Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 7 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882: And they took unto themselves wives, and each chose for himself one, and they began to go in to them, and mixed with them, and taught them charms and conjurations, and made them acquainted with the cutting of roots and of woods.
1912: And all the others together with them took unto themselves wives, and each chose for himself one, and they began to go in unto them and to defile themselves with them, and they taught them charms and enchantments, and the cutting of roots, and made them acquainted with plants.
1821: Then they took wives, each choosing for himself; whom they began to approach, and with whom they cohabited; teaching them sorcery, incantations, and the dividing of roots and trees.
1826: Och de togo sig hustrur, hvar och en väljande för sig, hvilka de började att nalkas, och med hvilka de lefde tillsammans, lärande dem trolldom, besvärjningar och sönderdelandet af rötter och träd.
1901: Och de togo sig hustrur, och hvar och en utvalde en åt sig, och de begynte gå in till dem och plägade umgänge med dem och lärde dem trollmedel och besvärjelser och att skära rötter och olika träslag.
1. Ge'ez ወነሥኡ ሎሙ አንስትያ ወኀረየ ኵሉ ለለርእሱ አሐተ አሐተ ወወጠኑ ይባኡ ኀቤሆን ወተደመሩ ምስሌሆን ወመሐርዎን ሥራያተ ወስብዓታተ ወመቲረ ሥርው ወዕፀው አመርዎን
Translit. 1wene`s'ulomu'anstyawe`hereyekWululeler'Isu'aHeteaHeteweweTenuyba'u`hebEhonwetedemerumslEhonwemeHerwon`srayatewesb`atatewemetire`srwwe`I`Sewamerwon::
Translit. 2wänäśəʾulomuʾänəsətəyawäḫäräyäkʷəlulälärəʾəsuʾäḥätäʾäḥätäwäwäṭänuyəbaʾuḫäbehonəwätädämäruməsəlehonəwämäḥärəwonəśərayatäwäsəbəʿatatäwämätiräśərəwəwäʿəṣ́äwəʾämärəwonə::
Translation
Definitions                                                                                    


1882: And they became pregnant and brought forth great giants whose stature was three thousand ells.
1912: And they became pregnant, and they bare great giants, whose height was three thousand ells:
1821: And the women conceiving brought forth giants, (7) Whose stature was each three hundred cubits.
1826: Och qvinnorna blefvo hafvande och framfödde jättar. Hvilka hvardera hade en kroppshöjd af 450 fot.
1901: Och de blevo hafvande och födde jättar. [Hvilka hvardera hade en kroppshöjd af 450 fot.] *
2. Ge'ez ወእማንቱሰ ፀንሳ ወወለዳ ረዓይተ ዐበይተ ወቆሞሙ በበ በእመት
Translit. 1we'Imantuse`Sensaweweledare`ayte`ebeyteweqomomubebe`30`100be'Imet::
Translit. 2wäʾəmanətusäṣ́änəsawäwälädaräʿayətäʿäbäyətäwäḳomomubäbä30100bäʾəmätə::
Translation
Definitions                                            


1882: These devoured all the acquisitions of mankind till men were unable to sustain themselves.
1912: Who consumed all the acquisitions of men. And when men could no longer sustain them,
1821: These devoured all which the labor of men produced; until it became impossible to feed them;
1826: Dessa uppslöko allt, hvad menniskornas arbete frambragte, till dess det blef omöjligt att föda dem.
1901: Dessa förtärde all människornas näring, tills människorna ej längre mäktade lifnära dem.
3. Ge'ez እሉ በልዑ ኵሎ ፃማ ሰብእ እስከ ስእንዎሙ ሴስዮተ ሰብእ
Translit. 1Ilubel`ukWulo`Samaseb'I'Iskes'InwomusEsyoteseb'I::
Translit. 2ʾəlubäləʿukʷəloṣ́amasäbəʾəʾəsəkäsəʾənəwomusesəyotäsäbəʾə::
Translation
Definitions                                        


1882: And the giants turned themselves against mankind in order to devour them.
1912: the giants turned against them and devoured mankind.
1821: When they turned themselves against men, in order to devour them;
1826: Då vände de sig emot menniskorna för att uppsluka dem.
1901: Då vände sig jättarna mot människorna själfva för att uppäta dem.
4. Ge'ez ወተመይጡ ረዓይት ላዕሌሆሙ ይብልዕዎሙ ለሰብእ
Translit. 1wetemeyTure`aytla`IlEhomuybl`Iwomuleseb'I::
Translit. 2wätämäyəṭuräʿayətəlaʿəlehomuyəbələʿəwomuläsäbəʾə::
Translation
Definitions                        


1882: And they began to sin against the birds and the beasts, and against the creeping things, and the fish, and devoured their flesh among themselves, and drank the blood thereof.
1912: And they began to sin against birds, and beasts, and reptiles, and fish, and to devour one another's flesh, and drink the blood.
1821: And began to injure birds, beasts, reptiles, and fishes, to eat their flesh one after another, (8) and to drink their blood.
1826: Och började att anfalla foglar, fyrfota djur, krälande djur och fiskar, för att äta deras kött, den ene efter den andre, och för att dricka deras blod.
1901: Och de började försynda sig på fåglarna och djuren på marken och det som rör sig och fiskarna och förtära deras kött och dricka deras blod.
5. Ge'ez ወወጠኑ የአብሱ በአዕዋፍ ወዲበ አራዊት ወበዘይትሐወስ ወበዓሣት ወሥጋሆሙ በበይናቲሆሙ ይትባልዑ ወደመ ይስትዩ እምኔሃ
Translit. 1weweTenuye'absube'a`Iwafwedibe'arawitwebezeytHeweswebe`a`satwe`sgahomubebeynatihomuytbal`uwedemeystyu'ImnEha::
Translit. 2wäwäṭänuyäʾäbəsubäʾäʿəwafəwädibäʾärawitəwäbäzäyətəḥäwäsəwäbäʿaśatəwäśəgahomubäbäyənatihomuyətəbaləʿuwädämäyəsətəyuʾəməneha::
Translation
Definitions                                                        


1882: Then the earth complained of the unjust ones.
1912: Then the earth laid accusation against the lawless ones.
1821: Then the earth reproved the unrighteous.
1826: Då straffade jorden de orättfärdiga.
1901: Då klagade jorden öfver de orättfärdiga.
6. Ge'ez አሜሃ ምድር ሰከየቶሙ ለዐማፅያን
Translit. 1amEhamdrsekeyetomule`ema`Syan::
Translit. 2ʾämehamədərəsäkäyätomuläʿämaṣ́əyanə::
Translation
Definitions                    
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
7 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET