ ለመንዝራን ወለምኑናን ወዲበ ውሉደ ዘማ ወአኅጕሎሙ ለውሉደ ዘማ ወለውሉደ ትጉሃን እምሰብእ ወአውፅኦሙ ወፈንዎሙ በበይናቲሆሙ እሙንቱ ወለሊሆሙ በቀትል ይትኀጐሉ እስመ ኑኃ መዋዕል አልቦሙ
Translit. 1welegebr'ElybElo'Igzi'abHErHurdibEhomulemenzranwelemnunanwedibewludezemawe'a`hgWulomulewludezemawelewludetguhan'Imseb'Iwe'aw`S'omuwefenwomubebeynatihomuImuntuwelelihomubeqetlyt`hegWelu'Ismenu`hamewa`Il'albomu::
Translit. 2wälägäbərəʾeləyəbeloʾəgəziʾäbəḥerəḥurədibehomulämänəzəranəwälämənunanəwädibäwəludäzämawäʾäḫəgʷəlomuläwəludäzämawäläwəludätəguhanəʾəməsäbəʾəwäʾäwəṣ́əʾomuwäfänəwomubäbäyənatihomuʾəmunətuwälälihomubäḳätələyətəḫägʷäluʾəsəmänuḫamäwaʿələʾäləbomu::
Translation
Definitions                                                                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
10. Ge'ez ወኵሎሙ ይስእሉከ ወኢይከውን ለአበዊሆሙ በእንቲአሆሙ እስመ ይሴፈዉ ሕይወተ ዘለዓለም ወከመ ይሕየዉ እምኔሆሙ ክራማተ
Translit. 1wekWulomuys'Ilukewe'iykewnle'abewihomube'Inti'ahomuIsmeysEfewuHywetezele`alemwekemeyHyewuImnEhomu`5`100kramate::
Translit. 2wäkʷəlomuyəsəʾəlukäwäʾiyəkäwənəläʾäbäwihomubäʾənətiʾähomuʾəsəmäyəsefäwuḥəyəwätäzäläʿaläməwäkämäyəḥəyäwuʾəmənehomu5100kəramatä::
Translation
Definitions                                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
11. Ge'ez ወለሚካኤል ይቤሎ እግዚአብሔር አይድዕ ለስምያዛ ወለካልኣን እለ ምስሌሁ እለ ኀብሩ ምስለ አንስት ከመ ይማስኑ ምስሌሆን በኵሉ ርኵሰ ዚአሆን
Translit. 1welemika'ElybElo'Igzi'abHEr'ayd`Ilesmyazawelekal'An'IlemslEhu'Ile`hebrumsle'anstkemeymasnumslEhonbekWulurkWusezi'ahon::
Translit. 2wälämikaʾeləyəbeloʾəgəziʾäbəḥerəʾäyədəʿəläsəməyazawäläkaləʾanəʾəläməsəlehuʾəläḫäbəruməsəläʾänəsətəkämäyəmasənuməsəlehonəbäkʷəlurəkʷəsäziʾähonə::
Translation
Definitions                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
12. Ge'ez ሶበ ይትራገዙ ኵሉ ውሉዶሙ ወሶበ ይሬእዩ ሐጕሎሙ ለፍቁራኒሆሙ እስሮሙ ትውልድ በመትሕተ አውግረ ምድር እስከ ዕለተ ኵነኔሆሙ ወተፍጻሜቶሙ እስከ ይትፌጸም ኵነኔ ዘለዓለመ ዓለም
Translit. 1sobeytragezukWuluwludomuwesobeyrE'IyuHegWulomulefquranihomu'Isromule`70twldbemetHte'awgremdrIske`IletekWunenEhomuwetefSamEtomu'IskeytfESemkWunenEzele`aleme`alem::
Translit. 2sobäyətəragäzukʷəluwəludomuwäsobäyəreʾəyuḥägʷəlomuläfəḳuranihomuʾəsəromu70təwələdəbämätəḥətäʾäwəgərämədərəʾəsəkäʿəlätäkʷənänehomuwätäfəṣametomuʾəsəkäyətəfeṣäməkʷənänezäläʿalämäʿalämə::
Translation
Definitions                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
13. Ge'ez ወበውእቱ መዋዕል ይወስድዎሙ ውስተ መትሕተ እሳት በፃዕር ወበቤተ ሞቅሕ ይትዓፀዉ ለዓለመ ዓለም
Translit. 1webew'Itumewa`IlywesdwomuwstemetHte'Isatbe`Sa`IrwebebEtemoqHyt`a`Sewule`aleme`alem::
Translit. 2wäbäwəʾətumäwaʿələyəwäsədəwomuwəsətämätəḥətäʾəsatəbäṣ́aʿərəwäbäbetämoḳəḥəyətəʿaṣ́äwuläʿalämäʿalämə::
Translation
Definitions                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
14. Ge'ez ወሶቤሃ ይውዒ ወይማስን እምይእዜ ምስሌሆሙ ኅቡረ ይትአሰሩ እስከ ተፍጻሜተ ትውልደ ትውልድ
Translit. 1wesobEhayw`iweymasn'Imy'IzEmslEhomu`hbureyt'aseru'IsketefSamEtetwldetwld::
Translit. 2wäsobehayəwəʿiwäyəmasənəʾəməyəʾəzeməsəlehomuḫəburäyətəʾäsäruʾəsəkätäfəṣametätəwələdätəwələdə::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
15. Ge'ez ወአኅጕሎሙ ለኵሎሙ ነፍሳተ ተውኔት ወለውሉዶሙ ለትጉሃን እስመ ገፍዕዎሙ ለሰብእ
Translit. 1we'a`hgWulomulekWulomunefsatetewnEtwelewludomuletguhan'Ismegef`Iwomuleseb'I::
Translit. 2wäʾäḫəgʷəlomuläkʷəlomunäfəsatätäwənetəwäläwəludomulätəguhanəʾəsəmägäfəʿəwomuläsäbəʾə::
Translation
Definitions                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
16. Ge'ez አኅጕል ኵሎ ግፍዐ እምገጸ ምድር ወኵሉ ምግባር እኩይ ይኅልቅ ወያስተርኢ ተክለ ጽድቅ ወርትዕ ወይከውን ለበረከት ግብር ጽድቅ ወርትዕ ለዓለም በፍሥሓ ይተክሉ
Translit. 1a`hgWulkWulogf`e'ImgeSemdrwekWulumgbarIkuyy`hlqweyaster'itekleSdqwert`Iweykewnlebereketgbr;Sdqwert`Ile`alembef`sHayteklu::
Translit. 2ʾäḫəgʷələkʷəlogəfəʿäʾəməgäṣämədərəwäkʷəluməgəbarəʾəkuyəyəḫələḳəwäyasətärəʾitäkəläṣədəḳəwärətəʿəwäyəkäwənəläbäräkätəgəbərə;ṣədəḳəwärətəʿəläʿaläməbäfəśəḥayətäkəlu::
Translation
Definitions                                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
17. Ge'ez ወይእዜኒ ኵሎሙ ጻድቃን ይገንዩ ወይከውኑ ሕያዋነ እስከ ይወልዱ ወኵሎ መዋዕለ ውርዙቶሙ ወሰንበተ ዚአሆሙ ይፌጽሙ በሰላም
Translit. 1wey'IzEnikWulomuSadqanygenyuweykewnuHyawaneIskeyweldu`10`100wekWulomewa`Ilewrzutomuwesenbetezi'ahomuyfESmubeselam::
Translit. 2wäyəʾəzenikʷəlomuṣadəḳanəyəgänəyuwäyəkäwənuḥəyawanäʾəsəkäyəwälədu10100wäkʷəlomäwaʿəläwərəzutomuwäsänəbätäziʾähomuyəfeṣəmubäsälamə::
Translation
Definitions                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
18. Ge'ez ወበእማንቱ መዋዕል ትትገበር ኵላ ምድር በጽድቅ ወኵለንታሃ ትተከል ዕፀወ ወትመልዕ በረከተ
Translit. 1webe'Imantumewa`IlttgeberkWulamdrbeSdqwekWulentahattekel`I`Sewewetmel`Iberekete::
Translit. 2wäbäʾəmanətumäwaʿələtətəgäbärəkʷəlamədərəbäṣədəḳəwäkʷəlänətahatətäkäləʿəṣ́äwäwätəmäləʿəbäräkätä::
Translation
Definitions                                                


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
19. Ge'ez ወኵሎ ዕፀወ ኃሤት ይተክሉ ዲቤሃ ወይተክሉ ዲቤሃ እውያነ ወወይን ዘይተከል ዲቤሃ ይገብር ፍሬ ለጽጋብ ወኵሉ ዘርእ ዘይዘራእ ዲቤሃ አሐቲ መስፈርት ትገብር እልፈ ወአሐቲ መስፈርተ ኤልያስ ትገብር ምክያዳተ ዘይት
Translit. 1wekWulo`I`Sewe`ha`sEtytekludibEhaweytekludibEha'IwyaneweweynzeytekeldibEhaygebrfrEleSgab;wekWuluzer'Izeyzera'IdibEha'aHetimesferttgebr'Ilfewe'aHetimesferte'Elyastgebr`10mkyadatezeyt::
Translit. 2wäkʷəloʿəṣ́äwäḫaśetəyətäkəludibehawäyətäkəludibehaʾəwəyanäwäwäyənəzäyətäkälədibehayəgäbərəfəreläṣəgabə;wäkʷəluzärəʾəzäyəzäraʾədibehaʾäḥätimäsəfärətətəgäbərəʾələfäwäʾäḥätimäsəfärətäʾeləyasətəgäbərə10məkəyadatäzäyətə::
Translation
Definitions                                                                                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
20. Ge'ez ወአንተ አንጽሓ ለምድር እምኵሉ ግፍዕ ወእምኵሉ ዐመፃ ወእምኵሉ ኀጢአት ወእምኵሉ ረሲዕ ወእምኵሉ ርኵስ ዘይትገበር በዲበ ምድር አኅልቆሙ እምዲበ ምድር
Translit. 1we'ante'anSHalemdr'ImkWulugf`I;we'ImkWulu`eme`Sa;we'ImkWulu`heTi'at;we'ImkWuluresi`I;we'ImkWulurkWuszeytgeberbedibemdr;a`hlqomuImdibemdr::
Translit. 2wäʾänətäʾänəṣəḥalämədərəʾəməkʷəlugəfəʿə;wäʾəməkʷəluʿämäṣ́a;wäʾəməkʷəluḫäṭiʾätə;wäʾəməkʷəluräsiʿə;wäʾəməkʷəlurəkʷəsəzäyətəgäbärəbädibämədərə;ʾäḫələḳomuʾəmədibämədərə::
Translation
Definitions                                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
21. Ge'ez ወይኩኑ ኵሉ ውሉደ ሰብእ ጻድቃነ ወይኩኑ ኵሉ አሕዛብ ያምልኩ ወይባርኩ ኪያየ ወኵሎሙ ሊተ ይሰግዱ
Translit. 1weykunukWuluwludeseb'ISadqaneweykunukWuluaHzabyamlkuweybarkukiyayewekWulomuliteysegdu::
Translit. 2wäyəkunukʷəluwəludäsäbəʾəṣadəḳanäwäyəkunukʷəluʾäḥəzabəyamələkuwäyəbarəkukiyayäwäkʷəlomulitäyəsägədu::
Translation
Definitions                                                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
22. Ge'ez ወትነጽሕ ምድር እምኵሉ ሙስና ወእምኵሉ ኃጢአት ወእምኵሉ መቅሠፍት ወእምኵሉ ፃዕር ወኢይደግም ከመ እፈኑ ዲቤሃ አይኃ ለትውልደ ትውልድ ወእስከ ለዓለም
Translit. 1wetneSHmdr'ImkWulumusnawe'ImkWulu`haTi'at;we'ImkWulumeq`seft;we'ImkWulu`Sa`Ir;we'iydegmkeme'IfenudibEha'ay`haletwldetwldwe'Iskele`alem::
Translit. 2wätənäṣəḥəmədərəʾəməkʷəlumusənawäʾəməkʷəluḫaṭiʾätə;wäʾəməkʷəlumäḳəśäfətə;wäʾəməkʷəluṣ́aʿərə;wäʾiyədägəməkämäʾəfänudibehaʾäyəḫalätəwələdätəwələdəwäʾəsəkäläʿalämə::
Translation
Definitions                                                                                            
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
10 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET