Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 102 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterENOCHS EPISTEL

Förskräckelser för syndarna på domens dag. Den motsatta lyckan för de rättfärdiga på jorden.

ENOCHS EPISTEL

Förskräckelser för syndarna på domens dag. Den motsatta lyckan för de rättfärdiga på jorden.
   

I dessa dagar, då Han skall kasta eldens olycka öfver eder, hvart viljen J fly, och hvar viljen J blifva säkre? Och när Han utsänder sitt ord emot eder, ären J icke skonade och förskräckte?
dessa dagar, då Han skall kasta eldens olycka öfver eder, hvart viljen J fly, och hvar viljen J blifva säkre? Och när Han utsänder sitt ord emot eder, ären J icke skonade och förskräckte?    

Alla himlakropparne skakas med stor fruktan, och hela jorden skonas, medan den darrar och lider ångest.
2. Alla himlakropparne skakas med stor fruktan, och hela jorden skonas, medan den darrar och lider ångest.    

Alla änglar utföra de befallningar, som de erhållit, och äro angelägna att blifva dolde i den stora herrlighetens närvaro, medan jordens barn äro förskräckta och oroade. Men J, syndare, ären för evigt förbannade, för eder skall fred ej vara.
3. Alla änglar utföra de befallningar, som de erhållit, och äro angelägna att blifva dolde i den stora herrlighetens närvaro, medan jordens barn äro förskräckta och oroade. Men J, syndare, ären för evigt förbannade, för eder skall fred ej vara.    

Frukten icke, J de rättfärdigas själar, utan afbiden med tåligt hopp dagen för eder död i rättfärdighet.
4. Frukten icke, J de rättfärdigas själar, utan afbiden med tåligt hopp dagen för eder död i rättfärdighet.    

Sörjen icke derföre, att edra själar med stor vedermöda, med suckan, jämmer och sorg nedstiga uti de dödas boning. I eder lifstid hafva edra kroppar icke emottagit en belöning, som svarar emot eder godhet; men under eder lefnadstid hafva syndare varit till, i förbannelsens och straffets tid.
5. Sörjen icke derföre, att edra själar med stor vedermöda, med suckan, jämmer och sorg nedstiga uti de dödas boning. I eder lifstid hafva edra kroppar icke emottagit en belöning, som svarar emot eder godhet; men under eder lefnadstid hafva syndare varit till, i förbannelsens och straffets tid.    

Och då J afliden, säga syndare om eder: såsom vi dö, dö de rättfärdige. Hvad gagn hafva de af sina gerningar?
6. Och då J afliden, säga syndare om eder: såsom vi dö, dö de rättfärdige. Hvad gagn hafva de af sina gerningar?    

Se, liksom vi, förgås de i sorg och i mörker. Hvilken fördel hafva de öfver oss? Hädanefter äro vi lika.
7. Se, liksom vi, förgås de i sorg och i mörker. Hvilken fördel hafva de öfver oss? Hädanefter äro vi lika.    

Hvad blir att åtkomma för deras händer, och hvad finna deras ögon att betrakta i evighet? Ty se, de äro döda, och aldrig mer skola de se ljuset.
8. Hvad blir att åtkomma för deras händer, och hvad finna deras ögon att betrakta i evighet? Ty se, de äro döda, och aldrig mer skola de se ljuset.    

Jag säger eder, J syndare, J hafven blifvit mättade med mat och dryck, med menniskorof och byte, med synd, med förvärfvande af rikedom och med åsynen af goda dagar.
9. Jag säger eder, J syndare, J hafven blifvit mättade med mat och dryck, med menniskorof och byte, med synd, med förvärfvande af rikedom och med åsynen af goda dagar.    

Hafven J icke gifvit akt på de rättfärdiga, huru de sluta sina dagar i fred? ty icke något förtryck är funnet i dem, allt intill dagen af deras död.
10. Hafven J icke gifvit akt på de rättfärdiga, huru de sluta sina dagar i fred? ty icke något förtryck är funnet i dem, allt intill dagen af deras död.    

De förgås och äro såsom om de icke voro, medan deras själar nedstiga i bekymmer till de dödas boning.
11. De förgås och äro såsom om de icke voro, medan deras själar nedstiga i bekymmer till de dödas boning.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
102 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET