Previous Chapter
Ge'ez & Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 1 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ETHIOPIAN BOOK OF ENOCH

MASHAFA HENOK

MÄSHÄFÄ HENOK

ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. ቃለ ፡ በረከት ፡ ዘሄኖክ ፡ ዘከመ ፡ ባረከ ፡ ኅሩያነ ፡ ወጻድቃነ ፡ እለ ፡ ሀለዉ ፡ ይኩኑ ፡ በዕለተ ፡ ምንዳቤ ፡ ለአሰስሎ ፡ ኵሉ ፡ እኩያን ፡ ወረሲዓን ።

qale bereket zehEnok zekeme bareke `hruyane weSadqane 'Ile helewu ykunu be`Ilete mndabE le'aseslo kWulu 'Ikuyan weresi`an ::

ḳalä bäräkät zähenok zäkämä baräkä ḫeruyanä wäṣadḳanä ʾlä häläwu ykunu bäʿlätä mndabe läʾäsäslo kʷlu ʾkuyan wäräsiʿan ::

The word of the blessing of Enoch, how he blessed the elect and the righteous, who were to exist in the time of trouble; rejecting all the wicked and ungodly.

The words of the blessing of Enoch where-with he blessed the chosen and just, who will exist on the day of tribulation when all the wicked and impious shall be removed.

The words of the blessing of Enoch, wherewith he blessed the elect and righteous, who will be living in the day of tribulation, when all the wicked and godless are to be removed.

Välsignelsens ord af Enoch, huru han välsignade de utvalde och rättfärdige, hvilka skulle lefva under orolighetens tid, förkastande de onda och ogudaktiga.

Henochs välsignelseord, hvarmed han välsignade de utvalda och rättfärdiga, som skola vara tillstädes på bedröfvelsens dag, då alla onda och ogudaktiga varda aflägsnade.

2. ወአውሥአ ፡ ወይቤ ፡ ሄኖክ ፡ ብእሲ ፡ ጻድቅ ፡ ዘእምኀበ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዘ ፡ አዕይንቲሁ ፡ ክሡታት ፡ ወይሬኢ ፡ ራእየ ፡ ቅዱሰ ፡ ዘበሰማያት ፡ ዘአርአዩኒ ፡ መላእክት ፡ ወሰማዕኩ ፡ እምኀቤሆሙ ፡ ኵሎ ፡ ወአእመርኩ ፡ አነ ፡ ዘእሬኢ ፡ ወአኮ ፡ ለዝ ፡ ትውልድ ፡ አላ ፡ ለዘይመጽእ ፡ ትውልድ ፡ ርኁቃን ።

we'aw`s'a weybE hEnok b'Isi Sadq ze'Im`hebe Igzi'abHEr 'Inze 'a`Iyntihu k`sutat weyrE'i ra'Iye qduse zebesemayat ze'ar'ayuni mela'Ikt wesema`Iku 'Im`hebEhomu kWulo we'a'Imerku 'ane ze'IrE'i we'ako lez twld 'ala lezeymeS'I twld r`huqan ::

wäʾäwśʾä wäybe henok beʾsi ṣadḳ zäʾmḫäbä ʾghiʾäbeḥer ʾnzä ʾäʿyntihu kśutat wäyreʾi raʾyä ḳdusä zäbäsämayat zäʾärʾäyuni mälaʾkt wäsämaʿku ʾmḫäbehomu kʷlo wäʾäʾmärku ʾänä zäʾreʾi wäʾäko läz twld ʾäla läzäymäṣʾ twld rḫuḳan ::

Enoch, a righteous man, who was (1) with God, answered and spoke, while his eyes were open, and while he saw a holy vision in the heavens. This the angels showed me. From them I heard all things, and understood what I saw; that which will not take place in this generation, but in a generation which is to succeed at a distant period, on account of the elect.

(1) N.B. The italicized words supply a gap in the text. Deut. 29:29. Dan. 12:4. Dan. 12:9. Rev. 5:1 f. Enoch 82:1.

And then answered and spoke Enoch, a just man, whose eyes were opened by God so that he saw a holy vision in the heavens, which the angels showed to me, and from them I heard everything, and I knew what I saw, but not for this generation, but for the far-off generations which are to come.

Deut. 29:29. Dan. 12:4. Dan. 12:9. Rev. 5:1 f. Enoch 82:1.

And he took up his parable and said – Enoch a righteous man, whose eyes were opened by God, saw the vision of the Holy One in the heavens, which the angels showed me, and from them I heard everything, and from them I understood as I saw, but not for this generation, but for a remote one which is for to come.

Deut. 29:29. Dan. 12:4. Dan. 12:9. Rev. 5:1 f. Enoch 82:1.

Enoch, en rättfärdig man, som var med Gud, svarade och talte, då hans ögon voro öppne, och då han såg en helig syn i himlarne. Detta visade änglarne mig. Genom dem hörde jag allting och förstod hvad jag såg; det som icke skall ske under detta slägte, men under ett slägte, som skall komma under en aflägsen tid för de utvaldes skull.

5 Mos. 29:29. Dan. 12:4. Dan. 12:9. Upp. 5:1 f. Enoch 82:1.

Och då sade Henoch, en rättfärdig man, hvars ögon Gud hade öppnat, så att han såg en helig syn i himlarna, hvilken änglarna visade mig, och av dem hörde jag allt, och jag visste hvad jag såg; men det är icke för detta släkte, utan för de framtida släkten, som skola komma.

5 Mos. 29:29. Dan. 12:4. Dan. 12:9. Upp. 5:1 f. Enoch 82:1.

3. በእንተ ፡ ኅሩያን ፡ እቤ ፡ ወአውሣእኩ ፡ በእንቲአሆሙ ፡ ምስለ ፡ ዘይወፅእ ፡ ቅዱስ ፡ ወዐቢይ ፡ እማኅደሩ ፡ ወአምላከ ፡ ዓለም ።

be'Inte `hruyan 'IbE we'aw`sa'Iku be'Inti'ahomu msle zeywe`S'I qdus we`ebiy 'Ima`hderu we'amlake `alem ::

bäʾntä ḫeruyan ʾbe wäʾäwśaʾku bäʾntiʾähomu mslä zäywäṣ́ ḳdus wäʿäbiy ʾmaḫedäru wäʾämlakä ʿaläm ::

Upon their account I spoke and conversed with him, who will go forth from his habitation, the Holy and Mighty One, the God of the world:

Concerning the chosen I spoke and conversed concerning them with the Holy and Great One, who will come from his abode, the God of the world.

Concerning the elect I said, and took up my parable concerning them: The Holy Great One will come forth from His dwelling,

För deras skull talte jag och samtalte med Honom, som skall gå fram ur sin boning, den helige och mäktige Ende, verldens Gud.

Om de utvalda talade jag och rådplägade om dem med den Helige och Store, hvilken skall framträda ur sin boning, med världens Gud.

4. ወእምህየ ፡ ይከይድ ፡ ዲበ ፡ ሲና ፡ ደብር ፡ ወያስተርኢ ፡ በትዕይንቱ ፡ ወያስተርኢ ፡ በጽንዐ ፡ ኀይሉ ፡ እምሰማይ ።

we'Imhye ykeyd dibe sina debr weyaster'i bet`Iyntu weyaster'i beSn`e `heylu 'Imsemay ::

wäʾmhhyä ykäyd dibä sina däber wäyastärʾi bätʿyntu wäyastärʾi bäṣnʿä ḫäylu ʾmsämay ::

Who will hereafter tread upon Mount Sinai; appear with his hosts; and be manifested in the strength of his power from heaven.

And from there he will step on to Mount Sinai, and appear with his hosts, and appear in the strength of his power from heaven.

And the eternal God will tread upon the earth, (even) on Mount Sinai, And appear from His camp And appear in the strength of His might from the heaven of heavens.

Som härefter skall uppträda på berget Sinai, synas med sina härar och uppenbaras i styrkan af sin makt från himmelen.

Och därifrån skall han nedstiga på Sinai berg och synas med sina härskaror och visa sig på himmelen i sin makts starkhet.

5. ወይፈርህ ፡ ኵሉ ፡ ወያድለቀልቁ ፡ ትጉሃን ፡ ወይነሥኦሙ ፡ ፍርሀት ፡ ወረዓድ ፡ ዐቢይ ፡ እስከ ፡ አጽናፈ ፡ ምድር ።

weyferh kWulu weyadleqelqu tguhan weyne`s'omu frhet were`ad `ebiy 'Iske 'aSnafe mdr ::

wäyfärhh kʷlu wäyadläḳälḳu tguhan wäynäśʾomu frhät wäräʿad ʿäbiy ʾskä ʾäṣnafä mdr ::

All shall be afraid, and the Watchers be terrified. Great fear and trembling shall seize them, even to the ends of the earth.

And all will fear, and the watchers will tremble, and great fear and terror will seize them to the ends of the earth.

And all shall be smitten with fear And the Watchers shall quake, And great fear and trembling shall seize them unto the ends of the earth.

Alla skola förskräckas och väcktarena *) förfäras. Stor fruktan och räddhåga skall gripa dem äfven på jordens yttersta ändar;

Och alla skola förskräckas, och väktarna skola bäfva, och stor fruktan och räddhåga skola fatta dem intill jordens ändar.

6. ወይደነግፁ ፡ አድባር ፡ ነዋኃን ፡ ወይቴሐቱ ፡ አውግር ፡ ነዋኃት ፡ ወይትመሰዉ ፡ ከመ ፡ መዓረ ፡ ግራ ፡ እምላህብ ።

weydeneg`Su 'adbar newa`han weytEHetu 'awgr newa`hat weytmesewu keme me`are gra 'Imlahb ::

wäydänägṣ́u ʾädbar näwaḫan wäyteḥätu ʾäwgr näwaḫat wäytmäsäwu kämä mäʿarä gra ʾmlahbe ::

The lofty mountains shall be troubled, and the exalted hills depressed, melting like a honeycomb in the flame.

And the exalted mountains will be shaken, and the high hills will be lowered, and will melt like wax before the flame.

And the high mountains shall be shaken, And the high hills shall be made low, And shall melt like wax before the flame

De höga bergen skola skakas och de upphöjda kullarne nedtryckas, smältande likasom en honungskaka i lågorna.

De höga bergen skola skälfva och de höga kullarna sänka sig och smälta likt honung i eld.

7. ወትሠጠም ፡ ምድር ፡ ወኵሉ ፡ ዘውስተ ፡ ምድር ፡ ይትሐጐል ፡ ወይከውን ፡ ፍትሕ ፡ ላዕለ ፡ ኵሉ ፡ ወላዕለ ፡ ጻድቃን ፡ ኵሎሙ ።

wet`seTem mdr wekWulu zewste mdr ytHegWel weykewn ftH la`Ile kWulu wela`Ile Sadqan kWulomu ::

wätśäṭäm mdr wäkʷlu zäwstä mdr ytḥägʷäl wäykäwn ftḥ laʿlä kʷlu wälaʿlä ṣadḳan kʷlomu ::

The earth shall be immerged, and all things which are in it perish; while judgment shall come upon all, even upon all the righteous:

And the earth will be submerged, and everything that is on the earth will be destroyed, and there will be a judgment upon every thing, and upon all the just.

And the earth shall be wholly rent in sunder, And all that is upon the earth shall perish, And there shall be a judgement upon all (men).

Jorden skall sjunka och alla ting, som finnas derpå, skola förgås; emedan dom skall komma öfver alla, äfven öfver de rättfärdiga.

Jorden skall sjunka, och allt som är på henne skall förgås, och dom skall utgå öfver allting och öfver alla orättfärdiga.

8. ለጻድቃንሰ ፡ ሰላመ ፡ ይገብር ፡ ሎሙ ፡ ወየዐቅቦሙ ፡ ለኅሩያን ፡ ወይከውን ፡ ሣህል ፡ ላዕሌሆሙ ፡ ወይከውኑ ፡ ኵሎሙ ፡ ዘአምላክ ፡ ወይሤርሑ ፡ ወይትባረኩ ፡ ወይሀርህ ፡ ሎሙ ፡ ብርሃነ ፡ አምላክ ።

leSadqanse selame ygebr lomu weye`eqbomu le`hruyan weykewn `sahl la`IlEhomu weykewnu kWulomu ze'amlak wey`sErHu weytbareku weyherh lomu brhane 'amlak ::

läṣadḳansä sälamä ygäber lomu wäyäʿäḳbomu läḫeruyan wäykäwn śahl laʿlehomu wäykäwnu kʷlomu zäʾämlak wäyśerḥu wäytbaräku wäyhärh lomu berhanä ʾämlak ::

But to them shall he give peace: he shall preserve the elect, and towards them exercise clemency. Then shall all belong to God; be happy and blessed; and the splendour of the Godhead shall illuminate them.

But to the just he will give peace, and will protect the chosen, and mercy will abide over them, and they will all be God's, and will be prosperous and blessed, and the light of God will shine for them.

But with the righteous He will make peace. And will protect the elect, And mercy shall be upon them. And they shall all belong to God, And they shall be prospered, And they shall all be blessed. And He will help them all, And light shall appear unto them, And He will make peace with them.

Men åt dem skall han gifva fred; Han skall bevara de utvalda och emot dem utöfva barmhertighet. De skola alla tillhöra Gud, blifva lyckliga och välsignade, och Gudomens klarhet skall upplysa dem.

Men de rättfärdiga skall han beskära frid och beskydda de utvalda, och nåden skall härska öfver dem. Alla skola de blifva Guds barn, och det skall gå dem väl, och de skola varda välsignade, och Guds ljus skall lysa för dem.

9. ወናሁ ፡ መጽአ ፡ በትእልፈት ፡ ቅዱሳን ፡ ከመ ፡ ይግበር ፡ ፍትሐ ፡ ላዕሌሆሙ ፡ ወያሐጕሎሙ ፡ ለረሲዓን ፡ ወይትዋቀስ ፡ ኵሎ ፡ ዘሥጋ ፡ በእንተ ፡ ኵሉ ፡ ዘገብሩ ፡ ወረሰዩ ፡ ላዕሌሁ ፡ ኃጥአን ፡ ወረሲዓን ።

wenahu meS'a bet'Ilfet qdusan keme ygber ftHe la`IlEhomu weyaHegWulomu leresi`an weytwaqes kWulo ze`sga be'Inte kWulu zegebru wereseyu la`IlEhu `haT'an weresi`an ::

wänahu mäṣʾä bätʾlfät ḳdusan kämä ygbär ftḥä laʿlehomu wäyaḥägʷlomu läräsiʿan wäytwaḳäs kʷlo zäśga bäʾntä kʷlu zägäberu wäräsäyu laʿlehu ḫaṭʾän wäräsiʿan ::

Behold, he comes with ten thousands of his saints, to execute judgment upon them, and destroy the wicked, and reprove all the carnal for everything which the sinful and ungodly have done, and committed against him. (2)

(2) Quoted by Jude, vss. 14, 15. Jude 1:14-15.

And behold, he comes with myriads of the holy to pass judgment upon them, and will destroy the impious, and will call to account all flesh for everything the sinners and the impious have done and committed against him.

Jude 1:14-15.

And behold! He cometh with ten thousands of His holy ones To execute judgement upon all, And to destroy all the ungodly: And to convict all flesh Of all the works of their ungodliness which they have ungodly committed, And of all the hard things which ungodly sinners have spoken against Him.

Jude 1:14-15.

Se, han kommer med tio tusende af sina heliga, att hålla dom öfver dem, att förstöra de ogudaktiga, att straffa allt kött för allt hvad de syndige och ogudaktige hafva gjort och begått emot Honom.

a) Åberopadt af St. Judas v. 14 och 15. Jud. 1:14-15.

Och se, han kommer med myriader heliga för att hålla dom öfver dem och förgöra de ogudaktiga och gå till doms med allt kött för allt hvad syndarna och de gudlösa hafva gjort och begått emot honom.

Jud. 1:14-15

10. *) Nätutg: Jmf Dan. 4:10, Dan. 4:14, Dan. 4:20 i KXII & KJ, där änglarna korrekt kallas "väktare".Previous Chapter

Ge'ez & Parallel Translations
1 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET