Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 19 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882: And Uriel said to me: "Here will stand the souls of those angels who have united themselves with women, and having assumed many different forms, have contaminated mankind, and have led them astray so that they brought offerings to the demons as to gods, namely on the day when the great judgment, on which they will be judged, shall be consummated.
1912: And Uriel said to me: 'Here shall stand the angels who have connected themselves with women, and their spirits assuming many different forms are defiling mankind and shall lead them astray into sacrificing to demons as gods, (here shall they stand, ) till the day of the great judgement in which they shall be judged till they are made an end of.
1821: Then Uriel said, Here the angels, who cohabited with women, appointed their leaders; And being numerous in appearance (30) made men profane, and caused them to err; so that they sacrificed to devils as to gods. For in the great day there shall be a judgment, with which they shall be judged, until they are consumed;
1826: Då sade Uriel: här hafva de änglar, hvilka bodde tillsammans med qvinnorna, utnämnt sina anförare. Och som de voro till utseende talrika, gjorde de menniskorna ogudaktiga och kommo dem att gå vilse, så att de offrade åt djeflar liksom åt gudar. Ty på den stora dagen skall det blifva en dom, hvarigenom de skola dömas, till dess de förgåtts,
1901: Och Uriel sade till mig: Här skola de änglars andar bo, hvilka förenat sig med kvinnorna och, antagande mångahanda gestalter, orenat människorna och förfört dem, så att de dyrkat demonerna såsom gudar och offrat åt dem - nämligen när den dag kommer, då den stora yttersta domen skall hållas öfver dem.
1. Ge'ez ወይቤለኒ ኡርኤል በዝየ ተደሚሮሙ መላ እክት ምስለ አንስት ይቀውሙ መናፍስቲሆሙ ወብዙኃ ራእየ ከዊኖሙ አርኰስዎሙ ለሰብእ ወያስሕትዎሙ ለሰብእ ከመ ይሡዑ ለአጋንንት ከመ አማልክት እስመ በዕለት ዐባይ ኵነኔ በዘይትኴነኑ እስከ ይትፌጸሙ
Translit. 1weybEleni'ur'ElbezyetedemiromumelaIktmsle'anstyqewmumenafstihomuwebzu`hara'Iyekewinomu'arkWeswomuleseb'IweyasHtwomuleseb'Ikemey`su`ule'aganntkeme'amalkt'Ismebe`Ilet`ebaykWunenEbezeytkWEnenu'IskeytfESemu::
Translit. 2wäyəbeläniʾurəʾeləbäzəyätädämiromumälaʾəkətəməsəläʾänəsətəyəḳäwəmumänafəsətihomuwäbəzuḫaraʾəyäkäwinomuʾärəkʷäsəwomuläsäbəʾəwäyasəḥətəwomuläsäbəʾəkämäyəśuʿuläʾäganənətəkämäʾämaləkətəʾəsəmäbäʿəlätəʿäbayəkʷənänebäzäyətəkʷenänuʾəsəkäyətəfeṣämu::
Translation
Definitions                                                                                                                        


1882: And their women having led astray the angels of heaven, will be like their friends."
1912: And the women also of the angels who went astray shall become sirens.'
1821: and their wives also shall be judged, who led astray the angels of heaven that they might salute them.
1826: och deras hustrur skola äfven blifva dömde, hvilka utan motstånd förvillade sig med himmelens änglar.
1901: Och äfven deras hustrur, som förförde himmelens änglar, skall det gå på samma sätt.
2. Ge'ez ወአንስቲያሆሙኒ አስሒቶን መላእክተ ሰማይ ከመ ሰላማውያን ይከውና
Translit. 1we'anstiyahomuni'asHitonmela'Iktesemaykemeselamawyanykewna::
Translit. 2wäʾänəsətiyahomuniʾäsəḥitonəmälaʾəkətäsämayəkämäsälamawəyanəyəkäwəna::
Translation
Definitions                                


1882: And I, Enoch, alone saw this vision, the ends of all; and no man has seen them as I have seen them.
1912: And I, Enoch, alone saw the vision, the ends of all things: and no man shall see as I have seen.
1821: And I, Enoch, I alone saw the likeness of the end of all things. Nor did any human being see it, as I saw it.
1826: Och jag, Enoch, jag ensam såg bilden af all tings slut. Aldrig skall någon mensklig varelse se det, såsom jag såg det.
1901: Och jag, Henoch, allena har sett alltets gränser, och ingen annan människa har skådat detta utom jag.
3. Ge'ez ወአነ ሄኖክ ርኢኩ አርአያ ባሕቲትየ አጽናፈ ኵሉ ወአልቦ ዘርእየ እምሰብእ ከመ አነ ርኢኩ
Translit. 1we'anehEnokr'iku'ar'ayabaHtitye'aSnafekWuluwe'albozer'Iye'Imseb'Ikeme'aner'iku::
Translit. 2wäʾänähenokərəʾikuʾärəʾäyabaḥətitəyäʾäṣənafäkʷəluwäʾäləbozärəʾəyäʾəməsäbəʾəkämäʾänärəʾiku::
Translation
Definitions                                                        
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
19 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET