Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 1 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterINLEDNING (kap. 1 - 5)

Enochs liknelse om den framtida lotten för de ogudaktiga och de rättfärdiga.

INLEDNING (kap. 1 - 5)

Enochs liknelse om den framtida lotten för de ogudaktiga och de rättfärdiga.
   

Välsignelsens ord af Enoch, huru han välsignade de utvalde och rättfärdige, hvilka skulle lefva under orolighetens tid, förkastande de onda och ogudaktiga.
älsignelsens ord af Enoch, huru han välsignade de utvalde och rättfärdige, hvilka skulle lefva under orolighetens tid, förkastande de onda och ogudaktiga.    

Enoch, en rättfärdig man, som var med Gud, svarade och talte, då hans ögon voro öppne, och då han såg en helig syn i himlarne. Detta visade änglarne mig. Genom dem hörde jag allting och förstod hvad jag såg; det som icke skall ske under detta slägte, men under ett slägte, som skall komma under en aflägsen tid för de utvaldes skull.
2. Enoch, en rättfärdig man, som var med Gud, svarade och talte, då hans ögon voro öppne, och då han såg en helig syn i himlarne. Detta visade änglarne mig. Genom dem hörde jag allting och förstod hvad jag såg; det som icke skall ske under detta slägte, men under ett slägte, som skall komma under en aflägsen tid för de utvaldes skull.  5 Mos. 29:29
. Dan. 12:4
. Dan. 12:9
. Upp. 5:1 f
. Enoch 82:1

För deras skull talte jag och samtalte med Honom, som skall gå fram ur sin boning, den helige och mäktige Ende, verldens Gud.
3. För deras skull talte jag och samtalte med Honom, som skall gå fram ur sin boning, den helige och mäktige Ende, verldens Gud.    

Som härefter skall uppträda på berget Sinai, synas med sina härar och uppenbaras i styrkan af sin makt från himmelen.
4. Som härefter skall uppträda på berget Sinai, synas med sina härar och uppenbaras i styrkan af sin makt från himmelen.    

Alla skola förskräckas och väcktarena *) förfäras. Stor fruktan och räddhåga skall gripa dem äfven på jordens yttersta ändar;
5. Alla skola förskräckas och väcktarena *) förfäras. Stor fruktan och räddhåga skall gripa dem äfven på jordens yttersta ändar;    

De höga bergen skola skakas och de upphöjda kullarne nedtryckas, smältande likasom en honungskaka i lågorna.
6. De höga bergen skola skakas och de upphöjda kullarne nedtryckas, smältande likasom en honungskaka i lågorna.    

Jorden skall sjunka och alla ting, som finnas derpå, skola förgås; emedan dom skall komma öfver alla, äfven öfver de rättfärdiga.
7. Jorden skall sjunka och alla ting, som finnas derpå, skola förgås; emedan dom skall komma öfver alla, äfven öfver de rättfärdiga.    

Men åt dem skall han gifva fred; Han skall bevara de utvalda och emot dem utöfva barmhertighet. De skola alla tillhöra Gud, blifva lyckliga och välsignade, och Gudomens klarhet skall upplysa dem.
8. Men åt dem skall han gifva fred; Han skall bevara de utvalda och emot dem utöfva barmhertighet. De skola alla tillhöra Gud, blifva lyckliga och välsignade, och Gudomens klarhet skall upplysa dem.    

Se, han kommer med tio tusende af sina heliga, att hålla dom öfver dem, att förstöra de ogudaktiga, att straffa allt kött för allt hvad de syndige och ogudaktige hafva gjort och begått emot Honom.
9. Se, han kommer med tio tusende af sina heliga, att hålla dom öfver dem, att förstöra de ogudaktiga, att straffa allt kött för allt hvad de syndige och ogudaktige hafva gjort och begått emot Honom.  a) Åberopadt af St. Judas v. 14 och 15. Jud. 1:14-15


*) Nätutg: Jmf Dan. 4:10, Dan. 4:14, Dan. 4:20 i KXII & KJ, där änglarna korrekt kallas "väktare".

*) Nätutg: Jmf Dan. 4:10
, Dan. 4:14
, Dan. 4:20
i KXII & KJ, där änglarna korrekt kallas "väktare".
   
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
1 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET